MOST MEZI VĚDECKÝM A PODNIKATELSKÝM SVĚTEM. Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje služby i komerční sféře - PDF Free Download (2023)

po dzi m 20 09

MOST MEZI VĚDECKÝM A PODNIKATELSKÝM SVĚTEM Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje služby i komerční sféře. UÈÈÈÈ*," È*,"-/", UÈÈÈÈ*í*,6È= "-/È"È "/

È±È "/ò È / UÈÈÈÈ6:<1]Èåí ÈÈ :<9È*,"È,9È È<<1 UÈÈÈÈ*" / -:È 1 /",È*,"È<ò È,9ÈÈ*" /

www.prijdterustknam.cz / www.vtpup.cz / www.vyzkumprofirmy.cz

Obsah 2–5 . . . . . . Volební programy kandidátů na funkci rektora 6–8 . . . . . . Úspěchy na uniVerzitě palackého 9 . . . . . . . . uniVerzita palackého se prosazuje mezi žadateli o eVropské peníze 10–11 . . . . paVel hobza: o náhodě a štěstí Ve Vědě

12 . . . . . . . akce srdce srdcí získala zápis V guinessoVě knize rekordů 13 . . . . . . . studenti mají noVé bedekry 14 . . . . . . . přírodoVědci už jsou V noVém 15 . . . . . . . Vědeckotechnick ý park jako most mezi Vědou a podnik áním 16–18 . . . . listopad 1989 V olomouci: tady, tehdy a teĎ 19 . . . . . . . olomouc z ahr aničníma očima – a foreign er´s Vie wpoint 20–22 . . . z olomouce na guantanámo s Vítem pohankou

23 . . . . . . . Volební Výsledky na mapě 24 . . . . . . . projekt e-bezpečí pomáhá aktiVně řešit kyberstalking 25 . . . . . . . studentská práVní poradna jako efektiVní nástroj Výuky 26–27 . . . . Úspěchy uniVerzitních sportoVců 28–29 . . . . academia film olomouc V obrazech

30 . . . . . . . křížoVka a sudoku 31 . . . . . . . s nadhledem: náVštěVníci / může mít počasí Vědomí? 32 . . . . . . . Vítězné práce literární soutěže pro studenty up

Editorial Vážené čtenářky a vážení čtenáři, vtomtoroceslavímejednuznejvětších událostí novodobých dějin našízemě–dvacátévýročíSametové revoluce. Dovolím si v prostoru, který mi dává tento editorial, malé zamyšlení a osobní vzpomínku. Při přípravě tohoto čísla Žurnálu+ mě napadla otázka: Jak dlouhá dobajevlastnědvacetlet? Z hlediska světových dějin je to jennepatrnýzlomek,zhlediskalidskéspolečnostitentoúsekpředstavujejednugeneraci,proměosobně jsoutovšakdvětřetinyživota.Díky událostem, které se staly v době mého dětství a na kterých jsem se nijakaktivněnepodílel,sedvětřetiny mého života ubíraly zcela jiným směrem, než by se ubíraly v době nesvobody. Při pohledu na fotografie Petra Zatloukala z onoho pověstného „devětaosmdesátého“, jejichž malý výběr najdete v tomto čísle, mi došlo,žejsemvpodstatě„propásl“ jedinou opravdu důležitou historickou událost. Bylo mi jen deset, byl jsemutoho,alenicjsemnechápal. Proč mám na bundě trikoloru, kterou jsem našel někde ležet, proč všude troubí auta a proč jsou lidé kolem najednou tak podivně nervózní,vzrušení. Dnessiříkám,jakáúžasnádoba to musela být. Z fotografií na mě dýchá silná atmosféra, je to z nich cítitipodvacetiletech.Studentise rozhodli svrhnout režim a vyšli do ulic. Plánovalo se, sepisovaly se požadavky, diskutovalo se, organizovalo, každý se nějak zapojil, každýmělpocit,žesenatomvšem nějak podílí… a mně bylo mých deset,měljsemtrikolorunabundě anevěděljsemproč. Dnesužbychtověděl,aledoba jejinde.Žijemevesvobodnézemi, atoidíkylidemztěchstarýchčernobílých fotografií. Chtěl bych jim aspoň na dálku poděkovat za ty dvě třetiny mého života prožitého vesvobodě.Idíkynimjsemsimohl vybrat povolání, které mě baví, a vlastně i oni tak přispěli k tomu, že jsem se svými spolupracovníky mohl vydat toto číslo Žurnálu+. A seVámlíbí. ZaodděleníkomunikaceuP radekPalaščák

Volební programy kandidátů na funkci rektora Univerzity Palackého pro funkční období 2010–2014

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.: Je nutné posilovat vědomí univerzity jako celku s

volebním programem předstupuji před akademickou obec up jako kandidát, kterého již z mého současného i dřívějšího rektorského působení mohli její jednotliví členové dobře poznat . nabízím tedy nejen zkušenost a poučení, nýbrž také mnoho úspěchů spjatých s mou předcházející rektorskou prací . na up jsme zásadně pokročili kupředu s investičními akcemi, zkvalitnili jsme transparentnost fungování a financování jednotlivých součástí up včetně rektorátu, nadále jsme úspěšně univerzitu profilovali vědecky . rovněž jsme se zasadili o její ještě výraznější internacionalizaci a přátelštější komunikaci s vnějším světem včetně vylepšení mediálního obrazu up . V neposlední řadě se nám podařilo nastavit dobré vazby a pracovní atmosféru mezi vedením up a akademickým senátem up . I. Financování UP V období čerpání prostředků především z infrastrukturního op VaVpi a op životní prostředí a s ohledem na technický stav budov využívaných up, zajištění výukových prostor pro všechny fakulty (v poslední době zejména fzV) a s přihlédnutím k vážné hospodářské krizi je třeba vycházet z předpokladu, že hlavními zdroji financí pro činnost up jsou následující prostředky: a) příspěvek mšmt na studenty; b) dotace na vědu a výzkum z mšmt a různých grantových agentur; c) dotace mšmt na rozvojové projekty; d) smlouvy o řešení projektů operačních programů eu, v současnosti zejména „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (většinou neinvestiční prostředky), „Výzkum a vývoj pro inovace“ (hlavně investiční peníze

pro infrastrukturu up) a „životní prostředí“ (rovněž převážně investiční prostředky určené pro účely energetických úspor) . Úspěch při získání projektů bude v některých případech (především osa 4 op VaVpi – infrastruktura pro výuku ve spojení s vědou – a také op žp – energetické úspory) znamenat potřebu zajistit z vlastních zdrojů peníze na dofinancování těchto projektů (podle požadavků eu) a dále peníze na posílení technické infrastruktury v areálech hněvotínské ul . a ul . šlechtitelů . chceme-li splnit svou morální povinnost vůči up a jejím současným i budoucím studentům a akademickým pracovníkům a využít unikátní příležitost získat na rozvoj up ojedinělé unijní prostředky (výše může přesáhnout i 3 mld . kč), jsme povinováni zajistit vlastní finance, momentálně odhadem ve výši 300 až 500 milionů kč v časovém horizontu asi 5 let (s možností prodloužení podle splátkového kalendáře v případě bankovního úvěru) . možnosti: zvýšit roční fond rozvoje investičního majetku na částku kolem 100 mil . kč (dosud do 50 mil . kč) z následujících zdrojů: příspěvek na studenty, rozvojové projekty, projednávaná podpora od olomouckého kraje a statutárního města olomouc, bankovní úvěr; z této částky by bylo využito 50 až 60 % na dofinancování projektů eu včetně návazných aktivit, zbytek na rekonstrukce stávajících objektů up s tím, že by byly podle dohodnutého harmonogramu přednostně čerpány fakultami, které se nepodílejí na projektech eu . pro splnění těchto požadavků je nutná synergie celé up; přes velkou rozmanitost oborů a rozsáhlou autonomii pracoviš jsme jednou univerzitou .

role univerzitního vedení spočívá především ve vytvoření spojovacího článku mezi fakultami, který dbá na to, abychom byli vnímáni jako jeden celek . je nutné posilovat vědomí univerzity jako celku . bude třeba narušit vnitřní bariéry, odstraňovat duplicity, jež uvnitř univerzity máme, společně hledat možnosti racionalizace k tomu vhodných činností . k transparentnosti finančních toků uvnitř up je třeba říci, že se za dobu působení nové kvestorky zlepšila . přesto jsem rozhodnut připravit ve spolupráci s kvestorkou a po konzultacích s ekonomickou komisí as up ještě jednodušší variantu finančních zpráv, jež by nebyly zahlceny velkým počtem účetních informací a přitom obsahovaly vše podstatné pro to, aby si členovéakademické obce mohli snadno udělat úsudek o hospodaření příslušné organizační jednotky . termín: základní dohody do konce října 2009, průběžné plnění v letech 2010 až 2015 . II. Organizační struktura rektorátu UP V této oblasti se zásadními změnami nepočítám, ale přesto předložím několik poznámek . domnívám se, že univerzita naší velikosti by měla mít s ohledem na rozumnou dělbu práce pět až šest prorektorů . předpokládám ponechání čtyř stávajících resortů s mírnými úpravami kompetencí, které budou předmětem diskuse s novými prorektory: 1 . Věda a výzkum; 2 . studijní a sociální záležitosti studentů; 3 . Vnitřní a vnější komunikace, zahraniční styky; 4 . organizace, strategie a rozvoj up . zvažuji dva nové resorty: 5 . informační technologie (analýza informačních systémů využívaných na up, včetně zavedení tzv . datových schránek a následné

III. Zlepšení vnitřní komunikace na UP V současnosti pravidelně navštěvuje rektor a vedení up jednotlivé fakulty, aby se na nich mohl setkat s jejich vedením a probrat detailněji konkrétní problémy . stávající jednání na fakultách však navrhuji doplnit novým prvkem . mám totiž pocit, že pro velkou část akademické obce je rektor i rektorát „kdesi daleko“ . i fyzická vzdálenost může být příčinou nedostatečné komunikace

v jakých oborech zkoušky probíhají . měli by vědět, že budou vítáni, pokud se na ně přijdou podívat . Vedení univerzity a fakult by měla jít v tomto příkladem a státnice pravidelně navštěvovat . obhajoby závěrečných prací by měly být automaticky spojovány s účastí v soutěži o cenu rektora . zvážím možnost rozšíření této ceny i o „divácké nominace“ . termín: koordinovat s termíny szz, poprvé 6/2010 . závěrem chci říci, že pozice up jako univerzity, jež chce být především výzkumnou univerzitou, je v rámci různých kvalitativních hodnocení českých univerzit velmi dobrá . V mnohých meziuniverzitních hodnoceních se up řadí do pětice nejlepších českých univerzit – mojí ambicí bude toto postavení nejen udržet a upevnit, ale ještě zlepšit . ještě dlouho bude up zápasit s nedostatkem finančních prostředků určených na rozvoj podle vlastních představ . co však up může nabídnout svým zaměstnancům a studentům už nyní, je slušné zacházení, dobrá pracovní a vědecko-výzkumná atmosféra . tu chci v následujících čtyřech letech garantovat a nadále rozvíjet . (zkrácená verze)

vedoucí občas ke zbytečným nedorozuměním . zvažuji, že k částečné nápravě by mohlo přispět zkušební zavedení úředních dnů rektora na fakultách, po dohodě s příslušnou děkankou či děkanem . pokud k tomu bude na fakultách prostor a vůle, nabízím možnost vyzkoušení těchto „úředních dnů“ přibližně jednou za dva měsíce na každé z fakult up . očekávám od tohoto kroku jednak možnost věnovat se problémům jednotlivých pracoviš při pohledu „zblízka“, jakož i větší příležitost pro členy akademické obce k bezprostřední interakci s univerzitním vedením . termín: březen 2010 . IV. Uvedení funkčního systému studentských evaluací výuky do praxe na up existuje v rámci systému stag možnost evaluovat výuku – prostředí však není vyhovující a využívá ho jen malé procento studentů . na některých pracovištích mají naopak vytvořen svůj vlastní systém, který je využíván . to, že u nás nefungují evaluace univerzálně, považuji za nedostatek, který je třeba řešit . hodlám se zasadit o to, aby evaluace výuky probíhala na všech pracovištích a týkala se všech vyučovaných předmětů . chci, aby se evaluací zúčastňoval co největší počet studentů, aby jejich výsledky byly zveřejňovány, aby se studenti dozvídali, jaká opatření jsou z výsledků vyvozována . termín: evaluace výuky budou probíhat celouniverzitně ve zkušebním režimu od akademického roku 2010/2011 a v ostrém režimu od roku 2011/2012 . V. Státní závěrečné zkoušky. státní závěrečné zkoušky by měly být oslavou toho nejlepšího, co se u nás „vyprodukovalo“ . nelíbí se mi, že státnice, které jsou ze zákona veřejné, se na řadě pracoviš odehrávají za zavřenými dveřmi učeben, kam se kdokoliv zvenčí zdráhá vstoupit . nelíbí se mi též, že někde nechtějí zveřejňovat diplomové práce . chci se zasadit o to, aby se státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací považovaly za celouniverzitní událost . Všichni by měli být informováni, kdy, kde a

fotoarchivuP

zpracování a realizace strategie it pro up do r . 2015) . 6 . řízení aktivit v op „Výzkum a vývoj pro inovace“ (zatím se jedná o pracovní název, bude upřesněno v závislosti na úspěšnosti navrhovatelů projektů z up, možná je i varianta outsourcingu smluvním partnerem) . mám-li se vyjádřit ke jmenovitému obsazení prorektorských funkcí, mám na každý post vytipovaného jednoho až dva uchazeče - každý z kandidátů by měl pro diskusi se mnou připravit vlastní koncepci resortu . ke kandidátům patří kromě stávajících prorektorů i další kandidáti (mj . někteří z navržených kandidátů na rektora, některé výrazné osobnosti as up, někteří proděkani, nedávný náměstek mšmt jakub dürr aj .), se kterými předběžně konzultuji jejich a mé představy o práci v daném resortu . termín: konec října 2009 . nově nechám zpracovat koncepci organizace a řízení jednotek bývalého informačního centra . jeho rozpad na dílčí jednotky řízené prorektory byl kritizován, já se domnívám, že přinesl i mnoho pozitivního . hodně práce navíc měli odpovědní prorektoři, kteří byli často úkoly přetíženi, a tak jim nezbýval čas na důležité části jejich pracovní náplně . obsazení vedoucích funkcí na organizačních jednotkách se řídí zákoníkem práce a případné změny na nich jsou z hlediska pracovně-právního nesnadné . přesto nelze vyloučit odůvodněné změny na některých postech . se změnami osob kvestorky nebo kancléře v současné době nepočítám . za důležité považuji nutnost řešit centrální administraci projektů eu (zejména VaVpi) bu v odpovědnosti příslušného prorektora, nebo externího subjektu . termín: červen 2010

Prof. rnDr. lubomír Dvořák, CSc. (1940),působívefunkcirektorauPjiž podruhé,olomouckouuniverzituvedl také v letech 1997–2000. V letech 1993–1997 a 2003–2006 stál v čele PřF jako její děkan. Je profesorem KatedryexperimentálnífyzikyPřFuP. K hlavním oblastem jeho vědeckého a odborného zaměření patří luminiscence anorganických materiálů, optické vlastnosti tekutých krystalů abiofyzikálníaspektyprimárníchfotosyntetickýchprocesů.

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. Změna, kterou nabízím, je změna směřující k jednotné univerzitě s prestiží V

stupujeme do období, kdy univerzita palackého navenek i uvnitř, v zájmu uchování a posílení svého postavení, musí vystupovat jako jeden celek . konkurencí nejsou zájmy jednotlivých fakult či centrálních jednotek – konkurencí pro zájmy up jsou partnerské vysoké školy, které mají tytéž ambice jako up . podstatou programu je přijetí myšlenky, že má zodpovědnost je zodpovědností vůči univerzitě a univerzita je povolána hájit zájmy celku i jednotlivce . V rozvoji univerzity chci naplňovat doktrínu intenzivního rozvoje, soustředit se na kvalitu, zdůraznit vědu, výzkum a tvůrčí činnost včetně kvality výuky . součástí tohoto přístupu je účelné soustředění zdrojů rozložených na fakultách a identickou či blízkou nabídku zastřešit univerzitními pracovišti/centry (např . ekonomická studia a jejich aplikace) nebo tyto činnosti soustředit na jedné z fakult . hledat a nabízet možnosti mezioborových studií a studií v cizím jazyce včetně společných studijních programů v rámci podpory internacionalizace . pod garancí prorektorky/prorektora pro záležitosti studia urychlit přípravu žádosti o ects label/ds label, který přiblíží up evropským standardům, a za it podpory vytvořit podmínky pro přijetí elektronického indexu . univerzita palackého je vědeckou a tvůrčí univerzitou . dělení univerzit dle kvality vědeckého výkonu je otázkou času . pro financování univerzity a vědy zamýšlím otevřít možnosti (vedle existujících) spolupráce s podnikatelským sektorem . financování ze státního rozpočtu doplnit dalšími zdroji včetně donátorů . zatím nebyly dotčeny možnosti spolupráce s absolventy up ve prospěch univerzity . schéma financování projektů z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace není metodicky dokončeno . na up má příprava k účasti – ve srovnání s ostatními českými univerzitami – rezervy . Výstavba envelopy a příprava výstavby v rámci VaVpi doložila

slabá místa up . řešením je v případě výstavby z evropských fondů profesionální management . při stanovování stavebních priorit up provázaných se státním rozpočtem prosazuji tezi o každoroční flexibilní podpoře vybrané fakultě a chci promítnout tuto skutečnost do sestavování rozpočtu příslušného finančního roku (příkladem pro finanční rok 2010: fakulta zdravotnických věd) . to vše s důrazem na zvýšenou hospodárnost . V případě kvestury nutno vnímat řídící pravomoci v souladu s vysokoškolským zákonem . pro kvestorku/kvestora to znamená jednoznačný apel na posílení vnitřní disciplíny, vytvoření prostoru pro permanentní komunikaci na příslušné úrovni rozhodování a řízení, a to s minimální časovou prodlevou; dále apel na aktivitu ve vztahu k mšmt (a k dalším ministerstvům) a ke všem subjektům provázaným s univerzitou, včetně města a kraje . u prorektorů má jednoznačnou prioritu připravenost k týmové spolupráci . Východiskem je spolupráce jak při každodenní operativní agendě, tak při řešení strategických témat . obraz univerzity je spoluutvářen aktivním vystupováním na celorepublikové a světové scéně . mám na mysli zvýrazněnou angažovat up ve vztahu k mšmt a k univerzitám v čr i mimo čr . V tomto směru může up sehrávat významnou iniciační roli, která není provázána s velikostí univerzity, naopak je provázána s ochotou a připraveností vstoupit na meziuniverzitní „politickou“ scénu . univerzita představuje instituci, které vedle vzdělávacího, vědeckého a tvůrčího poslání náleží nezastupitelná role společenská . povinností je znovu ukotvit v olomouci a v olomouckém kraji povědomí o nepostradatelnosti univerzity . zdůraznit roli nejstarší univerzity na moravě a olomouce jako města s druhým největším památkovým fondem v čr včetně místa na mapě světového kulturního dědictví unesco . olomouc je v rámci čr „nejuniverzitnějším“ městem! toto

promítnu do spolupráce s městem a krajem . informačnímu centru up vrátit jeho místo . jak ic, tak univerzitě jako celku prospěje sjednocující „zastřešení“ bývalých jednotek ic vypracováním, projednáním a schválením koncepce ic, pozitivní prezentace práce ic a jeho složek před akademickou veřejností . přímé řízení nech je dočasně v rukou rektora . uvádím tři vybrané prioritní oblasti, kterým věnuji přednostní pozornost . 1 . prorektor pro organizaci a rozvoj zpracuje sjednocující strategii up na období osmi let z pohledu „podnikatelského“ záměru . odtud se odvíjí zpracování dlouhodobého záměru, který bude předložen ve spolupráci s fakultami a jejich akademickými senáty akademickému senátu up . připravit marketingový záměr univerzity ve spolupráci s profesionály se zkušeností a s domácím i zahraničním renomé při vytváření strategie univerzit (a to bez navýšení výdajů v rámci rektorátu a centrálních pracoviš) . tento krok doplnit spoluprací s renomovanou pr agenturou se zkušenostmi propagace univerzitního světa české a zahraniční veřejnosti . jak v případě vypracování strategického „podnikatelského“ záměru, tak v případě pr nutno mít na paměti, že evropské zdroje jsou dočasné . je nutno dohlédnout za období po roce 2015 . 2 . univerzita vyžaduje definování jednotné strategie informačních technologií, elektronických a informačních systémů . prorektor pro it sjednotí pravidla pro zabezpečování it podpory na fakultách/na univerzitě, odstraní existující duplicity a nedostatky . zpracuje projekt it strategie up . cílem je sjednotit vnitřní komunikaci na univerzitě, vymezit kontrolu a odpovědnost . odstranit neudržitelné množství administrativních úkonů s důrazem na dělbu práce a profesionalizaci řízení a aparátu, včetně možného fakultního propojení . jen tak lze uchovat sféru akademických svobod pro výuku, vědu a tvůrčí činnost .

Pyratin-6: Vědci z UP

prostřednictvím projektu rozvoj lidských zdrojů na up věnovat pozornost personálnímu rozvoji a připravit zavedení sjednocující firemní kultury up, která zahrne akademické i neakademické pracovníky ve prospěch vzájemné komunikace s cílem nalézání důvěry, narovnání práv a povinností, sjednocení univerzity . harmonogram naplňování volebního programu má své přirozené kontrolní body – semestr, akademický/finanční rok, zasedání správní rady, as up . jednotlivé z programových tezí mají individuální délku plnění; dílčí bilance musí být přístupna kdykoliv . rektor: nastavení vědecké excelence univerzity, marketingová strategie, dlouhodobá strategie, převzetí kompetencí pro vnitřní vztahy a vztahy v čr, odpovědnost za administrativu rektorátu, přímé řízení ic, koordinace . prorektoři (rozvaha): prorektor pro vědu, prorektor pro záležitosti studia a studentů, prorektor pro organizaci a rozvoj, prorektor pro zahraniční styky, prorektor pro it . do výkonu prorektorů plánuji zařadit kapitolu lidské zdroje .

poodhalili další tajemství života

T

fotoarchivprof.Strnada

ým vědeckých pracovníků Laboratoře růstových regulátorů, která je společným pracovištěm Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty UP, se zasloužil o další objev v oblasti výzkumu rostlinných hormonů. Ve skupině takzvaných cytokininů nalezli účinnou látku, která zpomaluje proces stárnutí pokožky a léčí některé kožní choroby.

fotoarchivuP

Přípravek pomáhá léčit i kožní choroby

Prof.PhDr.IvoBarteček,CSc.(1953), děkanFilozofickéfakultyuP,kterou vedl v obou předchozích funkčních obdobích. Je historik, působí na Katedře historie Filozofické fakulty uP.Jehoodbornýmzaměřenímjsou dějiny raného novověku a iberoamerikanistika. Je spolupracovníkem Centra pro československá exilová studiaFFuPaStřediskaiberoamerickýchstudiíuK.VěnujesevystěhovalectvíaexiludolatinskéAmeriky.

na objevy byly podány dva mezinárodní patenty, které byly v licenci poskytnuty americké firmě senetek plc z napa v kalifornii . ta mimo jiné hradí náklady na patentovou ochranu ve výši téměř sta tisíc dolarů ročně a komerční přípravek pod názvem pyratine-6 také uvedla na americký trh . nejde však, jak by se mohlo zdát, pouze o dermatologický přípravek, který působí proti hrubosti kůže, vrásčitosti a poruchám pigmentace, ale i o prostředek účinný při léčbě růže a akné . na výzkumu se v laboratoři růstových regulátorů spolu s vedoucím týmu miroslavem strnadem podílelo dalších osm vědců . ti v průběhu několikaletého výzkumu rostlinných hormonů – cytokininů – zjistili, že některé jejich funkce se uplatňují i u živočišných buněk či tkání . „již dříve se ukázalo, že např . jeden z rostlinných hormonů – kinetin – prodlužuje v kulturách z kožních tkání jejich životnost, má antioxidační účinky a ničí volné radikály,“ říká profesor strnad .

dlouhodobě známé účinky cytokininů proti stárnutí rostlinných pletiv a orgánů vedly k dalšímu zkoumání a testování jejich derivátů a nakonec i k objevu látek, vykazujících vysokou míru vlastností zpomalujících stárnutí – tzv . antisenescenční aktivitu – i v testech na stárnutí lidských vazivových buněk .

O elixír mládí se nejedná, přesto brání stárnutí

„na buněčné úrovni máme vyzkoušeno, že látky doopravdy fungují a zpomalují stárnutí kůže . projevuje se to například změnou morfologie buněk, které pod mikroskopem vypadají jako omlazené,“ vysvětluje strnad . o elixír mládí však podle jeho názoru určitě nejde: „lidský a živočišný organismus se skládá z nepřeberného množství buněk a tato látka vykazuje účinky pouze na jeden jejich typ . neznamená to tedy, že musí stejně fungovat i u jiných buněk, které v těle máme . chceme se tím ale i dále zabývat – stárnutí se sice nedá zabránit na sto procent, lidský věk však lze prodloužit .“ Velena Mazochová

Univerzita zabodovala při udílení cen města i kraje

ÚSPĚCHY NA UP Mladí teologové uspěli v mezinárodní soutěži

h

t

aké letos město udělilo svým významným osobnostem cenu města olomouce . ocenění za rok 2008 převzalo šest laureátů, mezi nimi také bývalý dlouholetý přednosta ii . chirurgické kliniky lékařské fakulty up profesor miloslav duda a emeritní přednosta Ústavu biologie lékařské fakulty profesor milan hejtmánek . kromě toho byla udělena cena in memoriam v oblasti společenských věd zdeňku šprincovi, který se významně podílel na obnovení olomoucké univerzity po druhé světové válce . slavnostní akt se uskutečnil v polovině června v sále klášterního hradiska – symbolicky v předvečer oslav svátků města olomouce . město dále ocenilo horolezkyni dinu štěrbovou, špičkového českého dirigenta a spoluzakladatele olomouckého podzimního festivalu duchovní hudby stanislava macuru a akademického malíře lubomíra schneidera . ceny byly v hanácké metropoli uděleny již pojedenácté . město jimi oceňuje kolektivy a jednotlivce za uměleckou, vědeckou, hospodářskou, publicistickou a jinou činnost, práci nebo díla, jež jsou v úzkém vztahu k městu olomouci a byla vytvořena na jeho území či výrazně přispívají k jeho rozvoji .

Třetí místo pro UP v boji mladých matematiků a slovensku se rovněž odehrála mezinárodní soutěž mladých matematiků, kde olomoucká studentka michaela tučková obsadila sympatické třetí místo . její košický úspěch je o to cennější, že ve své práci s názvem „d-optimální návrh experimentu měření langevinovy funkce a nelineární regresní modely“ kombinuje znalosti matematické s poznatky fyzikálními, což je nebývale obtížná kombinace . michaela tučková je v současnosti studentkou čtvrtého ročníku oboru aplikovaná matematika na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky . její práce se zabývá zcela novým přístupem vyhodnocení experimentálních dat pořízených na pracovišti evropské úrovně, které se rovněž nachází na půdě olomoucké univerzity – centrum výzkumu nanomateriálů . -ok-

OCEnĚnÍ.MiloslavDuda(vlevo)aMilan Hejtmánek.

Festival Baroko: výjimečný počin roku v oblasti hudby

m

ezi laureáty cen olomouckého kraje letos nechyběl ani zástupce univerzity palackého . tomáš hanzlík z katedry hudební výchovy pedagogické fakulty převzal cenu za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblasti hudby udělenou mezinárodnímu festivalu baroko zaměřenému na interpretaci hudby 17 . a 18 . století s použitím dobových nástrojů nebo jejich kopií . festival pořádá tomáš hanzlík ve spolupráci s katedrou hudební výchovy pedagogické fakulty, občanským sdružením musica florea a muzeem umění olomouc za finanční podpory ministerstva kultury čr a statutárního města olomouc od roku 1998 . Velena Mazochová, -ok-

fotoarchivuP

n

fotoarchivuP

Letošní Ceny města Olomouce putují i na univerzitu

ned ve dvou kategoriích mezinárodního kola soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti teologických fakult zvítězili studenti olomoucké cyrilometodějské teologické fakulty: david káňa se umístil na prvním místě v kategorii katolická teologie a lucie ševrová obsadila stejnou příčku v kategorii křesanská nauka o rodině . soutěž se konala poprvé v bratislavě za účasti studentů a studentek ze tří států (slovensko, polsko a čr) a čtyř teologických fakult: teologické fakulty trnavské univerzity v bratislavě, teologické fakulty opolské univerzity v opoli, papežské teologické fakulty bobolanum ve Varšavě a cyrilometodějské teologické fakulty up v olomouci . soutěž probíhala ve třech kategoriích: křesanská filozofie, katolická teologie a křesanská nauka o rodině . -ok-

CEnA ZA BArOKO. Tomáš Hanzlík obdržel Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počinroku.

ÚSPĚCHY NA UP Nejoblíbenější učitelka roku Psychologové měli 2008 absolvovala na UP nejlepší workshop V P

otvrzením toho, že není důležité pouze to, co učitel ví a zná, ale i to, jak je mezi svými žáky populární, je každoroční soutěž o nejoblíbenějšího učitele v ČR Zlatý Ámos. Vítězkou letošního ročníku celostátní ankety se stala absolventka oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Speciální pedagogika Lucie Andělová. bývalá studentka up v současné době učí na základní škole v karviné, kam nastoupila bezprostředně po vykonání státních závěrečných zkoušek . „přestože učím již pátým rokem, stále se v profesi

ýznamného úspěchu dosáhli na jaře také studenti olomoucké katedry psychologie ivo hrdina a martin kučera, kteří získali v rámci 23 . mezinárodního kongresu evropské federace studentských psychologických asociací tzv . scientific award pro nejlepší studentský workshop . jejich příspěvek s názvem „troubles? blind? busy? get ready for the game! – workshop about experimental learning“ uspěl v německém altleiningenu v konkurenci 200 studentů z 25 zemí, kteří se kongresu účastnili . -ok-

kého spektra a dvě třídy pro žáky základní školy speciální . škola poskytuje speciálněpedagogickou péči i dětem s více vadami . lucie andělová učí na této škole předměty český jazyk a jazyková komu-

V teatrologické soutěži zabodovala i UP

fotoarchivuP

V

ZlATááMOSKA.lucieAndělovásestalanejoblíbenějšíučitelkouvČesku.

učitele hledám . Vítězství v anketě mi dalo zažít pocit štěstí, ale chápu to teprve jako začátek dlouhé cesty,“ uvedla vítězka soutěže . základní škola v karviné, ul . komenského, je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami . jsou zde zřízeny i dvě třídy pro žáky s poruchou autistic-

nikace, anglický jazyk, hudební výchova a člověk a jeho svět . své kandidáty do soutěže přihlašují sami žáci ze středních a základních škol a členové dětských zájmových sdružení . absolventka up se v ní prosadila v konkurenci jedenašedesáti dalších kantorů . Tomáš Chalupa, Ondřej Martínek

Letošní AIESEC Partners Awards za spolupráci míří také na UP

V

rámci výročního předávání aiesec partners awards získala univerzita palackého certifikát za dlouholetou spolupráci s mezinárodní organizací aiesec, jež je největší studenty řízenou organizací na světě . „toto ocenění je především výrazem poděkování za dosavadní spolupráci s univerzitou palackého,“ řekl koordinátor projektu martin kašný . během slavnostního večera proběhla rovněž prezentace společ-

ností, které přijaly zahraniční studenty na praxi nebo s aiesec spolupracují, či prezentace praktikantů, kteří jsou v současné době na stážích ve firmách v moravskoslezském kraji . slavnostní večer, během něhož bylo předáno 34 ocenění státním institucím a soukromým subjektům, s nimiž organizace spolupracuje, proběhl v dubnu v prostorách nové auly Vysoké školy báňské – technické univerzity ostrava . -ok-

letošním pátém ročníku celostátní soutěže o cenu Václava königsmarka, kterou každé dva roky vyhlašuje teatrologická společnost české republiky, se v konkurenci sedmadvaceti soutěžících úspěšně umístili také studenti katedry divadelních, filmových a mediálních studií . jan žůrek, student 4 . ročníku oboru teorie a dějiny dramatických umění, s textem studie jaroslava etlíka „divadlo jako zakoušení“ a její místo v současné české divadelní teorii získal druhé místo v kategorii bakalářských diplomových prací a ve stejné kategorii porota udělila čestné uznání barboře leštáchové, studentce 4 . ročníku oboru japonská filologie a divadelní věda, za práci japonské frašky kjógen . -ok-

Na Hanou putuje cena za záchranu životů

p

ohotové jednání a duchapřítomná reakce ivety navrátilové před zřícením stropu ve třídě na zš Víězná v litovli byly náležitě oceněny v rámci letošní školní ceny fair play českého olympijského výboru . navrátilová obdržela cenu v kategorii za záchranu života za rychlou reakci v okamžiku, kdy se začal bortit strop třídy při její hodině hudební výchovy . její výjimečné chování ocenily také Ústřední rada českého svazu žen či zastupitelstvo města litovle . -ok-

Autoři a knihy uspěli na mezinárodním veletrhu Svět knihy

N

a jubilejním mezinárodním veletrhu svět knihy, který se konal na jaře v pražském průmyslovém paláci, zabodovaly také publikace autorů z univerzity palackého . největšího úspěchu dosáhli autoři ze španělské sekce katedry romanistiky . dvojice autorů – profesor jiří černý a docent jan holeš – získala druhou cenu v kategorii nejlepší biografický slovník za své dílo s názvem kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, kterou vydalo nakladatelství libri . publikace obsahuje abecední slovník představitelů české lingvistiky od počátků až po současnost . hesla nabízejí základní biografická data a hlavní obory činnosti každého lingvisty, seznam jeho nejdůležitějších publikovaných prací a pokud možno úplný soupis článků a dalších prací, které byly o něm publikovány . do slovníku jsou zahrnuti i lingvisté jiných národností, kteří delší dobu pracovali v českém prostředí a významně se podíleli na rozvoji české lingvistiky (např . p . j . šafařík, n . s . trubeckoj, r . jakobson), a několik významných českých lingvistů žijících v zahraničí (např . j . straka, l . zgusta) . dalším významným oceněním se může pochlubit docent jiří chalupa rovněž z katedry romanistiky, který získal cenu miroslava ivanova v kategorii produkce literatury faktu za knihu don carlos a ti druzí s podtitulem karlistické války ve španělsku 1833– 1936 . tuto knihu vydalo nakladatelství epocha . docent chalupa nabízí čtenáři poutavý příběh jedné významné evropské panovnické dynastie, která přes všechno vynaložené úsilí nikdy oficiálně na královský trůn neusedla . přesto její příznivci a stoupenci, tzv . karlisté, poznamenali moderní španělskou historii zcela nepřehlédnutelným způsobem . do třetice se dařilo profesoru Vítu Voženílkovi a jeho autorskému týmu z přírodovědecké fakulty a také Vydavatelství up, které vydalo jeho knihu

hranicko – atlas rozvoje mikroregionu . tato publikace získala čestné

uznání v kategorii mapa roku 2008 . pro Vydavatelství up to není první úspěch na veletrhu svět knihy . již loni získal čestné uznání atlas podnebí česka od téže skupiny autorů . Tomáš Chalupa

Vědci hledají nové způsoby odhalování a léčby nádorů Dotace EU na výzkum rakoviny směřuje i do Olomouce

ědci z Lékařské a Přírodovědecké fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc se v příštích čtyřech letech budou podílet na vývoji nových V způsobů odhalování a léčby některých zhoubných nádorů. Spolu s dalšími evropskými vědeckými pracovišti začínají v současné době pracovat na projektu, který bude financován z dotačního programu Evropské unie. Jeho cílem je zavést do praxe některé nové poznatky v oblasti zhoubných onemocnění, na jejichž vývoj mají vliv zánětlivé choroby.

vývoj nové léčebné strategie zánětem ovlivněných nádorů . „Víme, že některé infekční, zánětlivé a nádorové choroby jsou spojeny se stejným typem narušení rovnováhy regulačních mechanismů imunity . předpokládáme, že náš výzkumný program povede k vývoji nového způsobu léčby a ke zlepšení diagnostiky a monitorování klinického průběhu některých maligních nádorů, při jejichž vývoji se uplatňuje chronický zánět . příkladem mohou být nádory jater a tlustého střeva,“ vysvětlil kolář . projekt tak nabízí jedinečnou příležitost pro spojení světově vysoce uznávaných vědců z oblasti biologie nádorů s experty zabývajícími se medicínou a biotechnologiemi . „chceme dosáhnout zásadního pokroku v poznání, jak nádory vznikají . hlavní cíl projektu je přenést laboratorní vědecké poznatky do praktické medicíny v podobě nové diagnostické a léčebné modality schopné zjistit nádor již ve velmi časných fázích vývoje a účinně ho léčit . můžeme tak skutečně přispět k dosažení hmatatelných výsledků v prevenci a léčbě těchto zhoubných onemocnění,“ doplnil závěrem profesor kolář . -eh-

V týmu z olomoucké univerzity, který se na výzkumu podílí, jsou zastoupeni pracovníci dvou laboratoří: z laboratoře integrity genomu (společná laboratoř lékařské a přírodovědecké fakulty, vedoucí profesor jiří bartek) se na výzkumu budou podílet docent radek Vrtěl a doktor martin mistrík, z laboratoře molekulární patologie lékařské fakulty up její vedoucí a děkan fakulty profesor zdeněk kolář a profesor jiří ehrmann . projekt infla-care (z anglického inflammation and cancer research in europe / Výzkum zánětu a rakoviny v evropě) spojuje vědecké expertní skupiny z celkem jedenadvaceti výzkumných institucí v evropě a izraeli . z české republiky se jej účastní právě tým olomouckých vědců . „koordinátorem je řecká nadace forth, od níž jsme se nyní dozvěděli, že nám byl grant udělen . celý výzkum bude tedy v průběhu čtyř let dotován částkou dvanáct milionů eur, kterou schválila evropská komise,“ uvedl zdeněk kolář . dotace byla udělena ze 7 . rámcového programu eu a je určena na

Olomoučtí studenti práv jsou nejlepší v republice

z

úročit své teoretické poznatky nabyté během studia a vyzkoušet si nanečisto roli v soudním procesu – taková byla hlavní myšlenka celorepublikové soutěže v simulovaném soudním sporu . Ve finálovém kole, které proběhlo počátkem dubna v budově městského soudu v praze, zvítězila dvojice studentů druhého ročníku právnické fakulty up jan magát a petr pazdera . finále se zúčastnilo celkem osm vybraných dvojic zastupujících právnické fakulty v olomouci, brně, plzni a praze . celý projekt proběhl pod záštitou ministra spravedlnosti, přičemž hlavním organizátorem byla

Ilustračnífoto–archivuP

ÚSPĚCHY NA UP

studentská organizace elsa praha a její lokální pobočky v olomouci, brně a plzni . Vítěze soutěže vybírala erudovaná porota složená ze soudců, právníků a pedagogů . Tomáš Hrbek

Univerzita Palackého se prosazuje mezi žadateli o evropské peníze V

soutěži o financování projektů v rámci první výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) si v konkurenci ostatních vysokých škol a vzdělávacích institucí Univerzita Palackého vedla nejlépe. Ucházela se o podporu pro celkem 93 projektů; 32 z nich uspělo a univerzitní pracoviště se tak mohou těšit jak na jejich realizaci, tak na finanční částku v celkové výši přesahující 266 milionů korun.

dvaatřicet schválených projektů představuje zdaleka nejvyšší počet mezi tuzemskými vysokými školami – každý čtvrtý schválený projekt, který prošel rukama výběrové komise ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, totiž nese značku up . „nezabodovali jsme však pouze kvantitou, schválen byl totiž každý třetí náš projekt – více než čtyřiatřicetiprocentní míra úspěšnosti nás řadí rovněž na první místo mezi českými vysokými školami,“ komentovala velmi dobrou práci svých kolegů na fakultách projektového servisu up prorektorka pro záležitosti vědy a výzkumu profesorka jitka ulrichová .

CELKOVÉ VÝSLEDKY podáno projektů

494

přijato projektů

127

úspěšnost

25,71 %

VÝSLEDKY UP podáno projektů

93

přijato projektů

32

úspěšnost

34,41 %

první výzva op Vpk byla zaměřena např . na inovaci studijních programů a distančního studia, moderniza-

ci didaktických metod, spolupráci se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi, zapojování do mezinárodních projektů či sítí . měla rovněž podpořit praxe a stáže vysokoškoláků u budoucích zaměstnavatelů, spolupráci vysokých škol se školstvím základním i středním nebo systémy monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy vysokých škol . celkově bylo na ministerstvo školství podáno 494 projektových žádostí požadujících finanční podporu ve výši 5,3 mld . Výběrovou komisí bylo k financování doporučeno 127 projektů o celkovém objemu přesahující 1,2 mld . kč

Univerzita Palackého stojí u zrodu inovačního klastru MedChemBio u

niverzita Palackého založila spolu s dalšími partnery Inovační klastr medicinální chemie a chemické biologie – MedChemBio. Projekt sdruží univerzitní a akademická pracoviště, odborné společnosti a malé, střední a velké podniky s cílem efektivně přenášet inovace v oblasti farmaceutického výzkumu do komerční praxe. Své sídlo našel ve Vědecko-technickém parku UP v Olomouci-Holici. Vznik klastru je reakcí na krizi, do které se dostává současný model generického farmaceutického průmyslu, charakteristický pro celou střední a východní evropu . jejím důvodem je především přesun výroby do východních zemí, které v poslední době zdokonalily své výrobní a vývojové kapacity a významně konkurují této oblasti tuzemského průmyslu . klastr umožní klást větší důraz na inovaci, individualizaci a specializaci léků, hledání originálních látek, inova-

tivních reakčních a technologických postupů, které mohou zabránit úpadku této vysoce kvalifikované chemické výroby u nás . „takové společné fórum, jež by aktivně propojilo hlavní skupiny subjektů sdružujících dílčí odbornosti u nás a zlepšilo komunikaci mezi nimi, citelně schází,“ zdůvodňuje vznik klastru docent marián hajduch z laboratoře experimentální medicíny up a dodává: „rovněž zde chybí některá vysoce kvalitní a specializovaná pracoviště, která by sloužila širšímu okruhu subjektů a umožňovala propojit akademickou sféru s komerční .“ zástupci oborů základního a aplikovaného výzkumu, v posledních letech v čr velmi úspěšných, budou žádat o subvenci u agentury pro podporu podnikání a investic czechinvest . organická a farmaceutická chemie má v čr i na univerzitě palackého dlouhou tradici a vynikající akademické zázemí . jedním z významných

Klastr je regionálně umístěné uskupení navzájem propojených firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech, bank, přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale současně jsou nuceny řešit řadu obdobných problémů (vzdělávání zaměstnanců, přístup ke stejným dodavatelům, spolupráci s výzkumnými a vývojovými kapacitami, nedostatečné zdroje na výzkum apod.). Díky spolupráci v těchto oblastech mohou řadu svých omezení překonat a zvýšit celkovou konkurenceschopnost, ziskovost a vylepšit postavení na trhu. výstupů tohoto oboru je syntéza biologicky aktivních látek, které nacházejí uplatnění v humánní a veterinární medicíně, v ekologii a dalších aplikacích – tedy obor, který se nyní často označuje jako biologická chemie, chemická biologie nebo medicinální chemie . Stranu připravil Radek Palaščák

fotoarchivuP

tisíce prací, které za tu dobu vznikly, říkají jenom jedno: vodíková vazba se projeví pouze a jen s červeným posunem. A te si představte, najednou přijdete a řeknete, že je to naopak. První reakce samozřejmě je: „Chlapci, vy jste se spletli, obrate znaménko...“ Ale my jsme na základě teoretických výpočtů předpověděli systémy, kde a za jakých okolností se ta opačná vodíková vazba projeví, tj. když vezmu látku A a B, tak vznikne normální vodíková vazba s červeným posunem, ale když místo látky B vezmeme látku C, vznikne posun opačný...

Pavel Hobza: O náhodě a štěstí ve vědě

Objev, který přepsal učebnice chemie N

a návrh Rady pro výzkum a vývoj rozhodla vláda České republiky, že národní cenu Česká hlava pro rok 2008 získá profesor Pavel Hobza z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v. v. i., který zároveň působí i na Katedře fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty UP. Nejvyšším vědeckým vyznamenáním v ČR, které je udělováno od roku 2005 za mimořádné výsledlky ve vědeckém výzkumu a dotováno částkou jeden milion korun, byl oceněn především jeho objev nepravé vodíkové vazby, kterým vzbudil ve světové vědecké obci velký ohlas: do té doby se předpokládalo, že v oblasti vodíkových vazeb není možné dojít k novým poznatkům. Objev nepravé vodíkové vazby – v čem spočívá jeho unikátnost? Vodíková vazba je nejdůležitější projev nekovalentních interakcí, což jsou interakce, které hrají zásadní úlohu v chemii, ale hlavně v biologii. Je to ta vazba, která např. určuje strukturu DNA, strukturu bílkovin atd., resp. jedna z vazeb, které rozhodují o tom, jak například působí interakce mezi bílkovinami a cukry, jaká je její funkčnost, jak se splétá dvoušroubovicová molekula DNA. Specificky u biologického materiálu má vodíková vazba důsledky pro celý životní cyklus všech živých organismů. Důležité je, že se dá určit spektroskopicky, metodou infračervené spektrometrie: vytvoří se tedy nějaký komplex, což znamená, že ta vazba tam je. A to je posunuto – s posunem vibrační frekvence – do červena, proto se mluví o červeném posunu. To, co my jsme ukázali, je, že ten posun může být právě opačný, tj. že nejde k menším hodnotám – červeným, ale že může jít k hodnotám větším – modrým. Což znamenalo porušení do té doby uznávaného dogmatu, totiž že posun bude vždycky jenom červený.

Co to znamená konkrétně pro posun v dosavadním poznání? Znamená to, že do té doby experimentátor mohl říci: „Tam ale žádný komplex nevznikl, vždy má úplně opačný posun.“ Ale my jsme dokázali, že tam komplex je – mezimolekulární komplex s vodíkovou vazbou. A to je strašně důležitá informace.

Je to objev, jaký se ve vědě podaří málokdy, navíc objev v oblasti, kde to nikdo – ani my – nečekal. Je třeba si uvědomit, že koncept vodíkové vazby je jeden z nejúspěšnějších v chemii, který existuje už nejméně sedmdesát let – všechny ty sta-

K tomu jste došli výpočtem? Přesně tak, a takhle jsme to také publikovali. A to byl problém, protože jsme přece tvrdili něco úplně opačného, než říkaly učebnice. Takže bylo třeba udělat experiment a dalo nám dost práce přesvědčit i naše experimentální kolegy, aby zadali látku A a C. A když jsme měli experiment, tedy verifikaci, a navíc jsme nabídli řešení a vysvětlili proč, nastal zlom a stala se z toho velmi často citovaná práce. Vlastně jsme ale otevřeli pandořinu skříňku: nejdřív jsme si totiž mysleli, že to bude velmi úzká oblast určitého typu systémů, které se budou takto chovat, ale pak se najednou ukázalo, že se tak chová velké množství látek, a dnes už nikoho nepřekvapí, že je komplex, který se projeví vznikem vodíkové vazby, jejíž projev může být buto dočervena, nebo domodra. A to vše se stalo už před deseti lety ... Ano, deset let potřebujete ve vědě na to, aby se nový poznatek dostal do povědomí, dvacet let na to, aby se dostal do učebnic, a třicet let na to, aby se stal faktem. Jak jsou citovány práce o nepravé vodíkové vazbě? Nejcitovanější je publikace z Chemical Reviews, nejpřednějšího světového časopisu, kde se publikují přehledné články z chemie. Byla zveřejněna v roce 2000, dnes už má daleko více než 500 citací a celá ta oblast asi dva nebo tři tisíce citací. To je ten ve vědě často diskutovaný citační index, který mi řekne, jaký má moje práce ohlas. Mírou vědecké excelence není počet publikovaných prací; můžete totiž publikovat a publikovat a přitom dělat něco, co nikoho nezajímá – můžu studovat rozpustnost kuchyňské soli ve vodě

Věnujete se také zkoumání role patrových interakcí v DNA. V čem je jejich podstata? Jak víme, pro přenos genetické informace hraje naprosto zásadní úlohu ta krásná dvoušroubovicová struktura biomakromolekuly DNA. Tam je napsáno, že vaše děti budou takové a takové a my umřeme na to a na to a tak dál. Ale pro pochopení funkce systému je třeba napřed porozumět jeho struktuře. A zase – když otevřete učebnici, tak se dočtete, že ta struktura je dána interakcemi mezi nějakými bázemi nukleových kyselin s vodíkovými vazbami, ale my jsme ukázali, že tyto interakce nejsou ty hlavní, že jsou ještě nějaké jiné, tzv. patrové – a ty že hrají naprosto zásadní úlohu pro určení té struktury. Jsou to vertikální typy interakcí, o kterých se donedávna soudilo, že jsou nespecifické, tzv. slabé. A v zásadě se nevědělo proč a jakou úlohu hrají. Jinými slovy, zase jsme to trochu všechno postavili na hlavu. To je totiž to podstatné na té naší vědě, vědě, která je teoretická: musí umět vysvětlit, interpretovat a předvídat. Ale jestli chcete předvídat, musíte vědět proč – nehádáte přece ze skleněné koule. V tomto případě se

„A to vše se stalo už před deseti lety... – Ano, deset let potřebujete ve vědě na to, aby se nový poznatek dostal do povědomí, dvacet let na to, aby se dostal do učebnic, a třicet let na to, aby se stal faktem.“ snažíme pochopit, co určuje strukturu DNA. Když pochopíme, proč to tak je, tak potom se potom můžeme ptát a odpovídat: Jak se stane, že se tam vloudí chyba? Co se tam děje? Stane se to, že já do té molekuly – do toho biologického prostředí, kde probíhá ono „přepisování DNA“, tj. kde se vytváří dceřiné molekuly, vnesu molekulu nějakého jiného prostředí. Pro představu: dáte si po ránu cigaretku a ta má v sobě, jak známo, velké množství dehtů, což jsou polycyklické aromatické vodíky. A ta nová molekula může velmi zajímavým způsobem reagovat s molekulou DNA – vytvoří takový zvláštní komplex a drží se tam velmi pevně. Jakmile ale k tomu dojde, tak při přepisu té genetické informace se vloudí chyba – dostane se tam, po té ranní cigaretě, karcinogenní látka. A ta jedna jediná chyba v jednom jediném páru – a těch je v DNA dvě miliardy – může způsobit, že se z tzv. mutagenního vyvine až karcinogenní proces – a člověk umře. A ta teorie je schopná říci nejen to, jak se ta látka do DNA dostane, jak tam drží a proč tak

pevně, ale také co dělat, aby držela méně pevně. A dále: když už má DNA v sobě tu špatnou informaci a začne se replikovat, znovu a znovu tu chybu přenáší, tak věda musí najít karcinostatické léky, látky, jejichž cílem je zastavit replikaci té molekuly, která má v sobě onen chybný algoritmus. A zastavíte ji tak, že zabráníte, aby se rozmnožovala nebo aby se chybná informace přenášela. Je to, jako byste jí dala pouta nebo ji špagátkem zavázala. A abychom to dokázali, musíme vědět, které jsou ty rozhodující faktory, které způsobují stabilitu DNA. Zdá se to velmi triviální, ale cesta k tomu znamená skutečně napřed pochopit, co stabilizuje tu strukturu. Čili jde o pochopení podstaty procesu, a už je to vznik komplexu s vodíkovou vazbou nebo je to vznik komplexu DNA a karcinogenní látky nebo komplexu DNA a léčiva. Když vím, jak léčivo s DNA působí, a vím, že čím pevněji se to naváže, tím lépe, tak potom můžu optimalizovat vlastnosti léku, aby to drželo pevněji. A to je ta krásná úloha teorie a základního výzkumu. O nezastupitelnosti teorie a základního výzkumu se zmiňujete často, naposledy právě při předávání České hlavy. V čem spatřujete jeho výsadní postavení? To podstatné, co jsem při předávání ceny říkal a co v televizním záznamu už nezaznělo, je to, že je to cena za základní výzkum, nikoli aplikovaný. Chtěl jsem to zdůraznit proto, že před pár lety existovaly tendence, podle kterých se věda měla zabývat pouze aplikovaným výzkumem. Ale zatlačování výzkumu do aplikační oblasti – to je naprosto zcestná a mimořádně nebezpečná cesta. Stačí si jen uvědomit, že největší úspěchy české vědy za posledních padesát let, které přesáhly hranice Česka i Evropy, jsou dva: kontaktní čočky Otty Wichterleho a antivirální látky Antonína Holého. A oba dva mají jedno společné: nebylo jich dosaženo tak, že by Wichterle chtěl udělat čočky a Holý antivirální látky; to je výsledek základního dlouholetého výzkumu, a teprve ten přinesl takovou aplikaci, že v současnosti např. antivirální léky Holého vydělávají na daních víc, než letiště Ruzyně. Nelze totiž říci: „Te začnu hledat léky.“ To nelze, věda je pyramida, která nikdy nestojí na úzkém, ale vždycky na širokém základě – a tím je vždy základní výzkum. Samozřejmě, musí současně být i aplikovaný, bez toho to nejde. Mluvit o podpoře vědy znamená mluvit o podpoře základního výzkumu a vzdělání a o vytvoření takového právního rámce a podmínek, aby se aplikovaný a základní výzkum spojil. Jak by to vypadalo v ideálním případě? Že budu třeba dopoledne pracovat v laboratoři a tam něco najdu – ale to najde jenom ten, kdo dělá základní výzkum! – a řeknu si: „Proboha, tahle látka by

fotoarchivuP

a můžu to dělat celý život a můžu mít spoustu publikací – ale žádný ohlas. Ten ukazuje citační index.

P

rofesor Pavel Hobza, DrSc. (1946), promoval v roce 1969 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tématem jeho disertační práce, které dostal od svého školitele, profesora Zahradníka, byly nekovalentní interakce a jejich úloha v přírodních vědách. Po absolvování vědecké aspirantury v Ústavu fyzikální chemie ČSAV musel z politických důvodů Akademii opustit a více než deset let strávil na Institutu hygieny a epidemiologie v Praze. Do ČSAV se mohl vrátit až v roce 1986. Kromě 290 publikací a dvou knih se jako editor podílel na sestavení několika svazků prestižního vědeckého časopisu Chemical Reviews (1988, 1994, 2000) věnovaných nekovalentním interakcím. Jeho práce byly citovány více než 13 000 x (je nejcitovanějším českým vědcem) a Hirschův index má hodnotu 61 (nejvyšší mezi českými vědci). Je členem Učené společnosti ČR a britské Královské společnosti chemické a redakčních rad pěti evropských a českých chemických časopisů. V roce 2007 získal od Akademie věd ČR cenu Premium Academiae.

mohla být antivirální.“ A odpoledne přejdu do vedlejší laboratoře, kde budu mít tým, který bude umět ty aplikace dělat. Holý to tak udělal: našel látky, které vykazovaly slibné účinky, a svůj objev publikoval; potom ale musel nastoupit někdo další, kdo ukázal, že ta látka skutečně působí nejen na bacilech, ale i na vyšších a vyšších organismech, přes prasata a opice až po člověka. A pak musel nastoupit ten třetí, kdo to vyrobil. A když přijdete z práce domů, nepřipadáte si trochu jako v jiném světě, kde se mluví jiným jazykem? Moje manželka říká, že ani po třiceti pěti letech neví, co dělám. Ale funguje to. Každopádně mi ještě neutekla. Velena Mazochová

Akce Srdce srdcí získala zápis v Guinessově knize O

Měření je zábava

Odborníci přeměřili dominantu Olomouce

t

ipnout, spočítat i přesně změřit výšku sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci nabídla účastníkům akce s názvem „Měření je zábava“, kterou 26. 3. pro veřejnost uspořádal Vědeckotechnický park UP. Soutěže se účastnily také studentské týmy z olomouckých škol. Nejblíže výšku sloupu konvenčními matematickými metodami určili studenti Slovanského gymnázia Olomouc. Přesnou výšku sloupu nakonec změřila firma EOLA, působící v rámci Vědeckotechnického parku UP. Výška dominanty je 32,2467 metrů. Použitý způsob využívá tzv. fotometrickou metodu, kdy je zkalibrovaný digitální obraz objektu načten do počítače a speciální software vykompenzuje veškerá zkreslení. Odchylka měření je +/– 15 cm v závislosti na kvalitě světla. Tento způsob měření je doposud jeden z nejpřesnějších, který byl kdy použit na výpočet výšky sloupu zapsaného v roce 2000 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Dostupné zdroje uvádějí jeho výšku pouze v řádech metrů, přičemž většina z nich hovoří o 35 metrech. Fakt, že nynější naměřená hodnota je o cca tři metry nižší, však podle PhDr. Simony Jemelkové, odbornice z Arcidiecézního muzea v Olomouci, nic jeho slávě neubere: „Umělecká hodnota i rozměry sloupu jsou natolik výjimečné, že pár metrů jeho slovutnosti nemůže uškodit.“ Během akce VTP UP představil také svou novou službu – Výzkum, měření a analýzy na zakázku. V rámci ní mohou nově využívat profesionální technické vybavení univerzity i soukromé firmy.

Model srdce studenti během odpoledne také několikrát roztepali za doprovodu hudby Davida Spilky, který rovněž odehrál večer koncert. Účastníci hodiny tak mohli vidět, jak srdce pracuje, jak vypadá srdeční fibrilace či následná defibrilace v případě srdeční zástavy, a to vše díky dynamickému modelu srdce tvořeného právě stovkami mladých lidí. Ti za pomoci důmyslné choreografie, barevných kostýmů a dalších pomůcek vytvořili na ploše přes 400 metrů čtverečních model srdce, jehož obraz byl snímán z plošiny a přenášen na velkoplošnou obrazovku.

trvala téměř šedesát minut včetně výkladu, praktických ukázek, ale také tradičního opakování a přezkoušení účastníků na konci výuky. Ve večerních hodinách pak proběhlo sestavení modelu srdce ještě jednou, tentokráte jako působivá světelná show. Organizátorům se tak podařilo přesně to, co chtěli: upozornit, že to Evropě nemusíme jen osladit, ale ukázat jí také, kde leží její srdce. Akce Srdce srdcí se konala jako součást projektu Kreativní biologie UP a byla spojena s již tradiční akcí Zdravé srdce Hané Nadačního fondu Pro srdce Hané. Během zábavného odpoledne si mohli občané Olomouce nechat např. zdarma změřit krevní tlak a cholesterol či si vyzkoušet laickou první pomoc v případě infarktu. Akci uspořádala Přírodovědecká fakulta UP ve spolupráci s Nadačním fondem Pro srdce Hané. Ondřej Martínek

„Evropě to nemusíme jen osladit, ale můžeme jí také ukázat, kde leží její srdce...“ „Myslím si, že akce se velmi vydařila, nezklamalo nás ani počasí, ani technika a děti si to bezesporu užily, stejně jako všichni diváci. Bylo krásné konečně vidět to, co jsme tak dlouho a pracně nacvičovali,“ dodala autorka a hlavní organizátorka projektu Ivana Fellnerová z Přírodovědecké fakulty UP. Teoretický výklad stovkám Olomoučanů mezitím poskytovaly právě Fellnerová a spoluorganizátorka a odborná poradkyně akce Eliška Sovová, předsedkyně Nadačního fondu Pro srdce Hané. Největší hodina biologie na světě nakonec

fotoarchivuP

fotoarchivuP

byvatelé Olomouce byli před letními prázdninami na Horním náměstí svědky úspěšného pokusu o zápis do Guinessovy knihy rekordů a také o vytvoření rekordu českého. Akce Srdce srdcí, s podtitulem Největší hodina biologie na světě, se nakonec zúčastnilo 1 523 registrovaných „studentů“. Přes čtyři stovky z nich pak byli studenti olomouckých základních a středních škol a posluchači UP, kteří na náměstí vytvořili živý model srdce.

rEKOrDnÍSrDCE.ŽivýmodelsrdceroztepalolomouckéHornínáměstí.

Kudy Kam na UP?

p

ublikace Kudy Kam – Průvodce prváka po UP přináší již čtvrtým rokem studentům nastupujícím do prvních ročníků studia na Univerzitě Palackého přehled základních informací, rad a návodů, které jim usnadňují první kroky na vysoké škole. V letošním roce obdrželo stostránkovou příručku na 6 000 studentů. Kromě důležitých informací o struktuře univerzity, studijní agendě, univerzitních zařízeních či o sportu na UP čekají na „prváky“ také tipy na kulturní, sportovní a společenské vyžití v Olomouci, mapky MHD a města, praktický kalendář akademického roku, slovníček pojmů, přehled bankomatů a pošt či velké množství slevových kuponů. Průvodce prváka tak vyčerpávajícím způsobem reflektuje potřeby a požadavky nových studentů nejen v oblasti studia, ale také v oblasti zábavy a kulturního života. Publikaci Kudy Kam vydala Univerzita Palackého v Olomouci péčí svého oddělení komunikace ve spolupráci s občanským sdružením Studenti UP. Ke stažení ji najdete na www.upol.cz.

Univerzitní sbor Ateneo natočil nové CD

teneo je smíšený komorní sbor A up, který začal fungovat v roce 2001 . od té doby má na svém

kontě dlouhou řadu koncertních vystoupení u nás i v zahraničí . repertoár souboru je velmi široký – od vážné hudby přes sborové úpravy lidových písní až po bluesové a gospelové skladby . soubor vede pavel režný, docent na katedře hudební výchovy . univerzita palackého vydává už druhé cd tohoto hudebního tělesa, které obsahuje 19 nových skladeb od autorů, jako jsou například bohuslav martinů, sergej rachmaninov, jiří pavlica a další . cd kromě toho obsahuje také film o univerzitě palackého ona tančí s olomoucí režiséra otakáro schmidta a rozsáhlé fotogalerie města olomouce, univerzity palackého a souboru ateneo .

Po škole? Do práce...

z

atímco předchozí publikace je určena studentům, kteří se na univerzitu právě dostali a krásná vysokoškolská léta mají teprve před sebou, knížka Po škole představuje rádce pro ty, kteří školu právě úspěšně opouští s diplomem v kapse. Aby nalezli dobré uplatnění na trhu práce, univerzita jim zdarma věnuje tuto útlou knížku nabitou radami a tipy, jak co nejlépe obstát v reálném životě. V sedmi kapitolách se například dozvědí, jak správně napsat životopis, jak sám sebe prezentovat u přijímacího pohovoru, proč je dobré číst inzertní rubriky v novinách nebo jaké možnosti skýtá Úřad práce. Zajímavých informací je však v této publikaci daleko více, jak z personalistiky, tak z psychologie nebo pracovněprávní oblasti. Své tipy a postřehy připojili i úspěšní absolventi UP, kteří již svou práci nalezli průvodce absolventa vysoké školy na cestě do reálného života a jsou v ní úspěšní.

Nový zpravodajský web univerzity v provozu

o

d konce dubna mohou čtenáři využívat nového webu Žurnálu Online, který najdou na adrese www.zurnal.upol.cz. Nejde jen o internetovou extenzi tištěného týdeníku Žurnál UP, ale o zcela nový zpravodajsko-publicistický časopis univerzity, na kterém najde denně akademická obec i široká veřejnost ty nejdůležitější a nejzajímavější informace z dění na univerzitě. Samozřejmostí je nejen řazení článků do rubrik, ale také funkční kalendář akcí, přehled aktualit, pozvánky na akce, či archiv starších vydání Žurnálu UP ve formátu pdf. Aktuality i kalendář akcí jsou propojeny s univerzitními webovými stránkami. „Hlavním přínosem nového

univerzitního média je především aktuálnost a rychlost. Můžeme díky němu zveřejňovat pozvánky na akce či zpravodajství z univerzity opravdu pružně,“ říká Radek Palaščák, vedoucí oddělení komunikace UP, které za vznikem Žurnálu Online stojí. K vybraným zprávám jsou rovněž připojeny fotogalerie či video reportáže. „Po delší době se tak univerzita vrací k formátu video zpravodajství, které tak netradičním způsobem přibližuje dění na UP,“ dodává Palaščák. Ondřej Martínek

fotoarchivdr.režného

entům e podat ončení Vsedo směckému bsahuje ěšných zúřao najít

Studenti mají nové bedekry

Univerzita Palackého spustila internetový obchod

první zářijovým dnem spustilo S Vydavatelství univerzity palackého vlastní internetový obchod . elektronickou formou si tak nově mohou všichni zájemci objednat odbornou literaturu, učebnice či skripta z vlastní produkce up . eshop nabízí také možnost zakoupení propagačních předmětů univerzity . Více na www.e-vup.upol.cz

Přírodovědci už jsou v novém

– moderní budova na Envelopě slouží studiu i vědě

K

Stavba nového objektu fakulty dotovaná především státním rozpočtem trvala více než dva roky a stála 1,085 mld. Kč. Jak rektor UP uvedl, objekt obsahuje především laboratoře. „Učí se zde obtížné obory. V nové budově Přírodovědecké fakulty bude nabízena výuka prostřednictvím vědy,“ řekl Lubomír Dvořák. Stavba je výsledkem největšího investičního projektu v dějinách Univerzity Palackého a zároveň jedním z největších stavebních počinů v rámci města Olomouce. Budova na šesti podlažích skýtá zázemí pro dvanáct kateder, děkanát, knihovnu a studijní oddělení. Pro fakultu znamená důležitou změnu v jejím fungování. Nové sídlo totiž umožní soustředit obory matematiky, chemie, fyziky a věd o Zemi v jednom centru. Budova je ukázkou vzájemné provázanosti všech systémů a zařízení. Objekt je vybaven vzduchotechnikou a klimatizací, ústředním topením, systémem měření a regulace, dvěma kanalizačními systémy, audiovizuální technikou, strukturovanou kabeláží, elektronickým zabezpečovacím systémem, kamerovým systémem, elektronickou požární stanicí, společnou televizní anténou, evakuačním rozhlasem, jednotným časem, dorozumívacím zařízením, přístupovým systémem, signalizací pro nevidomé a v neposlední řadě také zařízením pro sluchově postižené. Objekt je šetrný k životnímu prostředí a zároveň ohleduplný ke svému okolí. Při jeho více než dva roky trvající stavbě byly použity nejmodernější technologie a materiály, včetně žulových desek dovezených z Brazílie a tropických dřevin. „Unikátní stavba vytváří přirozený protipól historické zástavbě centra Olomouce. Celkový tvar pak dává budově individuálních charakter, její dimenze a osvětlení vnitřních prostor zase předznamenávají humanistickou vznešenost, rytmus vnitřních sloupů přináší lidské měřítko, zatímco abstraktní forma ji datuje do dnešní doby,“ řekl Jan Hájek, jeden z autorů architektonického návrhu. -ok-

fotoarchivuP–PetrZatloukal

líč od nové budovy Přírodovědecké fakulty UP převzal 22. června 2009 na slavnostním ceremoniálu z rukou rektora UP Lubomíra Dvořáka děkan fakulty Juraj Ševčík. „Přírodovědecká fakulta je sebevědomou fakultou a tato budova naplňuje její sebevědomé představy,“ řekl těsně před slavnostním otevřením profesor Ševčík.

Vědeckotechnický park je mostem mezi vědeckým a podnikatelským světem

Přírodovědný jarmark obsadil novou budovu na Envelopě

U

niverzita Palackého v Olomouci je univerzitou v tradičním slova smyslu, a proto na ní nenajdeme žádné ryze technicky zaměřené obory. Přesto univerzita již několik let aktivně spolupracuje s firmami, kterým poskytuje nejen poradenství, ale i možnost využití moderních přístrojů a svého know-how. Spojujícím článkem mezi univerzitou a firmami je Vědeckotechnický park Univerzity Palackého.

Několika začínajícím podnikatelům z řad studentů Univerzity Palackého pomohl Podnikatelský inkubátor převést jejich myšlenku do podnikatelského záměru.“ Podnikatekského inkubátoru inkubovala. Můj Multimarket ke svému dalšímu podnikatelskému růstu potřeboval větší provozní prostory, které jí však Podnikatelský inkubátor nemohl poskytnout. Firma se proto přesunula do větších prostor, včetně vlastních školicích prostor. Firmu Můj Multimarket nahradilo společně s druhou společností Suss Consulting sedm nově přijatých firem. Kromě toho se v současné době připravují k podpisu další tři nájemní smlouvy. Několika dalším začínajícím podnikatelům, zejména z řad studentů Univerzity

Palackého, pomohl Podnikatelský inkubátor převést jejich myšlenku do podoby podnikatelského záměru. Jeden zajímavý projekt byl dokonce prezentován investorům v rámci pořadu České televize Den D. Pro větší motivaci studentů a dalších začínajících podnikatelů připravuje VTP soutěž pro začínající podnikatele. Soutěžit se bude o zajímavý podnikatelský nápad a finančním partnerem soutěže bude UniCredit Bank.

Park poskytuje také dotační poradenství VTP se rovněž specializuje na tzv. dotační poradenství. Zkušení konzultanti z VTP mohou pomoci při získávání dotací z Operačního programu Podnikání a inovace. Těchto služeb využilo již několik firem a získaly tak dotaci v programech podpory ICT v podnicích, Spolupráce, Školící střediska, Inovace – Patent. Další projekty jsou pak ve fázi schvalování. VTP nabízí také oponenturu připravovaných projektů a administraci projektů již schválených (projektový management). Nejnovější službou VTP je pak Katalog přístrojů a služeb – unikátní projekt zaměřený na spolupráci univerzitních pracoviš a firem. Katalog zahrnuje databázi přístrojového vybavení Univerzity Palackého, včetně jejího know-how. Tyto technologie a znalosti lze uplatnit zejména v oboru farmacie, chemie, biotechnologie, optiky či nanotechnologie. S pomocí Katalogu pří-

říležitost prohlédnout si prostoP ry nové budovy Přírodovědecké fakulty měli jen několik dnů po jejím

slavnostním otevření návštěvníci „Přírodovědného jarmarku“, jehož devátý ročník pořádali vědci, pedagogové i studenti této fakulty a partnerských

fotoarchivuP

Součástí Vědeckotechnického parku (VTP) je Podnikatelský inkubátor, kde si mohou začínající podnikatelé se zajímavým nápadem a zaměřením za výhodných podmínek pronajmout kanceláře a výrobní prostory. Klienti Podnikatelského inkubátoru mohou využít i bezplatných služeb osobního konzultanta, který poradí, jak správně vypracovat podnikatelský záměr a jak zvládnout první podnikatelské krůčky. Pomyslnou první vlaštovkou se stala firma Můj Multimarket, která opustila z důvodu očekávané expanze zázemí „inkubátoru“ letos v březnu. Zároveň to byla první firma, která se v listopadu roku 2007 v budově

škol a organizací. Kromě již tradičních pokusů, kvízů a show s laserem či chemikáliemi si mohli vyzkoušet nově také testování inteligence s Mensou ČR, velké deskové hry či zhlédnout představení dětské opery ze Slovanského gymnázia v Olomouci. -okstrojů a služeb bylo již úspěšně realizováno pět zakázek. Katalog přístrojů a služeb UP se tak postupně otevírá firmám, které mohou s jeho pomocí propagovat svůj potenciál a zázemí. Ve své podstatě jde o jakési „zlaté stránky“ přístrojového vybavení. Díky rozsáhlé propagaci katalogu mohou firmy získat také další zakázky. Více informací naleznete na www.vtpup.cz

Olomoučtí vysokoškoláci se do podnikání neženou

d

va ze tří vysokoškoláků si chtějí během studia přivydělávat na brigádách, i když nemusí. Každý čtvrtý absolvent po skončení studií plánuje cestu do zahraničí, aby se zdokonalil v jazyce. Tyto údaje spolu s dalšími vyplynuly ze specializovaného průzkumu, do kterého se v uplynulých týdnech zapojilo téměř 3500 studentů ze všech osmi fakult olomoucké Univerzity Palackého. „Prostřednictvím průzkumu jsme chtěli

především zjistit, jaké plány mají studenti po ukončení vysoké školy, zda chtějí nastoupit do zaměstnání nebo mají zájem o podnikání,“ popsal záměr výzkumu ředitel Vědeckotechnického parku UP Jiří Herinek, jehož pracoviště výzkum zorganizovalo. Více než čtyřicet procent posluchačů UP se například podle jeho slov začíná poohlížet po budoucím uplatnění až v posledním ročníku vysoké školy. „Drtivá většina

z nich se hodlá uchytit v oboru, jen malé procento z oslovených si dokáže představit i jinou práci,“ popsal. Nabídka práce nebo stáže v zahraničí by pak byla pro takřka polovinu posluchačů univerzity pádným důvodem pro přerušení studia. Zhruba čtvrtina z oslovených vysokoškoláků má v budoucnu zájem o podnikání, více než polovina pak podle průzkumu o samostatné výdělečné činnosti neuvažuje vůbec. -ok-

Listopad 1989 v Olomouci Tady, tehdy a te „Tady a te“. To heslo patřilo před dvaceti lety k těm nejfrekventovanějším a jako výzva k autentickému bytí platí jistě i pro studenty a pedagogy, kteří plní posluchárny své alma mater dnes. Jen horečně vypjaté okamžiky jej v listopadu 1989 naplňovaly konkrétní naléhavostí, kterou lze dnešnímu osazenstvu univerzit jen obtížně reprodukovat. „Tehdy a te“ ale bezpochyby patří k sobě a stále se hluboce ovlivňují, jakkoli si to uvědomujeme, či nikoli.

p

říspěvkem k protnutí minulého a současného světa je následující dvojstrana založená na dobových textech, které přibližují okamžiky závěru roku 1989 na olomoucké univerzitě, tak jak jej zachytili redaktoři studentského časopisu Přetlak, který právě tehdy začal vycházet. Text doplňujeme snímky z unikátního souboru archivních fotografií Petra Zatloukala, vydaného po názvem Gaudeamus v roce 1990. 19. 11. – neděle Na kolejích visí malé letáčky vybízející všechny, kdo se chtějí něco dozvědět o pátečním masakru na Národní třídě, k Veřejné diskusi ve Státním divadle Oldřicha Stibora v 19.00 hodin.  19.00 – Kromě řádných návštěvníků se do divadla nahrnula i řada studentů. V hledišti je napětí. Ne všichni jsou informováni. Všichni jakoby povrchem těla vnímají, že se něco děje. Opona. Na pódiu stojí v půl-

kruhu všichni zaměstnanci divadla a herec Miroslav Rataj čte prohlášení pražských divadel. (…) Student Dvořák čte výzvu pražských studentů k ostatním studentům celé republiky (…) O tom, že se připojíme ke stávce, nikdo nepochybuje.  21.00 – Šmeralovy koleje Schází se asi 200 studentů. Většina přijede do školy až zítra ráno. Následují první vzrušené projevy, souhlas i nesouhlas. Na schodech, primitivní to diskusní tribuně, se objevují i zástupci fakultních výborů SSM. Na žádost, aby se SSM postavilo do čela hnutí, odpovídají, že se půjdou poradit s předsedou CŠV SSM. Jsou vybíráni, víceméně náhodně, první mluvčí studentů (…) Všem je jasné, že se musíme sejít všichni a pokusit se získat na svou stranu naše pedagogy. Kde? Na hale UP! A v kolik? Ve 12. 00! 20. 11. – pondělí U vchodu fakult stojí studenti, kteří byli včera na Šmeralových kolejích. Do neko-

nečna vysvětlují spolužákům, co se stalo a že univerzita jde do stávky. (…)  12.00 – hala UP Hala je nabitá. Nejen lidmi, ale ještě něčím, co by se dalo nazvat lidským napětím. Za předsednickým stolem visí československá vlajka a hesla vyzývající k solidaritě s pražskými studenty. Sedí za ním všichni čtyři děkani, rektor, předseda CŠV SSM a mluvčí studentů. (…) Je zjevné, že nikdo z pedagogů na naši podporu nevystoupí. (…) Mluvčí studentů vybídnou všechny, kdo souhlasí s vyhlášením týdenní stávky na podporu pražských studentů, a si sednou. Zůstává stát asi 20 studentů. Je rozhodnuto. (…) Večer je ustaven dvacetičlenný stávkový výbor. Za každou fakultu je zvoleno 5 zástupců. 21. 11. - úterý  17.00 – město Celá univerzita v dvojstupech, se svíčkami v rukou, jde městem až na náměstí, kde se

koná mítink. Tento mlčenlivý průvod, bez jediného transparentu a hesla, byl předzvěstí tváře, jakou studenti sametové revoluci vtiskli. V té době jsou příslušníci VB připraveni zasáhnout proti studentům v prostoru Žerotínova náměstí. To, že nakonec nezasáhnou, je velkým vítězstvím rektora po dvouhodinovém jednání. Na náměstí pak přečte student Václav Chýlek, jménem studentů UP, k překvapení všech, dvanáctibodové prohlášení. 22. 11. – středa  Hala UP. Na toto setkání jsou přizváni jen lidé, kteří souhlasí se stávkou. Není proto připuštěno ke čtení prohlášení nestávkujících studentů. Později je nám to vyčítáno jako nedostatek demokracie. Na hale mimo jiné vystoupil na naši podporu doc. Jařab. Miloš Korhoň, člen Stávkového výboru, oznamuje návrh Stávkového výboru o okupaci FF UP. Hlasování všech tento návrh schvaluje. V té době sedí J. Křečan u rektora a oznamuje mu okupaci jako hotovou věc. Mráz mu běhá po zádech při pomyšlení, že studenti v hale okupaci neschválí.  12.00 - město Odvážní pracovníci Výzkumného ústavu Sigma tisknou na počítačích pro studenty první stovky prohlášení a výzvy k manifestační generální stávce 27. 11. od 12 do 14 hodin.

24. 11. – pátek V Olomouci a okolí probíhají spontánní akce občanů na naši podporu. Přichází nám peněžité dary, občané zapůjčují osobní automobily. Olomoucký výtvarník Josef Palát vyrábí už od úterý řadu kartonových odznáčků, které se velice rychle rozšíří. Nápisy NÁROD SOBĚ, OBČANSKÉ FÓRUM, později STUDENTI UP, PRAVDA VÍTĚZÍ, zdobí kabáty občanů i studentů. Pokračuje nepřetržitá agitace, vyvážíme tiskoviny, naši mluvčí se účastní mítinků, přesvědčujeme. Večer Televizní noviny vysílají záběry ze 17. 11. Mimo jiné je oznámeno odstoupení M. Jakeše. Prvním mužem strany se stal Karel Urbánek. 25. 11. – 26. 11. – sobota a neděle O víkendu, v rámci akce „Vývoz mozků“ vyjíždí na Ostravsko asi 400 studentů s cílem přesvědčit horníky, hutníky

a ostatní pracující, aby podpořili studenty a vstoupili v pondělí do manifestační generální stávky od 12 do 14 hodin. 27. 11. – pondělí Generální stávka 29. 11. - středa Z jednání mezi zástupci stávkového výboru UP a rektorem – závěry: - byla zrušena výuka marxismu-leninismu, zápočty budou uděleny automaticky - od 1. 1. 1990 bude do výuky zaveden společensko vědní základ - marxismus-leninismus se ruší u státních závěrečných a rigorózních zkoušek - rektor zřídil katedru společenských věd jako nástupkyni bývalého Ústavu marxismu-leninismu - na filosofické fakultě zřídil rektor katedru filosofie (v roce 1968 byla v rámci „konsolidace“ zrušena jako „buňka odporu“) Ke generální stávce Prohlášení Občanského fóra studentů, učitelů a zaměstnanců Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Na protest proti zneužití státní moci, které se projevilo brutálním zásahem policie a bezpečnostních sil proti pokojně demonstrujícím studentům 17. 11. 1989 v Praze, jsme vstoupili do týdenní stávky (...) P. S.: Dne 29. 11. 1989 se ustavil na UP koordinační výbor Občanského fóra. Přítomni byli zástupci přírodovědecké fakulty a Společné laboratoře optiky UP a Fyzikálního ústavu ČSAV a Ústavu výpočetní techniky UP a Rektorátu UP, lékařské fakulty a fakultní nemocnice, Ústavu pro výzkum VNS, pedagogiucké fakulty a vývojových laboratoří a dílen. Všichni se připojili k prohlášení Občanského fóra filozofické fakulty.

fotoarchivuP–PetrZatloukal

23. 11. – čtvrtek Okupací filozofické fakulty se najednou vše rozjíždí do maximálních obrátek. Vznikají sekce plakátovací, výjezdová, tisková a další. Výjezdová sekce organizuje výjezdy plakátovacích skupin do okolních měst a vesnic. Kurýři přinášejí poplašné zprávy z VŠB Ostrava. Stávkový výbor tam pracuje velmi špatně,

proto je rozhodnuto, že UP Olomouc vezme na svá bedra agitaci celé severní Moravy. Ve čtvrtek a pátek vyjíždí celkem 500 studentů vybavených plakáty a letáky do všech důležitých aglomerací. Akční rádius je od České Třebové až po Třinec, na jih potom do Kroměříže. Boj o každého dělníka je veden i v Olomouci. U bran továren stojí studenti a agitují. Ne všude se setkávají s pochopením. U Moravských železáren jsou dokonce několikrát fyzicky napadeni. Byl vydán zákaz vstupu do továren. Komunisté se snaží izolovat studenty od ostatních. Večer se koná na hale koncert za účasti Karla Plíhala, Vaška Koubka a Slávka Janouška. Jako host večera se účastní Roman Lipčík. Poté, co členka Stávkového výboru zcela neověřeně ohlásila pád Jakeše, se v sále rozpoutala davová euforie.

fotoarchivuP–PetrZatloukal

Ukradená revoluce?

JOSEFJAŘAB.PrvnípolistopadovýrektoruP.

p

ty) více než pražský intelektuál Havel. Je ovšem třeba říci, že tato zásluha studentů náleží všem řadovým účastníkům, kteří tento „vzdělávací rychlokurs české populace“ realizovali, a ne jen těm, kdo pracovali ve stávkových výborech. Osobně si nemyslím, že by revoluce byla studentům „ukradena“. Navíc nebyla jenom jejich, i když v ní sehráli klíčovou roli. Koneckonců, v čele nové demokracie nemohli nejspíš zůstat jen studenti. Ti, kteří rovnou přeskočili z rolí studentů do rolí poslanců, se ostatně příliš neosvědčili − snad i proto, že se nestihli vystavit reálnému životu. A ti aktivní účastníci studentské stávky, kteří do politiky vstoupili později, také nepřinesli mnoho pozitivního.

fotoarchivuP–PetrZatloukal

římo v horečnaté práci a ve stálém zkoumání, co všechno můžeme a musíme na univerzitě změnit, aby odpovídala našim listopadovým představám, pozval jsem studenty ze stávkového výboru po roce od Listopadu 1989 na přátelské připomínkové setkání. Byl jsem však překvapen tím, že někteří z těch nejaktivnějších, jichž jsem si za revolučních dnů velmi vážil, se omluvili s tím, že prý nebylo co oslavovat, a navíc že jejich revoluce jim prý byla ukradena. Nad tím se musel člověk vážně zamyslet. Jistě, většina studentských lídrů byla z vyšších ročníků nebo se studiem končili, takže je mohl poznamenat střet s realitou profesního života. Došlo i na nevyhnutelné zklamání mladých lidí, kteří si za Listopadu prožili opojný pocit, že jsou demiurgy rychle se měnících dějin a zdáli se být postaveni nejméně na roveň veteránům disentu z Občanského fóra. Je ale také třeba připustit, že historická role studentů v revoluci nebyla nikdy úplně doceněna. U studentů to všechno začalo. Důležité bylo především to, že nezůstali v hlavním městě či městech, ale přenesli neuvěřitelně důkladnou přesvědčovací kampaň do malých, menších a vůbec nejmenších obcí. Právě tyto „spanilé jízdy“ měly alespoň v prvních týdnech největší dopad na změnu postojů politicky nevyzrálé širší veřejnosti. Bez nich by byla možná revoluce skončila tím, že by neoblíbené děržimordy Jakešova či Štěpánova typu nahradil umírněný, leč „lidový“ Adamec, který se ještě po 10. prosinci líbil venkovským lidem (v rozhovorech se studen-

Byla tedy revoluce někomu ukradena? Do jisté míry ano, ale ne jenom studentům. Dá se říci, že všem účastníkům Listopadu usilujícím o vytvoření demokratického právního státu založeného na respektu k lidským právům a na myšlenkovému pluralismu revoluci uloupili − naštěstí jen zčásti − ti, kdo chtěli pouze nahradit jednu agresivní ideologii nějakou jinou, a ti, kdo chtěli ze společenských změn vytěžit zejména vlastní hmotný prospěch. Právně nedostatečně připravená a lehkomyslně rozběhnutá kuponová i nekuponová privatizace jim velmi nahrála. Také politická scéna se rychle proměňovala a místa studentů začali zaplňovat jiní. Nahrávala jim i skutečnost, že demokratickou soutěž politických programů začala až příliš brzy nahrazovat partokracie, která vyústila v boj mocenských mechanismů. Za listopadových shromáždění lidí se zdálo, že víme lépe, co nechceme, než to, co vlastně chceme. Ale byla by to chyba myslet si, že jsme se neduhů minulosti už zcela zbavili. K dosažení obou cílů nás čeká ještě spousta práce. Přes všechny překážky (a jednou z nich jsme my sami) jsme přece jen „dál“, i když ne tak daleko, jak jsme si to představovali při zpěvu na náměstích po celé zemi před dvaceti lety. Bezpečnost našeho státu má solidní mezinárodní garance, kulturně jsme se vydali z Východu na Západ, jsme součástí evropského dění. Je to vidět i v oblasti vzdělávání, naši alma mater nevyjímaje. A tak je jenom patřičné připomenout události z listopadu 1989 a poděkovat aktérům i těm, kdo něco z tehdejšího dění zaznamenali pro budoucnost. Prof. Josef Jařab, CSc., emeritní prorektor UP, předmluva k reedici publikace Gaudeamus

A Foreigner‘s Viewpoint he last time i left the usa for olomouc i was sitting in my sister’s house near new york city waiting to go to the airport and watching hurricane katrina bear down on new orleans . the first time i left the usa for olomouc czechoslovakia was still celebrating the Velvet revolution and foreigners like myself were flocking to central and east europe in the wake of the soviet collapse . then as now i sometimes wonder what my grandfather was thinking when he left the prešov area of eastern slovakia to come to the united states, just one of a vast multitude of slavs feeding america´s industrial machine . we both came as foreigners to a foreign land . and as i have found out, we both returned to our native country only to return again to our adopted coun-

only to look at my own country the great and powerful usa where abuse of its laissez faire economic system has dragged the world into deep recession . poor political leadership, lack of ethics and greed abound everywhere so i cannot complain that 20 years after the commies got booted out the czechs still haven’t got it right . my country after over 230 years only gets it right occassionally . there is always hope for a better tomorrow . so much for the big issues . it‘s the small daily issues that really count in life . from the day i first came here almost 20 years ago until the present i have one nagging question . is there some secret academy where czech waiters and waitresses are actually trained to give poor service? it must be so, and there

tries . thus my impressions of and experiences here in olomouc are not of a continuous nature but are segmented . few of my original impressions have withstood the passage of time . one that has changed deals with the corruption issue in its many forms . during the early 90’s the energy level was understandably high against a backdrop of crumbling infrastructure and east bloc drabness . change was in the air . having suffered from decades of neglect most of the country was in pretty bad shape . there was little evidence of community pride, just one of the many negative results of communist totalitarian rule . not surprisingly and possibly the worst legacy of the communist era was a deep seated cynicism in much of the citizenry . but major change had come even for the diehard “true believers”, a fair number quickly becoming money grabbing capitalists in the worst sense of the term . and yes, the country still suffers greatly due to these people who are now safely ensconced in corporate and governmental positions sucking the lifeblood out of this young republic . but this class of parasites is not unique to the czech republic or czech culture; it is indeed the human condition and manifests itself in all countries and all cultures despite the best efforts of right minded people . i need

are many exceptional graduates of this academy . we all deal with them on a regular basis . speaking of secrecy, is there also a secret oath taken by czech students whereby they pledge not to participate in classroom discussion? once again, it must be so . and here in olomouc, i never tire of its now well maintained green areas, easy access to music and other cultural events, pastel painted buildings, some of the worlds best beer, local bicycling and the never ending theatre of czech politics . why complain? one more observation or rather piece of advice . despite its problems the eu is the best thing to happen to this country since švejk joined the austrian army . love the eu but don´t allow the brussels bureaucrats to turn this country into some kind of belgium with a slavic accent . Joe Ference

fotoBlankaMartinovská

fotoPetrPelech

t

Vocabulary: Bear down on – snést se na (4 . p .); flock – hrnout se; impression – dojem; withstand – odolávat; crumbling – drolení, drolící se; drabness – še, jednotvárnost; leadership – vedení (ve smyslu vůdcovství); greed – nenasytnost, chamtivost; nagging – nepříjemný; pledge – slib, závazek; occassionally – příležitostně; diehard – nezdolný; complain – stěžovat si; despite – navzdory, přes; lack – nedostatek; ensconced – usazený .

Z Olomouce na Guantanámo s Vítem Pohankou

NOVINÁŘ VE VĚZENÍ. Rozhlasový zpravodaj Vít Pohanka dělal nedávno reportáž o životě za zdmi věznice na Guantanámu. fotoarchivV.Pohanky

N

ovináře Víta Pohanku zastihl můj e-mail s prosbou o rozhovor při pobytu na Guantanámu. Naštěstí při pobytu pracovním. Zpravodaj Českého rozhlasu v USA tam zrovna natáčel reportáž o běžném životě vězňů i posádky. Přesto si našel čas, aby zavzpomínal na své působení ve stávkovém výboru v listopadu 1989 či zhodnotil dvacet let demokracie v České republice. V představách většiny lidí je věznice Guantanámo synonymem pro porušování lidských práv a mučení vězňů. Jak ale vypadá Guantanámo ve skutečnosti? Musímpředeslat,žejsemviděljen to,comimístníposádkavidětdovolila. nemohljsemmluvitsvěznianedostal jsem se do nejpřísněji střežené části věznice,kdejsouti„nejcennější“vězni,jakjimvojáciříkají. Ale strávil jsem tam několik dnů atroufámsitvrdit,žeobrazGauntanámajakonějakémučírnyjemylný.Tím nechci v žádném případě říct, že by tam panovaly nějaké idylické poměry. V těch přísněji střežených částech tábora musejí například dozorci nosit

ochranné plexisklové štíty. Vězni prý častoprotestujíprotisvémuzadržování jediným způsobem, který jim zbyl: házejí po nich výkaly. Jenže dnes už má každý ze zadržovaných až na dvě výjimkyprávníka.Kroměkongresmanů ajinýchpolitikůjezdínaGuantanámo izástupcinevládníchorganizacíjakoje HumanrightsWatch.lidézČervenéhokřížetamjezdiliodsaméhozačátku. Jetěžkopředstavitelné,žebyposádka naGuantánamubylatakhloupá,žeby sidovolilaještědnesdátjakoukolipříčinukestížnostinatýrání. Myslím,ženejvětšínedorozumění jevtom,žesevmédiíchstáleobjevujídokolafotografieazáběryzprvního provizorníhotáboraX-ray,kdebylivěz-

nialejenasi4měsíce.Tojsoutyfotkycel,kterévypadajíjakoklece,fotky klečících vězňů v oranžových kombinézáchsezavázanýmaočima.Takuž tonaGuantanámuopravdunevypadá. Jak se na existenci takovýchto zařízení dívají sami Američané? neradseodvolávámjennavýsledky průzkumů veřejného mínění, ale tady si asi jinak nepomůžu. Ještě na začátkurokuhlásilnapříkladprůzkum proWashingtonPost,ževětšinaAmeričanůsouhlasísprezidentemObamou achceGuantanámozavřít.Pakzačaly vycházetnajevoplány,podlekterých by přinejmenším část z vězňů měla skončit v samotných Spojených stá-

„Nejsem žádný nacionalista, ale všude v cizině říkám, že jsem Čech a nestydím se za to.“ správné, aby dál existovalo zařízení, kdejsoudrženilidébezřádnéhosoudu? Většina Američanů vám samozřejměřekne,žene.Kdyžsezeptáte: Chcete, aby byli do věznicveSpojenýchstátechpřevezenínejnebezpečnější teroristé z Guantanáma, kteří přísahají,žebudouzabíjetAmeričany dokud sami nezemřou? Troufám si odhadnout,ževámvětšíčástobčanů Spojenýchstátůřekne,ženikoli.

Jak vás ovlivnila jako novináře tato drsná zkušenost? Či vaše přítomnost v iránském Bámu po tragickém zemětřesení o rok dříve, při němž přišlo o život téměř třicet tisíc lidí? Často mne napadá, že si ani my Češiavůbecvšichnilidéžijícívevíce či méně dokonalých demokraciích neuvědomujeme,jakdobřesemáme. Mimochodem, ten zážitek z Bámu mne asi jako člověka poznamenal víc. Vidět tolik mrtvých najednou je prostěněcotěžkosdělitelného.Mohl bych vám vyprávět o malých balíčcíchzkoberců,zekterýchkoukajíven dětskénožičky,alestejnětenzážitek nesdělím. Tak se s tím musím vyrovnatsám.Jakoasiijinílidéakolegové, kteřípodobnésituacezažili. Už dva roky pracujete jako zpravodaj v USA, předtím jste byl v Bruselu... Chtěl byste se ještě někdy vrátit jako novinář zpět do rizikových oblastí? Ano. Moc. Jen nevím, jestli mne tampustírozhlasamanželka. Asi by vás v listopadu 1989, když jste promlouval ke stávkovému výboru, nenapadlo, co vše vás v životě potká... Ale kdež. Koho by to napadlo. To myslím obecně i osobně. Abych to vysvětlil: Kdybyste mi před dvaceti lety řekl, že budu novinář, zažiju něco dramatického v Iráku, pak budu ve Washingtonu, nepřišlo by mi to v tehdejšíeuforiineuvěřitelné.Alekdyžte

fotoarchivuP–PetrZatloukal

Vy sám máte s vězněním osobní zkušenost z doby, kdy vás unesli v Iráku. Jak s vzpomínáte s odstupem pěti let na situaci, kdy jste byl společně s Michalem Kubalem a Petrem Klímou unesen iráckými ozbrojenci? Prozaickyasnadužisdostatečným odstupem.Jsemrád,žejsmetopřežiliažetonebylohorší.několikměsíců ponástamtřebadrželidvafrancouzské kolegy podstatně déle. Byla to zkušenost,kterámneurčitěpoznamenala,alejsemrád,žejsemobrátillist anejsemužnavždy„ten,cohounesli vIráku“.To,žejsempakbylzpravoda-

jemvBruseluateveWashingtonumi vtomhodněpomohlo.

fotoarchivV.Pohanky

tech. To se podle všeho odrazilo na tom,žejepodlepozdějšíhoprůzkumu proWashingtonPostastaniciCBSvíc Američanů PrOTI zavření Guantanáma,nežPrO. Myslím, že záleží na tom, jak se zeptáte. Když položíte otázku: Je

STuDEnTVÍTPOHAnKAnaprvnímlistopadovémsetkánístudentůvu-klubu.(stojící druhýzleva)

Vít Pohanka vystudoval češtinu a angličtinu na uP v Olomouci, vroce1989seaktivněpodílelna listopadových událostech v Olomouci jako člen studentského stávkového výboru. V devadesátých letech pracoval v České televizi,vpařížsképobočceunESCO a jako redaktor BBC v Praze a v londýně. Od roku 2002 je zahraničním zpravodajem Českéhorozhlasu(naBalkáně,vKuvajtu a Bruselu, od roku 2008 ve Washingtonu). nejvíc o něm bylo slyšet v roce 2004, kdy byl spolu sredaktoremakameramanemČT uneseniráckýmiozbrojenci. zdálkysledujipodivnépříhodyaperipetiečeskéhopolitickéhoživota,opravdu nevím,kdojepromnejakoproobčana důvěryhodnýjakomůjzástupcevparlamentu. A kdybyste mi řekl, že půjdu kvolbámzadvědesítkyletnerad,protoženebuduvědět,kohomámvolit...to bychvámtenkrátnevěřil. Onobysechtěloříct,ženechujít k volbám je možná jedním z projevů vyspělé demokracie. lidé už prostě necítítunaléhavoupotřebuněcozměnit,jakojsmejicítilivroce1989.Jenže tohlejejinánechu.Tohlejespíšbezradnost.Aspoňvmémpřípadě.Jájinakchodímkvolbámrád,tomivěřte. Alenatypříštísenetěším.Atojsem bylještěpředpárletyvBruselurád, že můžeme volit i my v zahraničí na českéambasádě.Teztépředstavy nijakneplesámaněcotakovéhojsem předdvacetiletyopravdunečekal. Je to již dvacet let, co jste byl jednou z vůdčích osobností listopadových událostí v Olomouci, kde jste tehdy studoval. Jaké jste měl pocity, když se „daly věci do pohybu“? Já vám ani nevím, jestli se to dá nějakjednoznačněpopsat.Samozřejmě jsem měl pocit radosti a euforie. Ale šlo to všechno tak nějak hrozně rychle dopředu. Ono je dneska sodstupemjasné,žekněčemutako-

Byl vůbec čas na obavy z možného postihu ze strany režimu, nebo všechny myšlenky na něj zastínily práce a euforie? Já měl spíš strach, že to nadšení nevydrží dost dlouho na to, aby komunisté padli. upřímné obavy ze zásahu režimu jsem měl do generálnístávkyvpondělí27.listopadu.Pak se za několik dnů dohodli Gorbačov s Bushem na Maltě a bylo jasné, že režimdefinitivněpadl. Vzpomenete si na nejsilnější zážitek z té doby? KdyžjedenzvyučujícíchnaFilozofické fakultě uP, člen KSČ, už někdy v prosinci vysvětloval sám své nepochopenísituace(jehoslova)nazačátku stávky. Možná to neřekl přesně takhle,alesmyslbyl:„nojo,vždyjá jsemnemohlvědět,jaktodopadne!“ Tomiutkvělovpamětijakoprůzračný příkladmyšlenímnohalidí. Dvacet let je dost dlouhá doba na to, aby mohl člověk rekapitulovat vývoj v zemi, s níž je neodbytně spjat nejen jako její občan, ale také jako novinář a přímý účastník Listopadu. První rektor UP Josef Jařab nahlíží na ty dvě dekády vývoje demokratického státu skepticky. Jaký je váš hodnotící pohled? Já jsem před 5 lety strávil asi týden formulací odpovědi na zhrubastejnouotázku,kteroumipoložil jedenpřítelzeSpojenýchstátů...Tak nevím, jak se k tomu postavit. Ale dobře,zkusímbýtstručný:pokračováníkomunistickéhohnususinedokážupředstavit.JábychvtomČeskoslovensku, které jsem znal v 80. letech, když jsem byl mladý a plný plánů,prostěnezůstal.To,cozČeskoslovenska zbylo, považuji za svůj domov a pořád se tam rád vracím. Bez ohledu na to, jak vypadá politika nebo společenský život. To asi

fotoarchivV.Pohanky

vémudojítmuselo,Sovětskýsvazbyl slaměnýpanák,vPolskuvyhrálaSolidaritaužvčervnu1989,Maařizačali pouštět němce z nDr do rakouska v létě, Berlínská ze padla pár dnů před 17. listopadem atd. atd. atd., jenže já byl tenkrát asi tak natvrdlý, žemitopořádnedocházeloapořád jsemmělstrach,žemůženastatnová mela,nějakýzásahzvenčíjakovroce 68. Ale v listopadu 89 už mi to bylo fukařekljsemsinoaco.Bylotoasi takovékolektivníhrdinstvívdobě,kdy užjeskoropovšem.Prožívaljsemto nicméněvelmiintenzivněaradostně.

VÍt POhANkA při rozhovoru s velitelem Guantanáma admirálem Thomasem Copemanem.

jasněvypovídáotom,žejetopodle mého lepší te, než to bylo předtím. nejsem žádný nacionalista, ale všude v cizině říkám, že jsem Čech anestydímsezato.

„Náš únos byla zkušenost, která mne určitě poznamenala, ale jsem rád, že jsem obrátil list a nejsem už navždy ‚ten, co ho unesli v Iráku‘.“ A ještě jednu věc bych zmínil. Já jsembyltakémnohokrátnaBalkáně. Hlavně v Bosně a v Kosovu. Jsem opravdu hrdý na to, že se Československorozdělilotak,jakserozdělilo. natobychomnemělizapomínat. V roce 2004 jste v rámci Academia filmu Olomouc řekl, že je otázka, jestli měla být tehdy zakázána komunistická strana a že pokud měla být zachovaná právní návaznost na tehdejší platný právní řád, nebylo možné postavit ji mimo zákon. Dnes, o pět let později, jste stále téhož názoru? Ano. Souhlasíte se zahraničními médii, která tvrdí, že se u nás politická situace a vývoj stávají „poněkud nepřehlednými“? nesouhlasím.Jetohorší.Zčeské politiky se totiž stal takový guláš, že bytoaniMaařinesvedli.Českápolitika je pro mne natolik nepřehledná, žeopravdunevím,kohovolit.nekvů-

li nějakým osobním antipatiím nebo předsudkům. Ale já opravdu nevím, kterástranajekterá,acochce. Jedinouvýjimkoujsoukomunisti. Tijsouprůhledníamajípevněstanovenécíle.Jakvyplývázodpovědina předchozí otázku, já jsem přesvědčený, že pokud měly platit zákony, taksekomunistiprostěnedalijednoduše „zakázat“. Ale to neznamená, žebychknimspřibývajícímvěkem cítil jako k politické straně jakékoli sympatie. Jak hodnotíte vývoj české žurnalistiky a mediálního prostředí za těch dvacet let? Nakolik se liší od žurnalistiky americké? Vezmutyodpovědipopořadě: 1.Pozitivně. 2.Výrazně. Jaké jsou vaše nejbližší pracovní plány? no,tetadymáme2apůlhodiny popůlnoci.Taksipůjdulehnout,abychdokázalránorozumněvstátapřipravit se na nějaký vstup, až budete mítnaMoravěodpoledne. Jak často se jako zahraniční zpravodaj vídáte s rodinou? Manželka a dvě děti jsou tady se mnou. Takže pokud nejsem mimo Washington, vídáme se jako běžná česká rodina. Často jsem pravda z domu, minulý týden například od pondělka do soboty nejdřív v new YorkunaValnémshromážděníOSna potomvPittsburghunasummituzemí G20.Aletojespíšvýjimečné.Obvykle vyjíždímspíštaknadvatřidny. Ondřej Martínek

Mladí olomoučtí geoinformatici zvítězili již pošesté

Unikátní spojení atlasové kartografie s politologií aneb

Volební výsledky na mapě V

odou z řeky moravy byl počátkem června slavnostně pokřtěn atlas voleb do zastupitelstva olomouckého kraje 2000, 2004 a 2008 . publikace zahrnující výsledky voleb všech politických stran od roku 2000 je určena nejen zájemcům o atlasovou kartografii a politologii, ale také politickým stranám i širší veřejnosti . V nákladu šesti set kusů ji vydala univerzita palackého .

iž pošesté za sebou vyhráli studenti olomoucké geoinformatiky první místo v kategorii bakalářských prací na studentské soutěži gisáček . Vítězem 12 . ročníku, který proběhl v květnu, se v této kategorii stal ondřej sadílek s prací plán parků filozofické fakulty up olomouc s 3d vizualizací . třetí místo v kategorii bakalářských prací získal rovněž student přírodovědecké fakulty zbyněk janoška, a to za práci s názvem faktorová analýza výskytu vybraných botanických a zoologických taxonů . také v kategorii magisterských prací si olomoučtí geoinformatici vedli skvěle: druhé a třetí místo obsadili alena Vond-

fotoarchivuP

j

„myšlenka vytvořit takový atlas se mi velmi líbila už ve chvíli, kdy jsem byl přizván ke spolupráci . sám jsem se kdysi pokoušel vytvářet povolební statistiky, vždy však v mnohem jednodušší formě . nyní jsem měl možnost komentovat mapy . prostorová vizualizace je skutečně unikátní,“ sdělil pavel šaradín z katedry politologie a evropských studií filozofické fakulty up, jeden z autorů, kteří se na vzniku publi-

„Vítězem letošního ročníku, který proběhl v květnu, se v této kategorii stal Ondřej Sadílek s prací Plán parků Filozofické fakulty UP Olomouc s 3D vizualizací.“ ráková (analýza a geovizualizace environmentálních rizik) a miroslav pizur (webový portál pro inventarizaci starých ovocných sadů na území bílých karpat) . na konferenci gisáček se představují zejména studenti ostravské hornicko-geologické fakulty oboru geoinformatika, ale přijíždějí i studenti ostatních vysokých škol z české a slovenské republiky, kde je tento obor vyučován . z olomouc-

unIKáTnÍ PuBlIKACE. Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje je první dílemsvéhodruhuvůbec.

VÍTĚZOVÉ A CEnY. Olomoučtí studenti zvítězilijižpošesté.

ké univerzity se soutěže zúčastnilo celkem osm studentů, z toho šest v kategorii bakalářských prací, dva v sekci magisterských prací a jeden v posterové sekci . Výstup vítězné práce ondřeje sadílka můžete zhlédnout mimo jiné na youtube . -ok-

„atlas voleb do zastupitelstva je naprostou novinkou . V české republice nikdy podobné dílo publikováno nebylo . i proto můžeme říci, že je unikátní, nejlepší, nejpodrobnější a podle mne také ve velmi dobrém grafickém zpracování,“ řekl iniciátor díla Vít Voženílek, vedoucí katedry geoinformatiky . dodal, že úvodním slovem do knihy přispěli hejtman olomouckého kraje martin tesařík, poslanec evropského parlamentu jan březina a předseda vlády čr jan fischer .

kace podíleli . k dalším patří ředitelka českého statistického úřadu (pobočka olomouc) naděžda demlová či ředitelka Vydavatelství up hana dziková . „spojení politických věd a geografie je nesmírně důležité . Vidím v tom budoucnost pro politické strany,“ dodal šaradín v návaznosti na informaci o tom, že mapy velmi rychle dokážou informovat, v tomto případě o účasti voličů ze všech čtyř set obcí v olomouckém kraji . Milada Hronová

Projekt E-Bezpečí pomáhá aktivně řešit případy kyberstalkingu p

rojekt e-bezpečí řešený na pedagogické fakultě up se zaměřuje na řadu sociálně-patologických jevů spojených s používáním internetu a mobilních telefonů, jako jsou například kyberšikana, kybergrooming či kyberstalking . Vedle provozu internetového informačního portálu, realizace výzkumných šetření a udržování partnerské sítě škol, patří mezi jeho cíle také aktivní vzdělávání žáků i učitelů základních škol . zájem o vzdělávací akce e-bezpečí projevilo již velké množství základních škol z celé české republiky, které vstupují do partnerského programu projektu a žádají, aby jejich žáci byli s tématy projektu seznámeni, protože tyto problémy na školách reálně řeší . partnerské sítě škol zahrnují v současnosti téměř 60 zš a sš z celé republiky . jedním z nejčastějších problémů, s kterými se řešitelé projektu setkávají, patří fenomén kyberstalkingu (virtuální pronásledování, obtěžování prostřednictvím mobilního telefonu, e-mailů…) . Kyberstalking není radno podceňovat V posledních měsících začalo e-bezpečí kontaktovat stále více žáků a studentů, kteří mají osob-

ní zkušenosti s nebezpečnými komunikačními fenomény a stali se oběmi právě kyberstalkingu . pro ilustraci – počátkem letních prázdnin 2009 se na projekt e-bezpečí obrátila studentka jedné nejmenované olomoucké školy s tím, že je obětí kyberstalkingu a potřebuje pomoci . autorka popisuje, jak ji obtěžuje anonym z jí neznámého čísla . nejdříve psal, že se do ní zamiloval, když se mu pokusila vysvětlit, že s ním nechce komunikovat a a ji nechá být, začal jí nadávat a vyhrožovat . a ve svém jednání pokračoval i dále s tím, že se pisatelce pomstí . této klientce poskytli pracovníci e-bezpečí řadu důležitých rad, jak má v řešení kyberstalkingu postupovat, a předali celou záležitost preventivněinformační skupině policie čr olo-

mouc a dalším institucím, které se na problematiku pronásledování (stalkingu) specializují .

„Statistiky uvádějí, že v populaci nalezneme cca 8–10 % obětí, přičemž 2 % obětí jsou muži a 8 % ženy, z toho 2 % případů končí smrtí oběti.“ „V případech anonymního vydírání a vyhrožování s použitím internetu či mobilního telefonu je pro obě velmi důležité, aby si svůj problém nenechala pro sebe a svěřila se jiné osobě (u žáků či studentů například učiteli, rodičům či jiné dospělé osobě),“ varuje řešitel projektu kamil kopecký a radí: „V případě opakovaných výhrůžek či vydírání klidně kontaktovat policii čr, linku bezpečí online či přímo náš projekt e-bezpečí, který je schopen oběti zabezpečit základní poradenství a předat její případ konkrétní specializované instituci .“ S pronásledováním se setkal každý desátý člověk

POMáHATACHránIT.ProjektE-Bezpečísesnažípomáhatvoblastivirtuálníkriminality.

statistiky uvádějí, že v populaci nalezneme cca 8-10 % obětí, přičemž 2 % obětí jsou muži a 8 % ženy, z toho 2 % případů končí smrtí oběti . Velmi málo obětí kyberstalkingu vyhledá pomoc, protože jsou málo informované o možnostech, kam se obrátit o pomoc . proto jsou statistické údaje o obětech zkreslené a předpokládá se, že obětí je mnohem více . obě z našeho příkladu kontaktovala e-bezpečí, protože navštěvuje jednu ze škol, které tento projekt proškolil o nebezpečných komunikačních praktikách . Kamil Kopecký, Veronika Krejčí www.e-bezpeci.cz

V České republice pouze na UP:

KRÁTCE Z UP

Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky j

K

atedra muzikologie Filozofické fakulty UP si připsala na své konto úspěšné uspořádání mezinárodního hudebního festivalu MusicOlomouc 2009. Nový hudební festival má za cíl představit olomouckému publiku trendy v soudobé hudbě a přinést nové impulzy k rozvoji

nické fakulty up . jakým způsobem tedy probíhá praktické vzdělávání budoucích právníků na olomoucké univerzitě a jaký vývoj právní klinika od svého zrodu zaznamenala? idea právní kliniky je založena na tom, že zde existuje celá řada lidí, kteří nemají přístup k placené právní pomoci . právní klinika tedy nejen

fotoarchivuP

e téměř nepředstavitelné, aby student medicíny ukončil studium na lékařské fakultě, aniž by absolvoval praktické vzdělávání . medik naprosto běžně pracuje od určitého okamžiku s pacienty . idea právní kliniky vychází do značné míry z totožné potřeby . totiž i sami posluchači práva dnes dobře vědí,

Olomouc má další festival – MusicOlomouc

fotoarchivuP

kompoziční tvorby. „Podobný festival v Olomouci chyběl, takže jsme se rozhodli tuto mezeru zaplnit,“ říká výkonná ředitelka festivalu Michaela Vaněčková.

že míra jejich uplatnitelnosti na trhu rovnoměrně klesá s tím, jakou – a jestli vůbec – absolvovali praxi . je potřebné však k tomuto dodat, že na rozdíl od mediků ne všichni studenti práva mají tu možnost praktickým vzděláváním projít . „právní klinika na pf up je v podstatě specifická praktická forma výuky, která umožňuje studentům vyzkoušet si základní praktické návyky ještě na fakultě,“ říká maxim tomoszek, vedoucí centra pro klinické právní vzdělávání a zároveň odborný asistent katedry ústavního práva práv-

umožňuje studentům, aby získali praktické zkušenosti, ale poskytuje bezplatné právní poradenství lidem, kteří si nemohou dovolit placenou právní pomoc . to jsou dva cíle, jež studentská právní poradna jmenovanými aktivitami zároveň plní . ačkoliv některé případy právní poradna nevyřeší, protože přestane například klient s poradnou komunikovat, od roku 2006 se studentům podařilo vyřešit na čtyři stovky případů . řešené případy se týkají nejčastěji exekucí, změn právních norem či smluv .

Olomoucí prošel průvod

fotoarchivuP

n

a počest sv . pavlíny, patronky města, procházel olomoucí tradiční historický průvod . V rámci oslav svátků města prošel trasu horní náměstí – kostel sv . mořice, a to za účasti členů městské rady, představitelů univerzity, arcidiecéze a dalších .

R

adek Tomanec, student Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP, vytvořil pro olomouckou Fakultní nemocnici třímetrovou dřevěnou sochu. Stal se tak jedním z těch, kteří se

fotoarchivuP

DOBráPrAXE.Vprávníporadněřešístudentireálnéproblémyreálnýchlidí.

Jednu z „léčivých soch“ ve FNO vytvořil student UP

svou účastí v novém projektu „Sochy léčí“ snaží pomoci nemocným. „Jsem z Olomouce, proto jsem rád, když bude moje práce instalována právě ve zdejší nemocnici, kde snad potěší pacienty,“ prohlásil mladý tvůrce. K uspořádání sochařského setkání vedla nemocnici snaha umožnit pacientům prohlédnout si nová sochařská díla a alespoň na chvíli tak vytěsnit myšlenky na nemoc a na odloučení od svých blízkých.

Olomoučtí vysokoškoláci získali na Českých akademických hrách 49 medailí

I

„Jedná se o solidní umístění, které mohlo být dokonce ještě výraznější, nebýt kolize termínu ČAH s plněním studijních povinností našich sportovců,“ zhodnotil účast univerzity na ČAH Vítězslav Prukner z Katedry sportů. I přesto získali naši studenti obdivuhodných 23 zlatých, 13 stříbrných a 13 bronzových medailí v celkem 12 sportech, a oproti loňskému ročníku si tak o tři cenné kovy polepšili. První místo nakonec obsadila Univerzita Karlova v Praze následována Západočeskou univerzitou v Plzni a VŠB-TU v Ostravě. V kolektivních sportech zabodovaly především naše dívčí týmy, které získaly zlato v házené a bronz v basketbalu, florbalu a volejbalu. Kromě nich se vyznamenalo také družstvo frisbee se zlatem a olomoučtí golfisté s bronzovou „plackou“. Nejvíce úspěchů v individuálních sportech pak zaznamenali olomoučtí plavci, kteří v ploutvovém plavání dosáhli na devět akademických titulů a na další tři stříbrné a dvě bronzové medaile. V ostatních plaveckých disciplínách získalo nejcennější kov šest plavců a plavkyň; pro druhé místo si doplavali tři a pro

fotoarchivČAH

v letošním roce dokázali sportovci z Univerzity Palackého, že patří ke stálé špičce vysokoškolského sportu v České republice. Na letošním ročníku Českých akademických her, které proběhly v červnu v Plzni, se umístili v celkovém hodnocení se sedmdesáti body na sympatickém šestém místě. Her se přitom účastnili zástupci ze dvaačtyřiceti českých vysokých škol.

TÉMĚŘPADESáTMEDAIlÍzískalisportovcizuniverzityPalackéhonaakademických hrách.

třetí místo čtyři studenti UP. Dařilo se rovněž našim atletům, kteří získali tři zlaté (400m překážek ženy, 4x400m ženy a disk muži), pět stříbrných a tři bronzové medaile. „Za pozornost stojí především výsledek vítěze v hodu diskem Leonida Artyukhova, který zvítězil výkonem 57,88 metrů, a hlasitě si tak řekl o nominaci na světovou univerziádu,“ zhodnotil mimořádný výkon Prukner. Na zlato dosáhli také naši zápasníci. V judo kategorii ženy do 57 kg zvítězila Michaela Žváčková, v karate získal zlato v kategorii kumite muži do 75 kg Milan Burget. Shodného stříbrného umístění dosáhly také mužský a ženský gymnastický tým. V konečném počtu získaných medailí se

stali nejúspěšnějšími sportovci UP plavec Michal Rubáček (4 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzová medaile), plavec Martin Baura (3 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzová medaile) a ploutvová plavkyně Zuzana Svozilová (4 zlaté medaile). „Všichni úspěšní sportovci budou odměněni mimořádnými sportovními stipendii v celkové výši 102 tisíce korun,“ dodal Prukner. V loňském roce se ČAH uskutečnily v Brně, přičemž olomoučtí studenti skončili na celkovém čtvrtém místě se ziskem 42 medailí (23 zlatých, 14 stříbrných a 9 bronzových). V celorepublikovém klání tehdy obsadila první místo Masarykova univerzita v Brně. Ondřej Martínek

fotoarchivJ.Fesslové

Jana Fesslová se stala vítězkou v hodu diskem a českou rekordmankou v hodu oštěpem

o

tevřené mistrovství České republiky v atletice handicapovaných sportovců, které v Olomouci proběhlo ve dnech 21.–23. srpna, přineslo Janě Fesslové, studentce oboru Aplikovaná tělesná výchova, další úspěšné chvíle. Ve své

kategorii zvítězila v disciplíně hod diskem výkonem 24,68 m. K vítězství poté připojila i nový český rekord v hodu oštěpem výkonem 18,87 m. „Nemám přehnané ambice. Soustředím se hlavně na hod diskem, takže budu spokojená, pokud překonám hranici 24 m. Netrénovala jsem techniku, fyzicky možná připravená jsem, ale myslím si, že ideální techniku mít nebudu. Když se umístím do pátého místa, bude to výborné“, řekla Fesslová těsně před zahájením mistrovství, jehož se účastnilo zhruba dvě stě handicapovaných sportovců z dvaceti zemí světa. Jana Fesslová, která obor Aplikovaná tělesná výchova

studuje v Olomouci, je jednou z nejúspěšnějších handicapovaných sportovkyň ČR. Z loňské paralympiády přivezla bronzovou medaili, letos 6. srpna pokořila jako první vozíčkář nejvyšší průsmyk světa Khardung La. Ten leží v indických Himalájích ve výšce 5 680 metrů nad mořem. „Je to výsledek touhy poznávat. Ráda cestuji a možnost odjet do Himalájí byla pro mne obrovská výzva. Navíc ráda překonávám překážky a vzhledem k tomu, že sportuji odmalička, dřinu mám prostě ráda“, komentovala důvody k této nesmírně náročné cestě úspěšná sportovkyně. Milada Hronová

Iva Machová se stala osobní trenérkou roku 2008 Mohla učit na střední škole, místo toho se věnuje handicapovaným sportovcům

P

ři příležitosti vyhlášení cen desítky nejlepších handicapovaných sportovců za uplynulý rok se odborná asistentka Univerzity Palackého Iva Machová stala Osobní trenérkou roku 2008. „Tohle je mé první ocenění po několika letech usilovné práce,“ řekla Iva Machová z Katedry sportů Fakulty tělesné kultury UP pár dnů poté, co slavnostně obdržela diplom Českého paralympijského výboru za trenérskou práci. Stalo se tak především proto, že k medailovým příčkám přivedla atletku Evu Kacanu, jednu z nejúspěšnějších českých handicapovaných sportovkyň vůbec.

Jak do této „dráhy“ vstoupila Eva Kacanu, v současné době třetí nej-

lepší handicapovaná sportovkyně roku 2008? Opětprostřednictvímprofesorky Válkové. už když jsme se s profesorkouVálkovouvidělynapočátku

jsmesitonemohlytakužívat,protože vPekingujsmespolubylyinebyly. naparalympiádudoPekingujsem nejelasvýpravou,tedyjakodoprovodEvy,alejakomezinárodnítech-

fotoA.Tejkalová

Jste absolventkou oboru Tělesná výchova – Matematika pro střední školy. Jak jste se dostala ke sportu handicapovaných? Vprůběhustudianauniverzitějsem hodně cestovala a jako většina lidí jsemvůbecnevěděla,žeexistujeobor naFakultětělesnékulturyuP,kterýse zabývá sportem handicapovaných. Stalo se tak až v pátém ročníku, kdy jsembylanapraxi.Vetřídě,vnížjsem učila, byl handicapovaný syn jedné tamní paní učitelky. Tento hoch, po dětskémozkovéobrně,nebylzařazovándohodintělesnévýchovy,protože sijehopaníučitelkanetroufalavzítna seberizikomítvhodinětělocvikudítě s tělesným postižením. Věděla jsem však, že ten chlapec hraje s rodiči volejbal,jezdínalyžeatd.nedalomi to a vydala jsem se na Katedru aplikované tělesné výchovy s prosbou oinformaceavprvníkancelářipotkala profesorkuHanuVálkovou.nadotaz, zdabychnemohlanavštěvovatnějaký seminář nebo kurz, z něhož bych se alespoňvezkratcedozvěděla,jakpracovatsdítětemstělesnýmpostižením vhodináchtělocvikumiodpověděla: „umíteanglicky?“Aparalelněsmým souhlasným kývnutím dodala: „Pojedete do belgického leuvenu.“ Po chvíli váhání – měla jsem půl roku do konce studia – jsem souhlasila aběhemšestiměsícůstudiavBelgii anáslednémobhájeníprácevangličtinějsemukončilastudiumEuropean Master Degree in Adapted Physical Activities. Studium v zahraničí byla pro mne obrovská zkušenost. Když jsem se vrátila a dokončila studium nauP,nabídlamiprofesorkaVálková možnost doktorského studia v oboru kinantropologie, které jsem ukončila loni obhájením práce na téma Vývoj podmíneksportovnípřípravyvrcholovýchsportovcůstělesnýmpostižením vatletice.

DOPEKInGu.IvaMachovádovedlasvousvěřenkyniEvuKacanuažnaparalympiádu vČíně.

mého doktorského studia, řekla mi:„Mámtadyvozíčkářku,kteráby se ráda věnovala atletice. Zkusíte to s ní?“ A já opět souhlasila. Eva byla úplná začátečnice v atletice, já byla začátečnice v práci s handicapovanými. A tak jsme se učily navzájem, za pochodu. Myslím, že ztohovzniklavýbornáspolupráce. Trénujeme od ledna 2003. První roky jsme se vídaly tři až čtyřikrát týdně.Vrhatkoulísenaučilaběhem rokuapůl.Jedoslovaživel,dovšeho jde po hlavě, všechno si chce vyzkoušet. Evu Kacanu jste nakonec dovedla až na Paralympijské hry do čínského Pekingu... Bylo to nádherné. navíc ta zlatá medaileasvětovýrekord.Bohužel

nickýdelegát(TD).Dásetonazvat dohledemnadregulérnostízávodů. Bylototižvelminepravděpodobné, že by mne na paralympijské hry s Evou vyslal Český paralympijský výbor,přestožejsemodroku2005 organizovala veškeré aktivity (soustředění, výjezdy na mezinárodní závody)všechreprezentantůvozíčkářů. Atleti vozíčkáři patří v České republice k nejúspěšnějším sportovcům s tělesným postižením adíkyobčanskémusdruženíAtletikavozíčkářůsepodařilosplnitčtrnáctisportovcůmlimityproPeking. Dva nejeli ze zdravotních důvodů, takže naše zastoupení, tedy zastoupení atletiky vozíčkářů, bylo dvanáctičlenné. Milada Hronová

Academia film Olomouc 2009 v obrazech t

fotoarchivAFO

radiční svátek populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia film Olomouc, který proběhl v letoším roce již po čtyřiačtyřicáté, byl doslova zavalen náporem diváckého zájmu. Do přeplněných sálů zamířilo v dubnu na více než 120 snímků přes 13 tisíc diváků, kteří se mohli setkat s bezmála stovkou oficiálních hostů. „Academia film Olomouc se v letošním roce stal značkou programové Slavnostníhozahájení44.ročníku AcademiafilmuOlomoucvKapli BožíhoTělaseujaloprotřelé improvizačníduoSimona BabčákováaJohanaŠvarcová. nasnímkuproslovděkana FilozofickéfakultyuP profesoraIvoBartečka.

Americkýfotograf,hudebník,autor „robotickýchsoch“Jefflieberman, kterývsoučasnédoběpůsobíjako moderátorpořaduTimeWarp nastaniciDiscoveryChannel,si festivalovouatmosféruřádněužíval.

režisér,scénáristaaherecOtakáro MáriaSchmidtpřijeldoOlomouce představitsvůjsnímekOnatančí sOlomoucí–Ouniverzitě,kterámá duši.Hranýdokumentmapujenejen historiiuniverzityPalackého,ale představujetakéjejísoučasnoutvář.

a organizační kvality a největším evropským festivalem populárně-vědeckého filmu. Tisíce diváků i hosté ocenili živé tempo festivalu, naplněné sály i nádherné prostředí, v němž se akce odehrává. Naprostou raritou je, že se během posledních tří let na AFO neodehrála ani jedna změna v avizovaném festivalovém programu,“ prohlásil na konci festivalu ředitel festivalu Petr Bilík.

ZnámýpublicistaMilošČermák seznámilnávštěvníkyvpřeplněném FilmovémsálevKonviktu sfenoménemtzv.podcastů,tedy technologiemiumožňujícími vyselektovatjentymediálníobsahy, kterénásopravduzajímají.

Součástíletošníhoročníkufestivalu bylyitradičnívečernífilmové projekcenaolomouckémHorním náměstí,kterésesetkalysvelkým zájmemširokéveřejnosti.

PrezentaceblokuCestakpólu vKapliBožíhoTělapředstavilapěší putováníOldřichaBubáka kjižnímuasevernímupólu.

KŘÍŽOVKA AutoremcitátuvtajencejeAntonPavlovičČechov

Autorkřížovky:TomGottwald

SUDOKU

Návštěvníci bohužel příliš potlesku nevysloužilo aoúspěchuseasitakémluvitnedá. Další bývalý premiér v pořadí byl známýdůchodcezVysočinyaobjímač stromůMiloš Zeman.najehovystoupenísesešlistovkystudentůipedagogů,aulaFilozofickéfakultypraskalave švechasedělo,leželoistálosevšude, kdetojenbylomožné.

předpokladů přijme. Tramvaj tedy možnáopravduvyjedenatra. Otakar Motejl sice nebyl nikdy premiérem,alezatokandidovalkdysi naprezidenta.Jakoveřejnýobhájce lidských práv čili ombudsman přijel diskutovat se studenty do rotundy Právnické fakulty. Probíralo se toho mnoho: české předsednictví Eu,

Miloš Zeman hýřil vtipem a bonmoty,zacožsklízelzaslouženéovace.Přidalireceptnařešeníekonomickékrizeadoporučilvoličům,aby kroužkovali(nikolivptáky,alekandidátynavolebníchlístcích).nadotaz jednoho ze studentů, zdali nechce kandidovat na prezidenta, odpovědělcitátemzeŠimkaaGrossmana: „Bydleli jsme ve vyřazené tramvaji v Záběhlicích až do roku 1950, kdy vůz musel znovu na tra. Já bych se nerad podobal této tramvaji.“ O několik měsíců později ovšem prohlásil,žekandidaturuzaurčitých

případný vstup Turecka do Eu nebo výrokyprezidentaKlausekEu. Jan Švejnarseprezidentemofous nestal, takže měl čas vystoupit před zcela zaplněným sálem Arcibiskupského paláce a promluvit na téma ekonomickékrize.Popsaljejípříčiny, odhalilviníky,představilmožnářešení,jenurčitdobu,kdykrizeskončí,si netroufnul.Taksimusímepočkat. na univerzitu měl zavítat také Jan Fischer, ale nestalo se tak, protože se stal premiérem. Můžeme tedy předpokládat,žejakmilejímpřestanebýt,nauPjistězavítá.

fotoarchivuP

na naši alma mater každoročně zavítá mnoho významných návštěvníků, kteří zde většinou pronesou přednášku,nebosezúčastníbesedy sestudentyaakademiky.Jezdísem umělci, vědci a samozřejmě také politici. Právě posledně jmenovaní sivuplynulémpůlrocenauniverzitě Palackéhodoslovapodávalidveře. Jakoprvnísempřijelzelenýministr školství Ondřej Liška se svou Bílou knihou. V té době byla ještě vláda koaliční, a tak pan ministr představil akademikům svůj recept na reformu školství, který hodlal prosadit ve sněmovně. Diskuse s akademiky a studenty byla zajímavá, vzrušená, argumentovalo se pro i proti, zkrátka to bylo velmi plodné odpoledne. Panministrodjíždělspokojenaplný nových dojmů. Bohužel jeho představy i Bílou knihu odvál vichr změn vpodoběpáduvlády. JakodruhýsenauniverzitěPalackého objevil bývalý premiér Jiří Paroubek. Ten přijel besedovat na témaPředsednictvíČrEvropskéunii alisabonskásmlouva.PředzaplněnouaulouPrávnickéfakultyprohlásil například,žepředsednictvíjejedním znejdůležitějšíchnástrojůproprosazování zájmů jednotlivých členských zemí Eu. návštěva Jiřího Paroubka sklidila velký potlesk a byla nadmíru úspěšná. naše předsednictví si

Může mít počasí vědomí? Po skončení léta vždy nastává doba všeobecného bilancování. lidé totiž mají jakýsi pudový instinkt neustále se bavit o počasí, hodnotit ho, rozebírat ho, říkat že zase prší, když zase prší – toho si prostě nelze nevšimnout. Opět tak přicházejí nařaduvýroky,želétoletosnestálo za nic, nebo že bylo nejteplejší/nejchladnější za posledních deset let, žemoc/málopršelo,zkrátkažetoléto opětbyloněčímvýjimečnéajepotřebatopořádněrozebrat.Vynesljsem svůjvlastnísoudohlednětuzemskéhopočasí:Počasíbylovlétěneskutečně škodolibé. n eustále jsem vprůběhupracovníchdníčetlvábivé předpověditypu:Dopátkubudetropické počasí, pak se prudce ochladí,Víkendbudedeštivý,pakseopět oteplíapod.Pamatujisitypátky,kdy jsem se už těšil na volné víkendové

dnyazároveňjsempozorovalzokna kanceláře,jaksekolemzačínajístahovatmračna,ženesedéšahladiny řeksejdoupodívat,jaktovypadána břehu.Pamatujisiitypondělky,kdy ventilátoryjelynaplnoajámělvpráci nateploměruopětkrásných30stupňů a uvažoval jsem o otevření soukromésauny.Aprávětytozkušenosti mě přivedly na onu na první pohled absurdníotázkuvnadpisu. Zkouším si představit, jak by mi natutootázkuodpověděliasinejrůznějšíodborníci.Meteorologovébymi jistěvysvětlili,žejdeoshodunáhod, že za mraky mohou nějaké tlakové výše, El-níňo, teplý Golfský proud a jánevímcovšecko.Teologovébymi možnářekli,žeskrzepočasínástresceBůhzanašehříchy.Filozofovéby zasezadumaněprohodili,žeto,jestli jepočasíhezkéneboškaredé,jejen

otázkou interpretace a filozofickéhovýchodiska,zekteréhosenaněj díváme.Sociologovébypřesvědčivě konstatovali,žepočasíjejensociální konstrukt. Právníci by mě ujistili, že škodolibé počasí neporušuje žádný zákon a nelze ho tudíž zažalovat (leda snad zkusit Ústavní soud, tam se poslední dobou dává všecko). rekreologům by to bylo jedno, protožeivešpatnémpočasísedánádherněadrenalinověskotačit. Tovšechnoasibudepravda,ale jásiprostěnemohupomociastále simyslím,žesenanáspočasíatím vlastněicelápřírodazlobíarozhodlosenámtodátoprázdnináchpěkně najevo. Jiná otázka je, proč by na nás mělo být počasí nazlobené. Vždy se k němu chováme tak hezky…nebone? Stranu připravil Tomáš Chalupa

Další ročník Literární soutěže pro studenty UP má své vítěze V patnáctém ročníku Literární soutěže pro studenty UP se sešlo přes čtyřicet studentských literárních počinů. Vítězem v kategorii próza se stal s povídkou „Listy“ posluchač Filozofické fakulty Michal Vyhlídal, v oblasti poezie si pak prvenství odnesl Jan Spěváček z Pedagogické fakulty, jehož básně vám přinášíme prostřednictvím Žurnálu+.

návod na svlékání mandarinky krásná a voňavá a uvnitř ještě víc mnohem víc jedním prstem pohladíš druhým rozepneš kabát a všemi deseti jí galantně pomůžeš vyklouznout

kočičí tajemství nad řekou mrtvých každou vteřinu duší naboso míjet bílou kočku s černým ocasem předou holomrazy vrní kolovrat zatímco předivo je mňoukáno a zamáčknuté oči mrouskají

do nahoty jste v tom až po nos krásně se pomilujte a jste naplněni

pomyšlení z hloubky duše vzkvetla do vlasů kopretina

oba dva {nezapomeň na kabát}

kaštanobití ze studánky na průhledné obloze sypou se míjející lásky na olomouckou dlažbu tytéž kaštany (coby hopíky) vrací se nebi zpět a až spočinou u nás vykvetou z nich květiny otazníky však zůstávají usměvavé pomyšlením na neuskutečněné polibky víc nic a potom jít spát

pružný stonek protahuje své ženské tělo a nastavuje slunci tvář něžným ruměncem a v noci což teprve v noci

březová voda poprvé z vody svého nitra naříznutá nevinnost rozpuštěné vlasy rozvoní hladí vítr větve žen a vlasy bříz chtějí také trochu té krve ze svého nitra

j s m e s a m i h o l í t a k m ě ř p r o s t i b á z n ě

j a z y k e m z m a t e n i s t a v í m e v z d u š n é

j a k o p a t r n ě d á s e k r á č e t m e c h e m

v ě ž e a

a k t e r a k h l u č n ě n a k l á d a t s k r a j i n o u s v é

babylonské zámky duše

ŽURNÁL+, magazín Univerzity Palackého v Olomouci . Vydává: univerzita palackého v olomouci, křížkovského 8, 771 47 olomouc, ič: 61989592 . Redakce: tel .: 585 631 020, e-mail: [emailprotected] .cz, http://www .zurnal .upol .cz . Výkonný redaktor: o . martínek . Odpovědný redaktor: r . palaščák . Jazyková úprava: t . hrbek . Technický redaktor: m . cyprová . mk čr e 18731 . ročník 1, číslo 2 . Tisk: tiskárna .budík .grafika, s . r . o ., nádražní 5, 785 01 šternberk, www .tiskbudik .cz . Vychází 7 . 10 . 2009 . neprodejné . uzávěrka příštího čísla 30 . 1 . 2010 .

Ateliér Kov a šperk

N

a stránkách Žurnálu+ bychom vám rádi představovali některá zajímavá pracoviště Univerzity Palackého. Jako první jsme vybrali ateliér Kov a šperk Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty. Pod vedením akademické malířky Márie Danielové zde studenti tvoří nejrůznější šperky-objekty, které jsou nejen krásné, ale také netradiční a nápadité. Při pohledu na jejich díla jistě mnoho lidí napadne otázka: Co všechno vlastně může být šperk? „Současný šperk je malým objektem či drobným sochařským dílem. Studenti v ateliéru myslí a pracují ve svém časovém, sociálním a kulturním kontextu, materiály a věci, které používají a kterých se dotýkají, jsou součástí jejich životů. Náramky z cigaretového dýmu, věneček z pampelišek, indiánská čelenka, pár třešní za uchem – šperky, které nás neminuly v dětství, zdobily jenom chvíli nebo se dočista ztratily. Přesto zůstaly v naší mysli, spojeny s hrou, letním dnem či vzpomínkou. Jsou drobnými svědky našeho bytí ve světě, který obýváme pořád dál, avšak jinde a jinak. Drobné materiálové studie z korku, křídy, vaty, vlasů, precizně zpracované nerezové oceli z vyhozené automatické pračky a ze starých kovových natáček nebo krychlička z podzimního listí tvoří východisko k objektům–šperkům jako jsou náušnice–brože z kancelářských sponek, náramek s vloženými kousky hliníkových obalů ze svátečních čokolád, brož z počítačových komponentů z cyklu „Interšperky“ či „Masochistický náramek“ – „textilně“ zpracovaný neodolatelně červený drát. Šperkem se může zkrátka stát cokoliv – kroužek cigaretového dýmu, část mlýnku na maso nebo jemný zlatý plech vytvarovaný do podoby antického diadému. Ateliér šperku zkoumá pod drobnohledem materiálový svět, ve kterém žijeme, jeho dopad na naši existenci a jeho podíl na záhadném fenoménu, který se jmenuje krása,“ říká Mária Danielová. Oldřich Bystřický NárAMek 2006 renáta Osinová MASOchIStIcký NárAMek 2005 Jitka Petřeková NáhrDelNík diplomová práce, 2005

Univer zita Palackého v olomoUci

má n

tO. m ě s t. í n zit en i v er el stud te! n u t je é r av O b y va n e z a ž i p O u et át ý u c j a ž dý p O p r av d O m OlO de je k jinde u k ac e , , k te r O v r e ez éru v á r at m O s f O k t á pa m t e l n O u a kOv e O pa

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 09/06/2023

Views: 5651

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.