VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (2023)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (1)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2015

Olomouc – květen 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (2)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 2 z 131

1) Úvod

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) dlouhodobě zastává místo mezi nejprestižnějšími vysokými školami v ČR. Svou kvalitu v mezinárodním měřítku potvrdila v roce 2015 úspěšnými umístěními ve světových žebříčcích v široké škále kritérií od kvality výuky až po vědu a výzkum (např. THE World University Ranking, U. S. News Best Global Universities Rankings, The Center for World University Rankings ad.). Svou neodmyslitelnou roli sehrává Univerzita Palackého také při fungování a rozvoji regionu, ať už v oblasti veřejného života, v komerční sféře či při humanitárních aktivitách. Univerzita Palackého je trvale jedním z největších zaměstnavatelů Olomouckého kraje a disponuje širokým portfoliem odborníků pro řadu oblastí. Intenzivně spolupracuje s ostatními zaměstnavateli v regionu.

Univerzita Palackého v roce 2015 pokračovala v budování a stabilizaci výzkumné a výukové infrastruktury, v rozvoji a zkvalitňování lidských zdrojů i v popularizaci výsledků vědy a výzkumu za využití evropských prostředků, podpory Národního programu udržitelnosti a dalších zdrojů financí, včetně zapojení do mezinárodních projektů. Významný mezinárodní úspěch Univerzity Palackého v roce 2015 představuje získání grantu Evropské výzkumné rady (ERC).

V rámci internacionalizace Univerzita Palackého v roce 2015 posílila studijní programy v cizích jazycích, zahraniční mobilitu studentů i akademických pracovníků, prezentovala se na mezinárodních konferencích a veletrzích a navázala spolupráci s řadou zahraničních partnerských univerzit.

Univerzita Palackého v roce 2015 zprovoznila Kariérní a poradenské centrum UP určené studentům i čerstvým absolventům; své fungování zahájil Nadační fond UP, který podpořil první studenty a jejich výzkumné záměry; v centru města otevřela Univerzita Palackého unikátní Informační centrum a obchod UP (UPoint) a v rámci intenzivní komunikace se svými absolventy napříč všemi ročníky absolutoria zahájila Univerzita Palackého přípravu velkého Absolventského setkání, které proběhne v září roku 2016.

I v roce 2015 zastávala Univerzita Palackého významně svou společenskou roli. Intenzivně se zapojovala do kulturního, společenského, sportovního i charitativního života v regionu. Stejně jako v předchozích letech se univerzita v roce 2015 rekonstrukcí svých budov kladně podepsala na tváři historické Olomouce.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (3)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 3 z 131

2) Základní údaje o vysoké škole

a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně používaná zkratka názvu, sídlo vč. adresy VŠ a všech součástí (fakult, institutů, ústavů a poboček)

Univerzita Palackého v Olomouci

Obchodní jméno – název Univerzita Palackého v Olomouci

IČ 61989592

Právní forma subjektu veřejná vysoká škola (režim existence dle zákona č. 111/1998 Sb.)

Adresa sídla – ulice Křížkovského 511/8

Adresa sídla – místo Olomouc

Adresa sídla – PSČ 771 47

Adresa sídla – stát Česká republika

Telefonické spojení 585 631 111

Bankovní spojení organizace

Kód banky 0100

Název banky KB, a. s., pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc

Číslo účtu 19-1096330227/0100

Specifický symbol -

DIČ CZ61989592

Mezinárodní bankovní číslo korunového účtu (IBAN)

CZ0901000000191096330227

Číslo účtu vedeného v EUR 43-3855090287/0100

Mezinárodní bankovní číslo eur účtu (IBAN)

CZ9801000000433855090287

SWIFT kód KOMBCZPPxxx

Zkratka názvu organizace UP

WWW adresa www.upol.cz

Zápis v obchodním rejstříku nezapisuje se (obnovena zákonem č. 35/1946 Sb.)

Adresa elektronické podatelny [emailprotected]

ID datové schránky ffsj9ei (UP má zřízenu jednu datovou schránku)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (4)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 4 z 131

Názvy a adresy všech fakult:

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc

Lékařská fakulta (LF)

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Filozofická fakulta (FF)

Křížkovského 511/10, 771 47 Olomouc

Přírodovědecká fakulta (PřF)

17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc

Pedagogická fakulta (PdF)

Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury (FTK)

tř. Míru 115, 771 11 Olomouc

Právnická fakulta (PF)

17. listopadu 8, 771 11 Olomouc

Fakulta zdravotnických věd (FZV)

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (5)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 5 z 131

b) Organizační schéma vysoké školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (6)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 6 z 131

c) Složení vědecké rady, správní rady, akademického senátu a dalších orgánů dle vnitřních předpisů vysoké školy

Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci na období 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018

Interní členové VR: 1. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. – rektor UP, předseda VR, historie 2. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. – prorektorka, LF UP, lékařská chemie a biochemie 3. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. – děkan LF UP, lékařská mikrobiologie 4. doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. – děkan FF UP, politologie, historie 5. prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. – děkan PřF UP, biochemie 6. doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., Ing.-Paed. IGIP – děkan PdF UP, pedagogika 7. doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. – děkan FTK UP, kinantropologie 8. prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. – děkanka PF UP, právo 9. doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA. – děkan FZV UP, zobrazovací metody 10. prof. dr hab. RNDr. Jan Andres, DSc. – PřF UP, matematika 11. prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. – LF UP, farmakologie 12. prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D. – PdF UP, zoologie 13. prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D. – PřF UP, biochemie 14. doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. – PF UP, politologie, společenské vědy 15. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. – LF UP, onkologie 16. doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – LF UP, ředitel FNOL, chirurgie, onkochirurgie 17. prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., Dr.h.c., FRSC – PřF UP, fyzikální chemie 18. doc. Petr Chalupa, Th.D. – CMTF UP, biblické vědy – Starý zákon 19. prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. – FTK UP, kinantropologie 20. prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., Dr.h.c. (mult.) – FF UP, filologie 21. prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. – PdF UP, speciální pedagogika 22. prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. – FF UP, literární věda 23. prof. Ladislav Tichý, Th.D. – CMTF UP, biblické vědy 24. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. – PřF UP, fyzikální chemie

Externí členové VR: 25. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. – prorektor pro rozvoj MU v Brně, I. neurologická

klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, neurologie 26. doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. – rektor MU v Brně, muzikologie 27. prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. – MU v Brně, pracovní právo a právo sociálního

zabezpečení 28. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – UO v Hradci Králové, hygiena, preventivní

lékařství a epidemiologie 29. PhDr. Eva Kowalská, DrSc. – Historický ústav SAV, historie – slovenské dějiny 30. prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. – rektor UPa, organická chemie 31. prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. – rektor JAMU, hudební kompozice 32. prof. ThDr. Martin Prudký – Evangelická teologická fakulta UK v Praze, biblické vědy

– Starý zákon 33. prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. – UK v Praze, kinantropologie 34. prof. Mgr. Jindřich Štreit – SU v Opavě, výtvarné umění – fotografie 35. prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – rektor VŠB-TU, informatika 36. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,

anatomie a fyziologie rostlin

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (7)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 7 z 131

Správní rada Univerzity Palackého v Olomouci

Předseda Správní rady UP

1. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (funkční období do února 2021)

Místopředsedové Správní rady UP

2. Ing. Pavel Prudký, Finanční úřad pro Olomoucký kraj (funkční období do května 2021)

3. Dr. Ing. Otakar Fojt, vědecký atašé Britské ambasády v Praze (funkční období do května 2017)

Členové Správní rady UP

4. Ing. Roman Cabálek, MBA, podnikatel a konzultant v oblasti IT, jednatel spol. BDMG – Better Decission Making Group s.r.o., (funkční období do května 2017)

5. MUDr. Jitka Chalánková, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR (funkční období do května 2017)

6. Dr. Ing. Václav John, Správa železniční dopravní cesty, s.o., ředitel Stavební správy východ (funkční období do května 2017)

7. Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR a poslanec Poslanecké sněmovny PČR (funkční období do února 2021)

8. RNDr. Robert Kuropatwa, Ph.D., manager pro Česko a Slovensko společnosti KARL STORZ GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Německo (funkční období do května 2017)

9. Ing. Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje (funkční období do října 2021)

10. Mgr. Dagmar Navrátilová, překladatelka, 1. místopředsedkyně strany VIZE 2014 (funkční období do května 2017)

11. Martin Novotný, poslanec Poslanecké sněmovny PČR (funkční období do května 2021)

12. RNDr. Hana Ripková, Ph.D., výkonná ředitelka Komise J. W. Fulbrighta, (funkční období do dubna 2020)

13. Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje (funkční období do února 2021) 14. Ing. Milan Šimonovský, statutární ředitel a předseda správní rady SIGMA GROUP

a.s. (funkční období do března 2019) 15. Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu (funkční období

do května 2021)

Tajemník Správní rady UP

PhDr. Rostislav Hladký, MBA, kancléř Univerzity Palackého v Olomouci

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (8)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 8 z 131

Změny, které nastaly v roce 2015:

Konec funkčního období

1. PhDr. Vladimír Drozda, předseda dozorčí rady Olymp Sky, s.r.o. Prostějov (funkční období do 28. února 2015)

2. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (funkční období do 28. února 2015)

3. Ing. Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje (funkční období do 15. října 2015)

4. Martin Novotný, poslanec Poslanecké sněmovny PČR (funkční období do 4. května 2015)

5. Ing. Pavel Prudký, ředitel Finančního úřadu pro Olomoucký kraj (funkční období do 4. května 2015)

6. Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu, Brusel (funkční období do 4. května 2015)

7. Ing. Martin Tesařík, senátor PČR za Olomouc (funkční období do 28. února 2015)

Nové funkční období

8. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (funkční období od 1. března 2015 do 28. února 2021)

9. Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR a poslanec Poslanecké sněmovny PČR (funkční období od 1. března 2015 do 28. února 2021)

10. Ing. Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje (funkční období od 16. října 2015 do 15. října 2021)

11. Martin Novotný, poslanec Poslanecké sněmovny PČR (funkční období od 5. května 2015 do 4. května 2021)

12. Ing. Pavel Prudký, Finanční úřad pro Olomoucký kraj (funkční období od 5. května 2015 do 4. května 2021)

13. Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje (funkční období od 1. března 2015 do 28. února 2021)

14. Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu (funkční období od 5. května 2015 do 4. května 2021)

Na postu předsedy Správní rady UP byl Ing. Pavel Prudký ke dni 18. května 2015 nahrazen Mons. Janem Graubnerem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (9)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 9 z 131

Složení Akademického senátu UP

Funkční období 2014–2017

Akademičtí pracovníci

Předseda:

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Pedagogická fakulta UP

Místopředseda:

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., Přírodovědecká fakulta UP

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., Lékařská fakulta UP

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D., Filozofická fakulta UP / od 14. 10. 2015 nahradil

doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., Fakulta tělesné kultury UP

PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D., Fakulta zdravotnických věd UP

doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D., Lékařská fakulta UP

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Pedagogická fakulta UP

PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D., Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Mgr. Anita Můčková, Fakulta zdravotnických věd UP

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., Fakulta tělesné kultury UP / od 6. 6. 2015 nahradil Mgr.

Roman Cuberek, Ph.D.

Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., Filozofická fakulta UP / od 20. 9. 2015 nahradil

doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., Cyrilometodějská teologická fakulta UP

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., Právnická fakulta UP

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D., Právnická fakulta UP

Studenti

Místopředseda:

Josef Kaštil, Fakulta tělesné kultury UP / dočasně od 23. 5. 2015 do září 2015 nahradila

Mgr. Zuzana Xaverová / po obnovení studia se Josef Kaštil ujal zpět své funkce

senátora

Ing. Lukáš Mocek, Ph.D., Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Mgr. Petr Pavlík, Přírodovědecká fakulta UP

Bc. Jakub Tichý, Filozofická fakulta UP / nahradil od 1. 7. 2015 Mgr. Vojtěch Duda

John Gealfow, Právnická fakulta UP

Viliam Dioszegi, Lékařská fakulta UP / nahradil od 19. 5. 2015 Jakub Kania

Lucie Šustková, Pedagogická fakulta UP

Martin Dvořáček, Fakulta zdravotnických věd UP / dočasně od 16. 6. do 14. 10. 2015

nahradila Rebeka Dubeňová /od 15. 10. 2016 nahradila Eva Frélichová

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (10)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 10 z 131

d) Zastoupení VŠ v reprezentaci vysokých škol (Česká konference rektorů, Rada vysokých škol) s uvedením členů a jejich funkcí v orgánech reprezentace

Organizace Zástupce UP Status Česká konference rektorů

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. člen

Rada vysokých škol ČR (funkční období 2015–2017)

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

delegát UP; místopředseda RVŠ; člen Předsednictva RVŠ; člen Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol; zástupce RVŠ ve Výboru pro VVI Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst; náhradník RVŠ v Monitorovacím výboru OP VVV; zástupce RVŠ v Dílčí Plánovací komisi pro PO1, PO2 Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání

Sněm Rady vysokých škol

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. delegát UP

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. delegát filozofické fakulty

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. delegát právnické fakulty

Ing. Irena Jedličková delegát fakulty zdravotnických věd

PhDr. Jitka Jonová, Th.D. delegát cyrilometodějské teologické fakulta

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. delegát lékařské fakulty

Ing. Halina Kotíková, Ph.D. Delegát fakulty tělesné kultury

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. delegát pedagogické fakulty

doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. delegát přírodovědecké fakulty

Studentská komora Rady vysokých škol

JUDr. Mgr. Marek Hodulík

delegát UP; člen Studentské komory RVŠ; člen Předsednictva RVŠ; člen Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol; zástupce RVŠ v Pracovní skupině pro jednání o novele zákona o vysokých školách; zástupce RVŠ v Pracovní skupině pro přípravu nařízení vlády a vyhlášek vyplývající z novely zákona o vysokých školách; zástupce RVŠ ve Výběrové komisi pro Visegrádská stipendia

Mgr. Eva Komlossyová náhradník delegáta UP v SK RVŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (11)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 11 z 131

e) Charakteristika poslání, vize a strategických cílů

VIZE Univerzita Palackého v Olomouci bude i nadále přední výzkumnou univerzitou usilující o umístění mezi 5 nejvýznamnějšími vysokými školami v ČR a mezi 500 univerzitami ve světě. Univerzita Palackého v Olomouci bude i nadále jednou z nejatraktivnějších vysokých škol v České republice, jejíž prestiž plyne z široké nabídky oborů a kvalitního pedagogického a vědeckého obsazení jednotlivých kateder všech osmi fakult. Univerzita chce mít pevné postavení v mezinárodních žebříčcích, zaměřených na hodnocení kvality výuky i výzkumu.

HODNOTY Ve všem, co na univerzitě děláme, usilujeme o dokonalost, inovaci, angažovanost, týmovou práci, transparentnost, akademickou integritu, svobodu a samosprávu, potřebnou kontinuitu a začlenění se do společnosti. O tyto hodnoty budeme i v dalších letech náležitě pečovat, udržovat je a rozvíjet. S hrdostí se hlásíme k bohaté a úspěšné historii univerzity, která začala v roce 1573. Uvědomujeme si důležitost veřejné role univerzity, její úlohy spoluvytváření veřejného mínění a aktivního hráče na poli demokratických veřejných diskuzí zaměřených na aktuální společenská témata.

POSLÁNÍ Posláním univerzity je podporovat zapojení studentů do všech oblastí výzkumu, kultivovat kritické i tvůrčí myšlení a poskytovat kvalitní vysokoškolské vzdělání v širokém spektru přírodních, lékařských, společenských a humanitních věd v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Naše aktivní partnerství s regionální a globální komunitou přispívá k rozvoji intelektuálního bohatství společnosti, k jejímu udržitelnému vědeckému, technickému, kulturnímu i sociálnímu rozvoji.

CÍLE

Akademický život Univerzita bude vytvářet různorodé, etické a intelektuálně živé univerzitní prostředí, které naplní podmínky pro náročné a svobodné učené společenství v rámci celé akademické obce.

Vzdělávání Univerzita poskytne studentům vynikající znalosti a zkušenosti pedagogů i vědeckých pracovníků, které jim umožní osvojit si a aplikovat poznatky ze zvolené disciplíny a přetavit je v nové možnosti pro sebe, svoji komunitu i pro celý svět.

Věda a výzkum Univerzita udrží a rozšíří vysokou kvalitu v oblasti přírodních věd a biomedicíny s důrazem na aplikační výstupy. Na univerzitě podpoříme a prohloubíme výzkum a bádání v humanitních disciplínách s ohledem na sociopolitické a kulturní otázky nového století.

Internacionalizace vysokoškolského vzdělávání Univerzita bude intenzivně podporovat internacionalizaci vzdělávacího i vědecko-výzkumného prostředí, zahraniční mobility studentů a akademických i vědeckých pracovníků, zvýšenou péči bude věnovat rozvoji mezinárodních strategických partnerství ve vzdělávání, vědě a výzkumu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (12)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 12 z 131

Komunikace, vnitřní a vnější vztahy

Univerzita bude i nadále intenzivně pracovat na propagaci své značky. Uvědomujeme si důležitost kvalitní komunikace, interním i externím směrem. Zvýšenou péči budeme věnovat kampaním zaměřeným na středoškolské zájemce o studium a naše absolventy. Rovněž budeme pokračovat v intenzivní spolupráci se všemi typy médií a sociálními sítěmi. I nadále budeme propagovat a podporovat jednotný vizuální styl univerzity.

f) Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2015 v oblasti vnitřních předpisů

Přehled změn vnitřních předpisů Univerzity Palackého za rok 2015 registrovaných podle ustanovení § 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a přijatých Akademickým senátem UP:

1. Statut UP – XI. změny registrované 29. května 2015, 2. Statut UP - XII. změny registrované dne 27. listopadu 2015, 3. Vnitřní mzdový předpis UP – III. změny registrované 29. května 2015, 4. Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP ze

dne 27. listopadu 2015 – nový vnitřní předpis.

g) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve věci poskytování informací a úhrad za poskytování informací postupuje Univerzita Palackého v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a v souladu se směrnicí rektora B-12/5-SR Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Ceník je přílohou směrnice.

Licenční smlouvy UP neposkytuje licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Počet podaných žádostí Počet podaných žádostí podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

rok 2010: 4 žádosti, rok 2011: 2 žádosti, rok 2012: 2 žádosti, rok 2013: 8 žádostí, rok 2014: 9 žádostí, rok 2015: 6 žádostí.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. části žádosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

rok 2010: 2x žádost odmítnuta zčásti; rok 2011: 1x žádost odmítnuta v celém rozsahu, 1x žádost odmítnuta zčásti; rok 2013: 1x odmítnutí části žádosti; rok 2014: 1x žádost odmítnuta v celém rozsahu, 1x žádost odmítnuta z části; rok 2015: 1x odmítnutí žádosti v celém rozsahu.

Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace rok 2012: 2 stížnosti, rok 2013: 1 stížnost, rok 2014: bez stížnosti, rok 2015: bez stížnosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (13)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 13 z 131

3) Studijní programy, organizace studia a vzdělá-vací činnost

a) Akreditované studijní programy (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část (tabulka 3.1)

Tab. 3.1: Akreditované studijní programy (počty)

Univerzita Palackého v Olomouci Bc.

studium Mgr.

studium

Navazující magisterské

studium Ph.D.

studium CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Cyrilometodějská teologická fakulta 3 4 1 1 4 3 4 20 Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

společenské vědy, nauky a služby 61,67, 71-73 2 2 1 1 2 2 4 14

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 1 2 0 0 2 1 0 6

Lékařská fakulta 0 0 2 0 0 0 48 50 Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 2 0 0 0 48 50

Filozofická fakulta 11 6 1 1 11 3 28 61 Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

společenské vědy, nauky a služby 61,67, 71-73 7 2 0 0 7 1 14 31

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 1 0 0 0 1 4 6 obory z oblasti psychologie 77 1 1 1 1 1 1 2 8 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 3 2 0 0 3 0 8 16

Přírodovědecká fakulta 11 2 0 0 11 2 19 45 Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 10 2 0 0 10 2 19 43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 1 0 0 0 1 0 0 2

Pedagogická fakulta 6 5 2 2 6 6 12 39 Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 0 0 0 2

společenské vědy, nauky a služby 61,67, 71-73 1 0 0 0 0 0 0 1

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 4 4 2 2 6 6 12 36

Fakulta tělesné kultury 3 1 0 0 2 1 4 11 Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 2 0 0 0 1 0 0 3 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 1 1 0 0 1 1 4 8

Právnická fakulta 1 0 1 0 1 0 2 5 Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

společenské vědy, nauky a služby 61,67, 71-73 0 0 0 1 0 0 1 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 1 0 0 0 2 4 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (14)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 14 z 131

Fakulta zdravotnických věd 3 3 0 0 2 2 2 12 Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 3 0 0 2 2 2 12 3

CELKEM 38 21 7 4 37 17 119 243

b) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část (tabulka 3.2)

Tab. 3.2: Studijní programy v cizím jazyce (počty)

Univerzita Palackého v Olomouci

Bc. studium

Mgr. studium

Navazující magister-

ské studium

Ph.D. studium CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 0 1 1

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 1 1

Lékařská fakulta 0 0 2 0 0 0 2 4

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 2 0 0 0 2 4

Filozofická fakulta 0 0 0 0 2 0 1 3

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 2 0 1 3

Právnická fakulta 0 0 0 0 0 0 2 2

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 2 2

Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 1 0 1 2

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 1 0 1 2

Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 0 5 5

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 5 5

Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 0 1 1

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 1 1

CELKEM 0 0 2 0 3 0 13 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (15)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 15 z 131

c) Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree (tabulka 3.3)

Tab. 3.3: Joint/Double/Multiple Degree studijní programy

Vysoká škola Univerzita Palackého v Olomouci

Název programu 1

Partnerské organizace LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Finská republika

Přidružené organizace

Počátek realizace programu 2013 Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

Délka studia (semestry) 6 semestrů Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) doktorský Popis organizace studia, včetně přijímání studentů a ukončení Na základě podepsané smlouvy mezi institucemi. Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? Diplomy a dodatky k diplomu byly vydány na obou institucích. Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? Na základě podepsané smlouvy mezi institucemi.

Název programu 2

Partnerské organizace University of Limoges, Francie

Přidružené organizace

Počátek realizace programu 2013 Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

Délka studia (semestry) 8 semestrů Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) doktorský Popis organizace studia, včetně přijímání studentů a ukončení Na základě podepsané smlouvy mezi institucemi. Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? Diplomy a dodatky k diplomu byly vydány na obou institucích. Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? Na základě podepsané smlouvy mezi institucemi.

Název programu 3 Euroculture

Partnerské organizace

Rijksuniversiteit Groningen (Nizozemí); Univerzita Palackého v Olomouci; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polsko); Georg-August Universität, Göttingen (Neměcko); Università degli studi di Udine (Itálie); Université de Strasbourg (Francie); Uppsala Universitet (Švédsko); Universidad de Deusto, Bilbao, (Španělsko)

Přidružené organizace Indiana University (USA); University of Pune (Indie); Ósaka University (Japonsko); UNAM (Mexiko)

Počátek realizace programu 2005 Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

Délka studia (semestry) 2 roky Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský Popis organizace studia, včetně přijímání studentů a ukončení Na základě podepsané smlouvy mezi institucemi.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Studenti jsou vybíráni na základě společných kritérií, která byla vypracována na zasedáních management committee, tj. byla prodiskutována mezi všemi zúčastněnými univerzitami. Vzhledem k tomu, že se jedná o program Erasmus Mundus, který byl financován do roku 2011 a znovu jako Erasmus Mundus II, existují dvě kola výběrového řízení.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (16)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 16 z 131

První je zaměřeno na evropské i mimoevropské studenty, kteří žádali o stipendium Erasmus Mundus, neboť výsledky tohoto výběrového řízení musí být známy již během ledna, aby pak Evropská komise mohla rozhodovat o přidělení grantů. Ostatní studenti jsou vybíráni na základě zaslaných studijních a osobních materiálů ve výběrovém řízení s termínem 1. května, ovšem toto datum se může lišit podle místních zvyklostí jednotlivých zemí. Všichni studenti musí splňovat tyto společné základní studijní předpoklady, včetně výborné znalosti anglického jazyka. Přijímání se realizuje prostřednictvím společného elektronického systému, který je veden na koordinující univerzitě v Groningenu. Studenti začínají studovat na jedné z partnerských univerzit – tam studují první semestr. Na druhý semestr všichni povinně změní univerzitu a studují na jedné z dalších evropských univerzit konsorcia. Na 3. semestr se student vrací na svou původní univerzitu a má tři možnosti studia: 1.) Rozhodne se pro pracovní stáž (25 kreditů), která je součástí studijního plánu; ta je pak administrována a akademicky hodnocena domácí univerzitou; 2.) studuje na domácí univerzitě dále ve výběrových výzkumných seminářích; 3.) studuje na jedné z přidružených univerzit mimo EU, kde získá 25 kreditů (tato možnost se vztahuje pouze na studenty pocházející ze zemí EU). Čtvrtý semestr se zaměřuje především na psaní diplomové práce. Ukončení studia se děje na každé univerzitě zvlášť podle místních požadavků a místní tradice v akademickém vzdělávání. Studenti píšou jednu magisterskou diplomovou práci, která je vedena akademickými pracovníky obou univerzit, na nichž student studuje (1. a 2. semestr); diplomová práce tak musí splňovat požadavky obou univerzit. V ČR musí student také absolvovat státní závěrečnou zkoušku a podstoupit obhajobu diplomové práce. Ukončení studia se děje na každé univerzitě zvlášť podle místních požadavků a místní tradice v akademickém vzdělávání. Diplom i dodatek k diplomu je vydáván každou univerzitou zvlášť.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Výměny studentů jsou popsány v sekci o organizaci studia. Každý student musí být nutně mobilní. Výměny byly umožněny stipendii Erasmus Mundus, mobilními stipendii Erasmus, nebo samofinancováním studentů.

Název programu 4 Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context

Partnerské organizace

Universidad de Deusto (Španělsko); Rijksuniversiteit Groningen (Nizozemí); Georg-August-Universität Göttingen (Německo); Universytet Jagielloński w Krakowie (Polsko); Université de Strasbourg (Francie); Università degli studi di Udine (Itálie); Uppsala Universitet (Švédsko); Indiana University-Purdue University Indianapolis (USA); Universidad Nacional Autónoma (Mexiko), Graduate School of Letters Osaka University (Japonsko), University of Pune (Indie)

Přidružené organizace 0

Počátek realizace programu 2005 Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree)

Joint Degree/Double Degree (s některými partnery vydáváme společný diplom, většinou jsou to ale dva diplomy)

Délka studia (semestry) 4 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (17)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 17 z 131

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů a ukončení

Studijní obor Euroculture patří do prestižního programu EU Erasmus Mundus, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program je ideální pro studenty, kteří se zajímají o minulé a současné dění v Evropě formované střetáváním nejenom ekonomických a politických idejí, ale i kulturních rozdílů a národních identit. Zájemce o studium musí zaslat podklady (doklad o složené jazykové zkoušce z angličtiny, úroveň C1, či o dalších jazykových zkouškách, životopis, doporučení, motivace pro studium, transkript s předměty, které absolvoval v rámci bakalářského studia) pro přijímací řízení, na jehož základě pak komise vybere vhodné kandidáty pro studium. Student se může ucházet o studium v případě, že má ukončen bakalářský stupeň studia či je ve 3. ročníku. V 1. semestru student studuje na tzv. "home university" (např. Univerzita Palackého v Olomouci), ve 2. semestru pokračuje ve studiu na jedné ze sedmi partnerských univerzit v Evropě, na tzv. "host university". Studenti si pro 3. semestr volí jednu z partnerských mimevropských či evropských univerzit nebo absolvují čtyřměsíční stáž v oborově orientované instituci v Evropě. Ve 4. semestru se pak vrací studovat na svou "home" nebo "host" univerzitu, kde také dokončují diplomovou práci. Studenti získávají dva diplomy po absolutoriu. Absolventi nacházejí uplatnění díky interdisciplinárně zaměřeným kurzům v diplomacii, v mezinárodním obchodě či managementu, v mezinárodních neziskových organizacích, v kulturních či vzdělávacích institucích.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Diplom a dodatek diplomu vydávají obě univerzity, na kterých student studuje v 1. a 2. semestru. Usilujeme o vydávání společného diplomu, což se daří ze strany univerzity v Groningenu, na UP je věc v jednání.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Studenti si v průběhu jednotlivých semestrů zvolí partnerskou univerzitu, na kterou chtějí v následujícím semestru vyjet. Jedná se o mobilitu studentů v rámci konsorcia a ne přímo výměny. Ve 3. semestru se pak studentská mobilita orientuje především na partnerské univerzity mimo Evropu a na stáže. Výjimečně tráví studenti třetí semestr na evropských univerzitách konzorcia.

Název programu 5

Dvojí diplom magisterských oborů Administration des Entreprises (MAE) a Odborné francouzštiny pro hospodářskou praxi (OFHP)

Partnerské organizace Université d'Auvergne – Clermont 1, Francie

Přidružené organizace

Počátek realizace programu 3. listopadu 2015 Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

Délka studia (semestry) 4 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů a ukončení

Přijímací řízení probíhá před komisí oboru MAE, která posoudí přihlášky uchazečů z řad studentů oboru OFHP. Programu se může zúčastnit max. 5 studentů. Studenti oboru OFHP splní během prvních dvou semestrů předepsaných 60 kreditů na Univerzitě Palackého (UP), z nichž alespoň 10 představuje povinné předměty (kategorie A). Druhý rok studenti absolvují na Univerzitě d'Auvergne studiem oboru MAE. Studenti složí státní závěrečné zkoušky na UP a absolvují obhajobu diplomové práce před komisí na UP, jejímž členem je garant oboru MAE. Známka z obhajoby na UP je známkou udělenou na diplomu vydaným Univerzitou d'Auvergne.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (18)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 18 z 131

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Každá organizace vydává diplom včetně dodatku k diplomu samostatně.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? Výměna studentů je podpořena stipendiem „FREEMOVERS“.

d) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou

školou se sídlem v ČR (název studijního programu (vč. skupiny KKOV) a označení spolupracující instituce). (tabulka 3.4)

Tab. 3.4: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou

Univerzita Palackého v Olomouci žádné

e) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou

školou (název studijního programu (vč. skupiny KKOV) a označení spolupracující instituce). (tabulka 3.5)

Tab. 3.5: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou

Vysoká škola Cyrilometodějská teologická fakulta UP Název studijního programu 1 Sociální politika a sociální práce Skupina KKOV B 6731 Partnerská vyšší odborná škola Caritas – Vyšší odborná škola sociální v Olomouci Počátek realizace programu 2000 Délka studia (semestry) 6 semestrů Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů a ukončení

Studium je organizováno podle Smlouvy o vzájemné spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce – studijních oborů Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce (reakreditací upraven název oboru na Mezinárodní sociální a humanitární práce), která je uzavřena mezi UP a Caritas VOŠs a je součástí akreditace zmíněných studijních oborů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (19)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 19 z 131

f) Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi). (tabulka 3.6)

Tab. 3.6: Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo

(mimo odbornou praxi) Vysoká škola Univerzita Palackého v Olomouci

Název studijního programu Pedagogika

Skupina KKOV APM - 7501R003 ŠM - 6208R102

Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí

Zajištění kombinovaného studia v regionech: Andragogika v profilaci na personální management: Soukromá vyšší odborná škola sociální, Matky Boží 15, Jihlava; Školský management: Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Štefánikova 566, Hradec Králové

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)

kombinovaná

Délka studia (semestry) 6

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský)

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ANO Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

Zaměstnanci jsou řízeni prostřednictvím katedry sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci, na pobočce probíhá výuka a SZZk, nejedná se o pracovní místa.

Název studijního programu Sociologie

Skupina KKOV 6731R012 Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí

Zajištění kombinovaného studia v regionech: Sociální práce: Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, Masarykova 101/18, Služba škole Mladá Boleslav, tř. V. Klementa 601

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)

kombinovaná

Délka studia (semestry) 6

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský)

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ANO Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

Zaměstnanci jsou řízeni prostřednictvím katedry sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci, na pobočce probíhá výuka a SZZk, nejedná se o pracovní místa.

Pozn.: *Pobočka = jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (20)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 20 z 131

g) Vysoká škola uvede, jaký je celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání.

Univerzita Palackého v Olomouci má akreditované studijní programy popsaných metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání, a to:

Fakulta UP Počet studijních programů dle typů a forem

Cyrilometodějská teologická fakulta 4 Filozofická fakulta 19 Přírodovědecká fakulta 37 Pedagogická fakulta 46 Fakulta tělesné kultury 2 Právnická fakulta 15

Přičemž LF UP a FZV UP nebyly zapojeny do pilotní implementace Národního kvalifikačního rámce terciálního vzdělávání a metodika výstupů z učení zatím není na těchto fakultách UP uplatňována.

CMTF CMTF UP má akreditovány studijní obory ve 4 studijních programech (podle KKOV), které jsou v Národním kvalifikačním rámci terciárního vzdělávání uvedeny pod následujícími třemi oblastmi vzdělávání:

14 Příprava učitelů a pedagogika 31 Společenské vědy a vědy o lidském chování 22 Humanitní vědy

LF LF UP nebyla zapojena do pilotní implementace Národního kvalifikačního rámce terciálního vzdělávání, metodika výstupů z učení zatím není na LF UP uplatňována.

FF Na FF UP je akreditováno celkem 19 studijních programů. Akreditace a reakreditace podávané od r. 2012 jsou připravovány v souladu s metodikou výstupů z učení. FF UP má dle této metodiky jasně nastaven postup přípravy akreditace v interním manuálu FF UP.

PřF PřF UP realizuje celkem 11 bakalářských, 16 navazujících magisterských (5 je rovněž akreditováno v anglickém jazyce) a 10 doktorských studijních programů (ty jsou rovněž akreditovány v anglickém jazyce). V prosinci 2015 byly ve VR schváleny materiály se žádostmi o prodloužení doby platnosti akreditace oborů, kterým končí platnost akreditace v r. 2017. V lednu 2015 byly akreditační materiály odeslány na sekretariát akreditační komise MŠMT. Všechny studijní programy (Bc., NMgr., PhD.) realizují výuku v kreditovém systému. Pro doktorské studium je kreditový systém studia upraven Opatřením děkana k doktorskému studiu v kreditovém systému.

PdF V návaznosti na kompletní reakreditaci studijních oborů realizovaných na PdF UP v roce 2015, byly všechny studijní obory předkládány v podobě profilu absolventa, cílů studia a anotací jednotlivých předmětů popsaných prostřednictvím výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciálního vzdělávání. PdF UP má v současné době akreditováno 46 studijních programů v souladu s metodikou NQR, z toho 14 v bakalářském studiu, 5 v magisterském studiu, 24 navazujícím

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (21)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 21 z 131

magisterském studiu a 8 v doktorském studiu. V souladu s metodikou NQR byly akreditovány i studijní programy realizované v cizích jazycích (anglický a ruský).

FTK FTK UP má akreditovány 2 studijní programy, a to Tělesná výchova a sport a Specializace ve zdravotnictví v souladu s metodikou Národního kvalifikačního rámce terciálního vzdělávání.

PF PF UP má akreditovány v souladu s metodikou Národního kvalifikačního rámce terciálního vzdělávání: studijní program B6804 – Právní specializace, studium – bakalářské, prezenční: 2 obory studijní program M6805 – Právo a právní věda, studium magisterské, prezenční: 1 obor studijní program N6701 – Politologie, studium navazující magisterské, prezenční: 1 obor studijní program N6804 - Specialisation in Law, studium navazující magisterské, prezenční: 1 obor studijní program P6801 – Teoretické právní vědy, studium doktorské, prezenční: 5 oborů studijní program P6801 – Teoretické právní vědy, studium doktorské, kombinované: 5 oborů

FZV FZV UP nebyla zapojena do pilotní implementace Národního kvalifikačního rámce terciálního vzdělávání, metodika výstupů z učení zatím není na FZV UP uplatňována.

h) Vysoká škola stručně charakterizuje svůj kreditní systém studia. Uvede, zda uplatňuje pravidla ECTS.

UP uplatňuje pravidla ECTS a kreditní systém studia na UP je plně kompatibilní s ECTS. DS Label UP obdržela v r. 2011 s platností na 3 roky, tedy do konce r. 2014. Platnost DS Label se již neobnovuje. V r. 2014 již výzva nebyla vyhlášena a UP se do ECTS Label nemohla přihlásit. Nejsme tedy držitelem ECTS Label.

i) Vysoká škola stručně charakterizuje, jaké další vzdělávací aktivity (mimo uskutečňování akreditovaných studijních programů) v daném roce realizovala (letní školy, workshopy, semináře, simulace, odborné kurzy pro studenty, přednášky odborníků z praxe/externistů, odborné stáže či praxe, odborné exkurze/studijní cesty, …).

Všechny fakulty UP vyjma PF se podílí na uskutečňování přednášek pro Univerzitu třetího věku.

CMTF CMTF UP se v rámci aktivit UP podílela na uskutečňování přednášek pro Dětskou univerzitu. Jednotliví pedagogové vystupovali jako přednášející ve vzdělávacích programech České křesťanské akademie a Moravskoslezské křesťanské akademie.

LF Semináře pro zájemce o studium na LF UP, adaptační kurzy pro 1. ročníky, pobyty na lékařských fakultách v zahraničí, Celostátní konference SVOČ České a Slovenské republiky, akce studentů Zubního lékařství Ve zdravé Olomouci zdravý zub, úvodní kurz pro studenty 1. ročníků. Semináře a konference, kterých se mohou účastnit studenti magisterských i doktorských studijních programů pořádané jednotlivými ústavy a klinikami, kde jsou zařazeny přednášky odborníků z praxe.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (22)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 22 z 131

FF

FF UP pravidelně organizuje pro studenty Bc., Mgr., NMgr. a Ph.D. studia odborné workshopy, přednášky, a rozsáhlou Letní školu slovanských studií, kam jsou zváni přední odborníci z ČR i zahraničí. Finanční podpora pedagogických a vědeckých grantů, spolupráce s Hospodářskou komorou aj. umožňuje propojení a aktivní zapojení odborníků z praxe s akademickou sférou. Ve spolupráci s aplikační sférou jsou pravidelně organizovány veřejné přednášky a diskuze k aktuálním tématům. Studenti FF UP mohou absolvovat odborné stáže či praxe v rámci povinné výuky, ale také nad rámec. Mnoho studentů ročně využije možnosti mezinárodní dlouhodobé stáže v zahraničí organizované AIESEC, dále zahraniční praxe Erasmus či jiné stáže financované pomocí specifických grantových výzev. FF UP také realizuje stáže prostřednictvím Fulbrightovy komise či jiných nadačních fondů.

PřF V roce 2015 PřF UP realizovala vzdělávací aktivity i mimo uskutečňované akreditované studijní programy. Pro žáky základních škol byla organizována Dětská univerzita, pro základní a střední školy byly určeny mnohé popularizační akce, tradici mají Veletrh vědy nebo Fyzikální kaleidoskop, v rámci kterého jsou připraveny exkurze do laboratoří a přednášky. Pro nadané a talentované žáky úspěšně pokračuje vzdělávání v rámci projektu Badatel. Z dalších aktivit lze uvést GreenCamp, Přírodovědný a Matematický klokan, GIS dny, Fermiho úlohy, Věda je zábava, Geo-caching hry, atd. V rámci jednotlivých kateder probíhaly letní školy, workshopy i odborné kurzy a semináře a přednášky odborníků z praxe, určené primárně pro studenty PřF UP. V roce 2015 se uskutečnil 8. ročník setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty, budoucími absolventy Okno do praxe.

PdF PdF UP realizovala v r. 2015 řadu seminářů pro studenty v rámci realizace evropských projektů (např. jazykově metodické semináře, workshopy pro studenty), pořádala přednášky a semináře, besedy s významnými osobnostmi, pracovní dílny, Letní školu výchovy k demokratickému občanství a evropanství – pedagogické semináře pro studenty, prezentace výsledků kvalifikačních prací studentů, vzdělávací exkurze či koncertní a výstavní činnost vzdělávacího charakteru či výstavy prací studentů.

FTK Jednotlivé studijní obory studijního programu Tělesná výchova a sport zahajovaly studium nastupujícího 1. ročníku třídenními úvodními soustředěními. V říjnu až listopadu proběhlo v rámci projektu Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP (MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky) 46 seminářů s celkovou účastí 1200 účastníků. Oddělení pro další vzdělávání a podporu výuky, které zabezpečuje programy celoživotního vzdělávání, realizovalo v r. 2015 celou řadu vzdělávacích akcí: trenérská studia (trenérů I., II. a III. třídy), licenční a instruktorské kurzy, workshopy a semináře, a to nejen pro zájemce z řad studentů fakulty. Do vzdělávacích forem, mimo akreditované studijní programy, bylo zařazeno 973 posluchačů. Ke studiu programu celoživotního vzdělávání je využíván e-learningový systém UNIFOR, který usnadňuje komunikaci a podporuje výuku dostatkem studijních materiálů od garantů jednotlivých programů/kurzů. Uchazeči o studium na fakultě se měli možnost přihlásit na Přípravný kurz k přijímacímu řízení, který seznamoval uchazeče s požadavky vstupního pohovoru, typologií otázek všeobecného testu a prací s aplikací používanou při přijímacím řízení. Na specifika

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (23)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 23 z 131

talentové části přijímací zkoušky, zejména pohybového testu, byl pro zájemce organizován kurz Gymnastická přípravka. V nabídce pro nejmladší věkovou kategorii byly fakultou zabezpečeny interaktivní přednášky pro Dětskou univerzitu s názvy Rovnováha a Neředínský víceboj. Oddělení pro zahraniční spolupráci a informační technologie realizovalo v průběhu roku 2 týdenní vzdělávací akce za účasti zahraničních lektorů, tzv. International Teaching Week. Akademičtí pracovníci se podíleli na výuce na zahraničních vysokých školách, např. ve Finsku, Belgii, Litvě, Slovinsku a Slovensku. Bezmála 90 studentů fakulty pobývalo v zahraničí na studijních pobytech nebo pracovních stážích. V průběhu roku studovalo na fakultě mimo standardní studijní programy více než 70 zahraničních studentů. Fakulta pod značkou Radost z pohybu (www.radostzpohybu.cz) organizuje pro zájemce nejen z univerzitního prostředí celou řadu akcí spjatých s pohybem, zejména sérii pěších výletů Větrání a pravidelné běžecké tréninky Jogito ergo sum.

PF Na PF UP proběhla v roce 2015 řada dalších vzdělávacích aktivit. PF UP se snaží oslovit velké množství cílových skupin mimo studenty PF UP – odbornou i laickou veřejnost ve všech věkových skupinách, potenciální uchazeče, zahraniční studenty, akce pořádá také pro akademické pracovníky. Při realizaci těchto aktivit spolupracuje PF UP se studentskými spolky, zejména ELSA Olomouc a Nugis Finem. Z konkrétních aktivit lze uvést:

První hromadný otevřený online kurz (MOOC) zaměřený na rodinné právo (spolupráce PF UP a Nugis Finem, květen 2015),

letní školy – konkrétně Summer Law School k aktuálním otázkám medicínského práva (spolupráce PF UP a ELSA Olomouc, červenec 2015) a Česko-francouzská letní škola práva (září 2015),

kurzy pro veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání (v r. 2015 bylo realizováno 16 kurzů),

dovednostní soutěže – soutěž v simulovaném rozhovoru s klientem (listopad 2015), fakultní kolo Lidskoprávního moot courtu (ve spolupráci s Ligou lidských práv, prosinec 2015), soutěž v simulovaném soudním řízení pro studenty středních škol (Street-law moot court, duben 2015),

přednášky nebo debaty pro veřejnost – dominujícím tématem byla migrace, které byla věnována debata mezi Erikem Taberym a Michalem Bartoněm (říjen 2015) a také tematická série tří přednášek v rámci Science Café (říjen–listopad 2015),

v zimním semestru 2015 se uskutečnil 1. semestr U3V na PF UP na téma Ochrana jednotlivce a jeho práv, ale také se opět realizovala dětská univerzita,

workshopy zaměřené na metody výuky pro doktorandy (září 2015) i akademické pracovníky (dva workshopy v prosinci 2015),

odborné semináře – např. s prof. Krisem Gledhillem o ochraně obětí trestných činů (listopad 2015), s prof. Jamesem E. Moliternem o komunikaci soudců s médii (listopad 2015), ELSA Day na téma genderové nerovnosti (listopad 2015),

školení zaměřená na práci s informačními technologiemi (např. Codexis pro akademické pracovníky v prosinci 2015, Codexis pro studenty v říjnu až listopadu 2015, MS Word a MS Excel pro studenty v říjnu a listopadu 2015),

exkurze do Parlamentu ČR (ELSA Olomouc, listopad 2015).

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (24)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 24 z 131

FZV FZV UP pořádala nebo se spolupodílela na pořádání osmi odborných konferencí, pracovníci fakulty se aktivně účastnili týdenního zahraničního workshopu a šesti mezinárodních konferencí. FZV zorganizovala pro studenty i akademické pracovníky odborné workshopy a přednášky s předními odborníky v daném oboru. Spolupracovala s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně při realizaci jím nabízených vzdělávacích programů a také se SZŠ a VOŠ v Olomouci, pro které uskutečnila odborné přednášky v oboru radiologické asistence, zapojila se do realizace Dětské univerzity, realizovala dva programy celoživotního vzdělávání, absolventi jednoho z nich získali Osvědčení o rekvalifikaci zdravotníka s celostátní platností. Participovala také na odborně vzdělávacích akcích Veletrh vědy a výzkumu a Týden vědy a techniky AV v ČR. V rámci projektu Prevalence nadměrné hmotnosti a obezity a úroveň motorické výkonnosti u dětí v Olomouckém kraji a Nitranském kraji byl v měsících duben až červen prováděn antropologický výzkum na základních školách v uvedených regionech, jehož součástí byla osvěta v prevenci nadměrné hmotnosti a obezity u dětí a mládeže na školách, kde se výzkum uskutečnil.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (25)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 25 z 131

4) Studenti

a) Studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) – celkový přehled za vysokou školu. (tabulka 4.1)

Tab. 4.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)

Univerzita Palackého v Olomouci Bc. studium

Mgr. studium

Navazující magisterské

studium Ph.D. studium CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Cyrilometodějská teologická fakulta

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 258 275 72 3 97 127 27 859

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 103 112 0 0 13 19 0 247

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Lékařská fakulta

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 1856 0 0 0 406 2262

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (26)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 26 z 131

Filozofická fakulta

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 2454 164 0 0 1010 24 375 4027

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 140 0 0 0 96 14 250

obory z oblasti psychologie 77 166 157 17 1 105 86 32 564

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 334 78 0 0 127 0 110 649

Přírodovědecká fakulta

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 2432 191 0 0 950 9 362 3944

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 71 0 0 0 21 0 0 92

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Pedagogická fakulta

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 54 57 0 0 0 0 0 111

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 32 0 0 0 0 0 0 32

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (27)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 27 z 131

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 1213 895 581 301 647 561 162 4360

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Fakulta tělesné kultury

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 95 0 0 0 90 0 0 185

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 672 306 0 0 318 266 93 1655

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Právnická fakulta

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 86 0 0 86

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 148 0 1278 0 0 0 71 1497

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Fakulta zdravotnických věd

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (28)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 28 z 131

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 352 139 0 0 75 45 24 635

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 8 384 2 514 3 804 305 3 539 1 233 1 676 21 455

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor. P = prezenční, K/D = kombinované / distanční

b) Studenti-samoplátci (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část. (tabulka 4.2)

Tab. 4.2: Studenti-samoplátci** (počty)

Univerzita Palackého v Olomouci Bc. studium

Mgr. studium

Navazující magisterské

studium Ph.D.

studium CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Cyrilometodějská teologická fakulta 0

Lékařská fakulta

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 337 0 0 0 3 340

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Filozofická fakulta

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (29)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 29 z 131

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 5 0 3 8

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Přírodovědecká fakulta

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 7 0 0 7

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Pedagogická fakulta

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (30)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 30 z 131

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 24 24

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Fakulta tělesné kultury

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 1 1

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Právnická fakulta

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 1 1

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Fakulta zdravotnických věd 0

CELKEM 0 0 337 0 12 0 33 382

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor. P = prezenční, K/D = kombinované / distanční **Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sám/sama a vysoká škola jej nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (31)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 31 z 131

c) Studenti ve věku nad 30 let (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část. (tabulka 4.3)

Tab. 4.3: Studenti ve věku nad 30 let

Univerzita Palackého v Olomouci

Bakalářské studium

Magisterské studium

Navazující magisterské

studium Ph.D.

studium CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Cyrilometodějská teologická fakulta

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 225 10 3 2 92 26 358

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 70 0 0 0 15 0 85

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Lékařská fakulta 0

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV 0

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 23 0 0 0 247 270

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Filozofická fakulta 0

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (32)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 32 z 131

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 19 91 0 0 18 9 183 320

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 81 0 0 0 62 12 155

obory z oblasti psychologie 77 0 84 1 1 0 45 18 149

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 1 33 0 0 4 0 69 107

Přírodovědecká fakulta 0

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV 0

přírodní vědy a nauky 11-18 7 77 0 0 19 1 81 185

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 1 0 0 0 0 0 0 1

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Pedagogická fakulta 0

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV 0

přírodní vědy a nauky 11-18 1 28 0 0 0 0 0 29

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 2 445 0 152 8 285 82 974

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (33)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 33 z 131

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Fakulta tělesné kultury 0

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV 0

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 123 0 0 7 134 45 309

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Právnická fakulta 0

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV 0

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67 ,71-73 0 0 0 0 10 0 0 10

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 1 0 26 0 0 0 18 45

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Fakulta zdravotnických věd 0

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV 0

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (34)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 34 z 131

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 2 95 0 0 0 29 19 145

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 0 0

ekonomie 62,65 0 0 0 0 0 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 34 1352 60 156 68 672 800 3142 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor. P = prezenční, K/D = kombinované / distanční

d) Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia). (tabulka 4.4)

Tab. 4.4: Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty)

Univerzita Palackého v Olomouci Bc. studium

Mgr. studium

Navazující magisterské

studium Ph.D.

studium CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 1022 106 77 4 28 1237

technické vědy a nauky 21-39

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 52 24 95 0 10 15 36 232

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 569 101 5 2 158 24 67 926

ekonomie 62,65

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 11 0 135 0 0 0 7 153

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 341 343 21 37 66 90 52 950

obory z oblasti psychologie 77 7 10 2 0 2 5 5 31

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 70 26 0 0 14 0 6 116

CELKEM 2 072 610 258 39 327 138 201 3 645

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (35)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 35 z 131

e) Vysoká škola dále stručně uvede, jaká opatření uplatňuje pro snížení studijní neúspěšnosti.

CMTF Každý z pedagogů CMTF UP je ve svých konzultačních hodinách k dispozici především těm studentům, kterým hrozí neúspěch ve studiu. Manažeři jednotlivých studijních oborů pomáhají studentům, a to především při řešení problémů spojených s organizací studia (např. v případech kumulace zkouškových termínů apod.). LF LF UP zajišťuje individuální přístup ke studentům v rámci konzultačních hodin u vyučujících, garantů jednotlivých předmětů i studijních proděkanů a pravidelná setkání vedení fakulty se zástupci studentských spolků a zástupci jednotlivých ročníků. FF Pro snížení studijní neúspěšnosti je nejvíce využíváno prevence a podpory studentů v průběhu celého studia. Studenti mají možnost individuálního poradenství, je brán zřetel na specifické požadavky (zdravotní a sociální důvody). Akreditace jednotlivých oborů jsou připravovány v souladu s podmínkami ECTS Label, kdy je jasně stanoven požadavek na vytížení VŠ studentů. FF UP aktivně spolupracuje se středními školami. PřF Snižování studijní neúspěšnosti je realizováno formou přípravných seminářů a rozšířením nabídky kurzů zejména pro studenty 1. ročníků bakalářského studia, které prohlubují znalosti ze střední školy (zejména kompendia z matematiky a fyziky). Rozšířena byla nabídka výuky cizích jazyků a informatiky s cílem zvýšit jazykovou a počítačovou gramotnost u studentů všech studijních oborů na PřF UP. PdF PdF UP přijala s ohledem na projevy studijní neúspěšnosti (neabsolvování opakovaně zapsaných disciplín, neabsolvování disciplín z důvodu neúčasti na seminářích a cvičeních) tyto opatření:

Zefektivnění procesu distribuce klíčových informací studentům (především informací o závazných termínech a podmínkách plnění studijních povinností),

zkvalitnění studijních poradenství směrem ke studentům (referát studijních záležitostí, garanti studijních oborů),

snaha o zvyšování znalosti platné legislativy (především studijního a zkušebního řádu UP a směrnic děkana, které SZŘ upřesňují),

poskytování sociálně-právního a psychologického poradenství, zavádění alternativních forem vzdělávání, především využívání moderních

informačních a komunikačních technologií. FTK FTK UP realizuje poradenskou činnost se zaměřením na:

Konzultace psychologů v obtížných životních situacích, studijní orientaci pro uchazeče o VŠ vzdělání, pomoc při tvorbě individuálních studijních plánů, asistenci studentům se specifickými potřebami, řešení studijní strategie.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (36)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 36 z 131

Fakulta také zajišťuje komplexní informační servis, možnosti uplatnění, kontakty na specializované instituce apod. Všechny poradenské činnosti jsou realizovány ve spolupráci s psychology a dalšími odborníky z FTK UP. Po ukončení semestrální výuky probíhá evaluace všech předmětů. Její závěry jsou prostřednictvím vedoucích kateder a institutů předkládány jednotlivým vyučujícím formou individuálních pohovorů. Vedení fakulty provádí analýzu studijní neúspěšnosti jednotlivých předmětů. S garanty předmětů s vysokou mírou neúspěšnosti jsou provedeny individuální pohovory za účelem přijetí vhodných opatření vedoucích ke snížení studijní neúspěšnosti (např. u předmětu Funkční anatomie – navýšení počtu cvičení, změna organizace ukončení předmětu atd.). PF Vzhledem k tomu, že studijní obor Právo je kvalifikačním vzdělávacím programem pro právnické profese, musí být u jeho absolventů zajištěna taková úroveň právního vzdělání, aby tyto profese mohli vykonávat. Tato skutečnost je v průběhu studia pravidelně kontrolována při ověřování nabytých znalostí a dovedností. Vzhledem k nutnosti garantovat potřebnou odbornou úroveň absolventů je však určitá míra neúspěšnosti nevyhnutelná. Snižování studijní neúspěšnosti je tak na PF UP dosahováno především zvyšováním odborných kompetencí studentů s cílem kvalitně je připravit na další studium a zajistit dosažení požadované úrovně odbornosti. Tomu odpovídá skladba předmětů v úvodních ročnících studia, které mají propedeutickou povahu pro navazující předměty. Dále probíhá dozor nad kvalitou výuky, rozvíjení pedagogických kompetencí vyučujících, průběžné zkvalitňování obsahu předmětů ve studijních programech a publikace nových, resp. aktualizace stávajících učebnic a dalších studijních opor. FZV Studenti 1. ročníků studijních oborů FZV UP byli při zápisu do studia seznámeni s právy a povinnostmi studenta a s obecnými požadavky stanovenými pro postup do vyššího ročníku a pro úspěšné ukončení studia. Na obor garantujících pracovištích fakulty působí koordinátoři jednotlivých studijních oborů FZV UP, stanovení přednostou příslušného pracoviště, kteří odpovídají za organizaci výuky daného studijního oboru a v průběhu akademického roku monitorují v součinnosti se studijním oddělením průběh studia za účelem včasné identifikace případných problémů. Studenti měli také možnost využít konzultačních hodin jednotlivých vyučujících a dále úředních hodin studijního oddělení, kde jim byly poskytovány informace ohledně možnosti řešení vzniklé situace s ohledem na Studijní a zkušební řád UP. V roce 2015 provedla fakulta analýzu studijní neúspěšnosti jednotlivých studijních oborů – ze závěrů vyplývá, že nejčastěji dochází k ukončení studia u kombinovaných forem výuky, kdy primárním důvodem není nezvládnutí učiva, ale obtížné skloubení pracovních povinností se studijními povinnostmi, což vede k rozhodnutí studenta zanechat studia.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (37)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 37 z 131

5) Absolventi

a) Absolventi akreditovaných studijních programů (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) – celkový přehled za vysokou školu. (tabulka 5.1)

Tab. 5.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)

Univerzita Palackého v Olomouci

Bakalářské

studium Magisterské

studium

Navazující magisterské

studium

Ph.D. studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 396 14 0 0 311 0 43 764

technické vědy a nauky 21-39

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 159 50 349 0 71 13 52 694

společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 620 77 8 7 372 32 30 1146

ekonomie 62,65

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 37 0 264 0 0 0 10 311

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 563 292 133 33 307 240 32 1600

obory z oblasti psychologie 77 55 30 50 4 0 44 4 187

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 72 10 0 0 32 0 3 117

CELKEM 1 902 473 804 44 1 093 329 174 4 819

P = prezenční, K/D = kombinované / distanční

b) Vysoká škola dále stručně uvede, jaký způsobem spolupracuje a udržuje

kontakt se svými absolventy. Kontakt s absolventy udržuje UP prostřednictvím programu ABSOLVENT, který byl spuštěn v listopadu 2014. Program ABSOLVENT se představuje prostřednictvím specializovaných webových stránek Portál absolventů UP (www.absolventi.upol.cz). Portál v nové struktuře, s novými funkcionalitami a službami nabízí absolventům možnost registrace a sdílení kontaktních údajů, využívání benefitů prostřednictvím Karty absolventa a získání nových pracovních příležitostí na základě zveřejňovaných nabídek. Webový portál je součástí nové strategie budování dlouhodobých vztahů se současnými i budoucími absolventy UP. K této strategii patří kromě výše uvedené absolventské karty také dlouhodobá komunikační kampaň, jejíž tváří se stal moderátor České televize Jakub Železný. Smyslem této kampaně je přitáhnout pozornost a navázat kontakty s absolventy UP, včetně těch, kteří jsou významnými činiteli veřejného života v regionu, České republice i mimo ni. UP nyní disponuje 4600 aktuálními profily svých absolventů a kontakty na ně. Počet registrovaných absolventů se bude kontinuálně zvyšovat i v příštím sledovaném období. PřF UP již řadu let spravuje svůj vlastní absolventský

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (38)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 38 z 131

portál s kontakty na absolventy, zaměstnavatele, informacemi o akcích jako Okno do praxe atd. V roce 2015 zahájila UP přípravu velkého Absolventského setkání, které se uskuteční u příležitosti 70. výročí obnovení UP v září 2016. Paralelně s kampaní odstartovala UP cyklus absolventských přednášek pod názvem UPsolvent, jehož cílem je představit univerzitní i mimouniverzitní veřejnosti nejvýznamnější osobnosti-absolventy ze světa vědy, výzkumu a kultury. Přednášky významných absolventů se konají v pravidelném cyklu jedenkrát za semestr. Kontakt s absolventy je udržován také prostřednictvím pravidelných kulturních, společenských, sportovních či vzdělávacích akcí univerzity (Reprezentační ples UP, Academia film Olomouc, konference apod.). Fakulty UP – především fakulty přírodovědecká, lékařská a filozofická – již několik let pořádají zlaté a stříbrné promoce svých absolventů. Na nižších úrovních pak udržovaly vztah s absolventy jednotlivé katedry. V rámci naplňování projektů inovací studijních oborů organizují jejich řešitelé např. diskusní setkání s absolventy, kteří se uplatnili v daném oboru. Absolventi UP mají též možnost přihlásit se k odběru univerzitního časopisu Žurnál UP, a to jak elektronicky (e-mailem), tak poštou. Mladší generace absolventů pak stále častěji využívá nová média – univerzitní Facebook či síť LinkedIn. V roce 2015 univerzita pokračovala v rozesílání newsletteru Alumni Žurnál, jenž je připravován speciálně pro přihlášené absolventy v Portálu absolventů UP. Newsletter obsahuje výběr toho nejzajímavějšího z dění na univerzitě a je rozesílán elektronicky, vždy na konci semestru.

c) Vysoká škola uvede, jakým způsobem zjišťuje zaměstnanost a zaměstnatelnost svých absolventů a jaká opatření uplatňuje pro její zvýšení, zda provádí vlastní průzkumy uplatnitelnosti svých absolventů a zjištěná fakta reflektuje např. v obsahu studijních programů.

UP v roce 2015 pokračovala ve spolupráci se sítí Úřadů práce v ČR a Hospodářskou komorou s cílem zmapovat aktuální uplatnění absolventů UP, resp. míru jejich nezaměstnanosti. V roce 2015 vzniklo Studentské kariérní a poradenské centrum UP, které funguje s cílem dlouhodobě se koncepčně věnovat aktivitám souvisejícím s uplatnitelností a zaměstnáváním budoucích absolventů UP. Díky datům získaným od institucí působících na pracovním trhu chce univerzita i prostřednictvím tohoto centra lépe koordinovat své aktivity zaměřené na uplatnitelnost absolventů, včetně jejich reflexe do obsahu studijních programů, resp. závěrečných prací studentů UP. Studentské kariérní a poradenské centrum (dále jen SKPC) studentům nabízí možnost zvyšovat své kompetence pro budoucí profesní uplatnění a nabízí jim celou škálu aktivit. Nově byly otevřeny také prostory SKPC UP jako koordinačního místa pro zájemce o jednotlivé typy poradenství. Prostory jsou součástí komunitního centra a bistra v budově Knihovny UP (Zbrojnice). Jedná se o dobře dostupné místo s vysokou frekvencí návštěvnosti. Prostory centra slouží pro realizaci nejrůznějších aktivit. Vedle individuálního i skupinového poradenství jde o semináře, přednášky, workshopy, setkávání se zaměstnavateli apod. SKPC UP realizovalo v roce 2015 kariérové a rozvojové konzultace pro studenty UP, kteří se rozhodli hledat konkrétní možnosti uplatnění v praxi, pracovat na svém osobnostním rozvoji nebo chtěli vylepšit svůj životopis. Proběhla i řada workshopů (Komunikace efektivně I, Komunikace efektivně II, Jak zvládnout přijímací pohovor/Assesment centrum, Sebepoznání a sebeřízení atd.). Aktivity byly zaměřeny na rozvoj kompetencí pro trh práce a kompetencí potřebných pro správnou prezentaci u výběrových řízení. Uskutečnila se i individuální poradenství a diagnostika profesních předpokladů. Na každé

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (39)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 39 z 131

aktivitě SKPC účastníci vyplňují hodnotící dotazník aktivity. Centrum postupně zajišťuje také individuální možností praxe, brigád, studijních praxí a stáží v konkrétních firmách. V září 2015 byl spuštěn nový webový portál na adrese www.kariernicentrum.upol.cz, na kterém je umístěna online poradna, kam zájemce může odeslat dotaz obecného charakteru nebo otázku spadající do oblasti kariérní, studijní, psychologické a duchovní, právní, sociální i jiné. Dotaz je pak přeposlán na příslušné pracoviště UP. Na portále jsou dostupné informace o poradenských pracovištích a aktivitách. Zájemce jednoduchou registrací získává přístup do autentizované části portálu, kde mimo jiné může nahlížet do nabídky pracovních příležitostí a stáží (tato nabídka je propojena s webovým portálem www.absolventi.upol.cz). SKPC v roce 2015 realizovalo dvě dotazníková šetření. Prvním byla analýza poradenských potřeb studentů UP (775 respondentů). Předmětem druhého šetření byla míra zájmu studentů o neplacené stáže a organizaci veletrhu pracovních příležitostí (800 respondentů). Do zpracování dotazníkových šetření byli zapojeni studenti univerzity. SKPC také na základě provedené analýzy poradenských pracovišť a analýzy potřeb nastavila koncepce poradenských služeb. Nově vzniklé SKPC také navázalo spolupráci s poradenskými pracovišti na pěti fakultách UP.

d) Vysoká škola dále uvede, jakým způsobem spolupracuje s budoucími zaměstnavateli, zda pořádá trhy pracovních příležitostí atd.

V roce 2015 pořádaly fakulty UP akce zaměřené na spolupráci s potenciálními zaměstnavateli. Vyzdvihnout lze především veletrh Okno do praxe aneb Setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty/absolventy Přírodovědecké fakulty UP. Cílem veletrhu je poskytnout studentům/absolventům prostřednictvím zaměstnavatelů informace týkající se možností praxe, nabídky práce, trainee programů, brigád, studijních praxí a stáží. Veletrh je organizován po oborech a probíhá na půdě PřF UP v několika dnech tak, aby akce byla co nejefektivnější jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele. Namísto tradičních prezentací probíhají panelové diskuze na téma Uplatnění studentů a absolventů v praxi. V oblasti společenskovědních oborů bylo možné zaznamenat vzrůstající trend vypracovávání diplomových prací zaměřených na řešení situací v konkrétní firmě. Vlastní aktualizovanou nabídkou pracovních stáží a praxí disponovala např. FF UP či studentské organizace AIESEC, ELSA, ILSA, IFMSA nebo SSSČR, s nimiž UP udržovala úzký kontakt. Spolupráce s budoucími zaměstnavateli byla rovněž zajišťována kurikuly mnohých oborů, která vyžadovala absolvování povinné oborové praxe během studia. Zaměstnavatelé se mohou registrovat a zveřejňovat nabídky pracovních příležitostí a stáží na webovém portále SKPC (tato nabídka je propojena s webovým portálem www.absolventi.upol.cz). Pro zaměstnavatele je na webových stránkách rovněž uveřejněna rámcová nabídka možnosti spolupráce se SKPC. Zaměstnavatelé z různých oborů jsou také aktivně oslovováni pracovníky centra s nabídkou spolupráce při zvyšování uplatnitelnosti studentů či absolventů UP na trhu práce. SKPC zahájilo v roce 2015 cyklus přednášek zkušených a úspěšných manažerů, kteří přednášejí o svých osobních zkušenostech či o firemní praxi – „best practice“. SKPC se připojilo ke konferenci WorCo, která proběhla 22. 4. 2015. Součástí programu konference byly přednášky, workshopy a prezentace zaměstnavatelů. Přednášku předsedy představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje organizovalo centrum jako příklad dobré praxe pro přítomné studenty. Pracovnice centra zde také poskytovaly konzultace týkající se kariérového poradenství. Konferenci navštívilo přes 200 registrovaných studentů UP. SKPC se spolu s několika dalšími pracovišti UP

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (40)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 40 z 131

prezentovalo na Burze práce a vzdělání, která se uskutečnila 20. 10. 2015 na výstavišti Flora Olomouc. Kromě vysokých a středních škol se jí účastnilo na pět desítek zaměstnavatelů z Olomouckého kraje. Studenti i absolventi UP tak měli možnost navázat kontakty na personální oddělení jednotlivých firem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (41)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 41 z 131

6) Zájem o studium

a) Zájem o studium na vysoké škole (počet přihlášek do bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část a podle skupin KKOV, počet přijatých, počet zapsaných ke studiu) s uvedením meziroční změny v počtu podaných přihlášek a počtu přijatých (dle tabulky). (tabulka 6.1)

Tab. 6.1: Zájem o studium na vysoké škole Univerzita Palackého v Olomouci

Bakalářské studium Magisterské

studium

Navazující magisterské

studium Doktorské studium

Skupiny akreditovaných

studijních programů

KKOV Počet při-

hlášek

Počet při-

jatých

Počet zapsa- ných

ke studiu

Počet při-

hlášek

Počet při-

jatých

Počet zapsa- ných

ke studiu

Počet při-

hlášek

Počet při-

jatých

Počet zapsa- ných

ke studiu

Počet při-

hlášek

Počet při-

jatých

Počet zapsa-

ných ke studiu

Lékařská fakulta 0 0 0 3447 514 338 0 0 0 85 75 72

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 0 3447 514 338 0 0 0 85 75 72

Fakulta zdravotnických věd 1321 297 200 0 0 0 245 95 62 7 7 7

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 1321 297 200 0 0 0 245 95 62 7 7 7

Filozofická fakulta 5768 1249 1249 0 0 0 1642 568 568 169 100 87

společenské vědy, nauky a služby

61,67,71-73 3949 966 966 0 0 0 972 379 379 133 81 68

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 206 47 47 0 0 0 205 44 44 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 1262 109 109 0 0 0 348 95 95 10 4 4

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 351 127 127 0 0 0 117 50 50 26 15 15

Právnická fakulta 409 93 48 1550 440 265 62 31 29 32 20 19

společenské vědy, nauky a služby

61,67,71-73 0 0 0 0 0 0 62 31 29 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 409 93 48 1550 440 265 0 0 0 32 20 19

Cyrilometodějská teologická fakulta 709 400 308 25 25 24 232 129 105 22 13 10

společenské vědy, nauky a služby

61,67,71-73 512 296 228 25 25 24 192 103 85 22 13 10

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 197 104 80 0 0 0 40 26 20 0 0 0

Přírodovědecká fakulta 3659 2881 1401 0 0 0 866 623 372 109 75 64 přírodní vědy a nauky 11-18 3539 2851 1378 0 0 0 828 616 365 109 75 64

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (42)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 42 z 131

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 120 30 23 0 0 0 38 7 7 0 0 0

Pedagogická fakulta 4877 1527 937 989 316 198 1662 1024 616 76 51 47 přírodní vědy a nauky 11-18 66 66 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, nauky a služby

61,67,71-73 30 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 4781 1445 876 989 316 198 1662 1024 616 76 51 47

Fakulta tělesné kultury 1635 553 426 0 0 0 565 281 240 30 26 26

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 252 38 30 0 0 0 140 36 31 0 0 0 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 1383 515 396 0 0 0 425 245 209 30 26 26

CELKEM 18378 7000 4569 6011 1295 825 5274 2751 1992 530 367 332

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor. P = prezenční, K/D = kombinované/distanční

b) Vysoká škola dále stručně uvede, jaký charakter mají přijímací zkoušky, zda

jsou zajišťovány vlastními zdroji, zda jsou připraveny externími dodavateli, atd.

CMTF Přijímací zkoušky mají charakter písemného testu a pohovoru. CMTF UP si je zajišťuje vlastními zdroji.

LF Testy jsou vytvořeny autory z LF UP. Vyhodnocení výsledků testů je zajištěno externí firmou Elsyst. FF

Přijímací zkouška na FF UP je realizována formou písemného testu studijních předpokladů, který tvoří tým odborníků fakulty. Testy (záznamové archy) jsou vyhodnocovány interním týmem fakulty. Celý proces přijímací zkoušky je realizován prostřednictvím interních zdrojů. Každý uchazeč píše test pouze jednou, i když se hlásí na více oborů fakulty. Některé obory mají k testu studijních předpokladů předepsán buď svůj oborový test, který tvoří odborníci příslušného pracoviště, katedry, nebo ústní pohovor. Poměr vah testu studijních předpokladů a oborového testu, resp. Ústního pohovoru, je pak stanoven u každého oboru zvlášť. PřF PřF UP zajišťuje přijímací řízení vlastními zdroji. Garantuje jej děkan společně s proděkanem pro studijní, pedagogické a sociální záležitosti a společně s garanty jednotlivých studijních oborů. Většinou jsou přijímací zkoušky formou písemného oborového testu, u některých oborů i s ústním pohovorem. Bonifikace je udělována dle schválených podmínek pro přijímací řízení. Týká se úspěšných studentů, kteří se účastnili oborových olympiád, SOČ. V roce 2015 byly všem uchazečům, kteří dosáhli minimálního percentilu 90 v rámci Národních srovnávacích zkoušek, prominuty přijímací zkoušky.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (43)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 43 z 131

Pro lepší informovanost o přijímacím řízení byla na PřF UP vyvinuta aplikace pro mobilní zařízení. Slouží uchazečům o studium na PřF UP, kteří mají podanou přihlášku. Po registraci přihlášky do aplikace je uchazeč informován o průběhu přijímacího řízení. Uchazeči je informace o přijetí, nepřijetí či o výsledku odvolání dodána ihned po změně stavu v přijímacím řízení

PdF Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech a oborech PdF UP (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských SP) test studijních předpokladů (TSP). Skládá se z 60 otázek; ze 4 nabídnutých odpovědí je vždy 1 správná. Test trvá 60 minut. K vyhodnocení TSP je použit odpovědní formulář, který je strojově snímán a anonymně elektronicky zpracován. Na vybrané studijní obory konají zájemci talentovou zkoušku (jednooborová Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání) či specifický ústní nebo písemný test. Podrobné požadavky přijímací zkoušky jsou konkretizovány u jednotlivých studijních oborů na webových stránkách UP. Přijímací testy vytváří fakulta z vlastních zdrojů, vyhodnocení testů je realizováno ve spolupráci s externím dodavatelem.

FTK Přijímací zkoušky jsou převážně zajišťované vlastními zdroji. Takřka ve všech studijních oborech je součástí přijímací zkoušky talentová zkouška a osobní pohovor (u navazujících magisterských studijních oborů Fyzioterapie a Trenérství a management sportu není součástí přijímacího řízení talentová zkouška). Oborová část přijímací zkoušky vychází ze specifických požadavků jednotlivých studijních oborů. U bakalářského studijního oboru Rekreologie bylo pilotně využito služeb externího dodavatele (společnosti SCIO) za účelem realizace testu obecných studijních předpokladů. Spolupráce se společností SCIO byla velmi dobrá.

PF Pro přijímání do prezenčního magisterského studijního oboru Právo fakulta vychází z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO, a to z testů obecných předpokladů ke studiu (OSP) a základů společenských věd (ZSV). Pro přijímání do prezenčního bakalářského studijního oboru Právo ve veřejné správě fakulta vychází z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO, a to z testů OSP a ZSV. Pro přijímání do prezenčního navazujícího magisterského studijního oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo fakulta vychází z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO, a to z testů ZSV a anglický nebo německý jazyk (AJ/NJ).

FZV Přijímací zkoušky realizované v roce 2015 měly (s výjimkou doktorského studijního programu) charakter písemného testu, kde uchazeči vybírali ze čtyř nabízených variant správnou odpověď. Přijímací testy byly připravovány z části akademickými pracovníky UP (odborná část), z části externím dodavatelem (všeobecný přehled, obecné studijní předpoklady). Přijímací zkoušky byly zajišťovány a realizovány vlastními zdroji, pouze vyhodnocení provedl externí dodavatel na základě dodaného klíče formou digitalizace záznamových formulářů. V případě navazujícího magisterského studijního oboru Fyzioterapie následoval po písemném testu ústní pohovor, jehož účelem bylo prověření osobnostních a odborných předpokladů uchazeče. Přijímací zkouška v rámci doktorského studijního programu měla podobu ústního pohovoru s cílem ověření znalostí

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (44)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 44 z 131

k zvolenému tématu disertační práce, ověření předpokladů pro samostatnou výzkumnou práci a ověření schopnosti komunikace v anglickém jazyce na odborné téma.

c) Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří úspěšně absolvovali předchozí typ studia na jiné vysoké škole. Vysoká škola uvede (podle fakult a případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní obor), počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských studijních programů, kteří přechozí studium absolvovali na jiné vysoké škole. (tabulka 6.2)

Tab. 6.2: Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí stupeň

studia na jiné vysoké škole

Počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských studijních programů, kteří přechozí studium absolvovali na jiné vysoké škole

Univerzita Palackého v Olomouci Navazující

magisterské studium

Doktorské studium

Lékařská fakulta 0 29

Fakulta zdravotnických věd 51 6

Filozofická fakulta 147 36

Právnická fakulta 9 5

Cyrilometodějská teologická fakulta 21 7

Přírodovědecká fakulta 56 14

Pedagogická fakulta 206 22

Fakulta tělesné kultury 65 8

CELKEM za vysokou školu 555 127 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor.

d) Vysoká škola dále uvede, zda v případě informování uchazečů o studium spolupracuje se středními školami.

CMTF Svou účastí na různých veletrzích vysokoškolského vzdělávání spolupracuje CMTF UP v rámci strategie UP se studenty středních škol v podobě předávání kvalifikovaných informací o studiu. Garanti jednotlivých oborů navštěvují střední školy s nabídkou oborů. LF Uchazeči jsou informováni prostřednictvím Dnů otevřených dveří a veletrhů (Akadémia&Vapac Bratislava, Gaudeamus Brno, Gaudeamus Praha). Všechny informace o studiu a přijímacích zkouškách jsou uvedeny na webových stránkách LF UP. FF FF UP pořádá přednášky na středních školách, prezentace, workshopy. S některými školami se jedná o dlouholetou spolupráci.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (45)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 45 z 131

PřF PřF UP dlouhodobě spolupracuje se středními školami. Nejčastější formou jsou společné badatelské programy (např. projekt Badatel), exkurze, přednášky a společné akce fakulty a střední školy. Fakulta má vytvořený systém fakultních škol, který zahrnuje 45 škol převážně z regionu střední Moravy (Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj) http://www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/. Koordinátoři fakultních škol během akademického roku tyto školy navštěvují, konají se pravidelná setkání s řediteli fakultních škol a v průběhu roku jsou seznamováni s akcemi konanými na fakultě i s podrobnou nabídkou možností studia na fakultě. Vzájemná spolupráce je rozvíjena zejména v těchto oblastech:

Podpora zájmu středoškolských studentů o přírodovědné obory formou nabízených odborných exkurzí a popularizačních akcí fakulty (Přírodovědný jarmark, Letní škola Jevíčko apod.);

vyhledávání a práce s talentovanými studenty – vedení zájmových kroužků, SOČ, spolupráce na projektech např. Badatel, organizace olympiád, odborných soutěží pro děti a mládež;

příprava budoucích učitelů – fakultní školy umožňují realizaci pedagogických praxí studentů učitelských oborů PřF UP, školy spolupracují na didaktických výzkumech, podílí se na tvorbě výukových materiálů;

společné grantové projekty – spolupráce při vyhledávání, přípravě a případné realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu;

podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů – nabídka odborných konzultací pracovníků fakulty, pořádání seminářů pro učitele přírodovědných oborů.

V rámci propagačních aktivit jsou oslovovány všechny střední školy v České republice a vybrané střední školy na Slovensku. Fakulta rovněž využívá všechny nabízené veletrhy studijních příležitostí Gaudeamus v Brně, Bratislavě, Nitře a Praze, kam vysílá zástupce svých oborů, kteří jsou připraveni informovat zájemce o studium. PdF PdF UP zajišťuje informovanost uchazečů o studium v rámci Dne otevřených dveří na UP a prostřednictvím vzdělávacích veletrhů v Brně, v Praze a v Bratislavě. Ke komunikaci se školami fakulta využívá také sociální sítě a kontaktuje výchovné poradce. FTK Studenti fakulty, kteří navštěvují předmět Komunikativní dovednosti, musejí v rámci plnění svých studijních požadavků zajistit na své mateřské střední škole oficiální přednášku se zaměřením na představení všech studijních oborů fakulty. Jednotlivé studijní obory fakulty jsou dále prezentovány na veletrzích pomaturitního a celoživotního vzdělávání Akadémia&Vapac v Bratislavě a Gaudeamus v Nitře, Brně a Praze. Studenti SŠ jsou o studiu na fakultě informováni rovněž během listopadového a lednového Dne otevřených dveří, podrobnější informace jim k vybranému oboru podají zástupci, pedagogové nebo studenti, garantujících kateder. Během těchto dnů je nejen pro zájemce o studium připraven pestrý doprovodný program. PF Kromě zapojení studentů PF UP do výuky práva na středních školách probíhají i jednorázové návštěvy studentů PF UP přímo na středních školách, kde jsou studentům pro ně přístupnou formou prezentovány informace o PF UP a studiu na ní.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (46)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 46 z 131

FZV Kontakt s uchazeči o studium a zástupci středních škol je realizován zejména prostřednictvím Dnů otevřených dveří a veletrhů pomaturitního vzdělávání, dále pak formou zodpovídání individuálních dotazů. Střední školy v regionu byly obeslány pozvánkou na Den otevřených dveří s žádostí o rozšíření této informace mezi své studenty, fakulta vyslala své zástupce na Den Univerzity Palackého na Gymnáziu Olomouc-Hejčín a na Burzu VŠ a VOŠ se zdravotnickým zaměřením, kterou pořádala Církevní střední zdravotnická škola v Brně.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (47)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 47 z 131

7) Akademičtí pracovníci

a) Přepočtené počty (podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu) akademických a vědeckých pracovníků ve struktuře dle vnitřního kvalifikačního řádu vysoké školy. Vzorově lze použít přiloženou tabulku, která se metodicky shoduje se strukturou obdobné tabulky v rámcové osnově výroční zprávy o hospodaření. (tabulka 7.1)

Tab. 7.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**)

Univerzita Palackého v Olomouci CELKEM

Akademičtí pracovníci

rok 2015 Celkem Profeso-

ři Docenti

Odborní

Asisten-ti

Asisten-ti

Lekto-ři

Vědečtí, výzkumní vývojoví

pracovní-ci

podílející se na

pedagog. činnosti

Vědečtí pracov-

níci

***

Fakulta zdravotnických věd 35,193 1,166 3,469 24,179 2,346 3,285 0,748 0,496 35,689 Lékařská fakulta 267,402 36,046 49,7 116,121 22,506 0,287 42,742 80,891 348,293 Filozofická fakulta 277,086 29,894 47,345 139,952 18,99 22,911 17,994 18,674 295,76 Přírodovědecká fakulta 385,813 45,246 67,341 118,407 12,513 34,316 107,99 130,413 516,226 Pedagogická fakulta 157,337 8,143 40,82 97,297 3,189 4,386 3,502 0,302 157,639 Fakulta tělesné kultury 108,351 5,841 10,179 53,714 9,675 3,824 25,118 0 108,351

Cyrilometodějská teologická fakulta 50,378 6,998 7,617 27,452 1 1,948 5,363 14,563 64,941

Právnická fakulta 79,193 4,301 7,769 62,219 3,404 1,5 0 0,55 79,743

Rektorát 2,557 0,498 0,481 1,255 0 0,198 0,125 0,874 3,431 Vědeckotechnický park 1,416 0 0,071 0,417 0 0,017 0,911 0,095 1,511

CELKEM 1 364,726 138,133 234,792 641,013 73,623 72,672 204,493 246,858 1 611,584

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor. Pozn.: ** = Podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu. Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách).

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (48)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 48 z 131

b) Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků s uvedením počtu žen (ve struktuře dle vnitřního kvalifikačního řádu vysoké školy. Vzorově lze použít přiloženou tabulku). (tabulka 7.2)

Tab. 7.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

Univerzita Palackého v Olomouci

Akademičtí pracovníci

rok 2015 Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři

Vědečtí, výzkumní a

vývojoví pracovníci podílející

se na pedagog. činnosti

Vědečtí pracovníci

***

CEL-KEM ženy

CEL-KEM ženy

CEL-KEM ženy

CEL-KEM ženy

CEL-KEM ženy

CEL-KEM ženy

CEL-KEM ženy

CEL-KEM

do 29 let 0 0 0 0 15 10 92 58 16 7 32 15 169 97 324

30–39 let 0 0 48 8 421 181 49 24 29 13 117 43 148 65 812

40–49 let 24 2 100 20 305 139 9 4 25 11 30 8 48 16 541

50–59 let 67 14 73 29 136 75 2 0 14 9 9 5 18 7 319

60–69 let 53 7 60 22 54 22 2 0 6 4 2 2 14 1 191

nad 70 let 29 4 12 4 3 2 0 0 0 0 4 0 2 0 50

CELKEM 173 27 293 83 934 429 154 86 90 44 194 73 399 186 2237

Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách).

c) Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (podle tabulky). (tabulka 7.3)

Tab. 7.3: Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace

(počty fyzických osob) Univerzita Palackého v Olomouci Akademičtí pracovníci (rok 2015)

Rozsahy úvazků prof. doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D.,

Th.D. ostatní CELKEM

Fakulta zdravotnických věd

do 0,3 0 3 15 35 53

do 0,5 0 3 5 5 13

do 0,7 0 1 1 3 5

do 1,0 1 1 7 8 17

Celkem 1 8 28 51 88

Lékařská fakulta

do 0,3 11 30 123 129 293

do 0,5 9 10 18 18 55

do 0,7 9 7 7 9 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (49)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 49 z 131

do 1,0 25 32 99 34 190

Celkem 54 79 247 190 570

Filozofická fakulta do 0,3 4 0 13 12 29

do 0,5 3 9 17 17 46

do 0,7 2 1 10 6 19

do 1,0 28 43 120 33 224

Celkem 37 53 160 68 318

Přírodovědecká fakulta do 0,3 1 2 20 3 26

do 0,5 8 3 17 21 49

do 0,7 4 2 5 3 14

do 1,0 39 68 194 30 331

Celkem 52 75 236 57 420

Pedagogická fakulta do 0,3 1 3 0 2 6

do 0,5 0 1 15 3 19

do 0,7 1 2 4 5 12

do 1,0 8 40 84 6 138

Celkem 10 46 103 16 175

Fakulta tělesné kultury do 0,3 1 1 6 10 18

do 0,5 0 2 1 7 10

do 0,7 0 0 0 3 3

do 1,0 6 10 49 20 85

Celkem 7 13 56 40 116

Cyrilometodějská teologická fakulta do 0,3 0 0 8 1 9

do 0,5 1 2 9 3 15

do 0,7 1 0 1 0 2

do 1,0 5 7 15 4 31

Celkem 7 9 33 8 57

Právnická fakulta do 0,3 0 0 3 2 5

do 0,5 1 1 13 5 20

do 0,7 0 0 3 1 4

do 1,0 4 9 37 14 64

Celkem 5 10 56 22 93

Vědeckotechnický park do 0,3 0 0 1 0 1

do 0,5 0 0 0 0 0

do 0,7 0 0 0 0 0

do 1,0 0 0 0 0 0

Celkem 0 0 1 0 1

Univerzita Palackého celkem do 0,3 18 39 189 194 440

do 0,5 22 31 95 79 227

do 0,7 17 13 31 30 91

do 1,0 116 210 605 149 1080

Celkem 173 293 920 452 1838 Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách).

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (50)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 50 z 131

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor. Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul.

d) Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím (podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část). (tabulka 7.4)

Tab. 7.4: Akademičtí pracovníci** s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob)

Univerzita Palackého v Olomouci rok 2015 Fakulta zdravotnických věd * 6 Lékařská fakulta 64 Filozofická fakulta 49 Přírodovědecká fakulta 80 Pedagogická fakulta 20 Fakulta tělesné kultury 17 Cyrilometodějská teologická fakulta 6 Právnická fakulta 4

CELKEM 245 Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah.

e) Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2015 s uvedením jejich průměrného věku. (tabulka 7.5)

Tab. 7.5: Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)

Univerzita Palackého v Olomouci Počet Věkový průměr nově

jmenovaných

Cyrilometodějská teologická fakulta

profesoři jmenovaní v roce 2015 0 0

docenti jmenovaní v roce 2015 0 0

Lékařská fakulta

profesoři jmenovaní v roce 2015 3 52,6

docenti jmenovaní v roce 2015 7 40,8

Filozofická fakulta

profesoři jmenovaní v roce 2015 2 47,5

docenti jmenovaní v roce 2015 5 37,6

Přírodovědecká fakulta

profesoři jmenovaní v roce 2015 4 53,75

docenti jmenovaní v roce 2015 2 38,5

Pedagogická fakulta

profesoři jmenovaní v roce 2015 0 0

docenti jmenovaní v roce 2015 4 43

Fakulta tělesné kultury

profesoři jmenovaní v roce 2015 0 0

docenti jmenovaní v roce 2015 3 46

Právnická fakulta

profesoři jmenovaní v roce 2015 0 0

docenti jmenovaní v roce 2015 1 40

CELKEM profesoři 9 52

CELKEM docenti 22 40,9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (51)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 51 z 131

f) Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy (počty kurzů a počty účastníků). (tabulka 7.6)

Tab. 7.6: Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků*

Univerzita Palackého v Olomouci Počet kurzů

Počet účastníků

Kurzy orientované na pedagogické dovednosti

Kurzy orientované na obecné dovednosti 7 67

Kurzy odborné 9 289

CELKEM 16 356

g) Vysoká škola dále stručně uvede, zda má zpracovaný kariérní řád pro své akademické pracovníky a zda přijala motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích.

S účinností od 1. 9. 2013 platí Metodický pokyn rektora UP B3-13/2 MPR: Pravidelné hodnocení zaměstnanců UP v Olomouci, které upravuje postup vedoucích zaměstnanců při hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců ve všech součástech UP. Pravidelné hodnocení zaměstnanců univerzity spočívá v bodovém zhodnocení plnění stanovených skupin jednotlivých kritérií, pracovních úkolů zaměstnance za určité časové období a dalších předpokladů pro výkon práce, a to prostřednictvím záznamu o pracovním výkonu, pravidelného hodnocení a sebehodnocení podle výše uvedeného metodického pokynu. Pravidelné hodnocení má význam pro stanovení výše osobního příplatku zaměstnance, pro návrhy na zařazení nebo jmenování zaměstnance do jiné funkce, pro identifikaci zaměstnanců s předpoklady pro výkon manažerské funkce, pro výběr zaměstnanců k vysílání do škol, kurzů a na studijní pobyt, pro určení výše náhrady škody, za kterou zaměstnanec odpovídá, pro výběr zaměstnance do poradních orgánů zřizovaných rektorem, kvestorem, děkanem nebo jiným pracovníkem určeným rektorem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (52)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 52 z 131

8) Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců

a) Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali v daném roce (dle účelu stipendia). (tabulka 8.1)

Tab. 8.1: Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů)

Univerzita Palackého v Olomouci

Účel stipendia Počty studentů

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 1 230

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b) 1 905

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c) 1012 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 14

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3 335

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)

z toho ubytovací stipendium 8 914

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 319

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 30

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 1 179

za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, UP a akademické obce 1 262

na podporu studia v ČR - DZS 8

CELKEM 16 208

b) Vysoká škola dále stručně charakterizuje, zda a jaké realizuje vlastní stipendijní programy.

Univerzita Palackého v Olomouci v souladu se Stipendijním řádem UP přiznává: a) Prospěchové stipendium, tj. stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona, b) mimořádné stipendium, tj. stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b) a c) zákona, c) sociální stipendium, tj. stipendium v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona, d) zvláštní sociální stipendium, tj. stipendium v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona, e) ubytovací stipendium, tj. stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona, f) stipendium v případech zvláštního zřetele hodných, tj. stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona, g) stipendium na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v České republice, tj. stipendium podle § 91 odst. 4 písm. a) a b) zákona, h) doktorské stipendium, tj. stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona.

CMTF Děkan CMTF UP vyhlásil kritéria pro dosažení mimořádného stipendia za vynikající vědecké výsledky a na podporu studia v zahraničí. Tato stipendia byla vyplácena studentům, kteří kritéria splnili.

LF LF UP přiznává studentům zejména prospěchové stipendium dle Směrnice děkana LF UP.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (53)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 53 z 131

FF FF UP podporuje aktivní studenty a studentské spolky. Na podporu vynakládá nemalé finanční prostředky. Dále finančně podporuje např. mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Katedry FF UP využívají stipendijní rozpočet pro podporu nadaných a aktivních studentů, např. prezentace UP na mezinárodních soutěžích, zahraniční pobyty aj. PřF PřF UP poskytuje ze Stipendijního řádu fakulty stipendia podle platné Směrnice děkana, která upravuje některá ustanovení Stipendijního řádu UP, a to prospěchové stipendium, mimořádné stipendium za významnou činnost konanou ve prospěch PřF UP a akademické obce, za níž se zejména považuje podíl na propagačních a popularizačních aktivitách, umístění ve významných národních a mezinárodních soutěžích apod. PdF Studentům PdF UP jsou na základě podané žádosti přiznávána prospěchová stipendia, motivační stipendia a sociální stipendia. FTK V souladu se Stipendijním řádem UP využívá FTK UP všech zákonných forem stipendijní podpory – pravidelná měsíční prospěchová stipendia, tvůrčí stipendia atd. Specifikem fakulty je i udělování pravidelných i mimořádných sportovních stipendií. Fakulta pomáhá studentům v obtížných životních situacích mimořádnými jednorázovými stipendii (sociální znevýhodnění, nerovné podmínky při zahraničních studijních pobytech atd.). PF PF UP přiznává studentům prospěchová stipendia, stipendia za mimořádnou činnost, sociální stipendia v případě tíživé sociální situaci studenta, stipendia na podporu studia v zahraničí a doktorská stipendia. FZV Studentům v prezenční formě studia, kteří absolvují studium s vynikajícími studijními výsledky, je přiznáváno cílové prospěchové stipendium. Studenti zapojení do studentské vědecké činnosti mohou získat stipendium po úspěšné ústní prezentaci výsledků vědecké práce na konferenci SVOČ. Studenti zapojení do studentské pedagogické činnosti získávají stipendium za výkon studentské pedagogické síly. Studentům v pregraduální i postgraduální formě studia přiznáváno studium v souvislosti s jejich aktivním zapojením do dění na fakultě – reprezentace fakulty, aktivní účast v projektech, na odborných konferencích, pomoc studentům přijíždějícím v rámci výměnných pobytů apod.

c) Vysoká škola dále stručně uvede, jaká je úroveň poradenských služeb poskytovaných na vysoké škole.

CMTF Poradenské služby jsou poskytovány na několika úrovních. Děkan fakulty vede psychologickou poradnu pro studenty. Poradenské služby v oblasti vzdělávání poskytuje proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti, pracovnice studijního oddělení fakulty a manažeři jednotlivých studijních oborů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (54)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 54 z 131

LF Poradenské služby jsou zajišťovány příslušnými proděkany. FF Obecné studijní informace jsou sděleny prostřednictvím studijního oddělení či jednotlivých kateder. Katedra psychologie provozuje Psychologickou poradnu pro celou UP. Na katedře sociologie a andragogiky je Poradenské centrum pro studenty. V případě studentů se specifickými potřebami spolupracujeme s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami UP při PdF UP. Zahraniční studenti znají fakultního či katederního koordinátora, který je informuje o aktuálním dění a podmínkách studia. PřF PřF UP poskytuje poradenské služby pro znevýhodněné studenty a poradenství v oblasti uplatnitelnosti na trhu práce. PdF Poradenské služby PdF UP jsou spojeny s činností účelových pracovišť fakulty a s činností jednotlivých kateder a ústavů fakulty. Odborné poradenství si klade za cíl zlepšovat postavení uživatelů služeb, pomoci jim lépe se orientovat v různých situacích, podporovat a pomáhat v nalézání východisek a zlepšování kvality jejich života. Je kladen velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb, plánování, evaluaci a také na zpětnou kontrolu. Principy činnosti poradenských služeb lze shrnout do následujících bodů:

Individuální přístup; nestrannost a nezávislost; respektování potřeb; nediskriminační přístup; autonomie; partnerství a komunikace; dodržování zásad důvěrnosti a ochrany zájmů klienta; respektování etických zásad; bezplatnost.

Na fakultě působí osm specializovaných zařízení, která se zabývají oblastmi poradenství jak pro pedagogy, tak zejména studenty:

Centrum celoživotního vzdělávání se zaměřuje na organizaci studia v oblastech splnění kvalifikačních předpokladů, pedagogických věd, prohloubení odborné kvalifikace a splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace se zaměřuje na oblast prevence, edukace, intervence a výzkumu ve vztahu k rizikové internetové komunikaci. Realizuje vzdělávací akce pro děti i dospělé, provozuje online poradnu, realizuje celorepublikové výzkumy, vyvíjí specializované aplikace.

Centrum výzkumu zdravého životního stylu pracuje jako konzultační středisko k otázkám zdraví a zdravého životního stylu. Poradenská činnost se zaměřuje zejména na tyto oblasti zdraví a jeho rizikových faktorů, prevence chorob, výživy, prevence závislostí atd.

Středisko didaktické a informační techniky se zaměřuje na péči o moderní multimediální didaktickou techniku a s tím související služby. Zajišťuje technickou redakci webových stránek fakulty, spolupodílí se na pokračující restrukturalizaci a doplňování jednotné webové prezentace univerzity.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (55)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 55 z 131

Středisko pedagogických a odborných praxí je zaměřeno na koordinaci a administraci zajišťování, průběhu a výstupů odborných praxí. Pro zkvalitnění práce pedagoga i pro výzkumné aktivity je fakultou rozvíjena síť spolupracujících škol, odborných a speciálních zařízení s názvem Fakultní škola, fakultní zařízení.

Vysokoškolská psychologická poradna zajišťuje odbornou psychologickou službu poskytovanou jako dobrovolnou, nehonorovanou činnost. Klienty jsou převážně studenti a zaměstnanci fakulty, ale i univerzity. Druh řešených problémů podle četnosti má následující skladbu: osobní a partnerské problémy, problémy v rodině, zdravotní obtíže, problémy spojené s plněním studijních povinností, zvládání náročných životních situací – závažné onemocnění, úmrtí v rodině, rozvod, nesoulad ve výchově dětí, péče o postižené dítě, konflikty na pracovišti klienta apod.

Vysokoškolská sociálně-právní poradna se zabývá záležitostmi v oblastech souběhu studia, delšího a dalšího studia: rozdíly vyplývajících povinností, přestupy a rozklady při ukončení studia, změnami formy studia, poplatky za studium, pracovními smlouvami a otázkami zaměstnanosti, možnostmi podání výpovědi, dodržováním obsahu pracovní smlouvy, sociálním zabezpečení studentů, penzijním připojištěním, dávkami státní sociální podpory a sociální péče, životního a existenčního minima aj.

FTK Fakulta zajišťuje poradenskou službu v oblasti podpory studentů se specifickými vzdělávacími potřebami i v pedagogicko-psychologické oblasti. PF Ve vztahu k veřejnosti zajišťuje PF UP poradenské služby především prostřednictvím právních klinik, kde studenti pod vedením pedagogů PF UP nebo advokátů poskytují bezplatné právní poradenství osobám, které si nemohou dovolit placenou právní pomoc. Ve vztahu ke studentům je poradenství realizováno především vyučujícími dle potřeb studentů v rámci konzultačních hodin a dále specializovanými přednáškami či obdobnými akcemi, ať již v rámci úvodních předmětů nebo mimo výuku, např. k tématu prokrastinace, uplatnění v právních profesích apod. V oblasti studijních záležitostí poskytuje studentům poradenství studijní oddělení PF UP. FZV Studenti mohou využívat konzultačních hodin vyučujících či koordinátorů studijních oborů na obor garantujících ústavech FZV UP či příslušných proděkanů. Studijní oddělení poskytuje informace o povinnostech a právech studentů, požadavcích stanovených pro úspěšný průběh studia a možnostech řešení dané situace v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP. Knihovna FZV UP poskytuje konzultace a rady v rámci rešeršní činnosti při tvorbě závěrečných prací. Studenti mohou využívat služeb Psychologické poradny, která působí při Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP a nabízí bezplatné poradenství v otázkách osobních, rodinných, vztahových, studijních a pracovních, a dále také služeb celouniverzitního Centra podpory studentů se specifickými potřebami UP.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (56)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 56 z 131

d) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem je přistupováno ke studentům se specifickými potřebami.

Na UP působí celouniverzitní Centrum podpory studentů se specifickými potřebami (CPSSP), které poskytuje komplexně zaměřený poradenský, technický a terapeutický servis uchazečům o studium a studentům UP se specifickými potřebami. Primárně se jedná o uchazeče a studenty se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním. Speciálně pedagogické poradenství a metodická pomoc je poskytována rovněž pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům UP. V roce 2015 evidovalo CPSSP nárůst studentů se specifickými potřebami (SVP) přibližně o 13 % (v roce 2014 bylo v evidenci CPSSP 159 studentů se SVP; v roce 2015 180 studentů se SVP).

Přehled studentů se SVP dle postižení

Druh postižení Počet studentů

zrakové postižení 34

sluchové postižení 29

omezení hybnosti 36

specifické poruchy učení (SPU) 66

poruchy autistického spektra (PAS) 1

jiné duševní poruchy 14

Celkem 180

Přehled studentů se SVP dle jednotlivých fakult UP

CMTF FF LF PdF PF PřF FTK FZV Celkem

zrakové p. 8 11 2 7 0 5 1 0 34

sluchové p. 1 6 1 12 0 3 6 0 29

omezení hybnosti 3 9 1 8 3 5 7 0 36

SPU 2 18 1 15 9 12 6 3 66

PAS 0 1 0 0 0 0 0 0 1

jiné duševní p. 2 2 1 3 2 1 2 1 14

Celkem 16 47 6 45 14 26 22 4 180

V roce 2015 poskytovalo CPSSP studentům se SVP následovní služby:

Osobní a pedagogickou asistenci – jednalo se o asistenci při zajišťování mobility studentům s těžkým stupněm zrakového postižení, s těžkou poruchou hybnosti, popř. s kombinovanou vadou;

tlumočení do znakového jazyka či znakované češtiny; zápis a přepis přednášek; adaptaci studijních materiálů – digitalizace textů, převod černotisku do

Braillova písma, přepis zvukových záznamů přednášek a seminářů, zvětšování textů, finální digitalizace a tisk, tvorbu reliéfní grafiky;

konzultační a poradenskou činnost – konzultace se studenty se zdravotním postižením či sociálním nebo zdravotním znevýhodněním; s intaktními studenty, s akademickými i neakademickými pracovníky UP v Olomouci;

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (57)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 57 z 131

s uchazečem a s rodinou uchazeče o studium na UP se zdravotním postižením nebo sociálním či zdravotním znevýhodněním; řešení aktuálních problémových studijních záležitostí studentů se SVP, základní právní poradenství;

metodickou pomoc, diagnostickou a diferenciálně diagnostickou činnost – pomoc při zpracování individuálních studijních plánů; realizaci funkční diagnostiky; metodickou pomoc při zpracování adaptovaných studijních textů a koncepci výuky;

zapůjčování speciálních technických kompenzačních pomůcek studentům a vyučujícím;

školící činnost – proškolování osobních asistentů z řad studentů; proškolování pedagogických i nepedagogických pracovníků UP;

zajištění mimoškolních aktivit – zabezpečení doprovodných aktivit studentů v průběhu akademického roku.

Personální obsazení centra Pracovníci centra jsou kvalifikovanými odborníky v oblasti speciálně-pedagogické intervence a poradenství. Asistenti zajišťující poskytování služeb jsou kvalifikováni k poskytování těchto služeb z titulu svého odborného zaměření, příp. jsou proškoleni v odpovídajícím rozsahu a s obsahem adekvátním potřebám klientely. Jedná se o:

koordinátory pro: studenty se sluchovým postižením, studenty se zrakovým postižením, studenty s omezením hybnosti, studenty s SPU, s dlouhodobým psychickým nebo somatickým onemocněním

a s narušenou komunikační schopností, studenty FTK UP .

poskytovatele služeb: 3 tlumočníci znakového jazyka, přibližně 40 asistentů (osobních asistentů, průvodců, zapisovatelů/

přepisovatelů…), odborníci z oborů logopedie, surdopedie, psychologie, práva, terapií apod.

e) Dále uvede, jakým způsobem podporuje a pracuje s mimořádně nadanými studenty, a zda a jak v této oblasti spolupracuje se středními školami.

CMTF Mimořádně nadaní studenti jsou zapojováni do projektů studentské grantové soutěže a motivováni ke studiu v zahraničí. LF Mimořádně nadaní studenti jsou zapojeni do studentské, vědecké a pedagogické činnosti LF UP. Za tyto aktivity jsou odměňováni mimořádným stipendiem. LF UP nadané studenty dále podporuje v jejich vědecké odborné činnosti a pobytech na lékařských fakultách v zahraničí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (58)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 58 z 131

FF Mimořádně nadaní studenti mohou spolupracovat jako pomocné vědecké síly na jednotlivých katedrách. Zde pod vedením oborníků spolupracují na zadaných tématech, výzkumu, často v rámci Studentské grantové soutěže, v omezené míře též v rámci Studentské a vědecké odborné činnosti. Středním školám jsou nabídnuty vybrané přednášky, které se realizují na dané střední škole nebo je studenti mohou absolvovat přímo na FF UP. PřF PřF UP motivuje úspěšné řešitele oborových olympiád a SOČ formou motivačního mimořádného stipendia, spolupracuje se středními školami prostřednictvím sítě fakultních středních škol i škol, které vysílají své studenty na naši fakultu. Organizuje studentskou vědeckou soutěž O cenu děkana pro studenty studující ve všech typech studia na PřF, pro studenty středních a základních škol pořádá Konferenci mladých přírodovědců, jež je rozdělena do třech úrovní, zejména pro talentované studenty je určen projekt Badatel. Několik mimořádně nadaných studentů již v průběhu studia na střední škole dochází na vybrané přednášky s ostatními bakalářskými studenty PřF UP. PdF PdF UP mimořádně nadané studenty aktivně vyhledává a podporuje je vyplácením prospěchových stipendií, umožněním individuálního tempa studia a volby náplně studia. Nadaní studenti jsou podporováni formou zahraničních stáží a zapojováni do výzkumných aktivit pracovišť (vědecké kroužky, studentská vědecká a umělecká činnost, studentské vědecké konference atd.). Ocenění kvality práce studentů a podpora jejich dalšího růstu je podporováno také komplexním systémem motivace spočívajícím v mimořádných stipendiích. Specifickou součástí stipendií je snaha odměnit studenty za výsledky v odborné a zájmové činnosti, např. v uměleckých soutěžích studentů vysokých škol, v překladatelských soutěžích atd. FTK V průběhu prvního ročníku zjišťuje FTK UP míru studijního nadání ve vybraných předmětech a v návaznosti na tato zjištění využívá tyto studenty ve všech typech činnosti fakulty – pedagogické, vědecké, tvůrčí i organizační. Se středními školami v této oblasti nespolupracujeme. PF Pro mimořádně nadané studenty vytváří PF UP možnost účasti v národních i mezinárodních soutěžích, kde mohou uplatnit své znalosti a dovednosti. Typickým příkladem jsou soutěže v simulovaném soudním řízení, studentské vědecké činnosti atd. Mimořádně nadaní studenti PF UP mají možnost zapojit se do výuky práva na středních školách, kde mimo klasické výuky také PF UP organizuje soutěž v simulovaném soudním řízení pro studenty středních škol. FZV Mimořádně nadaní studenti jsou motivováni zapojením do výzkumných projektů, zahraničních mobilit apod. Formou stipendií jsou oceňovány nejlepší studijní i výzkumné výsledky. Spolupráce se středními školami v této oblasti neprobíhá.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (59)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 59 z 131

f) Ubytovací a stravovací služby vysoké školy. (tabulka 8.2)

Tab. 8.2: Ubytování, stravování* Univerzita Palackého v Olomouci

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 4 820

Počet lůžek v pronajatých zařízeních 0

Počet podaných žádostí o ubytování k 31/12/2015 4 622

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31/12/2015 4 622

Počet lůžkodnů v roce 2015 1 115 717

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2015 studentům 442 769

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2015 zaměstnancům vysoké školy 102 855

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2015 ostatním strávníkům 60 622

g) Vysoká škola dále stručně charakterizuje, jakým způsobem pečuje o své zaměstnance (např. zda má zřízenou univerzitní školku, zda podporuje rekreace atd.)

Univerzita Palackého vytváří pro své zaměstnance příznivé pracovní podmínky a podporuje jejich vzdělání a odborný růst. V souladu s pravidly čerpání sociálního fondu umožňuje zaměstnancům čerpat benefity, a to především příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění, odměny při významných životních a pracovních příležitostech, příspěvky na podporu kulturních a sportovních akcí. Univerzita Palackého přispívá zaměstnancům na stravování. Zaměstnanci mohou využívat služeb vlastního stravovacího zařízení univerzity nebo se mohou stravovat ve veřejných stravovacích zařízeních prostřednictvím stravovacích poukázek. Zaměstnanci Univerzity Palackého a jejich rodinní příslušníci mají možnost využít nabídky rekreace ve středisku Přírodovědecké fakulty UP v Karlově pod Pradědem a ve středisku Pastviny Fakulty tělesné kultury UP. Širokou nabídku sportovních aktivit poskytuje zaměstnancům Akademik sport centrum. Univerzita Palackého provozuje Mateřskou školu UP a Klub Předškoláků s nabídkou nadstandardních vzdělávacích, sportovních a kulturních aktivit.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (60)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 60 z 131

9) Infrastruktura

a) Fondy knihoven (dle tabulky). (tabulka 9.1)

Tab. 9.1: Vysokoškolské knihovny

Univerzita Palackého v Olomouci Počet Přírůstek knihovního fondu za rok 13 334 Knihovní fond celkem 686 500 Počet odebíraných titulů periodik: - fyzicky - elektronicky (odhad)

771

400+

b) Vysoká škola dále stručně charakterizuje úroveň svých informačních

a komunikačních služeb a dostupnost informační infrastruktury (připojení na internet atd.)

Hlavní činností CVT je zajišťování služeb souvisejících se získáváním, zpracováním a poskytováním informací zejména pomocí výpočetní a komunikační techniky pro potřeby všech součástí UP i UP jako celku, a to v oblasti ekonomické, řídící, pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní. V uvedených oblastech odpovídá CVT za zavádění moderních technologií a jejich technickou podporu, zajišťuje koncepci, rozvoj a provoz univerzitního informačního systému, metropolitní datové sítě UP a dalších celouniverzitních aktivit v oblasti výpočetní a komunikační techniky. V roce 2015 CVT zajišťovalo provoz a rozvoj centrálních výpočetních zařízení (serverů a datových úložišť), správu celouniverzitní datové sítě a síťových služeb a informačních systémů pro správu a řízení školy. Současně zajišťovalo komunikační prostředí pro provoz celouniverzitních služeb poskytovaných fakultám a všem univerzitním zařízením, včetně infrastruktury pro významné projekty a centra. Prostřednictvím metropolitní datové sítě bylo na páteřní síť CESNET2 připojeno 28 externích organizací splňujících podmínky Access Policy akademické sítě ČR (např. Magistrát města Olomouce, Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenská nemocnice, Hasičský záchranný sbor, střední a základní školy a další). Datová síť poskytuje úplné propojení všech lokalit a budov UP i pro účely hlasových služeb a vstupních systémů. V roce 2015 CVT realizovalo následující projekty. Projekty v rámci institucionálního rozvojového plánu UP:

Virtualizace SAN, zavedení SMB3 V rámci obměny/náhrady provozovaných diskových polí, zavedení protokolu SMB3 a v rámci záměru zvýšení dostupnosti kritických aplikací bylo vybudováno nové fault tolerantní datové úložiště o kapacitě 96 TB s cílem zajistit požadovanou dostupnost dat a aplikací, zvýšit výkonovou a kapacitní škálovatelnost, případně v budoucnu doplnit funkce nezbytné pro další rozvoj IT infrastruktury a poskytovaných služeb. Dílčí cíl byl naplněn a nové datové úložiště je uvedeno do pilotního provozu.

Povýšení přenosové rychlosti na páteřní síti UPONET Cílem projektu bylo rozšíření páteřního směrovače UP o 2 spojové karty o rychlosti 10 Gbps a jeho integraci s cloudovým inteligentním systémem na prevenci hrozeb. Tím došlo jednak k navýšení rychlosti a přenosových kapacit

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (61)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 61 z 131

metropolitní počítačové sítě UP a současně ke zvýšení monitorovacích kapacit a schopnosti detekovat abnormální aktivity na síti. Dílčí cíl byl naplněn.

Rozšíření služeb ESS UPOL na centrální podatelně a podatelně SKM UP Při řešení tohoto dílčího cíle byly učiněny potřebné kroky k tomu, aby byly podatelny RUP, PdF a SKM provozovány na stejné verzi obslužného softwaru jako nově zřízené podatelny fakult. Dílčí cíl byl splněn.

Identity Management Možnost centrálně řídit a dozorovat životní cyklus uživatelských identit v jednotlivých informačních systémech UP se s rostoucím počtem uživatelů a spravovaných systémů jeví jako nezbytná. Při řešení tohoto dílčího projektu byly učiněny nutné kroky pro postupnou implementaci tohoto nástroje do komplikovaného heterogenního prostředí UP. V projektu byla zejména připravena hardwarová a softwarová infrastruktura pro provoz IDM řešení (dva servery pro fail over cluster, rozšíření RAM aplikačních serverů, databázové systémy). Dále byly upraveny a rozšířeny zdrojové systémy uživatelských identit (SAP-zaměstnanci a STAG-studenti) z hlediska potřebné funkcionality, licenčních oprávnění a moderních přístupových metod. Pro modelování procesů v rámci UP v návaznosti na personální strukturu byl upgradován modelovací software ARIS. Dílčí cíl byl úspěšně splněn a vytvořeny předpoklady pro další implementaci nástrojů managementu identit na UP.

CVT dále spolupracovalo na projektu institucionálního rozvojového plánu UP: Digitalizace spisové služby

Projekt byl zaměřen na zakoupení a integraci skenovacích pracovišť fakult. Zakoupená skenovací pracoviště, disková úložiště a obslužný software umožní v rámci podatelen UP nejen pořízení digitálního obrazu vybraných typů dokumentů, ale i ověření dokumentu signačními značkami, čárovým kódem, elektronickým podpisem, časovým razítkem a ověřovací doložkou. Výstupem je právně validní dokument ve formátu PDF/A, který je dále importován a evidován pod svým číslem jednacím v centrální spisové službě UP. Hlavním benefitem je zjednodušení a zefektivnění administrace dokumentů, snížení nákladů na provoz a bezpečné uložení obsahu dokumentů. Navíc jsou touto technologií připravovány dokumenty, které jsou formátově vhodné i pro zákonem vyžadovanou distribuci mimo prostředí univerzity cestou datových schránek. Cíl byl naplněn.

CVT se v r. 2015 spolupodílelo na Centralizovaném rozvojovém projektu MŠMT: Rozvoj systémů pro podporu vnitřní kontroly kvality VVŠ

V rámci tohoto projektu proběhla analýza a následně implementace dvou procesů workflow, doplnění uživatelských licencí SAPu a dále příprava na upgrade SAPu na aktuální verzi. V r. 2015 byla realizována první etapa upgrade v souladu s uzavřenou smlouvou – analýza rozdílů mezi aktuálně provozovanou verzí systému SAP a cílovou verzí SAP ERP 6.0 EHP7, Netweawer 7.4. Oracle 12g Release 2 (12.1), Red Hat Enteriprise Linux 7.1 s konverzí na Unicode.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (62)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 62 z 131

Činnosti jednotlivých útvarů CVT v roce 2015 Útvar ředitele vykonává správní agendu ředitele CVT a organizačně i metodicky řídí jednotlivá oddělení CVT. V roce 2015 byly zavedeny nové metody organizace práce a současně zkvalitněn způsob komunikace s uživateli IT technologií na UP. Metodické pokyny Vybraná pravidla CVT byla formálně sepsána do tzv. metodických pokynů ředitele. V roce 2015 bylo vyhotoveno 7 metodických pokynů, které jsou uloženy na sdíleném úložišti v SharePointu. Pravidla jsou aktualizována podle konkrétních potřeb. Interní řízení CVT prostřednictvím systému Redmine Pro interní řízení CVT je od r. 2015 využíván systém Redmine, který umožňuje zadávání a monitorování řešení úkolů. Úkoly jsou členěny po jednotlivých odděleních. Jako typu úkolů využíváme „požadavky“ a „chyby“. Úkoly se mohou nacházet v šesti stavech: „nový“, „v řešení“, „čeká se“, „vyřešený“, „zamítnutý“ a „v zásobníku“. V r. 2015 bylo pomocí tohoto systému založeno přes 700 položek. Evidence incidentů Systém Redmine je dále využíván pro podrobnou evidenci vzniklých incidentů na IT infrastruktuře. Incidenty řadíme podle závažnosti do kategorií 0–7. Tento systém se ukázal jako vhodný pro komunikaci mezi jednotlivými odděleními a také vzhledem k fakultním správcům počítačových sítí. Aktualizace Směrnice o užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP V r. 2015 byla aktualizována a výrazněji upravena směrnice rektora o užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP. Tato směrnice byla dále schválena Akademickým senátem UP a MŠMT, stala se tak vnitřním předpisem UP. Norma obsahuje obecná pravidla. Konkrétní upřesnění vyplývající z aktuálního stavu na síti jsou umístěna na aktualizovaných webových stránkách net.upol.cz. Nové komunikační kanály CVT V r. 2015 byly zprovozněny nové komunikační kanály CVT vzhledem ke koncovým uživatelům. Čtvrtletně začal vycházet obnovený Zpravodaj CVT. Byla založena facebooková skupina CVT, která je napojena na oficiální FB stránky UP. Pro hlášení aktuálních výpadků byl zprovozněn twitterový účet. Oddělení počítačových sítí odpovídá za koncepci, rozvoj a provoz univerzitní datové sítě a jejich služeb. K základním rolím oddělení patří zajištění napojení na síť CESNET2, správa datových polí, správa serverového clusteru, provoz a řízení metropolitní datové sítě, služby vzdáleného přístupu, infrastrukturální zabezpečení jednotlivých komponent UIS, antivirová ochrana a zajištění emailových služeb. Hlavní činnost síťového oddělení se v r. 2015 zaměřovala na dílčí oblasti obsažené v Aktualizaci dlouhodobého záměru UP pro rok 2015, který dále rozvinoval původní navrženou strategii ICT UP.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (63)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 63 z 131

V r. 2015 se oddělení kromě rutinní správy počítačové sítě věnovalo následujícím projektům:

Rozvoj serverového vybavení V r. 2015 byla posílena kapacita stávajících hypervisorů UP o dva nové výkonné servery. Servery pracují v rámci clusteru spravovaném virtualizační platformou Hyper-V.

Podpora staveb a rekonstrukcí Proběhla podpora zasíťování výstavby bloku C VTP. Rovněž se uskutečnila podpora dočasného zasíťování budov pro migrovaná pracoviště z důvodu stavebních rekonstrukcí (FF Křížkovského 10 ad.). Dále došlo k migraci hlasových služeb a stěhování telefonních ústředen UP. V rámci podpory mobility bylo zřízeno WiFi připojení na vysokoškolských kolejích generála Svobody a J. L. Fischera. Další budovou kolejí, kde se zřizuje bezdrátové připojení sítí, je kolej Šmeralova. Během realizace projektů vědecko-výzkumných center se oddělení počítačových sítí zapojilo do podpory zasíťování nově postavených budov nejen v rámci vnitřních projektů, ale také v rámci projektů Evropské unie: např. BALUO, CENBIOL a další.

Podpora aplikací, služeb a projektů Všechny fakulty UP již využívají jednotný moderní e-mailový systém MS Exchange. Postupně dochází k zavádění moderní komunikační platformy MS SharePoint. Započala podpora pilotní realizace projektu Identity Management System (IDM), který má být ukončen v r. 2016. V rámci automatizace a zvýšení zabezpečení se zavádí systém Microsoft System Center pro centralizovanou správu koncových stanic. V rámci podpory upgradu a migrace systému OBD byly posíleny výpočetní a diskové kapacity. V r. 2015 byl obhájen projekt Fondu rozvoje CESNETu na využití jeho diskových úložišť k archivaci.

Rozvoj metropolitní sítě Vybrané komunikační spoje UP byly posíleny na dvojnásobnou rychlost (propojení kampusu Holice, v realizaci je posílení propojení areálu vysokoškolských kolejí na Envelopě). Je prováděno rozšiřování pokrytí WiFi zejména v souladu se stavebními pracemi na UP. Dále byla zahájena příprava cloudových metropolitních diskových služeb. Vzhledem k nárůstu aktivních uživatelů v síti UP byla posílena adresní kapacita uživatelských páteřních směrovacích prvků.

V roce 2015 došlo k cca 50% nárůstu počtu uživatelů připojených přes metalické spoje a k cca 30% nárůstu počtu uživatelů připojených prostřednictvím bezdrátových technologií. Růst je meziročně stálý, jak ukazuje graf č. 1.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (64)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 64 z 131

Internetové připojení UP na síť Velké infrastruktury CESNET2 bylo v r. 2015 provozováno na rychlosti 10GB. Strukturu využití kapacity internetové přípojky UP na jednotlivé služby ukazuje graf č. 2.

Graf č. 2: Struktura využití kapacity internetové přípojky UP

Oddělení vývoje aplikací odpovídá za rozvoj a implementaci aplikačního portfolia UIS s ohledem na potřeby instituce, systémovou integraci jednotlivých aplikací, zajištění konzistence a bezpečnosti. Oddělení vývoje aplikací bylo v r. 2015 výrazně personálně posíleno s ohledem na podporu a další rozvoj aplikací univerzitního informačního systému. V roce 2015 řešilo oddělení vývoje aplikací především tyto projekty: EDIS V r. 2015 byl podporován a provozně udržován informační systém EDIS, zejména jeho komponenty zaměřené na portál celoživotního vzdělávání, správu poplatků za studium a e-learningové řešení.

2013 2014 2015

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Graf č. 1: Aktivní počet uživatelů v síti

WIFI

WIRE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (65)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 65 z 131

Erasmus+ V r. 2015 byla vyvinuta a spuštěna webová aplikace pro správu výběrových řízení Erasmus+. Aplikace má usnadnit práci s výběrovými řízeními koordinátorům i studentům. Pilotního spuštění se zúčastnilo množství fakultních a katedrálních správců. Incident reportér Vznikl nový systém pro usnadnění notifikace hardwarových a softwarových incidentů s názvem Incident reportér. Systém je napojen na interní project-management systém Redmine, který CVT využívá k řešení interních procesů. Notifikace pro koncové uživatele jsou zveřejňovány na Portálu UP i na sociálních sítích CVT, tj. Twitteru a Facebooku. Helpdesk Byl zahájen vývoj nové verze univerzitního Helpdesku. Ten byl koncem r. 2015 připraven k nasazení. Motivací pro vývoj aplikace bylo zvýšení uživatelského komfortu. To se týká obzvláště informování koncového uživatele o průběhu řešení jím zadaného problému. Součástí Helpdesku je nově pružná konfigurace procesních stavů. Aplikaci lze jednoduše konfigurovat, což umožňuje snadné reagování na požadavky uživatelů. Mimo jiné je možné snadno přidávat kategorie pro řešení, upravovat skupiny řešitelů a nastavit zastupování řešitelů. Mobilní aplikace pro přístup k IS/STAG V r. 2015 byla za pomoci externího dodavatele navržena, vyvíjena a testována mobilní aplikace pro přístup k IS/STAG pro platformu Android. Kromě zobrazování aktuálních rozvrhových akcí studenta aplikace umožňuje přihlášení a odhlášení na zkoušky a tzv. push-notifikace v případě, kdy je vypsán zkouškový termín, na vybraném zkouškovém termínu se uvolní místo nebo dojde k zápisu známky. Oddělení vývoje aplikací se dále podílelo na řešení řady dílčích úloh. Byla aktualizována E-přihláška na UP a upravena její mutace v anglickém jazyce. CVT vytvořilo systém vzdělávání zahraničních uchazečů o studium na LF. Oddělení technického servisu a rozvoje provádí rozvoj a správu fyzické vrstvy datové sítě UP včetně instalace a zapojení bezdrátových přístupových bodů. Dále odpovídá za organizaci nákupu výpočetní techniky, provádí instalace a zajišťuje servis počítačů a jejich periferních zařízení. Kromě rutinních činností se oddělení technického servisu a rozvoje podílelo v r. 2015 na následujících aktivitách: Podpora staveb Oddělení servisu a rozvoje se v r. 2015 účastnilo prací na projektech rozvoje fyzické vrstvy páteřní datové sítě, na projektech staveb Křížkovského 10, areálu Holice, Na Hradě a Šmeralova. V rámci staveb a rekonstrukcí byly nově připojeny uzly Purkrabská, Univerzitní 22 (2. NP a 5. NP), BALUO (bazén a hala), Teoretické ústavy LP (1. NP) a 17. listopadu 6. Rozvoj metropolitní datové sítě V rámci prací na rozvoji fyzické vrstvy páteřní datové sítě je využívána technologie mikrotrubiček, která efektivně využívá kapacitu vybudovaných sítí. V r. 2015 byly mikrotrubičky zabudovány do trasy tř. Svobody 26 – tř. Svobody 8 v délce 1100 m. Dále byl nainstalován kabel v trase tř. Svobody 26 – právnická fakulta o délce 1300 m. Na této trase závisí rozvoj sítě pro areály Šlechtitelů a Šmeralova.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (66)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 66 z 131

V následující tabulce uvádíme celkový počet počítačů na UP seřazený podle roku pořízení ze systému SAP. K evidenci majetku došlo na konci roku 2015:

Divize Celkem 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Starší

Fakulta zdravotnických věd 212 2 10 5 20 39 12 71 33 5 6 9

Lékařská fakulta 1309 77 101 179 147 138 113 151 76 69 127 131

Filozofická fakulta 1807 73 336 294 268 197 77 180 112 136 66 68

Přírodovědecká fakulta 2417 83 257 380 376 285 237 230 160 139 124 146

Pedagogická fakulta 1133 104 109 148 115 128 114 74 47 74 75 145

Fakulta tělesné kultury 488 24 69 46 102 31 12 77 39 21 22 45

Cyrilometodějská

teologická fakulta 325 9 42 50 60 26 25 28 36 6 21 22

Právnická fakulta 415 5 29 71 36 59 34 27 41 28 85 0

Správa kolejí a menz 103 5 15 14 3 11 15 8 8 0 12 12

Rektorát UP 326 16 35 38 116 15 23 25 17 15 10 16

Univerzitní zařízení 432 10 10 42 34 25 2 73 23 121 39 53

Účelová zařízení 98 13 2 6 34 8 2 9 7 7 6 4

Centrální prostředky 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 9068 424 1015 1273 1311 962 666 953 599 621 593 651

Počítače roku výroby 2006 (učebny s OfficePro Pentium 4) jsou na některých fakultách vyměňovány, jinde byly vybaveny větší pamětí a SSD disky. Učebny tak nadále zůstávají v provozu. V r. 2015 byl zaznamenán velký nárůst požadavků na posouzení techniky navržené k vyřazení. Bylo zpracováno celkem 180 vyřazovacích protokolů oproti 70 protokolům v roce 2014. Proto byla zavedena e-mailová schránka [emailprotected] a protokoly jsou adresovány původnímu odesílateli. Zároveň se však snížil počet výzev na nákup výpočetní techniky přes výběrová řízení na 24 výzev, a to v hodnotě 8 880 tis. Kč, oproti 31 výzvám v hodnotě 23 445 tis. Kč v roce 2014. V následující tabulce je k dispozici přehled zakázek a nákupů techniky a náhradních dílů:

Servisní zakázky mimo CVT

Autocont Elast Čes. servis Repair AV servis Celkem

27 4 10 9 5 55

Servisní zakázky na CVT

evidované neevidované řešeny na místě

Helpdesk TP zásuvky

11 * * 3 20 34 + *

Nákupy techniky a náhradních dílů

TS Bohemia Alza Ostatní

125 5 16 146

* Nezapsané zakázky (např. záchrana dat z HDD, čištění NTB, výměna náhradního dílů lokálně místo v servisu), upgrade hardwaru, který nejde ze skladu (RAM, PCI karta, SSD,…).

mailto:[emailprotected]

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (67)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 67 z 131

Oddělení informačních systémů zajišťuje provoz, správu a rozvoj informačních systémů UP, zejména pak systému ekonomického (SAP) a systému studijní agendy (IS/STAG), a to včetně jejich databázové podpory. K dalším spravovaným informačním systémům v gesci oddělení patří zejména:

Provoz portálu UP,

podpora elektronické spisové služby,

podpora pasportizačního systému FaMa,

provoz dokumentového úložiště a platformy SharePoint

podpora systémů SafeQ, OBD a dalších.

V r. 2015 oddělení informačních systémů aktivně spolupracovalo na následujících dílčích projektech: IS/STAG Spolupráce Univerzity Palackého a Západočeské univerzity na portálovém řešení STAGu v Plzni se rozšířila o testování systému ze strany UP. Nově byl zaveden grafický editor rozvrhu a připravuje se modul pro výběr kvalifikačních prací. Identity management system Započalo zavádění IDM ve spolupráci se společností AutoCont. Systém managementu identit má za cíl snadnější správu uživatelských identit. Základním zdrojem dat je SAP, STAG a databáze externistů. IDM umožní zautomatizovat správu organizačních struktur, systematizovaných míst a účtů uživatelů. Systém spravuje a udržuje kompletní životní cyklus identity. Rovněž funguje jako nástroj pro audit oprávnění uživatelů. SAP V r. 2015 zajišťovalo CVT řešení legislativních požadavků v modulech Finance, Controlling, Human Resources, Material Management, Sales and Distribution a Asset Management. Ve všech modulech SAPu navíc byly průběžně řešeny uživatelské požadavky. Započaly přípravy migrace na vyšší verzi systému SAP. V SAPu byl nově zaveden sklad zboží pro vydavatelství FF UP. Došlo k propojení systému Magion se SAPem, skenovací pracoviště tak mohou skenovat faktury v listinné podobě a digitální obrazy těchto dokumentů se budou ukládat přímo do spisové služby. Propojením Magionu a SAPu se při pořízení došlé faktury do SAPu k ní připojí i digitální obraz v Magionu. Je připraveno workflow v SAPu pro schvalování požadavků na objednávku a zároveň i workflow na schvalování faktur. V současné době probíhají školení a postupné nasazování na fakultách. Spolupracujeme na přípravě metodického pokynu. Platební brána UP Byla zprovozněna platební brána Univerzity Palackého. Veškeré platby studentů včetně poplatků za studium a nákupu validačních známek mohou být placeny přímo z Portálu platební kartou nebo bankovním převodem prostřednictvím QR-kódu. SharePoint V roce 2015 aktivně probíhalo zavádění a rozšiřování platformy SharePoint. Pracovalo se na rozvíjení týmových webů pracovišť a týmových webů pracovních skupin. V rámci systému SharePoint bylo vytvořeno workflow pro schvalování žádostí o projekty na FF UP.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (68)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 68 z 131

Upgrade systému VERSO Připravuje se upgrade systému Verso na vyšší verzi. To bylo spojeno s náročnou konverzí znakové sady dat z ISO Latin 2 na moderní UTF-8. Upgrade byl nutný z důvodu kompatibility našich systémů při vykazování výsledků do RIV a pro možnost instalace nového repositáře archivu UP. Wiki V roce 2015 byla oficiálně spuštěna univerzitní wiki, na kterou byly převedeny veškeré IT návody a manuály. Současně byl zajištěn překlad všech těchto materiálů do angličtiny. Platforma wiki umožňuje operativní úpravy manuálů a postupů jak pracovníky CVT, tak formou komunitních úprav. Úprava Portálu UP a změna vizuální identity V rámci tzv. servisního týdne byl upraven Portál UP tak, aby odpovídal novému vizuálnímu vzhledu UP. Současně byla upravena jednotlivá uživatelská menu tak, aby byla přehlednější a pro uživatele lépe využitelná. Oddělení provozu odpovídá za provozní zpracování agend UIS UP a výstupy z nich. Jedná se především o zpracování agendy identifikačních karet studentů a zaměstnanců UP, zajištění provozu počítačových učeben, správu přístupového systému UP, nákup a evidenci multilicenčního softwarového vybavení a provádění tisků a výstupních sestav pro jednotlivé fakulty dle specifických požadavků. Zpráva o činnosti provozního úseku vychází ze současného rozsahu prací provozního úseku v r. 2015, které zabezpečovaly komplexní služby celého CVT pro UP. Výdej průkazů studenta, průkazů zaměstnance a validačních známek ISIC V r. 2015 bylo pro nové nastupující ročníky a zaměstnance zhotoveno 8 678 ks identifikačních karet, pro zaměstnance FNOL 1 587 ks identifikačních karet. Byl vytvořen nový design pro všechny čipové karty, vyjma ISIC. Tato změna si vyžádala úpravy software a celou řadu dílčích úprav na pracovišti IK. Výdej ISIC validačních známek i identifikačních karet studentům 1. ročníků proběhl stejným způsobem jako v r. 2014. Výdej validačních známek však byl rozložen do dvou časových úseků: známky se vydávaly v říjnu a pak v lednu následujícího roku. Bylo zakoupeno odhadnuté množství 8 500 ks známek. Výdej probíhal plynule a byl podstatně urychlen instalací čtečky karet, kdy kontrola zaplacení validační známky proběhla přiložením IK na čtečku a porovnáním platby z platební brány. Zpracování výstupů UIS Mezi hlavní skupiny tiskových výstupů patří zabezpečení měsíčního zpracování mezd UP, konkrétně zpracování a tisk výstupních sestav. Dále zpracování přijímacího řízení, a to zabezpečení kompletního zpracování přijímacího řízení pro jednotlivé fakulty (příprava a pořízení vstupních dat, tisk a zpracování pozvánek, tisk dekretů, vyhodnocení atd.). Do této skupiny náleží i tisk a úprava výstupních sestav pro jednotlivé fakulty dle specifických požadavků (tisk výstupních sestav OTE, studijní oddělení atd.), tisk pro potřeby SKM. Nahrazením mzdové papírové obálky elektronickou formou, „náhledem“ přes Portál UP, činí úspora na krytých obálkách cca 120 000 Kč ročně.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (69)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 69 z 131

Tisk diploma supplements Jednou ze služeb CVT je tisk diplomů a dodatků k diplomům (diploma supplements) pro absolventy bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Tisk probíhá celý rok s největším zatížením v červnu, únoru a září. Vzhledem ke složitosti formuláře dodatku k diplomu je k tisku využíván typografický program TeX. Naše práce spočívá nejen ve vytištění dat, ale i v jejich kontrole. V datech obvykle bývá velké množství chyb, které je nutné před tiskem eliminovat. Provoz počítačové studovny Od června 2015 byl omezen dvousměnný provoz počítačové studovny. Zabezpečení dvousměnného provozu počítačových učeben v budově IC dvěma pracovníky se stalo nerentabilní. Byl proto zaveden jednosměnný provoz a počet pracovníků byl snížen na jednoho. Zároveň byl snížen počet PC ve studovně na cca 50 ks kvůli úspoře energie. Zřízení služby HelpDesk V roce 2015 byla zřízena nová služba CVT – HelpDesk pro studenty. HelpDesk byl umístěn u pultu B v knihovně. Zde je denně 3 hodiny k dispozici pracovník, který pomáhá studentům s dotazy v rámci IT služeb na UP, zejména s připojením jejich mobilních zařízení na internet. Distribuce software I nadále trvá snaha centrálně evidovat a nakupovat licenční software na UP. V současnosti je podepsána dohoda Affiliate Agreement s firmou Adobe, která zaručuje pro UP nejvyšší level, tedy nejnižší cenovou hladinu. Nákup produktů Adobe v r. 2015 silně poklesl, což bylo zřejmě způsobeno změnou licenční politiky Adobe. Většina produktů je nyní cloudových, jedná se v podstatě o pronájem produktu na rok či více let. To většinu uživatelů odradilo od nákupu licence, která dříve mohla být zakoupena jako trvalá. K opětovnému zvýšení nákupů pravděpodobně dojde až po uvedení nových verzí na trh. U vybraných produktů se podařilo zajistit nákup v Levelu 4, což je strop poskytovaných slev. V r. 2015 bylo zabezpečeno plnění pětileté smlouvy o nákupu a distribuci licencí statistického programu STATISTIKA. Zároveň bylo zajištěno provádění instalace licencí pro zájemce z řad studentů a zaměstnanců. Prodloužením stávající smlouvy v r. 2013 na další pětileté období, tedy až do července 2018, pokrývá multilicence neomezené instalace software na domácí a pracovní PC. Software je k dispozici ke stažení na Portálu UP a je automaticky evidován. Do konce r. 2015 bylo zaznamenáno zhruba 1 900 stažení. CEVIS – přístupový systém Byla prováděna kompletní správa univerzitního přístupového systému dle požadavků zadavatelů, včetně technického zabezpečení serverové a terminálových částí. V r. 2015 byl plně zprovozněn přístupový systém na opravených objektech FF UP Křížkovského 12 a 14. Vstupní systém v areálu v Holici byl rozšířen o jeden terminál s osmi přístupovými místy a na nově opravené budově CBO (bývalá budova D) a na PF UP přibyl jeden terminál s šesti přístupovými místy. Přístupový systém se tak rozrostl o další budovy. Rozprostření po celé ploše města a zhruba 30 000 uživatelů činí ze systému unikátní řešení v rámci celé České republiky. Pro všechny nové lokality bylo potřeba nadefinovat nové uživatelské profily, vytvořit časové zóny a časové úseky. Bylo nutné je pak nastavit všem příslušným uživatelům. V současnosti má přístupový systém 36 terminálů s téměř 300 přístupovými body s možností nastavení takřka 260 různých profilů s různými časovými zónami a časovými úseky.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (70)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 70 z 131

Inventarizace majetku, čárový kód, FaMa Kromě tisku čárových kódů majetku a místností a výstupních sestav v průběhu celého roku (viz graf tisků) byly prováděny následující činnosti: nahrávání softwaru na nově zakoupené čtečky a upgrade programu části starších čteček na jednotlivých fakultách, 195x přenos nasnímaných inventurních dat ze čteček a průběžná kontrola postupu inventarizace přibližného počtu 99 000 kusů majetku inventarizovaného pomocí čárových kódů. Inventury v r. 2015 byly zkomplikovány postupující degradací původních čteček zakoupených v r. 2005, což ztěžovalo převádění načtených kódů do počítače. Docházelo také k chybám v dříve provozovaných sestavách od firmy Tesco SW, a. s. Inventury skončily zdárně také díky ochotě fakult zakoupit si nové čtečky. Následující tabulka shrnuje zpracování tiskových sestav za r. 2015. Čísla v tabulce udávají množství výstupních sestav v kusech dle typu výstupní sestavy (listy papíru, štítky, mzdové obálky atd.).

LF FF PřF PdF FTK CMTF

Přijímací řízení 10 535 50 547 1 870 44 450 610 512

Diplomy 322 1 182 748 1 045 371 243

Dodatky k diplomu 347 1 234 752 1 171 388 5

Mzdy 12 511 17 785 16 407 17 060 4 309 3 111

Mzdové obálky 734 253 976 107 368 64

Štítky 0 1 202 0 0 2 675 437

Inventury, FAMA 4 924 2 626 5 504 2 154 1 646 484

Čárové kódy, FAMA

1 582 2 655 4 514 1 726 1 086 271

Ostatní tisky 0 0 0 0 0 0

Celkem 30 955 77 484 30 771 67 713 11 453 5 127

PF SKM RUP+IC FZV UP celkem

Přijímací řízení 1 383 0 203 1 820 363 112 293

Diplomy 294 0 0 180 0 4 385

Dodatky k diplomu 297 0 0 182 0 4 376

Mzdy 2 331 2 010 9 761 2 639 12 794 100 718

Mzdové obálky 150 1 526 626 1 0 4 805

Štítky 0 0 0 0 0 4 314

Inventury, FAMA 452 2 964 2 197 314 782 24 047

Čárové kódy, FAMA 318 1 650 1 932 58 0 15 792

Ostatní tisky 0 0 4 686 0 6 4 692

Celkem 5 225 8 150 19 405 5 194 13 945 275 422

Následující tabulka uvádí počty zpracovaných diplomů a diploma suplementů spolu s označením výše chybovosti zdrojových dat z jednotlivých fakult.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (71)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 71 z 131

Následující tabulka ukazuje, kolik karet (v ks) pro kterou fakultu a cizí subjekt bylo zhotoveno. Oproti r. 2014 vzrostl pětinásobně počet zhotovených absolventských karet.

1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 Počet karet

LF 682

FZV 295

FF 1 517

PF 400

CMTF 358

PřF 1 268

PdF 1 421

FTK 533

INIS+U3V 23

Souhrn studentských karet 6 497

Menza – zápůjční 85

Vstupy do budovy PřF – bezejmenné 26

Vstupy LF – bezejmenné – parkovací dům 110

Vstupy Biomedreg 6

Právnická osoba – knihovna 1

Obsluha kopírky – veřejnost 1

Souhrn zápůjčních/bezejmenných karet 229

Zaměstnanci 424

Absolventi 1 528

Souhrn UP studenti/zaměstnanci/absolventi/hosté

8 678

FN Olomouc 1 568

Externí firmy v Holici 19

Souhrn subjektů mimo UP 1 587

CELKEM TISK CVT 10 265

FF FTK FZV LF PdF PF PřF CMTF

absolventů 714 157 148 273 647 114 435 147

chyby 49 21 0 2 33 5 60 3

procento 7 13 0 1 5 4 14 2

714

157 148273

647

114

435

14749 21 0 2 33 5 60

30,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

200

400

600

800

1000

Pro

cen

to c

hyb

Počet

Dodatky k diplomům květen-srpen 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (72)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 72 z 131

Následující tabulka ukazuje pokles využití počítačové učebny v přízemí Knihovny UP (Zbrojnice).

roky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

měsíce

1 13153 8976 8068 7625 7341 7146 4733 4540

2 14697 11983 10769 10311 9853 9526 5640 5281

3 17062 16545 14650 14299 12138 10887 8167 7163

4 20661 14335 13759 10233 11541 12376 8421 7021

5 14312 12725 13476 13051 1179 7991 5954 4703

6 10100 9416 8607 7079 5141 4759 3677 3439

7 1628 963 636 393 378 350 167 229

8 874 1706 912 1117 1525 1181 533 446

9 12737 13134 9341 10060 11009 7215 4263 4227

10 26018 19475 18110 14996 14460 15445 11787 6823 4256

11 24355 17229 15152 13573 13816 13791 10374 6943 5127

12 16970 13552 12748 9518 8526 7476 6276 5043 4258

Celkem 67343 155480 135793 118305 110970 96817 89868 60364 50690

CVT spravuje Centrální evidenci smluv, nyní je do systému zavedeno cca 9 700 smluv. Za

r. 2015 přibylo asi 1 800 nově pořízených smluv.

Následující tabulka ukazuje počet zavedených smluv po fakultách:

Počet vložených smluv k 31. 12. 2015

Nárůst za r. 2015

CMTF 141 57

FF 1 141 338

LF 71 34

PdF 381 75

PřF 1 419 279

PF 190 32

FTK 327 60

FZV 34 5

RUP 3 697 596

IC (kromě VUP, CVT, KUP) 107 0

IC VUP 1 281 206

IC CVT 234 17

IC KUP 99 16

SKM 540 75

Celkem 9 662 1 790

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (73)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 73 z 131

10) Celoživotní vzdělávání Univerzita Palackého v Olomouci nabízí zájemcům z řad veřejnosti široké spektrum programů, které jsou členěny na programy specializačního vzdělávání, programy rozšiřující a doplňující vzdělávání, určené k prohloubení kvalifikace. Pracovníkům univerzity jsou určeny především programy dalšího vzdělávání a programy tematického vzdělávání. Nedílnou součástí CŽV na UP je rozsáhlá nabídka programů realizovaných Univerzitou třetího věku. V r. 2015 byl rozvíjen portál celoživotního a dalšího vzdělávání na UP, jehož hlavním smyslem je centrální evidence účastníků a vzdělávacích programů v rámci CŽV na UP. V r. 2015 byla na portále CŽV provedena např. revize rozúčtování přijatých plateb za realizované programy. Problematika automatického rozúčtování plateb na jednotlivé součásti UP byla vyřešena. Dále byla implementována řada funkcionalit, které uživatelům rozšiřují možnosti v oblasti správy programů.

a) Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů v jednotlivých skupinách studijních programů KKOV podle tabulky). (tabulka 10.1)

Tab. 10.1: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)

Univerzita Palackého v Olomouci Kurzy orientované na výkon povolání

Kurzy zájmové

U3V CELKEM Skupiny akreditovaných studijních

programů KKOV

do 15 hod

do 100 hod

více do 15 hod

do 100 hod

více

přírodní vědy a nauky 11-18 1 12 8 21 technické vědy a nauky 21-39 5 5 zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 14 26 6 12 58

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 6 30 31 4 3 1 54 129

ekonomie 62,65 15 15

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 6 15 1 22 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 3 57 4 64 obory z oblasti psychologie 77 2 7 1 4 14

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 1 1 12 14

CELKEM 32 114 76 19 4 1 96 342

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (74)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 74 z 131

b) Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků v kurzech podle studijních programů KKOV dle tabulky) s uvedením procentuální změny celkového počtu účastníků oproti předchozímu roku. (tabulka 10.2)

Tab. 10.2: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)

Univerzita Palackého v Olomouci

Kurzy orientované na výkon povolání

Kurzy zájmové

U3V CELKEM

Z toho počet účastníků,

jež byli přijímáni

do akredit. studijních programů podle § 60

zákona o vysokých

školách

Skupiny akreditovaných

studijních programů

KKOV do 15 hod

do 100 hod

více do 15

hod

do 100 hod

více

přírodní vědy a nauky 11-18 42 110 143 295

technické vědy a nauky 21-39 78 78 zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 324 551 55 385 1315 35 společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71-73 101 596 438 157 84 43 1359 2778 51

ekonomie 62,65 503 503

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 68 205 25 298 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 16 3259 114 3389 68 obory z oblasti psychologie 77 21 167 187 165 540 24 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 7 1 291 299 1

CELKEM 537 4448 1090 660 271 43 2446 9495 179

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (75)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 75 z 131

11) Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu §1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)

Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy a posílení vazeb mezi těmito činnostmi a činností vzdělávací (dle §1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a dle vyhlášky MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu):

a) Vysoká škola uvede, jakým způsobem v této oblasti naplňuje také Dlouhodobý záměr MŠMT a svůj vlastní (včetně jejich aktualizací na rok 2013). Podá charakteristiku tvůrčích činností, které uskutečňuje a jakých dimenzí tyto tvůrčí činnosti nabývají. Platí, že mezi tvůrčí činnosti lze kromě výzkumu a vývoje zahrnout též inovace a obecněji transfer poznatků do aplikační sféry, uměleckou tvůrčí činnost a do jisté míry též působení vysoké školy v regionu.

Univerzita Palackého se kvalitou své vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti stabilně řadí mezi přední vysoké školy v ČR. Tato skutečnost se odráží získanými účelovými prostředky včetně podpory na specifický výzkum i prostředky na rozvoj instituce. Kromě tradičně kvalitních výsledků v RIV, je UP také svými výstupy v rámci Registru uměleckých výstupů (RUV) nejúspěšnější mezi neumělecky zaměřenými školami, což svědčí i o vysoké kvalitě tvůrčí činnosti zejména na filozofické a pedagogické fakultě. V roce 2015 se dařilo financování nově vybudovaných výzkumných a výukových center financovaných z prostředků Strukturálních fondů EU, všechna tři výzkumná centra budovaná v rámci osy 2 stabilizovala své výzkumné týmy a pro další rozvoj využívala nejen podporu z Národního programu udržitelnosti, ale také jiné účelové podpory, včetně zapojení do mezinárodních projektů. Významný úspěch UP v roce 2015 představuje získání grantu Evropské výzkumné rady ERC, v kategorii „consolidator“ prof. Michalem Otyepkou z PřF UP. Byla financována řada projektů pro zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů pro vědu a výzkum. Pro podporu propojení výzkumu s aplikační sférou řešila UP projekt TA ČR z programu GAMA. Pevnost poznání, vybudovaná v rámci Strukturálních fondů EU, se stala aktivní propagátorkou a popularizátorkou vědy, což se odráží ve zviditelnění výsledků vědy a výzkumu nejen v rámci UP, ale také v regionu i celé ČR. CMTF CMTF UP pokračovala v podpoře a rozvoji badatelských týmů. Ve vědecké a výzkumné činnosti se dlouhodobě zaměřuje zejména na výzkum v oblasti starokřesťanské literatury, biblických věd, dějin české systematické teologie, moderních kritických českých církevních dějin, studia problematiky vztahu víry a kultury současného člověka v Evropě z hlediska západních i východních křesťanských tradic a sociálních a spirituálních determinant zdraví. Pokračovala činnost centra excelence GA ČR Historie a interpretace Bible (v roce 2015 ve 4. roce řešení), Institutu mezikulturního, mezináboženského a ekumenického dialogu a výzkumu, který vznikl na základě projektu OPVK (poslední rok řešení) a Institutu sociálního zdraví.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (76)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 76 z 131

LF LF UP rozvíjí svou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti biomedicíny. Dosažené výsledky jsou patrné i z projektů oceněných jednotlivými poskytovateli, např. Ministerstvem zdravotnictví. Dalším ukazatelem rozvoje vědy je pozice Ústavu molekulární a translační medicíny v porovnání s dalšími vědeckými centry vybudovanými v rámci OP VaVpI. Výstupy vědecko-výzkumné činnosti fakulty ji řadí hned na druhé místo za 1. LF UK a Ústav molekulární a translační medicíny je hodnocen mezi pěti nejlepšími vědeckými centry v ČR. Projekt Dostavby Teoretických ústavů LF UP významně podpořil výzkumnou aktivitu v rámci doktorských studijních programů akreditovaných na LF UP. Kvalitativní změna se začíná projevovat již dva roky od skončení realizace tohoto projektu. Kromě rozvoje doktorandské vědecké činnosti je významně podporována i vědecká a tvůrčí činnost pregraduálních studentů. V r. 2015 bylo plně zprovozněno Centrum telemedicíny a simulátorů i další specializované učebny a laboratoře, jejichž cílem je podpořit rozvoj DSP a podíl studentů na vědecko-výzkumné činnosti fakulty. FF FF UP realizuje vědeckou činnost v oblasti filologických, humanitních a sociálně-vědných oborů. Vědeckou činností se zabývají pedagogové a vědečtí pracovníci všech kateder fakulty. Vědecky nejúspěšnějšími pracovišti jsou katedra historie, katedra bohemistiky, katedra teorie a dějin výtvarného umění a katedra romanistiky. Díky posledním projektům ESF/OPVK bylo možno v 1. pololetí r. 2015 podpořit mezioborovou spolupráci v rámci rozsáhlejších projektů napříč fakultou. Fakultě se podařilo získat projekty GA ČR, TA ČR a NAKI. S aplikační sférou spolupracují zejm. katedry psychologie a politologie. V r 2015 pokračoval trend výrazného navyšování bodového hodnocení dle bodů v RIV. Tyto prostředky jsou použity pro financování Fondu na podporu vědecké činnosti, k podpoře vědy na jednotlivých katedrách a k odměňování nadprůměrných vědeckých osobností. Jak vyplývá ze statistik Registru uměleckých výstupů, na fakultě probíhá též vysoce kvalitní umělecká činnost. PřF Na PřF UP působí dvě výzkumná centra VaVpI: Centrum regionu Haná (C. R. Haná) a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Tato centra jsou komplexně a synergisticky provázána s kmenovými pracovišti PřF UP v oblasti personální, know-how a přístrojového vybavení. Hlavním cílem RCPTM je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast v prestižních mezinárodních sítích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití. Mezi hlavní cíle projektu C. R. Haná patří koncentrace vědeckého potenciálu zakládajících institucí, tj. UP, Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby do jedné lokality. Realizátoři počítají s uplatněním pokročilých rostlinných biotechnologií v podnicích regionu, se zkvalitněním výzkumných kapacit regionu v oblasti biotechnologického a zemědělského výzkumu a s aplikací poznatků z oblasti rostlinných biotechnologií v rámci spolupráce se subjekty z oblasti kosmetického a farmaceutického výzkumu. Projekt posílí mnohaletou tradici v oblasti zemědělství a šlechtitelství v regionu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (77)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 77 z 131

Mnoho významných výzkumných výsledků se realizuje mimo tato centra v oblastech jako jsou např. informatika, teorie diferenciálních rovnic a matematické modelování, algebraické struktury, kvantová optika a kvantová informatika, zpracování optických signálů, digitální optika, ovlivňování selektivity separace látek (chromatografie, elektromigrační techniky), rozlišení optických izomerů, vývoj iontových zdrojů pro hmotnostní spektrometrii, syntéza a studium koordinačních sloučenin přechodných prvků, vývoj léčiv, molekulární a forenzní toxikologie, evoluční biologie a ekoetologie ptáků, taxonomie a fylogeneze vybraných skupin hmyzu, populační ekologie savců a v řadě dalších. PdF V r. 2015 došlo na PdF UP k dobudování a stabilizaci badatelských týmů, které započaly v r. 2014 práci na řešení tří dlouhodobých projektů na Ústavu pro vědu a výzkum. Jedná se o projekty zaměřené na zkoumání faktorů ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření, druhý výzkum se týká zkoumání procesu od subjektivní implicitní teorie edukace k pedagogické znalosti. Třetí projekt řeší společenské aspekty inkluze v základním vzdělávání v kontextu mezinárodního výzkumu. Na řešení všech těchto projektů se podíleli pracovníci z několika kateder a ústavů. Na všech pracovištích se systematicky rozvíjela tvůrčí výzkumná témata v souladu s hlavním zaměřením fakulty, tedy v oblastech pedagogických a speciálněpedagogických věd, docházelo také k řešení témat z oblastí uměnovědných a problematiky z oblasti biologicko-environmentální. Významných výsledků bylo dosaženo v oblasti zkoumání problematiky kyberšikany, kde výstupy řešitelského týmu překračují rámec nejen regionu a České republiky, ale mají ohlas i v zahraničí. FTK FTK UP si i v r. 2015 udržela první pozici v počtu výstupů VaVaI (i v jejich bodovém ohodnocení) v konkurenci všech ostatních kinantropologicky orientovaných univerzitních pracovišť. Plně se již projevila změna metodiky hodnocení VaVaI a vysoce kladně můžeme hodnotit zejména dlouhodobou strategii fakulty na excelentní publikační výstupy (evidované na Web of Science), kde je náskok oproti oborově srovnatelným fakultám velmi vysoký. Pokračuje zapojení do mezinárodního výzkumného prostoru, v grantových soutěžích se daří získávat podporu pro navazující i nové výzkumné projekty. Výrazný posun nastal v realizaci stavebních prací Aplikačního centra BALUO a v přípravě modernizace Centra kinantropologického výzkumu. Přestože nastalo oproti původně plánovaným termínům jisté časové zdržení, očekáváme, že nová výzkumná infrastruktura a nové výzvy evropského výzkumného prostoru napomohou i v dalším období k udržení prioritního postavení FTK UP mezi kinantropologickými fakultami v ČR. PF V r. 2015 pokračovala PF UP ve zvyšování vědecko-výzkumné a publikační činnosti akademických pracovníků, což se významně odrazilo v počtu bodů v databázi RIV. Významným pomocníkem při vyhledávání možností a podávání různých žádostí o grant je v tomto směru Centrum pro podporu vědy a výzkumu PF UP. Díky pomoci zkušenějších pracovníků mají stále větší úspěchy při podávání žádostí o granty také mladší a méně zkušení pracovníci. Tím dochází k velmi cennému transferu zkušeností, které budou přínosné nejen pro ně, ale i pro celou fakultu v dalších letech jejich působení a publikování. Rok 2015 byl rovněž úspěšný s ohledem na velký počet získaných nových projektů GA ČR – ke stávajícím 6 řešeným projektům GA ČR přibyly v r. 2015 3 nové. Dále byl v r. 2015 na fakultě řešen 1 projekt NAKI MK ČR a dalších 15 projektů financovaných

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (78)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 78 z 131

univerzitní grantovou agenturou. Fakulta rovněž získala 2 nové projekty Jean Monnet poskytnuté Evropskou komisí, z toho 1 prestižní projekt v kategorii Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva. Udělení tohoto grantu a s tím spojeného prestižního statusu předpokládá organizaci rozsáhlého výzkumu, výuky a think-tank aktivit na celouniverzitní úrovni. FZV Nejmladší z fakult UP se orientuje na vědeckou činnost v nelékařských zdravotnických oborech. Prioritními tématy jsou EBP v nelékařských oborech, Multidisciplinární tým v péči o zdraví, Limity životního stylu vyplývající z chronických nemocí, Reprodukční zdraví, Mezinárodní klasifikace v ošetřovatelství a porodní asistenci, Léčebná rehabilitace a kinezioterapie, Management v oblasti nelékařských zdravotnických profesí, Systém zdravotně sociální péče o seniory. Výzkumné aktivity fakulta podporovala podáním projektů AZV MZ ČR, aktuálně má schváleny dva projekty (jeden projekt hlavní řešitel z FZV, druhý projekt spoluřešitel z FZV). Připravují se projekty OP VVV. UP potvrzuje svou pozici mezi výzkumně zaměřenými univerzitami vzrůstajícím počtem evidovaných výstupů nejen v interní databázi UP (OBD), ale také v předních světových databázích WOS a SCOPUS. Publikační činnost fakult v roce 2015 (evidováno v OBD)

Domácí CMTF FTK FF FZV LF PdF PF PřF UP

Knihy 26 7 57 0 5 44 21 15 175

Kapitoly v knihách 12 4 186 6 74 35 68 7 392

Články v časopisech 44 74 210 33 247 102 105 93 908

Sborníky 0 0 14 2 0 1 4 1 22

Příspěvek do sborníku 24 9 131 3 16 76 68 34 361

Učebnice, skripta 0 16 23 4 1 32 7 11 94

Celkem 106 110 621 48 343 290 273 161 1952

Zahraniční CMTF FTK FF FZV LF PdF PF PřF UP

Knihy 3 0 6 0 0 2 2 2 15

Kapitoly v knihách 2 3 49 0 9 14 7 22 106

Články v časopisech 45 51 78 19 268 65 15 773 1314

Sborníky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Příspěvek do sborníku 10 13 39 11 1 89 21 38 222

Učebnice, skripta 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Celkem 60 69 172 30 278 170 45 835 1659

Publikace celkem 166 179 793 78 621 460 318 996 3611

Učebnice, skripta – počty za UP lze získat přímo ve vydavatelství. Data platná k 19. dubnu 2016.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (79)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 79 z 131

Následující tabulky porovnávají publikační výstupy UP v r. 2015 dle WOS a SCOPUS z hlediska typu záznamu (srovnání s rokem 2014) a oborů:

2014 2015 2014 2015

WOS 1092 1255 SCOPUS 1087 1276

ARTICLE 841 996 ARTICLE 865 1048

MEETING ABSTRACT 107 127 CONFERENCE PAPER 75 62

REVIEW 56 61 REVIEW 54 57

PROCEEDINGS PAPER 47 36 ARTICLE IN PRESS 65 71

EDITORIAL MATERIAL 14 13 LETTER 10 7

LETTER 9 9 BOOK CHAPTER 3 12

BOOK CHAPTER 13 19 EDITORIAL 6 9

CORRECTION 5 7 BOOK 1 2

WOS SCOPUS

obor počet obor počet

PHYSICS 217 MEDICINE 376

CHEMISTRY 182 BIOCHEMISTRY, GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY

290

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 98 PHYSICS AND ASTRONOMY 219

PLANT SCIENCES 73 CHEMISTRY 209

SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS 68 AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

202

PHARMACOLOGY PHARMACY 67 MATHEMATICS 103

ONCOLOGY 59 ENGINEERING 94

ENGINEERING 59 COMPUTER SCIENCE 87

OPTICS 48 MATERIALS SCIENCE 79

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY 47

PHARMACOLOGY TOXICOLOGY AND PHARMACEUTICS

78

RESEARCH EXPERIMENTAL MEDICINE 46 SOCIAL SCIENCES 72

COMPUTER SCIENCE 44 ENVIRONMENTAL SCIENCE 65

MATHEMATICS 40 EARTH AND PLANETARY SCIENCES

56

NEUROSCIENCES NEUROLOGY 39 HEALTH PROFESSIONS 55

ASTRONOMY ASTROPHYSICS 38 CHEMICAL ENGINEERING 42

MATERIAL SCIENCE 37 NEUROSCIENCE 29

ZOOLOGY 34 ARTS AND HUMANITIES 24

HEMATOLOGY 34 NURSING 21

PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH 27

IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY

20

PSYCHIATRY 24 DECISION SCIENCES 13

ENDOCRINOLOGY METABOLISM 22 MULTIDISCIPLINARY 13

CARDIOVASCULAR SYSTEM CARDIOLOGY 22

PSYCHOLOGY 12

CELL BIOLOGY 21 ENERGY 11

BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY 21

DENTISTRY 8

AGRICULTURE 20 BUSINESS, MANAGEMENT 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (80)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 80 z 131

Dvacet nejčastěji využívaných vědeckých periodik ve WOS:

Biomedical Papers 36

Physical Review A 31

Journal of High Energy Physics 31

European Physical Journal C 31

Plos One 25

Physical Review D 22

Physical Review Letters 18

European Psychiatry 18

Zootaxa 13

Physics Letters Section B 13

Haematologica 13

Neuroendocrinology Letters 12

Physical ChemistryChemical Physics 10

Central European Journal of Public Health 10

Blood 10

Scientific Reports 9

RSC Advances 9

Fuzzy Sets and Systems 9

Dalton Transactions 9

Annals of Oncology 9

V oblasti společenských věd dle WOS jsou mezi 115 záznamy pro UP nejčastější obory:

PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH 23

PSYCHIATRY 22

EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH 16

NEUROSCIENCES NEUROLOGY 9

SOCIAL SCIENCE OTHER TOPIC 8

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY 8

Mezi nejprestižnější publikace (dle IF) s podílem pracovníků UP v roce 2015 patří publikace vznikající na lékařské a přírodovědecké fakultě:

[1] Burton, B. K.; Balwani, M.; Feillet, F.; et al. (Smolka, Vratislav): A Phase 3 Trial of Sebelipase Alfa in Lysosomal Acid Lipase Deficiency New England Journal of Medicine, 2015, sv. 373, č. 11, str. 1010–1020 (IF=55.873) [2] Georgakilas, Vasilios; Perman, Jason A.; Tuček, Jiří; et al. (Zbořil, Radek): Broad Family of Carbon Nanoallotropes: Classification, Chemistry, and Applications of Fullerenes, Carbon Dots, Nanotubes, Graphene, Nanodiamonds, and Combined Superstructures Chemical Reviews, 2015, sv. 115, č. 11, str. 4744–4822 (IF= 46.568)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (81)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 81 z 131

[3] Grainger, John D.; Locatelli, Franco; Chotsampancharoen, Thirachit; et al. (Pospíšilová, Dagmar): Eltrombopag for children with chronic immune thrombocytopenia (PETIT2): a randomised, multicentre, placebo-controlled trial Lancet, 2015, sv. 386, č. 10004, str. 1649–1658 (IF= 45.217) [4] Xu, Guotai; Chapman, J. Ross; Brandsma, Inger; et al. (Mistrík, Martin; Bártek, Jiří): REV7 counteracts DNA double-strand break resection and affects PARP inhibition Nature, 2015, sv. 521, č. 7553, str. 541–U308 ( IF= 41.456) [5] Gawande, Manoj B.; Goswami, Anandarup; Asefa, Tewodros; et al. (Zbořil,

Radek): Core-shell nanoparticles: synthesis and applications in catalysis and

electrocatalysis

Chemical Society Reviews, 2015, sv. 44, č. 21, str. 7540–7590 (IF= 33.383)

[6] Sharma, Virender K.; Filip, Jan; Zbořil, Radek; et al. (Varma, Rajender S.): Natural inorganic nanoparticles - formation, fate, and toxicity in the environment Chemical Society Reviews, 2015, sv. 44, č. 23, str. 8410-8423 (IF= 33.383) [7] Dietlein, Felix; Kalb, Bastian; Jokic, Mladen; et al. (Bártková, Jiřina; Bártek, Jiří): A Synergistic Interaction between Chk1-and MK2 Inhibitors in KRAS-Mutant Cancer Cell, 2015, sv. 162, č. 1, str. 146–159 (IF= 32.242) [8] Childs, Erica J.; Mocci, Evelina; Campa, Daniele; et al. (Janout, Vladimír): Common variation at 2p13.3, 3q29, 7p13 and 17q25.1 associated with susceptibility to pancreatic cancer Nature Genetics, 2015, sv. 47, č. 8, str. 911–916 (IF= 29.352) [9] Melichar, Bohuslav; Adenis, Antoine; Lockhart, A. Craig; et al.: Safety and activity of alisertib, an investigational aurora kinase A inhibitor, in patients with breast cancer, small-cell lung cancer, non-small-cell lung cancer, head and neck squamous-cell carcinoma, and gastro-oesophageal adenocarcinoma: a five-arm phase 2 study Lancet Oncology, 2015, sv. 16, č. 4, str. 395–405 (IF= 24.690) [10] Sharma, Virender K.; Zbořil, Radek; Varma, Rajender S.: Ferrates: Greener Oxidants with Multimodal Action in Water Treatment Technologies Accounts of Chemical Research, 2015, sv. 48, č. 2, str. 182–191 (IF= 22.323)

b) Vysoká škola dále stručně uvede, jakým způsobem propojuje tvůrčí činnost s činností vzdělávací.

CMTF Na CMTF UP je tvůrčí a vzdělávací činnost pedagogů i studentů propojena prostřednictvím pedagogické a vědecké odborné činnosti na jednotlivých katedrách. Většina pedagogů je zapojena do realizace grantových projektů. Výsledky vědecké práce jsou pak využívány při výuce, zejm. v magisterském a doktorském stupni studia. Pozornost je věnována také zapojení studentů do výzkumné činnosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (82)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 82 z 131

LF Tvůrčí a vzdělávací činnost je na LF UP propojena v rámci studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) a pomocných pedagogických sil pregraduálních studentů. Postgraduální studenti se podílejí na pedagogické činnosti jednotlivých ústavů a klinik. Nejlepší práce studentů jsou oceňovány děkanem fakulty a fakulta každoročně nominuje své studenty do národních a mezinárodních studentských soutěží, ve kterých studenti prezentují své výsledky. FF Vědecko-pedagogičtí pracovníci FF UP přednášejí ve shodě s nejnovějšími vědeckými poznatky a přenášejí výsledky své vlastní vědecké činnosti do výuky povinných i volitelných předmětů. Stále více jsou využívány koncentrované formy výuky a tréninku dovedností, jako jsou workshopy a letní školy. Studenti mají také možnost navštěvovat přednášky badatelů z jiných českých nebo zahraničních univerzit přijíždějících v rámci programů meziuniverzitní spolupráce. Fakulta organizuje studentské a doktorandské konference a vysílá studenty na podobné akce organizované dalšími univerzitami. PřF Tvůrčí činnost s činností vzdělávací je propojována primárně ve výukovém procesu a zapojením studentů do řešitelských týmů grantových projektů. V r. 2015 byla tvůrčí činnost studentů podporována projektem Hýčkejte svou alma mater podporujícím tvůrčí činnost studentů, aktivity související s propagací fakulty a se zlepšením prostředí na fakultě. V rámci soutěže Cena děkana PřF UP jsou oceňovány nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské práce. PdF Vyučující na PdF UP kontinuálně zařazují výstupy ze své výzkumné činnosti přímo do výuky v rámci přednášek, seminářů i cvičení. V r. 2015 byl nad tento obvyklý rámec na PdF UP realizován projekt Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP, který studentům nabídl řadu přednášek a workshopů. Tyto lekce s sebou nesly prezentace nejnovějších výzkumů a aplikaci jejich výsledků do pedagogické praxe. Na řadě pracovišť, zejména tam, kde jsou realizovány doktorské studijní programy, jsou přímo ve výuce či nad její rámec pořádány speciální přednášky, které studenty seznamují s posledními výsledky tvůrčí činnosti jejich vyučujících či dalších odborníků. FTK Tvůrčí činnost akademických pracovníků FTK UP vykazuje znaky růstu a zvyšování kvality ve struktuře výstupů vědy a výzkumu, roste zejména podíl počtu publikací Jimp a Jsc na celkovém vědeckém výkonu. Nové poznatky jsou zapojovány systematicky do vzdělávacího obsahu na úrovni bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia. Podstatná část kvalifikačních prací studentů na všech úrovních studia je provázána s výzkumnými granty řešenými na FTK UP, a to nejenom v rámci projektů studentské grantové soutěže na UP, ale také projektů GA ČR stejně jako mezinárodních projektů (např. NIH). Díky zapojení studentů do výzkumných projektů v roli spoluřešitelů roste také jejich spoluautorství či hlavní autorství u publikačních výstupů. Studenti jsou cíleně seznamováni rovněž s principy vědecké a tvůrčí činnosti ve specializovaných předmětech (např. metodologie či statistické zpracování dat) a dále pak s vytvořenými softwarovými aplikacemi (např. online systémem Indares.com). Díky budování Kampusu Neředín, zejména Aplikačního centra BALUO (acbaluo.cz), se zkvalitňuje i potřebná infrastruktura a technologické zázemí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (83)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 83 z 131

PF Kromě toho, že studenti PF UP mají na výběr z povinných a povinně volitelných předmětů, které jsou cíleny ke zdokonalení jejich schopností v tvůrčí oblasti, jim rovněž akademičtí pracovníci předávají výsledky svých výzkumů v podobě dalších specializovaných a vyžádaných přednášek. Studenti mají k dispozici také publikované výstupy vědeckých výzkumů akademických pracovníků. FZV Tvůrčí a badatelské zaměření jednotlivých pracovišť FZV UP souvisí se zaměřením jimi garantovaného studijního oboru, tj. výsledky tvůrčí činnosti jsou ve vysoké míře aplikovány do pedagogické činnosti.

c) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem se zapojují studenti bakalářských a magisterských, resp. navazujících magisterských studijních programů do tvůrčí činnosti na vysoké škole.

UP podporuje výzkumné a tvůrčí aktivity studentů zejména vnitřní grantovou soutěží probíhající v souladu s Pravidly poskytování účelové podpory na specifický výzkum.

V souladu s pravidly poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a v souladu se Směrnicí rektora UP B3-13/7-SR Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci (v úplném znění ze dne 9. 10. 2013), byl 28. 11. 2014 vyhlášen 6. ročník studentské grantové soutěže s termínem zahájení financování projektů 1. 3. 2015. Na základě této soutěže bylo v roce 2015 financováno 227 projektů, včetně projektů přecházejících z předchozího období. Seznam financovaných projektů byl zveřejněn Dodatkem č. 3 ke směrnici rektora UP B3-13/7-SR ze dne 27. 2. 2015 a změna Dodatkem č. 4 B3-13/7-SR ze dne 20. 4. 2015. Do řešení projektů se zapojili studenti magisterských a doktorských studijních programů všech osmi fakult UP. Počty projektů řešených na jednotlivých fakultách: CMTF (16), FTK (10), FZV (8), LF (48), PF (15), PřF (27), FF (80), PdF (23). Z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum jsou financovány také konference SVOČ probíhající na jednotlivých fakultách. CMTF Zapojení studentů do výzkumu na CMTF UP se děje zejména prostřednictvím Studentské grantové soutěže, studentských vědeckých konferencí a zřízením míst pomocné vědecké síly na katedrách. Pozornost je věnována také zapojení studentů do výzkumné činnosti a jejich práci v grantových projektech GA ČR, TA ČR, OPVK apod. Studenti mají možnost účastnit se některých vědecko-výzkumných seminářů, které jsou určeny pro podporu vědy na CMTF UP. Nejlepší práce studentů jsou každoročně oceňovány děkanem fakulty (Cena děkana). Studenti jsou stimulování prospěchovým a mimořádným stipendiem. LF LF UP podporuje rozvoj tvůrčí činnosti studentů jejich zapojením do SVOČ, která patří mezi volitelné předměty kategorie C, a výměnných pobytů na zahraničních lékařských fakultách v programech IFMSA a ERASMUS+. Studenti jsou v této činnosti stimulováni prospěchovým a mimořádným stipendiem, případně účastí na národních a mezinárodních soutěžních konferencích. FF Zapojení studentů do výzkumu na FF UP se děje zejména prostřednictvím Studentské grantové soutěže a zřízením míst pomocných vědeckých sil na katedrách. Studenti mají

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (84)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 84 z 131

možnost účastnit se některých vědecko-výzkumných seminářů, které jsou určeny na podporu vědy na FF UP. Do tvůrčí činnosti na FF UP se studenti zapojují účastí na studentských konferencích a přípravou kvalifikačních prací, které nezřídka navazují na badatelská témata příslušného pracoviště. Pro studenty NMgr. organizuje fakulta semináře pro přípravu k doktorskému studiu. Některé katedry pořádají studentské konference a soutěže v odborné činnosti, např. katedra bohemistiky celorepublikovou soutěž Student a věda v oboru lingvistika. Studenti Bc. i Mgr. studia pravidelně prezentují své závěrečné práce v republikových i mezinárodních soutěžích. FF UP podporuje vydávání odborných publikací vycházejících ze studentských kvalifikačních prací. PřF Studenti bakalářských i navazujících magisterských studijních programů na PřF UP jsou zapojováni do řešitelských týmů grantových projektů, které se podílejí na projektech cíleně směřovaných na zkvalitnění výuky. Jsou podporováni v mimořádných studijních i výzkumných aktivitách. V r. 2015 byla realizována řada ESF OPVK projektů podporujících zapojení pregraduálních studentů do grantu. Důležitým zdrojem pro zapojení studentů do výzkumné a tvůrčí činnosti je specifický výzkum – granty Interní grantové agentury UP, které podporují studenty formou stipendií, cestovného na konference a materiálem pro experimentální práci. PdF V r. 2015 se studenti PdF UP zapojili do 23 projektů realizovaných v rámci Studentské grantové soutěže. Na PdF UP byl realizován 9. ročník Studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti. Celkem se zúčastnilo 13 studentů ve 3 jednotlivých odborných sekcích. Další oblastí, ve které byla podporována tvůrčí činnost studentů, byla soutěž v rámci Ceny děkana PdF UP, kde byli oceněni 3 studenti. Na některých pracovištích se pořádají studentské konference či soutěže. FTK V r. 2015 bylo na FTK UP finančně podpořeno 7 nových projektů v rámci studentské grantové soutěže na UP, kde byli hlavními řešiteli školitelé studentů prezenční formy doktorského studijního programu. Do těchto projektů bylo zapojeno celkem 49 studentů magisterského nebo doktorského studia a 15 dalších akademických pracovníků. Pro rok 2015 bylo podáno u Grantové agentury ČR celkem 5 projektů, po následném hodnocení návrhů projektů byl přijat jeden projekt, ve kterém jsou zapojeni celkem 4 studenti a 5 akademických pracovníků. PF Studenti všech studijních programů na PF UP mají možnost zapojit se do tvůrčí činnosti nejen v rámci práce jako tzv. pomocná vědecká síla, ale rovněž v rámci přímé účasti v projektech určených pro akademické pracovníky se zapojením studentů (např. IGA nebo GA ČR). PF UP již od roku 2007 pořádá každoroční Monseho studentskou vědeckou soutěž, jen v roce 2015 se do soutěže zapojilo celkem 18 studentů. Pět nejlepších studentů rovněž reprezentovalo olomouckou fakultu v československém finále v Bratislavě, z nichž jeden obsadil třetí místo. Studenti se také účastní všech vědeckých konferencí a vyžádaných přednášek pořádaných fakultou, a to buď jako účastníci, nebo jako organizátoři či samotní přispěvatelé. V praktické rovině se dále studenti zapojují do dalších navazujících činností fakulty, jako jsou např. simulovaná soudní jednání, soutěže Moot Court v různých právních odvětvích a neposlední řadě také studentských právních klinik.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (85)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 85 z 131

FZV Vypisovaná témata bakalářských a diplomových prací odpovídají tvůrčímu a badatelskému zaměření jednotlivých pracovišť FZV UP. Studenti pregraduálních studijních programů se dále zapojují do vědecko-výzkumné činnosti fakulty prostřednictvím SVOČ. Studenti navazujících magisterských a doktorských studijních programů pak prostřednictvím projektů podaných zejména v rámci IGA UP.

d) Vysoká škola uvede, jaké účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace byly získány v roce 2015 celkem a z toho specifikuje, kolik z nich bylo vynaloženo při řešení grantů a projektů přímo vlastní vysokou školou, resp. kolik z nich vysoká škola vydala spoluřešitelům a dodavatelům.

Účelové prostředky získané pro rok 2015 jsou uváděny v souladu s Centrální evidencí projektů (CEP) a uvádějí prostředky na projekty za rok 2015 pro UP. Částka na řešení 223 projektů, z nichž 56 řeší UP jako spoluřešitelé, činila 336 116 tis. Kč. Největší počet projektů má UP u Grantové agentury ČR. Jedinou fakultou, která v roce 2015 neměla projekty účelové podpory, byla FZV UP. Proti roku 2014 znamenala účelová podpora nárůst o více než 40 mil. Kč. CEP: Celkem za projekty 2015, kde je UP spoluřešitelem nebo řešitelem / finance jen pro UP 2015 (v tis. Kč):

Poskytovatel Celkem za projekt z toho pro UP Ministerstvo kultury 1x 6 010 831 Ministerstvo průmyslu a obchodu 1x 6 300 2 500 GA ČR 112x 261 624 132 604 MŠMT 31x 276 965 106 170 Ministerstvo zdravotnictví 45x 76 600 40 348 Ministerstvo zemědělství 7x 19 340 3 237 TA ČR 24x 184 159 49 752 Ministerstvo vnitra 2x 1 598 674 Celkem 223x 555 631 336 116

Pozn. Celkem za projekt = celková částka za financované projekty v r. 2015, kde je UP účastníkem řešení.

UP je spoluřešitelem jednoho projektu Ministerstva kultury v hodnotě 831 tis. Kč. Od MPO řeší také jeden projekt jako hl. řešitel v hodnotě 2 500 tis. Kč. Celková hodnota prostředků získaná UP od GA ČR je 132 604 tis. Kč v počtu 112 projektů, z toho 30 je spoluřešitelských. Struktura projektů GA ČR je následující: standardní projekty 86, mezinárodní 5, postdoktorské 17, juniorské 1, Centra excelence 3. V roce 2015 MŠMT financovalo 31 projektů (z toho 3 spoluřešitelské) v hodnotě 106 170 tis. Kč. Z Ministerstva zdravotnictví za rok 2015 získala UP 54 projektů v hodnotě 40 348 tis. Kč, kde jsme u 9 projektů spolupříjemci. Z Ministerstva zemědělství má UP 7 projektů v hodnotě 3 237 tis. Kč, z toho jsou 2 projekty spoluřešitelské. TA ČR poskytl UP finanční hodnotu v celkové částce 49 752 tis. Kč na 24 projektů, z nichž 9 je spoluřešitelských. Z Ministerstva vnitra byla celková podpora 674 tis. Kč na 2 projekty, z toho je jeden spoluřešitelský.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (86)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 86 z 131

Finanční objem za rok 2015 dle CEP – 336 116 tis. Kč

Graf: Počet projektů a struktura poskytovatelů dle CEP 2015

831 2500

132604

674

106 170

40 348

3237

49752

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

MK MPO GAČR MV MŠMT MZ MZE TAČR

Účelová podpora pro UP 2015celkem 336 116 tis. Kč

1; 0% 1; 0%

113; 51%

24; 11%

30; 14%

45; 20%

7; 3%2; 1%

Počet projektů CEP - 223MK

MPO

GAČR

TAČR

MŠMT

MZ

MZE

MV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (87)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 87 z 131

Účelová podpora dle fakult – finance v tis. Kč/počet projektů za r. 2015

Fakulta Celkem za projekty Počet projektů Přírodovědecká fakulta 159 582 102

Lékařská fakulta 133 833 71

Filozofická fakulta 18 462 22 Právnická fakulta 3 288 10

Pedagogická fakulta 1 193 4

Fakulta tělesné kultury 4 439 7

Cyrilometodějská teologická fakulta 10 903 7

Fakulta zdravotních věd 0 0

Rektorát UP 4 416 2

Celkem 336 116 223

Účelová podpora PřF UP 2015

Účelová podpora LF UP 2015

73842

48807

31607

2787269 2270

Celkem 159 582 tis. Kč

GAČR

MŠMT

TAČR

MZE

MV

MZ

23948

2500

14 076

38 078

450

54 781

Celkem 133 833 tis. Kč

GAČR

MPO

TAČR

MZ

MZE

MŠMT

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (88)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 88 z 131

Účelová podpora FF UP 2015

Účelová podpora PF UP 2015

17 189

768

100

405

Celkem 18 462 tis. Kč

GAČR

TAČR

MŠMT

MV

2457

831

Celkem 3 288 tis. Kč

GAČR

MK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (89)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 89 z 131

Účelová podpora PdF UP 2015

Účelová podpora FTK UP 2015

1155

38

Celkem 1 193 tis. Kč

GAČR

MŠMT

3 814

625

Celkem 4 439 tis. Kč

GAČR

MŠMT

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (90)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 90 z 131

Účelová podpora CMTF UP 2015

Účelová podpora pro RUP (PS + VTP) UP 2015

10199

704

Celkem 10 903 tis. Kč

GAČR

TAČR

1819

2597

Cekem 4 416 tis. Kč

MŠMT

TAČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (91)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 91 z 131

e) Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počet v roce 2015, kolik bylo s mezinárodní účastí).

Tab. 11.1: Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty)

Univerzita Palackého v Olomouci CELKOVÝ počet

S počtem účastníků vyšším než 60 (z CELKEM)

S mezinárodní účastí (z CELKEM)

Cyrilometodějská teologická fakulta 24 2 17 Lékařská fakulta 43 43 23 Filozofická fakulta 37 18 26 Přírodovědecká fakulta 11 8 11 Pedagogická fakulta 16 16 15 Fakulta tělesné kultury 3 2 1 Právnická fakulta 5 5 5 Fakulta zdravotnických věd 4 4 4

CELKEM 143 98 102

f) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem podporuje studenty doktorských studijních programů a pracovníky na tzv. post-doktorandských pozicích (tj. přibližně do 5 let od absolvování doktorského studijního programu), zda existuje nějaká strategie pro tuto oblast.

UP má akreditované doktorské studijní programy na všech 8 fakultách, přibývá cizojazyčných akreditací. Studenti doktorských studijních programů se aktivně zapojují do Studentské grantové soutěže jako hlavní řešitelé projektů i jako členové řešitelských týmů, pro zahraniční mobilitu doktorandů jsou využívány zejména programy ERASMUS. Pro podporu postdoktorandských pozic získala UP v roce 2012 dva projekty OPVK POST-UP a POST-UP II (POST-UP registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/30.0004, období řešení od 07/2012; POST-UP II, registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/30.0041, období řešení od 12/2012), v rámci nichž má na všech fakultách nově vytvořené pozice pro post-doktorandy. Díky těmto projektům byla prohloubena internacionalizace pracovišť nejen zaměstnáním cizích státních příslušníků, ale také dlouhodobými výjezdy postdoktorandů na stáže, díky nimž byla navázána řada nových spoluprací. V roce 2015 oba projekty končily společnou závěrečnou konferencí, kde měly oba řešitelské týmy (mentoři i postdoci) možnost vzájemně prodiskutovat své výsledky i zkušenosti ze zahraničních pracovišť. Na další podporu postdoktorandských pozic vyčlenila UP také prostředky z rozvojových projektů. CMTF Na základě vyhodnocení prvních zkušeností (2014) s interním programem podpory nadaných studentů doktorských programů, zejména v prezenční formě studia, fakulta v roce 2015 realizovala systematickou podporu interních doktorandů všech akreditovaných studijních oborů, s cílem posílit jejich zapojení do vědecké činnosti na fakultě. Kromě toho se fakulta účastnila celouniverzitního projektu POST-UP II na podporu post-doktorandů, po jeho skončení podpořila vytvořená postdoktorandská místa z jiných finančních zdrojů (GA ČR).

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (92)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 92 z 131

LF Studenti DSP jsou podporováni z účelových prostředků výzkumných projektů GA ČR, AVZ, IGA UP a ministerských resortních programů. Jedná se o podporu materiálovou, cestovné na konference a navýšení stipendia. V r. 2015 realizovala LF UP 12 zahraničních stáží studentů DSP a post-doktorandů v minimální délce 3 měsíce. Stáže byly financovány jednak z prostředků OP VK, tak prostředků institucionálního rozvojového programu Internacionalizace. Ze stejného programu jsou částečně financovány mzdy zahraničních pracovníků na pozici post-doktorandů, další část podpory post-doktorandů je realizována z kapitoly RVO nebo účelových grantových prostředků jako v případě studentů DSP. FF Doktorské studium je jednou z priorit FF UP. Studenti doktorských programů jsou nejčastějším typem řešitelů Studentské grantové soutěže. Fakultní rozvojové programy podporují mobilitu doktorandů, vydávání nejlepších disertačních prací, organizaci doktorandských konferencí, z nichž některé již získaly značnou prestiž (např. výroční konference PhD existence). Kromě školení v příslušném oboru fakulta podporuje nácvik měkkých dovedností, posiluje metodologický základ a interdisciplinární přesah. V roce 2015 ukončilo svoje působení 13 post-doktorandů financovaných projektem ESF/OPVK, fakulta však z vlastních zdrojů otevřela čtyři post-doktorandské pozice a přijala do nich zahraniční uchazeče. PřF PřF UP podporuje tříměsíční pobyt studentů DSP na zahraničním pracovišti, který je podmínkou pro splnění studijních povinností doktorandů, v souladu s akreditací. Výjezdy jsou podporovány mimo jiné z řady ESF OP VK projektů (do roku 2015) a ze zdrojů školitelských pracovišť. Staly se samozřejmou součástí doktorského studia. PdF PdF UP nabízí studentům doktorských studijních programů stipendijní podporu pro realizaci jejich výzkumných aktivit v rámci zpracovávání dizertačních prací, a to na pracovištích jak v ČR, tak v zahraničí. Vědecko-výzkumné stáže studentů doktorských studijních programů se staly nedílnou součástí jejich studia. Vedení PdF UP systematicky pracuje na vyhledávání výzkumných výzev, do kterých se mohou studenti zapojit. Dlouhodobě je rovněž podporována reprezentace studentů v rámci odborných, tvůrčích a uměleckých aktivitách, zejména se započitatelnými výsledky na odborných konferencích, jejich publikační výstupy, zapojení do soutěží. FTK Akreditované doktorské studium Kinantropologie na FTK UP lze studovat v prezenční nebo kombinované formě. Studenti prezenční formy studia jsou podporováni prostřednictvím pravidelného měsíčního stipendia. V návaznosti na publikační a grantové aktivity jsou studentům poskytována mimořádná stipendia. Těm studentům, kteří se aktivně zapojují do publikačních a grantových aktivit, jsou umožňovány pracovní úvazky na realizovaných grantech. I v r. 2015 byla studenty doktorského studia uspořádána V. mezinárodní studentská vědecká Konference plná barev v oboru kinantropologie. Tradiční program konference byl obohacen o pestrou nabídku vzdělávacích aktivit a workshopů. V r. 2015 došlo i k úspěšnému naplnění projektů POST-UP a POST-UP II, v rámci kterých bylo na fakultě vytvořeno 11 postdoktorských pracovních pozic z řad zahraničních odborníků a mladých držitelů Ph.D. titulu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (93)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 93 z 131

PF Pro podporu studentů doktorských studijních programů PF UP se každoročně vypisuje výzva k podávání projektů v rámci Interní grantové agentury UP (IGA). Finanční prostředky podpořených projektů mohou pokrýt účast na tuzemských i zahraničních konferencích včetně konferenčních poplatků, tuzemské i zahraniční studijní cesty, nákup odborné literatury a základního technického vybavení, případně příspěvek na vydání monografie. Studenti-řešitelé projektu mohou rovněž získat jednorázové stipendium za práci na projektu. Každoročně se vyhlašuje Monseho studentská soutěž vědeckých prací, kdy úspěšní studenti postoupí do česko-slovenského kola a obdrží jednorázově stipendium (podle umístění 20 000 Kč, 10 000 Kč nebo 5 000 Kč), následně je plně hrazena i účast na československém kole soutěže, kde bývá ze soutěžních prací vydáván sborník. PF UP pořádá konferenci Olomoucké debaty mladých právníků zaměřenou především na doktorandy. Studenti jsou rovněž dle svého zaměření zapojováni do projektů akademických pracovníků fakulty, kde plní dílčí úkoly. Pro pracovníky na tzv. post-doktorandských pozicích fakulta vypisuje vnitřní soutěž o finanční podporu krátkodobých a dlouhodobých zahraničních pobytů určených pro účast na konferencích, výzkumný pobyt či stáž pro podporu práce na habilitaci. Těmto pracovníkům je rovněž poskytnuta administrativní podpora při přípravě a podávání jejich přihlášek do různých projektů. FZV Studenti doktorského programu jsou podporováni v publikační činnosti a v grantové činnosti (zejména IGA UP). V rámci realizace projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0163 Podpora lidských zdrojů ve VaV nelékařských zdravotnických oborů FZV UP byla studentům doktorského studijního programu poskytnuta podpora formou bezplatných vzdělávacích akcí. Studenti byli také členy řešitelských týmů jednotlivých klíčových aktivit. V rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0041 Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II byla na FZV UP vytvořena 1 postdoktorská pozice.

g) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem se aplikační sféra1 podílí na tvorbě a uskutečňování studijních programů.

Aplikační sféra se na Univerzitě Palackého podílí na tvorbě a uskutečňování studijních programů především takto:

1. Přímá výuka expertů z praxe studentům v rámci přednášek, seminářů, např. výuka odborníků podniku MEOPTA, s. r. o. (Přerov), firmy Karl Storz Endoscopy (Tuttlingen), FARMAK, a. s. (Olomouc). Výuka seznamuje studenty s posledními trendy a reálnými případy z praxe. Např. v rámci OPVK projektu Po studiu, série přednášejících, kteří přímo vyučují na reálných příkladech.

2. Přednášky předních zahraničních a českých vědců, kteří studentům prezentují své zkušenosti s výzkumem a aplikacemi výsledků výzkumu, např. Zdeněk Havlas (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR), Josef Koutecký (zakladatel československé dětské onkologie, nositel České hlavy v roce 2009), Emil Paleček (Biofyzikální ústav VA ČR).

3. Speciální jednorázové přednášky odborníků z praxe studentům, napříč všemi fakultami.

1 Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, která je podnikatelem (jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj) a orgán veřejné správy s přímým vyloučením jiných výzkumných organizací.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (94)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 94 z 131

4. Bakalářské, magisterské a doktorandské práce v napojení na aplikační sféru. Témata závěrečných prací jsou vypisována na základě požadavků podniků, zaměstnanci podniků působí jako konzultanti závěrečných kvalifikačních prací. Např. doktorské studium pracovníků společnosti VF, a. s. (Černá hora) a BIS.

5. Studentské praxe v podnicích, nemocnicích a školách, např. studenti LF UP a FZV UP absolvují praxe v nemocnicích a lékařských zařízeních regionu, studenti učitelských specializací praktikují na základních a středních školách. Studenti fyzioterapie FTK UP absolvují praxe v RRR centru, dceřiné společnosti UP.

h) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem probíhá spolupráce

s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací. Univerzita Palackého se zapojuje do spolupráce s aplikační sférou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím výzkumných projektů aplikovaného výzkumu (financovaných z MPO, TA ČR, NAZV a v oblasti lékařského výzkumu IGA MZ). Na těchto projektech spolupracují pracoviště, která mají zájem o následnou realizaci výstupů. Transfer výsledků do aplikační sféry je na UP koordinován a řízen Vědeckotechnickým parkem UP (VTP UP), který je respektovanou technologickou adresou v Olomouckém kraji s kompetentním poradenským centrem pro vzájemnou podporu a sdílení moderních technologií mezi inovativními firmami a vědecko-výzkumnými pracovišti UP. Zajišťuje ochranu duševního vlastnictví UP i firem sídlících ve VTP UP. Podnikatelský inkubátor pomáhá nově vzniklým inovativním firmám s plynulým rozjezdem a vstupem do reálného podnikatelského prostředí a podporuje jejich další růst a rozvoj. V r. 2015 byl zahálen provoz třetího bloku VTP UP, výstavba byla podpořena projektem z OP PI. V r. 2015 bylo přes VTP UP na UP zprostředkováno 61 poptávek po měření, výzkumu a spolupráci. Z nich vzniklo 56 nových obchodních případů (vytvořena nabídka) a 25 obchodních případů bylo převedeno na konkrétní zakázky. VTP UP se podílel na přípravě a realizaci Inovačních voucherů Olomouckého kraje, celkem 15 Inovačních voucherů pro UP v roce 2015. V průběhu roku organizoval VTP UP 15 seminářů a workshopů orientovaných na rozvoj spolupráce mezi UP a podnikatelskou sférou. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 509 účastníků. Probíhala pravidelná aktualizace katalogu přístrojů a služeb na UP včetně vyžádání a autorizace přístrojů vhodných ke komercionalizaci. Tyto změny se promítly do katalogu uveřejněného na webových stránkách VTP UP (www.vtpup.cz), univerzity (www.upol.cz) a výzkumných center (www.cr-hana.eu, www.umtm.cz a www.rcptm.cz). Bylo pokračováno v aktualizaci, vylepšení a zavedení nových procesů ve správě duševního vlastnictví Univerzity Palackého, včetně výběru PCT patentů pro budoucí komercionalizaci. V souvislosti se správou průmyslového vlastnictví dva pracovníci oddělení transferu technologií na VTP UP ukončili specializační studium na Úřadu průmyslového vlastnictví. Univerzita Palackého získala v roce 2015 tyto patenty, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky:

1. Evropské patenty: 1 (EP2636410B1), 2. národní patenty ČR: 12 (305600, 305585, 305626, 305625, 305538, 305607,

305374, 305624, 305371, 305466, 305170, 305411), 3. zapsané užitné vzory ČR: 19 (28806, 28867, 28377, 28397, 28964, 28596, 28350,

28818, 28195, 27984, 27983, 27982, 27981, 27980, 27979, 27863, 27799, 28304, 27816),

4. průmyslové vzory: 2 (36491, 36622), 5. ochranné známky: 7 (344140, 348433, 346397, 346348, 348582, 347868,

347869).

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (95)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 95 z 131

i) Vysoká škola uvede počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Uvede celkový počet platných smluv v roce 2015 a nově uzavřených smluv v tomto roce.

Celkový počet smluv: 46 Nové smlouvy uzavřené v roce 2015: 6 + 15 (inovační vouchery) Smlouvy uzavřené v roce 2015:

1. Agrotes fyto, s. r. o. – smlouva o výzkumu, 2. Applied Biological Materials Inc. – licenční smlouva, 3. ASIO, spol. s r. o. – experimentální funcionalizace filtračních materiálů, 4. Centrum hydraulického výzkumu, spol. s r. o., a SIGMA GROUP, a. s. – rámcová

smlouva o dílo, modelování prodění kapalin, 5. GEOCENTRUM, spol. s r. o. – rámcová smlouva, geodetické měření, letecké

snímkování, tvorba 3D modelů, 6. Teva Czech Industries, s. r. o. – smlouva o dílo – modifikace Claviceps purpurea.

Mimo výše uvedené smlouvy bylo uzavřeno 13 smluv na Inovační vouchery s podniky a firmami Olomouckého kraje (AgroBioChem, s. r. o., AVENTRO, a. s., BioApex, s. r. o., BioPatterns, s. r. o., FAGRON, a. s., FARMAK, a. s., FERMAT Stroje Lipník, s. r. o., GRANETTE&STAROREŽNÁ Distilleries a. s., CHEMAP AGRO, s. r. o., Medihope, s. r. o., OlChemlm, s. r. o., SAJM COMP, s. r. o., a TRISOL farm, s. r. o.).

j) Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech (osoby, které se v r. 2015 podílely na výuce alespoň v jednom předmětu). (tabulka 11.2)

Tab. 11.2: Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech** (počty) Univerzita Palackého Olomouc Počty osob

Cyrilometodějská teologická fakulta 9 Lékařská fakulta nesledují Filozofická fakulta 150 Přírodovědecká fakulta 135 Pedagogická fakulta 317

Fakulta tělesné kultury 25 Právnická fakulta 38 Fakulta zdravotnických věd 55 CELKEM 729

Pozn.: ** = Osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom předmětu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (96)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 96 z 131

k) Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce. (tabulka 11.3)

Tab. 11.3: Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu

alespoň 1 měsíce (počty)

Univerzita Palackého Olomouc Počty studijních oborů Cyrilometodějská teologická fakulta 6

Lékařská fakulta 2

Filozofická fakulta 0

Přírodovědecká fakulta 10

Pedagogická fakulta 64

Fakulta tělesné kultury 15

Právnická fakulta 0

Fakulta zdravotnických věd 7

CELKEM 104

l) Výše příjmů, které vysoká škola získala z prodeje licencí v roce 20152

m) Výše příjmů, které vysoká škola získala ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního (kontrahovaného) výzkumu a vývoje 3 (tj. aktivit ve VaVaI, které vysoká škola realizovala za úplatu pro subjekty aplikační sféry), přičemž nerozhoduje, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů.

n) Výše příjmů, které vysoká škola získala za uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry 4 (podnikové vzdělávání) v roce 2015.

2 Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. 3 Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. 4 Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (97)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 97 z 131

o) V případě, že existují, uvede vysoká škola také výši celkových příjmů, které obdržela jako úhradu činností provedených v rámci odborných konzultací a poradenství nebo odborné činnosti pro subjekty aplikační sféry 5 (s odlišením příjemců – podniků a příjemců – orgánů veřejné správy a fyzických osob)

Výše příjmů UP dle bodů l), m), n), o): Výše příjmů ad l) v tis. Kč ad m) v tis. Kč ad n) v tis. Kč ad o) v tis. Kč Celkem

v tis. Kč UPOL (celkem) 835 22610 683 11 24 139

FZV UP 0 0 0 0 0

LF UP 0 4335 0 0 4 335

FF UP 32 225 439 0 696

PřF UP 46 17372 0 0 17 418

PdF UP 0 301 244 0 545

FTK UP 0 276 0 0 276

CMTF UP 10 0 0 0 10

PF UP 0 0 1 11 12

VTP UP 4 100 0 0 104

RUP+CP 739 0 0 0 739

VUP 4 0 0 0 4

p) Počet spin-off/start-up podniků podpořených vysokou školou v roce 2015 (tabulka 11.4)

V roce 2015 ve VTP UP působilo 6 spin-off podniků. Jsou to: NANOMAT, s. r. o., OlChemIm, s. r. o., BioApex, s. r. o., BioPatherns, s. r. o., IntellMed, s. r. o., AgroBioChem, s. r. o. Všechny výše uvedené společnosti mají smlouvy s Univerzitou Palackého v Olomouci (buď smlouvy o spolupráci nebo licenční smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí know-how). Společnosti čerpají podporu Univerzity Palackého mimo jiné díky zvýhodněnému nájmu prostor ve Vědeckotechnickém parku UP.

Tab. 11.4: Spin-off/start-up podniky podpořené vysokou školou v roce 2015 (počty)

Univerzita Palackého v Olomouci Počet spin-off/start-up podniků

CELKEM 6

5 Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (98)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 98 z 131

q) Vysoká škola dále stručně charakterizuje, jakou má strategii pro komercializaci.

Strategie komercializace na UP je řízena na základě čtyř směrnic:

1. B3-09/1-SR – Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

2. A-11-2011 – Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů Univerzity Palackého v Olomouci do právnických osob

3. B3-06/3-SR – Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na UP 4. B3-14/7-RR – Rada pro komercializaci

Otázkami komercializace výsledků výzkumné, tvůrčí a jiné činnosti se zabývá VTP UP, který zprostředkovává zajištění průmyslové ochrany výsledků a jejich licencování. VTP UP nabízí výzkumné služby externím subjektům. K této činnosti využívá prezentaci katalogů nabízených služeb na internetových stránkách a prezentaci na různých seminářích a veletrzích. V roce 2014 získala Univerzita Palackého na podporu komercializace výsledků výzkumu projekt Efektivní transfer znalostí Univerzity Palackého v Olomouci do praxe TA ČR v programu GAMA. V rámci tohoto projektu bylo v roce 2015 vytipováno 12 nových komerčně zajímavých projektů a na základě rozhodnutí Rady pro komercializaci bylo 5 nových projektů finančně podpořeno. Pro komerční subjekty pracovníci VTP UP:

Vyhledávali a předali kontakty na nejlepší experty v oboru dostupné na Univerzitě Palackého v Olomouci,

umožnili získat přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům a využití nejmodernějších výzkumných přístrojů a pomohli tak vyvinout nové produkty či zlepšit vlastnost těch stávajících,

zajistili finanční prostředky na kofinancování společného výzkumu z dostupných grantů,

napomáhali překonávat bariéry mezi akademickým a komerčním světem.

r) Vysoká škola stručně a výstižně charakterizuje svoje působení v regionu,

případně uvede, zda a proč má nadregionální a celostátní charakter. Uvede, jakým způsobem probíhá spolupráce s regionálními samosprávami a zda se podílí např. na přípravě strategií a plánů rozvoje regionu.

V roce 2015 pokračovala v minulých letech nastavená aktivní a otevřené spolupráce UP s důležitými regionálními partnery, jako jsou statutární město Olomouc (SMO), Olomoucký kraj (OK), soukromé vysoké školy v regionu, Hospodářská komora Olomouckého kraje, Okresní hospodářská komora, střední školy, regionální firmy a další subjekty, které mají zájem přispívat v rámci svých možností k rozvoji regionu. Pokračovala činnost dvou zájmových sdružení právnických osob, a to OK4EU a OK4Inovace. Cílem těchto sdružení je zajistit zastupování zájmů regionu v orgánech EU, pomáhat regionálním institucím při přípravě a realizaci evropských projektů, propagovat OK v unijním prostředí, zajišťovat zázemí a servis pro pracovní návštěvy Bruselu z OK. Byla vypracována regionální inovační strategie, jejímž hlavním hybatelem je UP a jsou zvažovány formy podpory inovačních procesů v regionálním i nadregionálním kontextu. UP je zastoupena ve Valných hromadách a Správních radách obou sdružení a v široké míře využívá jejich možností pro vlastní činnost a pro rozvoj OK. UP se podílela na činnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (99)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 99 z 131

související s vypracováním nové Regionální inovační strategie – RIS3 (Ing. Herinek, ředitel VTP UP, působil ve funkci regionálního S3 facilitátora). Olomoucký kraj a statutární město Olomouc se po vzájemné dohodě podílejí také na finanční podpoře vybraných rozvojových projektů UP, např. filmový festival Academia film Olomouc. Tento festival byl podpořen i SMO. Pracovníci UP se také významně podílejí na činnosti zastupitelských orgánů a komisí SMO a OK, např. členové vedení UP zastupují univerzitu prakticky ve všech rozhodujících regionálních orgánech a komisích, další pak pracují v krajském zastupitelstvu. Ve spolupráci s vedením města je postupně realizován projekt Olomouc – univerzitní město, který má podnítit ještě širší spolupráci univerzity a města, ve kterém univerzita žije.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (100)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 100 z 131

12) Internacionalizace

a) Vysoká škola stručně charakterizuje svoji strategii pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí, popíše úroveň tohoto prostředí a stanoví své prioritní oblasti (vč. způsobu, jakým propaguje své aktivity v zahraničí).

V souladu s Dlouhodobým záměrem na období 2011–2015 a jeho aktualizací pro rok 2015 se Univerzita Palackého zaměřila zejména na rozvoj internacionalizace prostřednictvím podpory studijních programů v cizích jazycích, zapojení zahraničních akademických a výzkumných pracovníků, zahraničních mobilit studentů i akademických pracovníků. Velká pozornost byla věnována mezinárodní prezentaci UP a navazování, realizaci a optimalizaci meziuniverzitních smluv o spolupráci. Jedním z hlavních strategických cílů je vytváření studijních programů v cizích jazycích. Velký důraz byl proto v roce 2015 kladen na vytváření podmínek pro akreditaci a realizaci těchto programů, což se dělo především podporou jazykového vzdělávání akademických i administrativních pracovníků. Kromě toho byla učiněna inventarizace stávajícího stavu a reálné použitelnosti těchto studijních programů. Univerzita v roce 2015 navázala smluvní vztahy se 14 novými partnerskými univerzitami v 8 zemích. Většina smluv obsahuje výměny studentů a zaměstnanců, univerzita ovšem usilovala o zintenzivnění spolupráce se smluvními partnery zejména v oblasti společného zapojení do vzdělávacích nebo výzkumných projektů. V roce 2015 se UP prezentovala na mezinárodních studijních veletrzích v Indonésii. V rámci projektu Study in the Czech Republic se zúčastnila veletrhu v rámci konference asociace NAFSA v USA a obdobného veletrhu v rámci konference Evropské asociace mezinárodního vzdělávání EAIE. K propagaci univerzity byly využívány webové stránky, ale také sociální média a další elektronické formy propagace. Rovněž byla pro prezentaci UP využívána aktivní účast pracovníků UP na mezinárodních konferencích (formou prezentací nebo posterů), případně při výuce na partnerských univerzitách, zejména pak v rámci programu Erasmus. UP se také snaží propagovat úspěchy dosažené ve vědeckovýzkumné oblasti. Prezentaci PF UP v zahraničí zajišťují rovněž studentské týmy v mezinárodních soutěžích (moot court) z oblasti mezinárodního práva (Jessup), mezinárodních obchodní arbitráže (Vis International), evropského práva (CEEMC) a mezinárodního práva trestního. K dosažení svých cílů v oblasti internacionalizace využívaly všechny fakulty UP projektů Institucionálního plánu, projektů OP VK, mezinárodních vzdělávacích programů i přímé meziuniverzitní spolupráce s partnerskými institucemi v zahraničí. Svou činnost v roce 2015 dále rozvíjel Konfuciův institut UP. Opět nabízel kurzy čínského jazyka pro veřejnost, studenty a zaměstnance UP. Nadále pokračovala výuka čínského jazyka na středních školách v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji a univerzitách v Praze a Zlíně. Institut organizoval mezinárodní zkoušky z čínštiny YCT, HSK a HSKK. Po celý rok úspěšně propagoval čínskou kulturu (Měsíc čínské kultury, workshopy na ZŠ a SŠ, Veletrh vědy, čajový obřad odborníků z ČLR). Od září 2015 zahájil experimentální výuku čínského jazyka pro děti 5. tříd olomouckých základních škol. Rozšířil svou činnost v akademickém prostředí, kdy pomáhal navázat kontakty s univerzitami v ČLR. Nadále rozšiřoval svou činnost na pobočce v Praze.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (101)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 101 z 131

CMTF CMTF UP se v r. 2015 zaměřila na zkvalitnění spolupráce v rámci vzdělávacího programu ERASMUS+ a na rozšíření portfolia bilaterálních smluv. V rámci programu ERASMUS+ uzavřel Institut sociálního zdraví na CMTF (OUSHI) samostatnou smlouvu o spolupráci s Univerzitou v Groningenu (Nizozemsko) na výukové mobility programu Veřejného zdraví a Sociálních věd. Pokračovala realizace projektu Integration Without Borders, financovaného z programu Erasmus+ K2, kde je CMTF UP koordinátorem projektu. Pokračovala realizace projektu European Humanitarian Action Partnership, financovaného z programu Erasmus+ K2, na jehož základě bude mapováno vzdělávání humanitárních pracovníků mimo akreditované obory humanitární práce v Evropě. CMTF UP dlouhodobě spolupracuje s Papežskou kolejí Nepomucenum v Římě. Od roku 2014 je aktivně zapojena do studijního programu Johannes nabízejícího roční stipendijní pobyty studentům oboru katolická teologie na Teologické fakultě Papežské lateránské univerzity ve Vatikánu. Existuje také samostatná bilaterální smlouva o spolupráci s Pontificia Università San Tommaso d´Aquino in Roma „Angelicum v Římě (Itálie). Strategická partnerství v oboru teologie chce dále rozvíjet s teologickými fakultami a katolickými univerzitami ve Švýcarsku (Fribourg), na Ukrajině (Lvov), v Římě a ve Vatikánu. LF Rozvoj mezinárodní spolupráce patří k základním cílům, které si LF UP stanovila ve svém Dlouhodobém záměru. Důraz je kladen na další prohlubování spolupráce v oblasti výuky, výzkumu a v rozvoji zahraničních studentských mobilit. Akademičtí pracovníci jsou vyzýváni k získávání nových kontaktů, které by následně mohly vést k navázání nové spolupráce se zahraničními institucemi. LF UP by ráda rozšířila síť partnerských univerzit v rámci programu Erasmus+. Za tímto účelem aktivně vyhledává a oslovuje zahraniční lékařské fakulty s podobnými studijními plány, což je pro dobré fungování spolupráce nezbytnou podmínkou. LF UP nabízí dva studijní magisterské programy, které jsou vyučovány v anglickém jazyce – General Medicine a Dentistry. Tyto programy jsou v zahraničí propagovány zejména agenturami, se kterými spolupracujeme při náboru studentů (v r. 2015 jsme spolupracovali s 27 agenturami). LF UP se účastnila 2 mezinárodních veletrhů vysokoškolského vzdělávání v Izraeli a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, na kterých propagovala magisterské studijní programy v anglickém jazyce. LF UP měla v roce 2015 akreditováno 23 postgraduálních programů v anglickém jazyce. K 31. 10. 2015 na LF UP studovalo 339 zahraničních studentů v anglických studijních programech. Tento počet odpovídá přibližně 18 % z celkového počtu studentů zapsaných v magisterských studijních programech. Vzhledem k relativně vysokému procentu zahraničních studentů se LF UP snaží na půdě fakulty vytvářet bilingvní prostředí. Zahraničním studentům je také věnována větší pozornost v záležitostech studijních i těch, které souvisí s jejich pobytem v Olomouci (organizace adaptačních kurzů, asistence při vyřizování studentských víz, asistence tutorů, možnost využití psychologa, finanční podpora studentského spolku zahraničních studentů aj.).

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (102)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 102 z 131

FF FF UP v roce 2015 pokračovala v rozšiřování podpory oborů akreditovaných v angličtině či jiných cizích jazycích, podpory rozvoje společných programů se zahraničními partnery a zapojování předmětů v angličtině (či v jiných jazycích) do výuky. Nabídku rozšířily katedry anglistiky, politologie a evropských studií, historie, judaistiky a katedra asijských studií. V roce 2015 měla fakulta akreditováno 5 bakalářských, 7 navazujících magisterských a 2 doktorské programy v cizích jazycích. Novinkou je bakalářský program Humanities and Social Studies. FF UP pokračovala ve využití projektů ESF (OP VK) pro zapojení zahraničních odborníků do výuky (přednášky, workshopy, semináře) a vytvoření lepších možností pro studium akademické angličtiny. Zapojila se do projektu CP Internacionalizace umožňujícího sdílet zahraniční odborníky s více univerzitami v ČR. Pro mezinárodní studentské mobility (vyjíždějící i přijíždějící) i pro mezinárodní mobilitu akademických pracovníků FF UP využila také projekty v rámci IP. V rámci IP FF UP v roce 2015 rovněž podpořila 4 zahraniční odborníky na pozici post-doc (obory korejština, francouzština, historie, bohemistika). Fakultě se rovněž podařilo akreditovat obor korejština a dokončit akreditaci oboru indonéština. PřF PřF UP se soustřeďuje na výměnu vědeckých pracovníků a studentů zapojených v týmech řešících výzkumné projekty, jako jsou např. výzkumná centra, projekty VaVpI, granty GA ČR apod. Spolupráce s partnerskými pracovišti a laboratořemi v zahraničí probíhá zejména formou krátkodobých pobytů, které jsou hrazeny z prostředků jednotlivých výzkumných grantů. Dále je pro všechny studenty doktorského studia na PřF UP povinná nejméně tříměsíční vědecko-výzkumná zahraniční stáž. V rámci programu Erasmus+ má PřF UP uzavřeno přes 80 bilaterálních dohod s partnerskými univerzitami v Evropě. Obdobně fakulta nabízí pobyty Erasmus pro přijíždějící studenty, pro které byla na webových stránkách fakulty zprovozněna nabídka předmětů v anglickém jazyce. Další možností pro mobility studentů je možnost vyjetí na pracovní stáže, které jsou podporovány v rámci projektu Erasmus. Fakulta je rovněž zapojena do sítě programu CEEPUS a Erasmus Mundus. Od roku 2015 jsou na podporu internacionalizace vyčleněny prostředky, z nichž je poskytována dotace na zahraniční pracovníky a studenty, což přispívá k vyšší motivaci týmů zapojit se do mezinárodních aktivit. PdF PdF UP měla v roce 2015 akreditováno 38 cizojazyčných oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, a to v anglickém a část také v ruském jazyce. Studenti doktorských studijních programů absolvovali část vědecké přípravy (v délce jeden až tři měsíce) na zahraničních institucích. Na partnerské instituci Leshan Normal University byla vytvořená platforma pro transfer nejnovějších poznatků a k realizaci výzkumně-pedagogických stáží pro studenty doktorských programů v oboru speciální pedagogika. Uskutečnil se 10. ročník mezinárodního výměnného programu Czech Study Abroad (Live and Learn in the Czech Republic), který je realizován ve spolupráci s James L. and Dorothy H. Dewar College of Education Valdosta State University v USA. Byl realizován 1. ročník letních škol se zaměřením na oblast výtvarné tvorby, hudební tvorby, anglického jazyka a dramaterapie. Celkem se letních škol zúčastnilo 51 studentů a učitelů z následujících 4 čínských univerzit: Xihua University, Fujian Normal University, Leshan Normal University, Sichuan University of Arts and Science. Byl také realizován 2. ročník projektu Mini International Week, kterého se účastnilo 8 kolegů z partnerských

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (103)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 103 z 131

institucí z 5 zemí. Do projektu se celkem zapojilo 38 akademických a neakademických pracovníků a studentů PdF UP. FTK V oblasti internacionalizace dosáhla FTK UP za 25 let své existence významných úspěchů a na UP patří mezi fakulty s nejvyšším počtem studentů vysílaných na zahraniční studijní pobyty Erasmus (Erasmus+). Velmi úspěšnou v rámci tohoto programu se stala také v počtu přijímaných studentů. FTK UP podporuje internacionalizaci také prostřednictvím jazykového vzdělávání studentů i akademických a ostatních pracovníků. Pracovníkům jsou nabízeny výukové kurzy anglického jazyka dle úrovně a rámcových profesních potřeb, jazyková příprava studentů probíhá formou široké nabídky kurzů angličtiny dle úrovně studentů a nabídky odborných předmětů vyučovaných v angličtině, kde je výuka realizována společně se zahraničními studenty. Kromě angličtiny jsou na fakultě nabízeny dva kurzy v začátečnické úrovni španělštiny. Dvakrát do roka (vždy v dubnu a listopadu) je v rámci výuky anglického jazyka organizována akce International Teaching Week (ITW), během níž na FTK UP vyučují zahraniční vysokoškolští učitelé. Pobyty zahraničních vyučujících jsou financovány z programů EU (převážně Erasmus+). ITW je součástí harmonogramu akademického roku FTK UP. FTK UP spolupracovala na studijním programu Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity (EMMAPA), který je koordinován KU Leuven v Belgii. Studenti programu EMMAPA jsou studenty KU Leuven, přičemž část svých studijních povinností ve 2. roce studia plní na FTK UP. V roce 2015 studovalo na fakultě 13 studentů programu EMMAPA, 3 z nich dokončili v roce 2015 studijní pobyt zahájený v roce 2014; 10 studentů zahájilo studijní pobyt v zimním semestru 2015/16. Tento akademický rok je posledním rokem studijního programu EMMAPA. Od akademického roku 2015/2016 nabízí KU Leuven inovovaný dvouletý studijní program s názvem International Master in Adapted Physical Activity (IMAPA). Program je uskutečňován výhradně ve spolupráci s FTK UP. V roce 2015 byly na FTK UP realizovány rozvojové projekty financované z programu Leonardo da Vinci, které jsou koordinovány z University of Gloucestershire ve Velké Británii (EGS/Employability of Graduates in Sport a VIPER/Volunteers in Playwork: Employment Routes); a Institute of Technology – Tralee v Irsku (UFITW/Universal Fitness Inclusion Training for Work). FTK UP je aktivním členem (zástupcem ČR) v prestižních mezinárodních výzkumných projektech (projekty HBSC, IPEN). PF PF UP posiluje své mezinárodní postavení a buduje jej zejména na dvou pilířích:

Podpora spolupráce s právnickými fakultami středoevropského regionu, a to nejen v oblasti mobilit studentů a pedagogických pracovníků, ale také vědecké spolupráce založené hlavně na spolupráci Visegrádských partnerů (US Katowice, Trnavská univerzita v Trnavě, ELTE University v Budapešti) a dále upevňované časopisem International and Comparative Law Review (ICLR).

Intenzifikace spolupráce s tzv. privilegovanými partnery v oblasti vědy a výzkumu a zahraničních mobilit (Université d´Auvergne, Paris Lodron University, Uniwersytet Warminsko-Mazurski).

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (104)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 104 z 131

PF UP klade důraz na rozvoj zahraničních vztahů s partnerskými fakultami, a to i přes specificky národní charakter právnického vzdělávání. I v roce 2015 pokračovala spolupráce s partnerskými univerzitami v Rakousku (Karl-Franzens Universität Graz a Paris Lodron Universität Salzburg) a velmi dobře se vyvíjí i spolupráce s Université d´Auvergne v Clermont-Ferrand, která vyústila v dohodu o společné letní škole. V roce 2015 byl také akreditován nový studijní program v cizím jazyce, a to International and European Law v anglickém jazyce. Působení odborníků ze Spojených států amerických (CILS) ve výuce na PF UP se stává velmi oblíbeným oživením výuky. V uplynulém roce se do kurzů vedených profesory z USA přihlásil nejvyšší počet účastníků za celou dobu realizace spolupráce. Kurzy byly zaměřeny zejména na americký zákonodárný proces a ústavní právo obecně. Nad rámec spolupráce s CILS pozvala PF UP dalšího předního amerického odborníka prof. Boteina, který svou blokovou výuku zaměřil na Media Law. V r. 2010 byla navázána spolupráce s partnery ze zemí Visegrádské čtyřky v rámci projektu Experiences with Implementation and Application of the EU Law in Visegrad Countries a v r. 2015 byla dále prohlubována zejména pořádáním společných konferencí. Účelem spolupráce je analýza zkušeností s právem EU a přenos těchto zkušeností mezi členy projektu (Maďarsko, Slovensko, Polsko, Chorvatsko). Prezentaci PF UP v zahraničí zajišťují studentské týmy v mezinárodních soutěžích (moot court) z oblasti mezinárodního práva trestního (Jessup), mezinárodních obchodní arbitráže (Vis International), evropského práva (CEEMC). FZV V oblasti dlouhodobé strategie FZV UP je hlavním cílem vytvoření studijních programů v anglickém jazyce. V r. 2015 pokračovalo intenzivní úsilí o zvyšování jazykových kompetencí zaměstnanců fakulty, příprava anglických programů se zaměřila na oblast studia fyzioterapie v anglickém jazyce a předmětu Základy tradiční čínské medicíny. V rámci dlouhodobého vzdělávacího projektu Progetto Formazione proběhlo v roce 2015 setkání se zástupcem italského partnera zaměřené na možnosti dalších stáží absolventů oboru Všeobecná sestra na pracovištích Univerzitní kliniky v Miláně, Kardiologického centra Monzino a Evropským onkologickým institutem v Miláně. Fakultu rovněž navštívili ředitel katedry zdravotnických služeb a porodnictví Roy Thompson a jeho kolegyně Donna Wareham ze Staffordshire University, School of Nursing and Midwifery, akce byla zprostředkována cestou Britské obchodní komory. Ústav fyzioterapie FZV UP v rámci dlouhodobé spolupráce uspořádal s University of Central Lancashire v Prestonu cyklus přednášek a workshopů za účasti prof. Jamese Richardse. V rámci univerzitního programu internacionalizace uspořádala FZV UP přednášky zahraničních hostů z Estonska, Polska, Rakouska, Slovenska, Velké Británie. Spolupráce s Benediktinskou univerzitou v Lisle, USA probíhá elektronickou formou v oblasti vzájemné výměny znalostí mezi studenty a akademiky v oblasti Multikulturního ošetřovatelství. FZV UP uspořádala konferenci s mezinárodní účastí Neurorehabilitace chůzí; více než osm desítek účastníků měla též mezinárodní konference Profesionalita sester pořádaná Ústavem ošetřovatelství FZV. V oblasti mezinárodních aktivit byla FZV UP aktivně zastoupena na konferenci Euro Heart Care v Dubrovníku, Chorvatsko, New Trends in Teaching and Learning Medical English na University of Medicine and Pharmacy v Tigru Mures.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (105)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 105 z 131

b) Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit (podle tabulky). (tabulka 12.1)

Nejvýznamnějším programem mezinárodní spolupráce a nástrojem podpory mobilit byl i v r. 2015 program Erasmus. Zapojeny byly všechny fakulty, rozšířilo se spektrum zapojených kateder a oborů. Byl patrný rostoucí zájem studentů, zejména o pracovní stáže. UP se v r. 2015 zapojila do aktivity mezinárodní kreditové mobility v rámci programu Erasmus+. Ve dvou kolech první výzvy získala celkem 13 projektů pro spolupráci s univerzitami ve 12 převážně mimoevropských zemích. V rámci těchto projektů by se v akademickém roce 16/17 mělo uskutečnit celkem 129 mobilit studentů i zaměstnanců. Tímto počtem schválených projektů i mobilit patří UP mezi nejúspěšnější univerzity v rámci ČR. V r. 2015 byly realizovány další mobility v rámci dvou projektů programu Erasmus Mundus Akce 2 – EURICA pro spolupráci se zeměmi Střední a Jižní Ameriky a EUSA_ID pro spolupráci s Jihoafrickou republikou. Ve studiu na UP pokračovaly 2 studentky v rámci projektu EURICA a 2 další studium v roce 2015 zahájily. V rámci projektu EUSA_ID ve studiu pokračovali 3 studenti z Jihoafrické republiky a další 4 studium zahájili. Tři studenti UP realizovali studijní pobyty v zemích Latinské Ameriky v rámci projektu EURICA. Na univerzitě v r. 2015 pracovalo 12 sítí programu CEEPUS; z toho 6 na FF UP, 1 na CMTF UP, 2 na PdF UP a 3 na PřF UP. Do sítě Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics se spolu s PřF UP zapojila i PdF UP.

LF V rámci programu Erasmus+ přijala LF UP 11 studentů na pracovní stáže v délce 2 až 5 měsíců. Dále přijala 2 zahraniční neakademické pracovníky z partnerské instituce University of Szeged. Počty vyslaných akademických pracovníků se vážou k 7 projektům OPVK s mezinárodním zapojením. Mimo program Erasmus+ studenti hojně vyjíždějí na zahraniční stáže zprostředkované studentskou mezinárodní organizací IFMSA. V r. 2015 se jich uskutečnilo 32, přičemž studenti vyjížděli nejen do evropských destinací. LF UP každoročně vysílá studenty na program letních stáží Austrian Lions Club do Rakouska, umožňovány byly také klinické stáže v nemocniční síti Marienhaus na západě Spolkové republiky Německo. Studentské mobility jsou uskutečňovány i díky dohodám o přímé spolupráci se zahraničními institucemi – v East Sussex Hospital Trust ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a na partnerké Jesseniově lekárske fakultě Univerzity Komenského na Slovensku. Studenti anglických studijních programů dále absolvují letní praxe obvykle v zemi svého původu. Z přijíždějících studentů převažují studenti z Portugalska (7), Slovenska (6) a Ukrajiny (6), kteří u nás absolvují Erasmus+ pracovní stáže; v případě studentů z Ukrajiny a částečně i ze Slovenska se jedná o mobility vycházející z dohod o přímé spolupráci s partnerskými institucemi (Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Slovensko a Zaporozhye State Medical University, Ukrajina). Největší podíl přijíždějících studentů tvoří IFMSA stážisté (44) původem z evropských i mimoevropských destinací. U mobilit akademických pracovníků převládají výjezdy do Spojených států amerických. FF Katedra anglistiky a amerikanistiky rozvíjí spolupráci prostřednictvím studijního programu překladatelství v evropské síti European Master in Translation, katedra germanistiky v síti European Master v oblasti středověké německé literatury. Fakulta

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (106)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 106 z 131

naplňuje dohody s Fulbright Comission o zřízení Distinguished Chair. Nositelé grantu již působili či působí na FF UP. Katedra historie i v roce 2015 realizovala double-degree navazující magisterský program Euroculture. Katedra germanistiky pokračuje jako partner v projektu programu Erasmus+ Textual and Literary Cultures in Medieval Europe, koordinovaném Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, a také v projektu DAAD Admoni (společné doktorské studium). Fakulta je zapojena do sedmi sítí programu CEEPUS, z toho jednu síť (Idea of Europe in European Culture, History and Politics) koordinuje, v ostatních působí jako partner. V roce 2015 byla uzavřena nová smlouva double-degree s Université d'Auvergne s možností získání dvojího diplomu. Rovněž se podařilo uzavřít smlouvu cotutelle (dvojí vedení disertační práce) s Irskou univerzitou v Maynoothu.

PřF Mezi studenty jsou propagovány možnosti mobilit v rámci programu Erasmus+, CEEPUS a dalších programů, které jsou nabízeny DZS. Dále jsou pořádány semináře a v časopise Zpravodaj jsou zveřejňovány nabídky různých stipendií. Vedení fakulty rovněž poskytuje stipendium pro krátkodobé výjezdy, o které si vyjíždějící studenti mohou požádat. Pro doktorandy je povinná nejméně tříměsíční zahraniční stáž. PřF UP má díky tomu bohatou vědecko-výzkumnou zahraniční spolupráci.

PdF V r. 2015 PdF UP dosáhla historicky nejvyššího počtu zahraničních mobilit u studentů. Z celkového počtu 324 zahraničních mobilit bylo do výjezdů zapojeno 165 studentů PdF UP, část svých studií realizovalo na PdF UP až 159 zahraničních studentů. Za účelem zvýšení kvality studia byla zahraničními studenty realizována evaluace kvality výuky v podmínkách PdF UP. Do evaluace kvality výuky se zapojilo 71 zahraničních studentů. Ve spolupráci s Queen Maud University College of Early Childhood Education byl zahájen první rok řešení projektu Promotion of cooperation and sharing of experience in early childhood education (CZ07/ICPNG/ICPNG03), který byl podpořen v rámci grantové osy CZ07 Norské fondy a fondy EHP a programu Spolupráce škol a stipendia. V rámci projektu Sdílení kapacit v oblasti internacionalizace vysokých škol realizovala PdF UP výukové workshopy, semináře a přednášky celkem 7 zahraničních profesorů a odborníků z praxe. Příležitost zúčastnit se těchto odborných přednášek, workshopů a seminářů využilo více než 200 studentů a akademických pracovníku PdF UP. V oblasti rozšiřování spolupráce byla realizována oficiální jednání se zástupci následujících institucí: Fujian Federation of Social Sciences, Mukogawa Women’s University, Bryan College, University of Derby, Comenius University in Bratislava, Xihua University, Saxion University of Applied Sciences, University of Cincinnati, University of West Hungary, University of Rzeszow, Valdosta State University, University of California a California State University Northridge. Realizovány byly významné mezinárodní konference The Voice of the European Teacher a 1st International Conference on Life Long Education and Leadership for All s vysokou účastí zahraničních akademických pracovníků, vědců a dalších specialistů.

FTK V r. 2015 pobývalo na studijních pobytech v zahraničí v rámci programu Erasmus+ celkem 64 studentů. Významnou položkou internacionalizace studia se staly zahraniční pracovní stáže, zájem o ně mezi studenty FTK UP roste. K zajišťování vhodných zaměstnavatelů studenti využívají buď konkrétních nabídek publikovaných v aplikaci INTLAG, nebo aktivně oslovují zaměstnavatele, přičemž administrace těchto stáží se řídí stanovenými kritérii kvality. V r. 2015 absolvovalo pracovní stáž v zahraničí 13 studentů FTK UP. S podporou programu Erasmus+ tedy v r. 2015 vyrazilo do zahraničí 77 studentů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (107)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 107 z 131

Rostoucí trend zaznamenává také zájem zahraničních studentů o FTK UP. V r. 2015 zde studovalo nebo své studijní pobyty z roku 2014/15 dokončilo 57 studentů programu Erasmus+, 3 mimoevropští studenti v rámci bilaterálních smluv o spolupráci a 13 studentů Erasmus Mundus. Studenti přijeli ze zemí Evropy a světa (Španělsko, Portugalsko, Itálie, Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, Polsko, Litva a Turecko; ze zemí mimo Evropu – Čína a Japonsko). Studenti Erasmus Mundus Master in APA, skrytí pod belgickou vysílající institucí (KU Leuven), pocházeli z Austrálie, Brazílie, Číny, Filipín, Irska, Izraele, Jihoafrické republiky, Korejské republiky, Pákistánu, Rakouska, Řecka, Srbska a USA. FTK UP každoročně financuje také zahraniční mobilitu studentů, která se uskutečňuje mimo program ERASMUS+, a to jednak z prostředků Rozvojových programů MŠMT v rámci Institucionálního rozvojového plánu UP, jednak ze stipendijního fondu fakulty. V r. 2015 s podporou těchto finančních prostředků uskutečnilo zahraniční studijní pobyty nebo pracovní stáže, popř. stáže DSP, celkem 8 studentů, z toho 2 mimo Evropu (Čína, Kanada). FTK UP podporuje jednak realizaci zahraničních studijních pobytů na mimoevropských partnerských VŠ institucích, jednak stáže kratší, než je minimální délka v rámci programu Erasmus+ (např. zahraniční stáže studentů DSP). V r. 2015 FTK UP naplnila smlouvy o bilaterální výměně studentů s mimoevropskými partnerskými univerzitami v Číně (Shanghai University of Sports/SUS, Hangzhou Normal University/HNU), Kanadě (University of Alberta, Edmonton) a Japonsku (Nippon Sports Sciences University, Tokio/NSSU) uskutečněním studentské mobility. V zimním semestru 2015/16 zahájili na FTK UP celoroční studijní pobyt 3 studenti z mimoevropských partnerských institucí (1 studentka ze SUS, 2 studenti z NSSU). V zimním semestru 2015 fakulta vyslala 1 studenta na University of Alberta a 1 studentku na SUS. 4 studenti v tomto roce dokončili studijní pobyty zahájené v akademickém roce 2014/15 (2x HNU, 1x NSSU, 1x SUS). V r. 2015 fakulta podpisem bilaterální smlouvy o spolupráci (včetně výměn studentů a akademických pracovníků) rozšířila portfolio mimoevropských partnerů o novou instituci v Kanadě, Camosun College ve městě Victoria (provincie Britská Kolumbie). Díky úspěšnému projektu Erasmus+ na podporu kreditové mobility s mimoevropskými partnery, který předložila Kancelář zahraničních vztahů UP, získala FTK UP v roce 2015 z programu Erasmus+ finanční prostředky na výměny studentů a vyučujících s univerzitami z Izraele (Wingate Institute, Tel Aviv University), Srbska (University of Niš), Kanady (University of Alberta) a USA (University of Nevada, Las Vegas). Plánované mobility se uskuteční v roce 2016 a 2017.

PF Pro PF UP je stěžejním programem podporujícím mezinárodní mobilitu program Erasmus+. V r. 2015 poprvé vyslala studenty do Sheffieldu a Liverpoolu, renomovaných univerzit ve Velké Británii, kde byla navázána nová spolupráce. PF UP studenty nově vyslala také do Itálie, a to na základě spolupráce s univerzitou ve Ferraře a španělskou univerzitou v La Coruňa. Obě tyto univerzity jsou zajímavé i z toho hlediska, že jako jedny z mála nabízejí kromě odborných právních předmětů v rodném jazyce také odborné předměty v angličtině. Zájem studentů o tyto pobyty prokazují přihlášky do výběrového řízení v rámci programu Erasmus+: PF UP má již zcela naplněnou kapacitu pro vyslání studentů i na další rok. Stejně jako v předchozích letech se v létě roku 2015 pokračovalo ve spolupráci s University of San Diego, která se týká možnosti účasti studentů PF UP na letních školách pořádaných touto univerzitou.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (108)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 108 z 131

V oblasti nově akreditovaného doktorského studijního programu byla navázána spolupráce se stávajícími i novými Erasmus partnery. Mobility tak byly rozšířeny o mobilitu studentů – doktorandů. Díky univerzitnímu projektu Zahraniční pracovní stáže a kapitole internacionalizace IRP byl v r. 2015 kladen důraz na rozvoj zahraničních pracovních stáží pro studenty magisterského oboru Právo a právní věda a navazujícího magisterského programu Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Pro potřeby zahraničních pracovních stáží se prohloubila spolupráce s rakouským Bundeskanzelamt a s Landesgericht ve Vídni, kam bylo vysláno 7 studentů na stáž o délce od 1 do tří měsíců. Nově byla navázána spolupráce s Oberlandesgericht Hamm, kam v říjnu vyjeli první studenti na pracovní stáže

FZV FZV UP v roce 2015 navýšila počet partnerských smluv, zahraniční mobilitu vyjíždějících i přijíždějících studentů, jakož i akademických pracovníků. Dlouhodobé kontakty v rámci Erasmus+ zahrnují partnerské země Slovensko, Polsko, Německo, Řecko, Španělsko, Belgie, Estonsko, Turecko, Finsko Lotyšsko, Chorvatsko, Rakousko, Holandsko, Rakousko. Nově byla spolupráce rozšířena do Litvy a na partnerskou fakultu Prešovské univerzity. V rámci mezinárodního programu ENNE (European Network of Nursing in Higher Education) se pracovnice a studentky Ústavu ošetřovatelství FZV UP jako jediné z České republiky zúčastnily setkání v Tartu, Estonsko. Aktivní účast FZV UP v rámci projektu HELP programu Erasmus+: KA2 Strategické partnerství pokračovala po celý rok 2015, včetně aktivní účasti Mgr. Merze na setkání konsorcia v březnu 2015 v Klaipedě v Litvě. Práce na tvorbě výukových podpor probíhá kontinuálně prostřednictvím internetu. Shrnutí dosavadních výsledků je k dispozici na help-theproject.eu v sekci Results.

Tab. 12.1: Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů Univerzita Palackého v Olomouci

CELKEM

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na

povolání

Počet projektů 28 1 2 1 8 4 1 2 14 61

Počet vyslaných studentů*

1391 129 33 6 94 229 1882

Počet přijatých studentů**

599 21 80 14 1 212 927

Počet vyslaných akademických pracovníků***

154 7 30 191

Počet přijatých akademických pracovníků****

22 1 2 21 14 60

Počet vyslaných ostatních pracovníků

33 33

Počet přijatých ostatních pracovníků

8 8

Dotace v tis. Kč 33 934 300 150 120 18 350 2 750 55 604

Era

smu

s

Co

me

niu

s

Gru

nd

tvig

Le

on

ard

o

Jea

n

Mo

nn

et

Era

smu

s M

un

du

s

Te

mp

us

Da

lší

Ce

ep

us

Ak

tion

Ro

zvo

jov

é

pro

gra

my

M

ŠM

T

Osta

tní

pro

gra

my

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (109)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 109 z 131

c) Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu a vývoje vč. mobilit (podle tabulky). (tabulka 12.2)

V roce 2015 bylo zapojení jednotlivých fakult spíše nižší, což však bylo způsobeno zejména přechodovým obdobím mezi ukončením 7. rámcového programu a plnohodnotným zahájení schémat v rámci Horizontu 2020.

Tab. 12.2: Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu a vývoje

Univerzita Palackého v Olomouci

7. rámcový program EK

CELKEM CELKEM

Z toho Marie-Curie Actions

Ostatní

Počet projektů 3 6 9

Počet vyslaných studentů* 37 2 39

Počet přijatých studentů** 2 2 Počet vyslaných akademických a vědeckých pracovníků*** 3 2 5

Počet přijatých akademických a vědeckých pracovníků**** 2 2

Dotace v tis. Kč 800 120 920 Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí a vědečtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí a vědečtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

d) Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí (podle tabulky) (tabulka 12.3)

Nejvyužívanějším programem pro mobilitu studentů i zaměstnanců je program Erasmus Plus. V rámci tohoto programu absolvovalo studijní pobyt 992 studentů UP, nejvíce v Německu, Španělsku a Francii. Na pracovní stáže vyjelo 183 studentů, nejčastěji do Belgie, i díky spolupráci s OK4EU, do Velké Británie a Španělska a Belgie. Přijato bylo 436 studentů, nejvíce z Polska, Slovenska a Španělska. Na výukové pobyty na partnerské instituce vyjelo 689 akademických pracovníků, nejčastěji na Slovensko, do Polska a do Španělska. Školení, převážně na partnerských univerzitách, absolvovalo 13 akademických i vědeckých a administrativních zaměstnanců univerzity. Pro mobility studentů i akademických pracovníků většina fakult využívala také projektů v rámci IRP a projektů ESF. Již dvacátým prvním rokem v roce 2015 pokračoval program Merrill, v jeho rámci vyjelo na roční studijní pobyt v USA 8 studentů. Rovněž Konfuciův institut nabídl studentům v ČR, kteří složili mezinárodní zkoušku HSK a HSKK, stipendijní pobyt na univerzitách v ČLR. Díky tomuto programu obdrželo 8 studentů z ČR stipendium do ČLR na semestr nebo akademický rok, z toho 3 studenti byli z UP.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (110)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 110 z 131

Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí*****

Univerzita Palackého v Olomouci

Země

Počet vyslaných studentů*

Počet přijatých studentů **

Počet vyslaných akadem. pracovníků ***

Počet přijatých akadem. pracovníků ****

Afghánistán 0

Albánie 0

Alžírsko 0

Americká Samoa 0

Americké Panenské ostrovy 0

Andorra 0

Angola 0

Anguilla 0

Antigua a Barbuda 0

Argentina 0

Arménie 0 2

Aruba 0

Austrálie 4 8 15

Ázerbájdžán 2

Bahamy 0

Bahrajn 0

Bangladéš 0

Barbados 0

Belgie 76 18 16 9

Belize 0

Bělorusko 0 1

Benin 0

Bermudy 0

Bhútán 0

Bolívie 0

Bosna a Hercegovina 0

Botswana 0

Brazílie 6 2 4 2

Britské indickooceánské území 0

Britské Panenské ostrovy 0

Brunej 0

Bulharsko 6 15 2 2

Burkina Faso 0

Burundi 0

Cookovy ostrovy 0

Curaçao 0

Čad 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (111)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 111 z 131

Černá Hora 0 2 1

Čína 128 80 16 23

Dánsko 11 1 5 1

Demokratická republika Kongo 0

Dominika 0

Dominikánská republika 0

Džibutsko 0

Egypt 1 1

Ekvádor 0

Eritrea 0

Estonsko 24 9 4

Etiopie 0

Faerské ostrovy 0

Falklandy (Malvíny) 0

Fidži 0

Filipíny 0

Finsko 63 3 6 7

Francie 149 34 18 25

Francouzská Guyana 0

Francouzská Polynésie 0

Gabon 0

Gambie 0

Ghana 0

Gibraltar 0

Grenada 0

Grónsko 0

Gruzie 0 1

Guadeloupe 0 1

Guam 0

Guatemala 0

Guernsey 0

Guinea 0

Guinea-Bissau 0

Guyana 0

Haiti 0

Honduras 0

Hongkong 0 3 1

Chile 3 4

Chorvatsko 9 11 2 3

Indie 4

Indonésie 3 2 1

Irák 0

Írán 0

Irsko 21 6 2 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (112)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 112 z 131

Island 2

Itálie 101 43 57 37

Izrael 2 6 11

Jamajka 0

Japonsko 21 14 5 21

Jemen 0

Jersey 0

Jižní Afrika 0 2

Jižní Súdán 0

Jordánsko 0 1

Kajmanské ostrovy 0

Kambodža 1

Kamerun 0

Kanada 2 2 16 15

Kapverdy 0 1 Karibské Nizozemsko (Bonaire, Sv. Eustach a Saba) 0

Katar 0

Kazachstán 0 6 1 2

Keňa 0

Kiribati 0

Kokosové (Keelingovy) ostrovy 0

Kolumbie 2 1

Komory 0

Konžská republika 0

Korejská lidově demokratická republika 0

Korejská republika 7 5 2

Kosovo 0

Kostarika 0

Kuba 0

Kuvajt 0

Kypr 2 1

Kyrgyzstán 0

Laos 0

Lesotho 0

Libanon 0 1

Libérie 0

Libye 0

Lichtenštejnsko 0 1

Litva 6 4 2

Lotyšsko 0 8 1

Lucembursko 0

Macao 0 1

Madagaskar 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (113)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 113 z 131

Maďarsko 26 8 8 7

Makedonie 4

Malajsie 13

Malawi 0

Maledivy 0

Mali 0

Malta 6 3

Man 0

Maroko 0 2 1

Marshallovy ostrovy 0

Martinik 1

Mauricius 0

Mauritánie 0

Mayotte 0

Mexiko 7 23 2 1

Mikronésie 0

Moldavsko 1

Monako 0

Mongolsko 1

Montserrat 0

Mosambik 0

Myanmar (Barma) 0

Namibie 0

Nauru 0

Německo 166 16 70 66

Nepál 0

Niger 0

Nigérie 3

Nikaragua 0

Niue 0

Nizozemsko 59 17 15 27

Norfolk 0

Norsko 20 1 3 1

Nová Kaledonie 0

Nový Zéland 0 3

Okupované palestinské území 0

Omán 0 1

Pákistán 0

Palau 0

Panama 0

Papua-Nová Guinea 0

Paraguay 0

Peru 0

Pitcairn 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (114)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 114 z 131

Pobřeží slonoviny 0

Polsko 77 127 31 65

Portoriko 0

Portugalsko 55 50 5 2

Rakousko 103 9 45 40

Réunion 0

Rovníková Guinea 0

Rumunsko 4 11 3 1

Rusko 33 7 11 18

Rwanda 0

Řecko 17 8 6 2

Saint Pierre a Miquelon 0

Salvador 0 1

Samoa 0

San Marino 0

Saúdská Arábie 0

Senegal 0

Severní Mariany 0

Seychely 0

Sierra Leone 0

Singapur 0 1 3

Slovensko 83 95 35 20

Slovinsko 35 7 9 3

Somálsko 0

Spojené arabské emiráty 0

Spojené království 122 12 96 47

Spojené státy americké 31 43 91 81

Srbsko 3 1 2

Středoafrická republika 0

Súdán 0

Surinam 0

Svalbard 0

Svatá Helena 0

Svatá Lucie 0

Svatý Bartoloměj 0

Svatý Kryštof a Nevis 0

Svatý Martin (francouzská část) 0

Svatý Martin (nizozemská část) 0

Svatý Tomáš a Princův ostrov 0

Svatý Vincenc a Grenadiny 0

Svazijsko 0

Sýrie 0

Šalomounovy ostrovy 0

Španělsko 196 97 32 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (115)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 115 z 131

Šrí Lanka 2

Švédsko 15 4 7 2

Švýcarsko 0 15 10

Tádžikistán 0

Tanzanie 0

Thajsko 1 2 1 1

Tchaj-wan 9 6 4 6

Togo 0

Tokelau 0

Tonga 0

Trinidad a Tobago 0

Tunisko 1

Turecko 29 24 6 1

Turkmenistán 0

Turks a Caicos 0

Tuvalu 0

Uganda 2

Ukrajina 0 6 2 10

Uruguay 0

Uzbekistán 0

Vánoční ostrov 0

Vanuatu 0

Vatikán 1

Venezuela 0

Vietnam 0 1

Východní Timor 0

Wallis a Futuna 0

Zambie 0

Západní Sahara 0

Zimbabwe 0

Ostatní země 0

CELKEM 1782 844 693 615

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž

pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak

dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce

2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy,

uvede to v poznámce k tabulce.

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se

i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních

dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti pracovníci, jejichž

pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i

jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

Pozn.: ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí je uveden výčet všech zemí; účelem

je usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat dodatečnou zátěž pro vysoké školy při

vyplňování. V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte prosím buňku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (116)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 116 z 131

13) Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností

a) Vysoká škola charakterizuje, jakým způsobem zajišťuje vnitřní hodnocení kvality vzdělávání. Uvede:

o Formální charakteristiku (popis systému hodnocení, periodicita,

hodnotitelé apod.).

Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání je kontinuální proces. Zapojuje se do něj jak vedení jednotlivých fakult UP, tak vedení jednotlivých kateder, garanti oborů, pedagogičtí pracovníci a studenti. Pro hodnocení jsou využívána kritéria se zaměřením na profil absolventa a jeho výstupní znalosti a dovednosti (u některých oborů probíhá i šetření mezi firmami, kde mohou být absolventi uplatnitelní a jejich porovnání vzhledem k stanoveným kritériím). Pro posílení zpětné vazby jsou na některých katedrách do organizace evaluací jednotlivých semestrů zapojeni i studenti, čímž se zvyšuje počet navrácených dotazníků. UP se snaží implementovat výsledky projektů Q-RAM a IPN Kvalita při přípravě akreditací a reakreditací. Na fakultách se provádí pravidelná vyhodnocování strategických cílů (systému strategického řízení dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti). Vyhodnocování strategických cílů probíhá na jednotlivých ústavech, pracovištích a na referátech proděkanů fakult. Vědecká, tvůrčí a publikační činnost je pravidelně vyhodnocována na poradách vedení stejně jako vzdělávací činnost a proces internacionalizace. Dále se uskutečňuje vyhodnocování projektové činnosti v rámci fakulty. Vyhodnocování uvedených aktivit je rovněž realizováno na jednotlivých pracovištích fakulty a výsledky jsou součástí analýzy jejich činnosti v rámci periodického hodnocení vedoucích pracovníků V oblasti personální je uskutečňováno periodické a systematické hodnocení akademických pracovníků a technickohospodářských pracovníků (procesně upraveno metodickým pokynem rektora Pravidelné hodnocení zaměstnanců UP v Olomouci) anebo v prostředí informačního systému HAP, který byl vytvořen na PřF UP a postupně je přebírán i ostatními fakultami UP. Studenti hodnotí vyučované předměty v každém semestru v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně, a to prostřednictvím vyplnění evaluačních dotazníků, které mohou mít podobu papírového dotazníku, aplikace pro evaluace ve studijním systému STAG nebo nově zavedeného způsobu elektronického hodnocení v aplikaci pro operační systémy Android a iOS „evUPOL“. Studenti hodnotí daný předmět (přínosnost předmětu, množství a typ informací atd.), ale také konkrétního vyučujícího, srozumitelnost jeho výkladu, připravenost na výuku, přístup vyučujícího ke studentům apod. V evaluačním dotazníku mají studenti také prostor pro svá osobní vyjádření.

o Vlastní hodnotící proces (kritéria, vybraná oblast, porovnání s tzv. Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area).

Hodnotící proces vychází z kvantifikace akademických pracovníků a z pravidelného hodnocení pracovních výsledků ostatních zaměstnanců fakulty.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (117)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 117 z 131

o Výsledky hodnocení a jejich využití.

Výsledky evaluace jsou zveřejňovány na webových stránkách fakulty, ale také na informačních panelech ve výukových prostorách fakulty. Výsledky těchto hodnocení, která jsou srovnatelná s předcházejícími akademickými roky, slouží rovněž vedoucím pracovníkům kateder a institutů, aby mohli na svých úsecích zkvalitnit výuku a zlepšit materiální a technické vybavení výuky. Každý vyučující obdrží výsledky evaluace za daný semestr, a to včetně slovních hodnocení. Dalším nástrojem vedoucích pracovišť pro hodnocení akademických pracovníků je kvantifikace činnosti. Ta vyjadřuje objem a kvalitu vykonané práce (pedagogická činnost, tvůrčí činnost, organizační a doplňková činnost) akademických pracovníků za dané období. Ostatní zaměstnanci fakulty jsou hodnoceni svým nadřízeným zaměstnancem jedenkrát ročně prostřednictvím hodnotícího formuláře, který zkoumá kvalitu plnění a množství pracovních úkolů, úroveň znalostí a celkový přístup zaměstnance. Výsledky vnitřního hodnocení jsou projednávány ve fakultních orgánech – akademickém senátu a vědecké radě. Informace jsou sdělovány a diskutovány také na jednání kolegia děkana. Ve všech zmíněných orgánech jsou zástupci z řad akademických pracovníků i studentů. Výsledky evaluace předmětů studenty mohou být podnětem pro úpravu studijního plánu a vymezení obsahů jednotlivých předmětů. Jsou respektovány připomínky studentů k dostupnosti studijních zdrojů, odborné literatury, studijních dokumentů, což se odráží v rozšiřování knihovního fondu či v podávání a realizaci projektů zaměřených na tvorbu skript a studijních opor.

o Zda je součástí vnitřního hodnocení kvality také šetření mezi studenty.

Vnitřní hodnocení kvality vzdělávacího procesu má více podob; jednou ze základních je evaluace výuky ze strany studentů. Jednotlivé fakulty UP využívají více nástrojů pro hodnocení, jedním z nich je informační systém STAG, který nabízí generování, vyplňování a souhrnné zpracování evaluačního dotazníku. Dále jsou využívány evaluační dotazníky v papírové podobě, které zpracovávají jednotlivé katedry fakult UP. Pro sjednocení postupu hodnocení ze strany studentů, ale také zaměstnanců UP byla vyvíjena snaha o stanovení metodiky hodnocení pedagogického procesu, a to včetně studentského hodnocení kvality. V roce 2015 sloužil pro hodnocení výuky a vybraných oblastí činnosti fakulty studenty elektronický systém (aplikace evUPOL), který byl studentům poprvé k dispozici v rámci pilotního projektu na začátku roku 2015. K hodnocení výuky byl použit celouniverzitní formulář, pomocí kterého studenti hodnotili celkovou kvalitu výuky jednotlivých předmětů, úroveň přednášek, seminářů a cvičení a srozumitelnost výkladu, přístup vyučujícího, podmínky výuky, požadavky na ukončení předmětu, přínos předmětu k profilu absolventa, angažovanost studenta a ovlivnění jeho zájmu o předmět. V závěru roku 2015 pak byla spuštěna cílená elektronická evaluace za zimní semestr ak. roku 2015/2016 v upraveném systému EDIS jako výsledek spolupráce fakult a Centra výpočetní techniky UP, s možností využití přímého odkazu http://s.upol.cz/eval. Kromě celoplošné evaluace jsou studenti vyzývání k hodnocení výuky v rámci diskuzí s vyučujícími nebo vedením pracovišť, mnozí vyučující v rámci sebereflexe provádějí vlastní hodnocení předmětu. Výsledky hodnocení jsou jedním z podkladů pro hodnocení kvality vyučovaných předmětů i práce jednotlivých pedagogů. Závěry evaluací jsou prostřednictvím vedoucích kateder a institutů předkládány jednotlivým vyučujícím formou individuálních pohovorů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (118)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 118 z 131

Zpětná vazba od studentů má za cíl zkvalitnit pedagogický proces, zamyslet se nad obsahem a strukturou přednášek a také zjistit potřebnost materiálního a technického vybavení dané výuky.

o Jaký je mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací.

UP vytváří účinný systém ochrany proti plagiátorství, který spočívá v aktivní přípravě studentů na tvorbu vědeckých prací formou seminářů k bakalářským a diplomovým pracím a v systémovém technickém řešení kontroly kvalifikačních i průběžných studentských prací. UP od r. 2008 participuje na vytváření systémů theses.cz a odevzdej.cz vyvíjených na Masarykově univerzitě, které poskytují vedoucím prací, oponentům, členům komisí i studentům informace o nalezených shodách mezi předloženou prací a ostatními pracemi odevzdanými do systému. UP kontroluje veškeré kvalifikační práce a značné množství prací průběžných. Výsledky kontrol jsou integrovány a zpřístupňovány v informačních systémech. Na UP je rovněž vytvářena metodická podpora pro postup akademických pracovníků při nalezení shody v odevzdaných pracích. Od roku 2011 univerzita participuje také na budování depozitáře akademických prací, v rámci kterého probíhá kontrola prací na shody s jinými dokumenty a pracemi studentů i akademických pracovníků.

b) Dále stručně uvede, jak bylo v roce 2015 prováděno vnější hodnocení kvality, zejména Akreditační komisí ČR.

Na UP došlo k nepřímému hodnocení kvality ze strany Akreditační komise úspěšnými akreditacemi, rozšířeními akreditací či prodloužením doby platností akreditací studijních programů či oborů. Vyjma FZV UP nedošlo na fakultách k hodnocení kvality ze strany AK. Další ověřování kvality probíhalo na základě zpětné vazby škol a školských zařízení (jejich cvičných učitelů) v návaznosti na konání souvislých praxí studentům. Pro tento účel se každoročně schází proděkan pro studijní záležitosti a praxe, vedoucí střediska pedagogických a odborných praxí se zástupci škol a školských zařízení. CMTF Nepřímým hodnocením kvality ze strany Akreditační komise ČR došlo k úspěšnému prodloužení akreditace dvou studijních oborů.

LF V roce 2015 neproběhlo hodnocení LF UP Akreditační komisí ČR.

FF FF UP postupovala v souladu s univerzitními směrnicemi a požadavky Akreditační komise v akreditačním a reakreditačním procesu. Pro posílení kvality je vypracován metodický manuál akreditací pro FF UP.

PřF Vnější hodnocení kvality, zejména Akreditační komisí ČR se v roce 2015 nekonalo.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (119)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 119 z 131

PdF PdF UP v souvislosti s termínem platnosti udělení předchozí akreditace zpracovala a předložila Akreditační komisi žádosti o prodloužení a rozšíření platnosti většiny studijních oborů. Všem uvedeným studijním oborům byla akreditace prodloužena do roku 2021. Další ověřování kvality probíhalo na základě zpětné vazby škol a školských zařízení (jejich cvičných učitelů) v návaznosti na konání souvislých praxí studentům. Pro tento účel se každoročně schází proděkan pro studijní záležitosti a praxe, vedoucí střediska pedagogických a odborných praxí se zástupci škol a školských zařízení.

FTK Došlo k prodloužení akreditace bakalářského i navazujícího magisterského studijního oboru Rekreologie a bakalářského studijního oboru Trenérství a sport. Proběhla rovněž kontrola doktorského studijního programu Kinantropologie akreditační komisí.

PF Vnější hodnocení kvality ve vztahu k PF UP v roce 2015 neproběhlo.

FZV V srpnu 2015 rozhodlo MŠMT na základě kontrolní zprávy o uskutečňování doktorského studijního programu Ošetřovatelství o omezení akreditace tomuto programu, následně fakulta realizovala nápravná opatření, aby v roce 2016 dosáhla zrušení tohoto omezení. V listopadu 2015 byla FZV UP informována o zahájení hodnocení Akreditační komisí, jehož součástí byla sebehodnotící zpráva obsahující analýzu jednotlivých oblastí činnosti fakulty, kterou FZV UP zaslala Akreditační komisi v lednu 2016. Návštěva účelové pracovní skupiny Akreditační komise na FZV UP se uskutečnila 26. února 2016, ke dni uzávěrky zprávy výsledek hodnocení není znám. V roce 2015 nebyla podána žádost o prodloužení akreditace žádnému z realizovaných studijních oborů fakulty ani nebylo žádáno o udělení akreditace novému studijnímu oboru.

c) Dále stručně uvede, jak byla prováděna v roce 2015 finanční kontrola. Kontroly provedené vnějšími orgány a organizacemi v roce 2015:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Řídící orgán OP VK provedl v r. 2015 čtyři veřejnoprávní kontroly na místě. Kontroly byly prováděny poskytovatelem, tj. Odborem 46 CERA MŠMT, dle zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrolováno bylo celkem 8 projektů:

1. Re-prezentace minulosti: nové metody interpretace historie v umění a médiích, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0068;

2. Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou – Posílení mezinárodního výzkumu na katedře historie FF UP, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0192;

3. UP PSTROS – Uplatnitelnost v praxi pro studenty rozvojových studií, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0156;

4. Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152;

5. Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0178;

6. Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0189;

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (120)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 120 z 131

7. Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0032;

8. Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0077.

Řídící orgán OP VaVpI provedl v r. 2015 veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu §13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu §15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů, u projektů:

1. Centrum biologických oborů PřF UP, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0245; 2. Centrum pro výuku a výzkum UP – Purkrabská reg. č.

CZ.1.05/4.1.00/11.0256; 3. Nové technologie UP v biomedicíně, reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0307; 4. Nové technologie UP v chemii a biologii, reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0302; 5. Pevnost poznání reg. č. projektu CZ.1.05/3.2.00/09.0171 (monitorovací

návštěva k problematice veřejné podpory projektu).

Auditní orgán Ministerstva financí ČR:

V r. 2015 auditní orgán Ministerstva financí ČR provedl 2 audity operace u projektů OP VK:

1. Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0004;

2. Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0029;

a 2 audity operace u projektů OP VaVpI:

1. Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje – BIOMEDREG reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0030;

2. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů – RCPTM reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0058.

Cílem auditu operace bylo ověřit na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů v souladu s čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (dále jen nařízení č. 1828/2006), zda jsou splněny tyto podmínky:

Operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace a splňuje všechny související podmínky týkající se její funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout;

vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem; výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními

předpisy; § veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 80 nařízení č. 1083/2006.

V rámci auditu byla provedena kontrola plnění nápravných opatření z předchozích auditů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (121)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 121 z 131

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

Dne 21. května 2015 byla NKÚ zahájena kontrolní akce s předmětem kontroly č. 15/06 Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů a související s projekty: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje a Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP. Kontrole bylo podrobeno:

Splnění cíle a účelu projektu, dosažení plánované hodnoty monitorovacích indikátorů;

zachování výstupů a výsledků realizace projektu v době udržitelnosti; nakládání s pořízeným majetkem; dodržování ostatních podmínek v době udržitelnosti; zajištění financování v době udržitelnosti.

Místně příslušné kontrolní subjekty

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, oddělení dotací a finanční kontroly, provedl v roce 2015 celkem 25 kontrol zaměřených na hospodaření s dotačními a grantovými prostředky. Celkem bylo kontrolováno 53 projektů – 42 projektů OP VK, 10 projektů OP VaVpI a 1 projekt TA ČR. Podnětem ke kontrolám projektů OP VK, OP VaVpI bylo hlášení nesrovnalostí MŠMT na FÚ na základě administrativní kontroly účetních dokladů předložených v rámci monitorovacích zpráv projektů MŠMT, ke kontrole projektu TA ČR oznámení Technologické agentury ČR.

d) Dále stručně uvede, pokud a jaké certifikáty kvality (ISO,…) získala. Univerzita Palackého v oblasti studia a vzdělávání v roce 2015 nezískala certifikáty kvality.

e) Dále stručně uvede, zda provádí benchmarking (porovnávání) s obdobně zaměřenými vysokými školami v ČR, příp. v zahraničí.

Univerzita Palackého v posledních letech opakovaně boduje v prestižních mezinárodních srovnáních vysokých škol. Rankingy hodnotí vědecký výkon vysokých škol, vycházejí z bibliografické databáze článků a citací (většinou podle databáze Scopus nebo Web of Science). Některé z nich posuzují například i studium, internacionalizaci a další kritéria. Důležitou součástí ve většině případů bývá tzv. reputace. Do jednoho z nejuznávanějších žebříčků, THE World University Ranking, který se soustředí na hodnocení univerzit v několika oblastech (kvalita výuky, věda a výzkum, citovanost, mezinárodní prostředí univerzity a spolupráce s průmyslem), pronikla univerzita poprvé v r. 2015. Zařadila se tak mezi 800 nejrespektovanějších vysokých škol ze 70 zemí světa, obsadila pozici mezi 501. a 600. místem. Příslušnost k nejlepším světovým univerzitám potvrzuje i hodnocení amerického listu U. S. News, který sestavuje velmi ceněný žebříček U. S. News Best Global Universities Rankings. V r. 2015 zaujala olomoucká univerzita mezi hodnocenými 800 univerzitami 473. místo, což je oproti předchozímu roku posun o patnáct míst dopředu. UP skončila v QS EECA Ranking pro léta 2015 a 2016 v hodnocení 150 univerzit z 30 zemí na 64. příčce. V žebříčku nejkvalitnějších univerzit

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (122)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 122 z 131

světa sestaveném The Center for World University Rankings (CWUR) se UP v r. 2015 umístila na 724. místě a oproti předchozímu roku si polepšila o 80 příček. Tisícovka hodnocených univerzit přitom představuje pouhá 3 % všech vysokých škol na světě. Díky vysokému počtu excelentních vědeckých publikací uspěla UP také v mezinárodním hodnocení CWTS Leiden Ranking 2015, které sleduje 750 světových univerzit. V kategorii nejcitovanějších publikací předstihla Masarykovu univerzitu i Univerzitu Karlovu. Výborných výsledků dosahuje UP i v publikační činnosti, která vznikla díky mezinárodní spolupráci či partnerství s komerční sférou.

Ranking Pozice 2014 Pozice 2015

THE World University Rankings x 501. – 600.

U.S. News Best Global Universities Rankings 488 473

CWUR - The Center for World University Rankings 804 724

QS Emerging Countries and Central Asia Ranking 71-80 64

THE BRICS and Emerging Economies x 92

CWTS Leiden Ranking umístění dle kategorií

U-Multirank dle vybraných indikátorů

f) Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační střediska, centra distančního vzdělávání, atd.)

Univerzita Palackého v Olomouci nerealizuje studijní programy mimo sídlo vysoké školy. V rámci celoživotního vzdělávání U3V UP úspěšně spolupracuje při pořádání kurzů s Obchodní akademií a VOŠ Valašské Meziříčí, Obchodní akademií, VOŠ a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště a Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (123)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 123 z 131

14) Národní a mezinárodní excelence vysoké školy

a) Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích UP

Evropská asociace univerzit (EUA) Dunajská rektorská konference (DRC) Evropská asociace mezinárodního vzdělávání (EAIE)

LF

AMSE – The Association of Medical Schools in Europe FTK

European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA) Fédération Internationale d´Éducation Physique (FIEP) Health Enhancing Physical Activity (HEPA Europe)

FZV

European Network of Nursing in Higher Education (ENNE) Projekt HELP v rámci konsorcia programu Erasmus+ KA2:

Strategické partnerství PdF

Evropské konsorcium pro certifikaci moderních jazyků (ECL) Alumni klub DAAD-Goethe institut Praha Britská rada Cambridge University Press Editorial Board of the Bohuslav Martinů Complete Edition; European Forum for Freedom in Education EUROSCIENCE Evropské fórum pro svobodu ve vzdělávání Group for Education in Museum IBBY – Česká sekce mezinárodní organizace zaměřené na rozvoj literatury

a kultury určené dětem a mládeži ICOM – International Council of Museums Česká sekce INSEA

(International Society for Education through Art) International Association for the Improvement of Mother Tongue Education

(IAIMTE) OMEP ČR – Mezinárodní organizace pro předškolní výchovu Oxford University Press v Olomouci Slovenská asociácia logopédov Vědecké rady univerzit a fakult v ČR a zahraničí Vědecký výbor Safer Internet Institute

FTK

European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA) Fédération Internationale d’Éducation Physique (FIEP) Health Enhancing Physical Activity (HEPA Europe)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (124)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 124 z 131

b) Členství vysoké školy v profesních asociacích, organizacích a sdruženích

Akademičtí pracovníci fakult i administrativní pracovníci UP jsou individuálními členy mnoha odborných asociací a společností:

LF Asociace lékařských fakult ČR – zastoupení děkanem LF UP

FZV

Nanda International

International PNF Association

Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing

European Stroke Organization a European Society of Neurosonology

and Brain Hemodynamics

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických

profesí v ČR

Česká lékařská komora

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Společnost radiologických asistentů ČR

Radiologická společnost ČLS JEP Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP Česká kardiologická společnost, Nukleární kardiologie Česká onkologická společnost ČLS JEP ICM – The International Confederation of Midwives

EMA – European Midwives Association

ČKPA – Česká konfederace porodních asistentek

Evropská asociace nukleární medicíny (EANM)

European Society of Cardiology (ESC): Council Cardiovascular Nursing

and Allied Professions

Česká internistická společnost

PdF

Asociace logopedů ve školství Asociace průvodců v problematice rizikového chování Asociace školských poradců Asociace vysokoškolských poradců Asociace vzdělavatelů v sociální práci Centrum ekologických aktivit Sluňákov, o. p. s. ČAD – České asociace dramaterapeutů Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách Česká antropologická společnost v Olomouci Česká asociace pedagogického výzkumu Česká komora tlumočníků znakového jazyka Česká pedagogická společnost Česká psychoterapeutická společnost ČLS Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost Dyslexie Česká společnost pro hudební vědu Praha

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (125)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 125 z 131

Česká společnost pro politické vědy Grantová agentura ČR Jednota školských informatiků Komise pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost Olomouckého kraje Logopedická společnost Miloše Sováka LORM – společnost pro hluchoslepé Masarykova česká sociologická společnost Ministerstvo kultury ČR – komise pro dětskou knihu a ilustraci odboru umění

a knihoven MK ČR Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny, o. s. Národní centrum distančního vzdělávání v Praze Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) Národní rada osob se zdravotním postižením Občanské sdružení Litera Občanské sdružení Šrámkova Sobotka Somatopedická společnost ČR Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Spolek olomouckých výtvarníků SPOLU Olomouc, o. s. Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o. p. s.

c) Národní a mezinárodní ocenění vysoké školy (platná v roce 2015)

LF UP se umístila na 2. místě v projektu Fakulta roku 2015 v oboru Lékařství a farmacie. Projekt je organizován Českou studentskou unií. V celostátní anketě Fakulta roku, hodnocené studenty a absolventy vysokých škol, za období 2014/2015, vyhlášené v 2015 v kategorii Zdravotnictví veřejné a soukromé získala FZV UP 2. místo.

d) Hodnocení vysoké školy nebo její součásti provedené týmem mezinárodních expertů (mezinárodní akreditace)

Program General Medicine LF UP je akreditován Malajskou lékařskou komorou.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (126)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 126 z 131

15) Rozvoj vysoké školy

a) Zapojení vysoké školy do Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT (pouze pro veřejné vysoké školy, podle tabulky). (tabulka 15.1)

Tab. 15.1: Zapojení vysoké školy do Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT v roce 2015 (pouze veřejné vysoké školy)*

Univerzita Palackého v Olomouci Počet

přijatých projektů*

Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč**

Kapitálové Běžné

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol 5 1 990 2 699

Program na podporu vzájemné spolupráce tuzemských a zahraničních vysokých škol 0 0 0

Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území hlavního města Prahy 0 0 0

CELKEM 5 1 990 2 699

Pozn.: * = Do kolonky počet přijatých projektů uvádějte všechny projekty, ve kterých je vysoká škola zapojena, tj. nejen které koordinovala. Pozn.: ** = Do sloupce poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč uvádějte finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty, tj. nikoliv celkovou částku projektu, jehož je vysoká škola koordinátorem.

b) Institucionální rozvojový plán vysoké školy, jeho zhodnocení a naplňování

stanovených cílů v souladu s Vyhlášením rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 (pouze pro veřejné vysoké školy, podle tabulky). (tabulka 15.2)

Tab. 15.2: Institucionální rozvojový plán vysoké školy v roce 2015 (pouze veřejné vysoké školy)

Univerzita Palackého v Olomouci

Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč

Naplňování stanovených cílů/indikátorů

Kapitálové Běžné Výchozí stav Cílový

stav

Institucionální rozvojový plán

1. Internacionalizace 0 26 363 rozpracováno splněno

2. Excelence ve vzdělávání 0 8 259 rozpracováno splněno

3. Přístrojové vybavení 8 200 6 195 rozpracováno splněno

4. Strategický rozvoj 0 6 492 rozpracováno splněno

5. Fond rozvoje UP (interní soutěž) 0 6 168 rozpracováno splněno

CELKEM 8 200 53 477 61 677

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (127)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 127 z 131

16) Závěr

Vzdělávací aktivity patří ke klíčovým činnostem Univerzity Palackého v Olomouci. Univerzita vynaložila významné úsilí při uskutečňování svého dlouhodobého plánu, který mj. akcentuje pozvolný pokles studentů v bakalářských či v tzv. dlouhých magisterských programech. Naopak se soustředí na kontinuální kvalitativní i kvantitativní růst především v doktorských studijních programech.

UP v roce 2015 nabízela vysokoškolské vzdělání ve 243 akreditovaných studijních programech (v roce 2014: 237, v roce 2013: 241, v roce 2012: 244, v roce 2011: 243, v roce 2010: 227). Osmnáct akreditovaných studijních programů bylo v roce 2015 uskutečňováno v jiném než českém jazyce a osm studijních programů se uskutečňovalo ve spolupráci s jinou zahraniční vysokou školou formou joint degree. Jeden akreditovaný studijní program byl realizován společně s vyšší odbornou školou.

K 31. 10. 2015 studovalo v akreditovaných studijních programech na Univerzitě Palackého 21 455 studentů (k 31. 10. 2014: 21 588, k 31. 10. 2013: 21 226, k 31. 10. 2012: 22 316, k 31. 10. 2011: 22 983, k 31. 12. 2010: 24 156 studentů), z toho 10 898 studentů v bakalářských studijních programech (k 31. 10. 2014: 11 079, k 31. 10. 2013: 11 481, k 31. 10. 2012: 11923, k 31. 10. 2011: 12 243, k 31. 12. 2010: 12 959), 3 839 studentů v dlouhých magisterských programech (k 31. 10. 2014: 4 177, k 31. 10. 2013: 4 299 k 31. 10. 2012: 4 423, k 31. 10. 2011: 4 841, k 31. 12. 2010: 5 440), 4 762 studentů v navazujících magisterských programech (k 31. 10. 2014: 4 602, k 31. 10. 2013: 4 392 k 31. 10. 2012: 4 310, k 31. 10. 2011: 4 268, k 31. 12. 2010: 3 874) a 1 676 studentů v doktorských studijních programech (k 31. 10. 2014: 1 730, k 31. 10. 2013: 1 661, k 31. 10. 2012: 1 660, k 31. 10. 2011: 1 625, k 31. 12. 2010: 1 883). Studentů samoplátců bylo 382 (v roce 2014: 357, v roce 2013: 337, v roce 2012: 279, v roce 2011: 292).

UP v roce 2015 zvýšila důraz na oblast budování vztahů s absolventy (viz kapitola 5). Pečlivě sleduje statistická data související s počty absolventů i neúspěšných studentů. V roce 2015 ve všech formách studia absolvovalo 4 819 studentů (v roce 2014: 5 162 studentů, v roce 2013: 5 216 v roce 2012: 5 346, v roce 2011: 5 318, v roce 2010: 5 015), naopak 3 645 studentů patří do skupiny neúspěšných studentů, kteří studium nedokázali dokončit (v roce 2014: 3 425 studentů, v roce 2013: 3 267, v roce 2012: 3 426, v roce 2011: 3 093, v roce 2010: 2 716). Nezanedbatelnou roli při snižování studijní neúspěšnosti hraje od roku 2015 Studentské kariérní a poradenské centrum UP, jehož idea jako centrálního podpůrného pracoviště vznikla v roce 2014.

Univerzitu Palackého provází trvalý zájem mladých lidí o studium. Univerzita proto klade důraz na kvalitu nabízených studijních programů a významně se zaměřuje rovněž na aktivity související s aktivním oslovováním zájemců o studium, jakož i rodinných příslušníků. Přes negativní trend v počtu absolventů středních škol se univerzitě i díky tomu daří dlouhodobě udržet počty přihlášek ke studiu na srovnatelné úrovni. Pro akademický rok 2015/16 bylo podáno 30 193 přihlášek (v roce 2014: 30 893, v roce 2013: 30 634, v roce 2012: 32 589, v roce 2011: 35 265, v roce 2010: 33 260). Ke studiu nastoupilo 7 718 (v roce 2014: 7 766, v roce 2013: 7 429, v roce 2012: 7 564, v roce 2011: 8 134, v roce 2010: 7 975) studentů.

UP pokračovala i v roce 2015 v realizaci aktivit celoživotního vzdělávání, nabízela zájemcům z řad veřejnosti širokou nabídku programů členěných na programy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (128)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 128 z 131

specializačního vzdělávání, programy rozšiřující a doplňující vzdělávání určené k prohloubení kvalifikace, programy dalšího vzdělávání, určené zejména pracovníkům Univerzity Palackého, a programy tematického vzdělávání. UP se rovněž zaměřovala na nabídku studia na Univerzitě třetího věku a tzv. Dětské univerzitě UP.

UP se kvalitou své vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti stabilně řadí mezi přední vysoké školy v ČR. V r. 2015 se dařilo financování nově vybudovaných výzkumných a výukových center financovaných z prostředků Strukturálních fondů EU, všechna tři výzkumná centra budovaná v rámci osy 2 stabilizovala své výzkumné týmy a pro další rozvoj využívala nejen podporu z Národního programu udržitelnosti, ale také jiné účelové podpory, včetně zapojení do mezinárodních projektů. Významný úspěch UP v roce 2015 představuje získání grantu Evropské výzkumné rady ERC, v kategorii „consolidator“. Byly financovány projekty pro zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů pro vědu a výzkum. Pro podporu propojení výzkumu s aplikační sférou řešila UP projekt TA ČR z programu GAMA.

UP v roce 2015 potvrdila svou pozici mezi výzkumně zaměřenými univerzitami vzrůstajícím počtem evidovaných výstupů nejen v interní databázi UP (OBD), ale také v předních světových databázích WOS a SCOPUS, kde hrají prim především výsledky z oblasti přírodních věd a biomedicíny. Kromě tradičně kvalitních výsledků v RIV, je UP také svými výstupy v rámci Registru uměleckých výstupů (RUV) nejúspěšnější mezi neumělecky zaměřenými školami, což svědčí i o vysoké kvalitě tvůrčí činnosti zejména na filozofické a pedagogické fakultě.

V roce 2015 univerzita posilovala důraz na získávání finančních prostředků na výzkum, vývoj a inovace z širokého spektra národních i mezinárodních zdrojů. I nadále bylo v rámci UP dodržováno důsledné směřování finančních prostředků na vědeckou a badatelskou činnost těch kolektivů, které skýtají záruku dalšího úspěšného rozvoje výzkumné, vývojové a inovační činnosti. Účelové prostředky získané pro rok 2015 představovaly částku 336 116 tis. Kč, jež byly využity k řešení 223 projektů, 56 z nich řeší UP v roli spoluřešitele. Největší počet projektů má UP u Grantové agentury ČR. Proti roku 2014 znamenala účelová podpora nárůst o více než 40 mil. Kč.

Stranou zájmu nejstarší moravské univerzity nezůstaly ani aktivity zaměřené na popularizaci vědy a výzkumu. Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy UP vybudované v rámci Strukturálních fondů EU, se stalo aktivním propagátorem a popularizátorem vědy, což se odráží ve zviditelnění výsledků vědy a výzkumu nejen v rámci UP, ale také v regionu i celé ČR.

UP v roce 2015 dále rozvíjela svůj program internacionalizace, především prostřednictvím podpory cizojazyčných studijních programů, zapojení zahraničních akademických a výzkumných pracovníků, zahraničních mobilit studentů i akademických pracovníků. Velká pozornost byla věnována mezinárodní prezentaci UP a navazování, realizaci a optimalizaci meziuniverzitních smluv o spolupráci.

V roce 2015 Univerzita Palackého společně se statutárním městem Olomouc pokračovala v realizaci konceptu Olomouce jako univerzitního města. Cílem intenzivního propojování vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních aktivit je pomoci Olomouci a celému regionu stát se co možná nejlepším místem pro život.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (129)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 129 z 131

Seznam použitých zkratek

AV ČR Akademie věd, v. v. i.

CMTF Cyrilometodějská teologická fakulta

CRP Centralizovaný rozvojový projekt

CVT Centrum výpočetní techniky

CPSSP Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

CŽV Celoživotní vzdělávání

DS Diploma Supplement

DZS Dům zahraniční spolupráce

ECTS European Credit Transfer and Accumulation Systém

ERC Evropská výzkumná rada (European Research Council)

ESF Evropský sociální fond

EBP Evidence Based Practice

FF Filozofická fakulta

FNOL Fakultní nemocnice Olomouc

FTK Fakulta tělesné kultury

FÚ Finanční úřad

FZV Fakulta zdravotnických věd

GA ČR Grantová agentura České republiky

GAMA Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

IGA Interní grantová agentura

IRP Institucionální rozvojový plán

IS/STAG Informační systém/Studijní agenda

JAMU Janáčkova akademie múzických umění

KU Katholieke Universiteit Leuven

KUP Knihovna UP

LF Lékařská fakulta

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

MU Masarykova univerzita

MZ Ministerstvo zdravotnictví

NAKI Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

NAZV Národní agentura pro zemědělský výzkum

NIH National Institutes of Health

NQR Národní kvalifikační rámec

OK Olomoucký kraj

OP VK Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

OSP Obecné studijní předpoklady

PdF Pedagogická fakulta

PF Právnická fakulta

POST-UP II Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální

mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II

POST-UP Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální

mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (130)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 130 z 131

PřF Přírodovědecká fakulta

RCPTM Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

RIV Rejstřík informací o výsledcích

RVO Rozvoj výzkumné organizace

RVŠ Rada vysokých škol

SAV Slovenská akademie věd

SKM Správa kolejí a menz

SMO Statutární město Olomouc

SOČ Středoškolská odborná činnost

SP Studijní program

SU Slezská univerzita v Opavě

SVOČ Studentská vědecká a odborná činnost

SVP Speciální vzdělávací potřeby

TA ČR Technologická agentura České republiky

TÚ Teoretické ústavy

U3V Univerzita třetího věku

UK Univerzita Karlova v Praze

UO Univerzita obrany Hradec Králové

UP Univerzita Palackého v Olomouci

UPa Univerzita Pardubice

VaVaI Výzkum, vývoj a inovace

VaVpI Výzkum a vývoj pro inovace

VOŠ Vyšší odborná škola

VR Vědecká rada

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

VTP Vědeckotechnický park

VVŠ Veřejné vysoké školy

ZSV Základy společenských věd

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTIold...Výroční zpráva o činnosti 2015 Stránka 3 z 131 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně - [PDF Document] (131)

Výroční zpráva o činnosti 2015

Stránka 131 z 131

Schváleno Akademickým senátem UP 8. června 2016.

…………………………………………………………………

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 28/06/2023

Views: 5719

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.